pl en de es fr
Argox Eco Energia

Audyt energetyczny budynku jednorodzinnego - Program "Czyste powietrze"

audyt energetyczny domuCzyste powietzreaudyt energetyczny budynku jednorodzinnego

Koszt sporządzenia audytu energetycznego budynku jednorodzinnego jest kosztem kwalifikowanym do kwoty 1000 zł.Informacji na temat audytu energetycznego do programu "Czyste powietrze" udzielamy pod numerami tetelefonów:

602 220 228, 604 443 003, 604 463 707Ministerstwo Środowiska uruchomiło program „Czyste powietrze”, który zakłada finansowanie prac termomodernizacyjnych oraz wymiany źródeł ciepła. Wnioski można składać od 1 sierpnia 2018 roku.
Podstawowym celem programu „Czyste Powietrze” jest ochrona powietrza i poprawa jego jakości, poprzez wzrost efektywności energetycznej istniejących zasobów mieszkalnych budownictwa jednorodzinnego, w wyniku ich gruntownej termomodernizacji i wymiany źródeł ciepła.

Na termomodernizację oraz finansowanie wymiany źródeł ciepła przewidziano wydatki w wysokości 103,0 mld zł (63,3 mld zł w formie dotacji, 39,7 mld zł w formie pożyczek zwrotnych), a łączny koszt inwestycji, stanowiący sumę budżetu programu i wkładu własnego beneficjentów, wyniesie 132,8 mld zł. Program „Czyste powietrze” będzie realizowany w latach 2018-2029, przy czym podpisywanie umów będzie możliwe do końca 2028 roku. W celu realizacji programu podpisano porozumienie pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), 16 Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska (WFOŚiGW) oraz Bankiem Ochrony Środowiska.

Program, w przypadku istniejących domów jednorodzinnych, przewiduje finansowanie wymiany źródeł ciepła starej generacji opalanych węglem na węzły cieplne, kotły na paliwo stałe (węgiel lub biomasa), systemy ogrzewania elektrycznego, kotły gazowe kondensacyjne bądź pompy ciepła. Zakres przedsięwzięcia obejmuje także docieplenie budynków i zastosowanie odnawialnych źródeł energii, czyli kolektorów słonecznych i mikroinstalacji fotowoltaicznych.

Budując dom, można liczyć na dofinansowanie zakupu i montażu węzłów cieplnych, kotłów na paliwo stałe, systemów ogrzewania elektrycznego, kotłów gazowych kondensacyjnych lub pomp ciepła.

Wysokość przyznanej dotacji zależy od dochodu przypadającego na jedną osobę w gospodarstwie domowym. Pozostały koszt inwestycji można sfinansować w ramach pożyczki bądź ze środków własnych. Osoby, które skorzystają z pożyczki, mogą liczyć na preferencyjne warunki. Udzielane będą na okres do 15 lat z oprocentowaniem WIBOR 3M + 70 pkt bazowych nie mniej niż 2% w skali roku.
Maksymalne koszty kwalifikowane przewidziane do wsparcia dotacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze” wynoszą 53000 zł. Dotacje nie będą stanowiły przychodu podlegającego opodatkowaniu.

Program "Czyste powietrze" - wysokość dotacji w zależności od progu dochodowego
Kwota miesięcznego dochodu netto/os. Wysokość dotacji (% kosztów kwalifikowanych) Pożyczka - Uzupełnienie do wartości dotacji Pożyczka - Pozostałe koszty kwalifikowane
do 600 zł do 90% do 10% do 100%
600-800 zł do 80% do 20% do 100%
801-1000 zł do 70% do 30% do 100%
1001-1200 zł do 60% do 40% do 100%
1201-1400 zł do 50% do 50% do 100%
1401-1600 zł do 40% do 60% do 100%
powyżej 1600 zł do 30% do 70% do 100%

Beneficjentami programu mogą być osoby fizyczne posiadające prawo własności lub będące współwłaścicielami budynku. Dofinansowaniem mogą być objęte zarówno domy już istniejące, jak i nowo budowane.

Wraz z wnioskiem o dofinansowanie w ramach programu „Czyste powietrze” należy złożyć:
 • dokumenty potwierdzające prawo własności nieruchomości, jeżeli we wniosku nie podano informacji na temat numeru księgi wieczystej,
 • kopię zgłoszenia zamiaru wykonania prac budowlanych wraz z oświadczeniem, że właściwy organ architektoniczno-budowlany nie wniósł sprzeciwu lub ostateczna decyzja pozwolenia na budowę – jeśli dotyczy,
 • pozwolenia organu architektoniczno-budowlanego,
 • dokumentację fotograficzną odzwierciedlająca stan obiektu i urządzeń będących przedmiotem przedsięwzięcia na etapie składania wniosku,
 • branżową dokumentację projektową wykonaną przez uprawnionego projektanta/

  audyt energetyczny domu

  , ekspertyza ornitologiczna lub chiropterologiczna - jeśli zostały wykonane,
 • oświadczenie o dochodach wraz z dokumentami potwierdzającymi ich wysokość.
Do wypłaty dofinansowania należy dodatkowo dostarczyć:
 • protokół częściowego/końcowego odbioru przedsięwzięcia,
 • dokumenty księgowe potwierdzające zakup materiałów lub usług w ramach przedsięwzięcia, wykaz umów z wykonawcami,
 • dokumentację fotograficzną odzwierciedlającą stan obiektu i urządzeń będących przedmiotem przedsięwzięcia,
 • dokument dokonanego przelewu lub inny dokument poświadczający opłacenie dowodów księgowych.
Ponadto Ministerstwo Finansów zapowiedziało, że od 2019 roku wydatki ponoszone przez osoby o dochodach powyżej 1600 zł miesięcznie w zakresie termomodernizacji, potwierdzone audytami energetycznymi, będą mogły być w 20% odliczone od dochodu. Ulga będzie rozkładana na okres 3 lat, a sumarycznie nie może przekroczyć 53000 zł.

Wszyscy nasi audytorzy znajdują się na listach: Zrzeszenia Audytorów Energetycznych oraz Ministerstwa Budownictwa i Infrastruktury.

Informacje na temat audytów energetycznych domów jednorodzinnych oraz możliwości dofinansowania w programie "Czyste powietrze" można uzyskac pod numerami:

tel.: 604-443-003,    604-463-707,   602-220-228

e-mail: argoxee@poczta.fm


Copyright © 2009 Argox Eco Energia Tworzenie stron www.stronki.pl