pl en de es fr
Argox Eco Energia

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa

przedsiębiorstwo efektywne energetycznieaudyt przedsiębiorstwaaudyt energetyczny firmy

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa

wykonamy dla Państwa firmy w terminie ustawowym, czyli najpóźniej do 30.09.2017.

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa

oraz audyt efektywności energetycznej, to dwie różne opracowania opisane w ustawie o efektywności energetycznej.

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa

to ekspertyza obowiązkowa w przypadku dużych przedsiębiorstw.

Audyt efektywności energetycznej jest wymagany tylko, gdy firma realizuje przedsięwzięcia poprawiające efektywność energetyczną, za które chce pozyskać białe certyfikaty.

Nowa ustawa o efektywności energetycznej, która weszła w życie 1 października 2016 roku, wprowadziła obowiązek przeprowadzania raz na 4 lata

audytu energetycznego przedsiębiorstwa

.

Pierwszy

audyt energetyczny przedsiębiorstwa

należy zrealizować do końca września 2017 roku.

Obowiązek przeprowadzenia audytu energetycznego dotyczy dużych przedsiębiorstw, czyli zatrudniających co najmniej 250 pracowników lub takich, których roczny obrót przekracza 50 mln euro lub roczna suma bilansowa przekracza 43 mln euro.

Zwolnieni z obowiązku przeprowadzenia audytu są przedsiębiorcy, którzy posiadają system zarządzania energią lub system zarządzania środowiskowego, jeżeli w ramach tych systemów przeprowadzono audyt energetyczny przedsiębiorstwa. Audytu energetycznego nie trzeba również wykonywać w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach.

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa

jest procedurą mającą na celu przeprowadzenie szczegółowych obliczeń dotyczących proponowanych przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej oraz dostarczenie informacji o potencjalnych oszczędnościach energii.

Wprowadzenie obowiązku przeprowadzenia audytu w przedsiębiorstwie i wykazanie możliwych do uzyskania oszczędności energii nie jest związane z obowiązkiem realizacji przedsięwzięć, które pozwolą na praktyczne uzyskanie tych oszczędności.

Audyty energetyczne przedsiębiorstw nie dotyczą jednostkowych obiektów, ale oceny całej gospodarki energetycznej przedsiębiorstwa.

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa

ma na celu uświadomienie przedsiębiorcy jakie ma możliwe do wykorzystania środki oszczędzania oraz ograniczenia kosztów energii.

Nasza firma oferuje przeprowadzenie audytu energetycznego, obejmującego przegląd całej gospodarki energetycznej, dotyczącego minimum 90% zużycia energii w przedsiębiorstwie.

Audyt energetyczny wykonujemy w oparciu o normę PN-EN 16247, zawierającą wymagania dla wszystkich audytów energetycznych, a także szczegółowo dla audytów energetycznych budynków, procesów przemysłowych oraz technologicznych.

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa opracowany przez naszych specjalistów zawiera:
  • diagnozę stanu użytkowania energii w przedsiębiorstwie, zawierającą analizę istniejącego stanu gospodarki energetycznej obejmującą: identyfikację parametrów technicznych wykorzystywanych nośników energii, wielkości zużycia poszczególnych nośników i ich znaczenie w systemie zużycia energii w przedsiębiorstwie;
  • analizę obecnego stanu infrastruktury, analizę punktów energochłonnych, analizę opłacalności zastosowania układów kogeneracyjnych, analizę stosowalności OZE;
  • badanie termowizyjne wybranych obiektów i instalacji;
  • wskazanie środków poprawy efektywności z wykorzystaniem działań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych;
  • możliwości uzyskania wsparcia planowanych przedsięwzięć;
  • wskazania dotyczące przygotowania i wdrożenia w przedsiębiorstwie systemu zarządzania energią.
Wszystkie powyższe informacje zawiera raport z wykonanego audytu energetycznego.

Audyt energetyczny zakładu przemysłowego uwzględnia specyfikę analizowanych procesów energetycznych, technologii i urządzeń, zawiera bilans energetyczny układów, urządzeń i ciągów technologicznych, łącznie z umieszczeniem ich w budynkach oraz uwzględnia zasilanie całości układu z lokalnego źródła ciepła stanowiącego w wielu przypadkach również skomplikowany układ technologiczny.

Za niewywiązanie się z obowiązku sporządzenia audytu energetycznego przedsiębiorstwa grozi kara pieniężna, która może wynieść nawet 3 000 000 zł, jednak nie więcej niż 5% przychodu przedsiębiorstwa.

Wszyscy nasi audytorzy energetyczni znajdują się na liście referencyjnej Zrzeszenia Audytorów Energetycznych, a także na liście Certyfikowanych Ekspertów i Audytorów ds. Energetyki PolSEFF.

Wykonujemy audyty energetyczne przedsiębiorstw na terenie całego kraju. W razie pytań prosimy o kontakt pod numerami telefonów:

604-443-003,   604-463-707,   602-220-228

e-mail: argoxee@poczta.fm


Copyright © 2009 Argox Eco Energia Tworzenie stron www.stronki.pl