pl en de es fr
Argox Eco Energia

Audyt efektywności energetycznej

,

białe certyfikaty

białe certyfikatycertyfikat efektywnosci energetycznejaudyt efektywnosci energetycznej

Białe certyfikaty

to świadectwa potwierdzające zaoszczędzenie określonej ilości energii w wyniku realizacji inwestycji służących poprawie efektywności energetycznej. System białych certyfikatów wprowadziła ustawa o efektywności energetycznej z dnia 15 kwietnia 2011r.

System białych certyfikatów oznacza podwójną korzyść:
 • ograniczenie kosztów związanych z użytkowaniem energii,
 • dofinansowanie inwestycji z tytułu dochodów ze świadectw efektywności energetycznej.
Białe certyfikaty można uzyskać realizując przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej polegające na:
 • zwiększeniu oszczędności energii przez odbiorców końcowych,
 • zwiększeniu oszczędności energii przez urządzenia potrzeb własnych,
 • zmniejszeniu strat energii elektrycznej, ciepła lub gazu ziemnego w przesyle lub dystrybucji.
Warunkiem uzyskania białych certyfikatów jest udział w przetargu na przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej.

Dla wszystkich przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej zgłoszonych do przetargu musżą być opracowane audyty efektywności energetycznej.

Audyt efektywności energetycznej

jest opracowaniem zawierającym analizę zużycia energii oraz określające stan techniczny obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji, zawierające wykaz przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej tych obiektów, urządzeń lub instalacji, a także ocenę ich opłacalności ekonomicznej i możliwej do uzyskania oszczędności energii.

Audyt efektywności energetycznej może być sporządzony dla przedsięwzięcia:
 • przedsięwzięcia już zrealizowane, zakończone nie wcześniej niż 01.01.2011 r.,
 • przedsięwzięcia w trakcie realizacji,
 • przedsięwzięcia planowane do realizacji.
Audyt efektywności energetycznej może być przygotowany łącznie dla większej liczby przedsięwzięć tego samego rodzaju.

Warunkiem uczestniczenia w przetargu na białe certyfikaty jest wykazanie w audycie efektywności energetycznej rocznych oszczędności energii na poziomie minimum 10 toe (1 toe = 41.87 GJ = 11.63 MWh). System białych certyfikatów odnosi się do oszczędności energii pierwotnej.

Podmiot uczestniczący w przetargu, oprócz audytu efektywności energetycznej składa ofertę, deklarując jaką liczbę świadectw efektywności energetycznej (białych certyfikatów) zamierza uzyskać w zamian za oszczędności energii osiągnięte po zakończeniu przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej.

Prezes URE ma 60 dni na wydanie białego certyfikatu po otrzymaniu wniosku podmiotu, który wygrał przetarg. Informacja o wydanym świadectwie efektywności energetyczne zamieszcza jest w BIP URE wraz z kartą audytu efektywności energetycznej. W przypadku uzyskania białego certyfikatu dla przedsięwzięcia planowanego, podmiot, realizujący przedsięwzięcie zawiadamia Prezesa URE o zakończeniu inwestycji w terminie 30 dni od dnia jej zakończenia.

Do przetargów na białe certyfikaty nie mogą być zgłaszane przedsięwzięcia związane z poprawą efektywności energetycznej, które dotyczą instalacji objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji. Wyjątek stanowią przedsięwzięcia dotyczące urządzeń potrzeb własnych, czyli służących procesowi wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła.

Sektor publiczny zobowiązany jest do pełnienia roli wzorcowej w zakresie poprawy efektywności energetycznej

. Jednostki sektora publicznego powinny zastosować co najmniej dwa środki poprawy efektywności energetycznej spośród wymienionych poniżej:
 • umowa, której przedmiotem jest realizacja i finansowanie przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej,
 • nabycie nowego urządzenia (instalacji, pojazdu), charakteryzujących się niskim zużyciem energii i niskimi kosztami eksploatacji,
 • wymiana lub modernizacja eksploatowanego urządzenia (instalacji, pojazdu),
 • nabycie lub wynajęcie efektywnych energetycznie budynków, albo przebudowa lub remont budynków użytkowanych, w tym ich termomodernizacja,
 • sporządzenie audytu energetycznego.
Ustawa o efektywności energetycznej wprowadza

audyt efektywności energetycznej dostarczania ciepła

, zawierający ocenę efektywności energetycznej sieci ciepłowniczej oraz indywidualnego źródła ciepła, ze wskazaniem, który ze sposobów dostarczania ciepła zapewnia większą efektywność energetyczną.

Ocena efektywności energetycznej dostarczania ciepła jest niezbędna w przypadku obiektów, których zapotrzebowanie mocy cieplnej wynosi nie mniej niż 50 kW, zlokalizowanych na terenie, na którym istnieją techniczne możliwości dostarczania ciepła z sieci ciepłowniczej, a które mają być zasilane z indywidualnego źródła ciepła.

Szczegółowe informacje na temat audytu efektywności energetycznej oraz systemu białych certyfikatów można uzyskać pod numerami:

tel.: 604-443-003, 604-463-707, 602-220-228

e-mail: argoxee@poczta.fm

Copyright © 2009 Argox Eco Energia Tworzenie stron www.stronki.pl