pl en de es fr
Kontakt
argoxee 604-443-003
argoxee 608-375-628
argoxee 604-463-707
argoxee 602-220-228

Aktualności
Argox Eco Energia

Doradztwo w zakresie efektywności energetycznej

Audyt energetyczny

,

audyt remontowy


Podstawowym warunkiem uzyskania oszczędności kosztów energii w wyniku modernizacji obiektu jest profesjonalnie wykonany audyt energetyczny lub audyt remontowy.
Nasi audytorzy wykonali ponad tysiąc audytów energetycznych budynków, źródeł ciepła i sieci ciepłowniczych. Audyty energetyczne wykonujemy zarówno na potrzeby uzyskania premii termomodernizacyjnej i remontowej, jak również w celu ubiegania się o dofinansowanie z programów unijnych lub konkursów NFOŚiGW.

Audyty wykonujemy zgodnie z rozporządzeniem w sprawie audytów energetycznych, z uwzględnieniem wymagań

określonych w aktualnie obowiązujących warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki.Audyt energetyczny przedsiębiorstwa


Nowa ustawa o efektywności energetycznej wprowadza obowiązek przeprowadzenia pierwszego audytu energetycznego przedsiębiorstwa w terminie do dnia 30 września 2017 roku. Kolejne audyty wykonywane są co 4 lata. Obowiązek przeprowadzenia audytu energetycznego nie dotyczy mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Wykonujemy audyty energetyczne przedsiębiorstw na terenie całego kraju.Audyt efektywności energetycznej


Audyt efektywności energetycznej stanowi podstawę do ubiegania się o białe certyfikaty. System białych certyfikatów ma umożliwić wykorzystanie istniejącego potencjału oszczędności energii i zapewnić osiągnięcie poziomu oszczędności energii finalnej w stopniu wymaganym przez dyrektywę 2012/27/UE. Audyty efektywności energetycznej wykonane przez naszych audytorów zostały pozytywnie zweryfikowane we wszystkich trzech przetargach na białe certyfikaty.

We wrześniu 2016 roku ma zostać ogłoszony ostatni przetarg na białe certyfikaty. Będzie to ostatnia szansa zgłaszania

przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej zakończonych po 01.01.2011.Ocena energetyczna budynku - Program Ryś


Program Ryś ma na celu poprawę efektywności energetycznej budynków jednorodzinnych.
W ramach programu udzielane jest wsparcie finansowe właścicielom domów jednorodzinnych na wykonanie prac termoizolacyjnych, modernizację instalacji wewnętrznych i wymianę źródeł ciepła.

Wykonujemy oceny energetyczne budynków jednorodzinnych na potrzeby programu Ryś.Świadectwo energetyczne

,

certyfikat energetyczny


Jesteśmy liderem na rynku certyfikacji energetycznej budynków. Sporządziliśmy już ponad 9000 świadectw energetycznych. Wykonujemy świadectwa energetyczne budynków i lokali na terenie całego kraju. Każde świadectwo energetyczne sporządzone przez naszych certyfikatorów wykonane jest z zachowaniem najwyższej staranności, terminowo i po przystępnych cenach. Świadectwa energetyczne wykonujemy dla budynków i lokali oddawanych do użytkowania, sprzedawanych i wynajmowanych.

Każde świadectwo energetyczne zarejestrujemy w Centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków

prowadzonym przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa.Projektowana charakterystyka energetyczna


Projektowana charakterystyka energetyczna stanowi integralną część projektu budowlanego.
Opracowujemy charakterystyki energetyczne budynków wszystkich typów.
Projektowana charakterystyka energetyczna zawiera analizę porównawczą alternatywnych systemów zaopatrzenia w energię, która jest wymagana na mocy nowelizacji rozporządzenia dotyczącego zakresu i formy projektu budowlanego.

Do każdej projektowanej charakterystyki energetycznej dołączamy analizę możliwości wykorzystania

wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło.Założenia dla planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe


Plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe pozwala gminom na prowadzenie planowej i skoordynowanej gospodarki energetycznej. Założenia do planu zawierają inwentaryzację aktualnych potrzeb energetycznych, określenie przedsięwzięć podnoszących efektywność energetyczną oraz dają możliwość oszacowania potrzeb energetycznych gminy w perspektywie do 15 lat.

Opracowujemy założenia do planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe

dla miast i gmin na terenie całego kraju.Plan gospodarki niskoemisyjnej


W ramach konkursu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej” NFOŚiGW udziela wsparcia finansowego w wysokości 85% kosztów opracowania planu gospodarki niskoemisyjnej dla gmin. Plan gospodarki niskoemisyjnej ułatwi pozyskanie dofinansowania inwestycji w nowej perspektywie finansowej 2014-2020.

Opracowujemy plany gospodarki niskoemisyjnej, bazy danych pozwalające na ocenę gospodarki energią,

prowadzimy szkolenia dla pracowników gmin.Audyt efektywności ekologicznej


Audyt efektywności ekologicznej stanowi niezbędny załącznik do wniosku o ubieganie się ośrodki finansowe w ramach Funduszy norweskich.
Nasi audytorzy, posiadający wymagane uprawnienia, wykonali audyty efektywności ekologicznej dla kilkudziesięciu obiektów z całym kraju.

Wszystkie nasze audyty efektywności ekologicznej uzyskały pozytywną weryfikację NFOŚiGW.Ocena efektywności energetycznej kotłów


Dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynków wprowadziła obowiązek kontroli kotłów oraz systemów klimatyzacji. Kontrola ta obejmuje ocenę efektywności energetycznej.
Oferujemy właścicielom i zarządcom nieruchomości wykonanie profesjonalnej oceny efektywności energetycznej kotłów i urządzeń chłodniczych w systemach klimatyzacji.

Zgodnie z wymogiem określonym w ustawie o charakterystyce energetycznej budynków

każdy protokół z kontroli systemu ogrzewania rejestrujemy w centralnym rejestrze MIiB.Pod podanymi numerami można zamówić świadectwo energetyczne (certyfikat energetyczny), audyt energetyczny, audyt remontowy, projektowaną charakterystykę energetyczną lub uzyskać pełną informację na temat naszych usług doradztwa energetycznego:
tel.: 604 443 003,   608 375 628,   604 463 707,   602 220 228,   22 743 69 38
e-mail: argoxee@poczta.fm

Jesteśmy do Państwa dyspozycji na terenie całego kraju.

Copyright © 2009 Argox Eco Energia Tworzenie stron www.stronki.pl