pl en de es fr
Argox Eco Energia

Audyt efektywności energetycznej

,

białe certyfikaty

białe certyfikatycertyfikat efektywnosci energetycznejaudyt efektywnosci energetycznej

Białe certyfikaty

to świadectwa potwierdzające zaoszczędzenie określonej ilości energii w wyniku realizacji inwestycji służących poprawie efektywności energetycznej. Białe certyfikaty posiadają prawa majątkowe i są przedmiotem obrotu na towarowej giełdzie energii. System białych certyfikatów wprowadziła ustawa o efektywności energetycznej z dnia 15 kwietnia 2011r.

Ustawa o efektywności energetycznej z 2011 roku jest ograniczona w czasie do końca 2016 roku, przy czym przepisy dotyczące przetargów na białe certyfikaty przestają funkcjonować z końcem 2015 roku.

Nowa ustawa o efektywności energetycznej wdraża zapisy dyrektywy 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej oraz zastępuje ustawę z 2011 roku. Ustawa ma na celu utrzymanie wsparcia dla działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej gospodarki oraz stworzenie podstaw dla nowych rozwiązań przewidzianych w nowej dyrektywie 2012/27/UE.

Przepisy ustawy adresowane są w szczególności do odbiorców końcowych oraz przedsiębiorstw energetycznych.

Nowa ustawa o efektywności energetycznej przewiduje działania w trzech podstawowych obszarach:
  • zwiększenia oszczędności energii przez odbiorców końcowych,
  • zwiększenia oszczędności energii w zakresie wytwarzania energii,
  • zwiększenia oszczędności energii w jej przesyłaniu i dystrybucji.
Najważniejsze zmiany w stosunku do ustawy z 2011 roku to:
  • obowiązek przeprowadzenia audytu energetycznego przedsiębiorstwa,
  • zmodyfikowane zadania jednostek sektora publicznego w zakresie poprawy efektywności energetycznej,
  • rezygnacja z przetargów na białe certyfikaty,
  • zniesienie możliwości uiszczania opłaty zastępczej,
a także brak wyłączeń stosowania ustawy do:
  • urządzeń technicznych i instalacji używanych wyłącznie w celach wojskowych,
  • instalacji objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji.
Dla każdego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej musi być opracowany audyt efektywności energetycznej.

Audyt efektywności energetycznej

jest opracowaniem zawierającym analizę zużycia energii oraz określające stan techniczny obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji, zawierające wykaz przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej tych obiektów, urządzeń lub instalacji, a także ocenę ich opłacalności ekonomicznej i możliwej do uzyskania oszczędności energii.

Ustawa wprowadza obowiązkowy, wykonywany co cztery lata,

audyt energetyczny przedsiębiorstwa

. Zgodnie z zapisami ustawy, audyt energetyczny przedsiębiorstwa ma na celu przeprowadzenie szczegółowych i potwierdzonych obliczeń dotyczących proponowanych przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej oraz dostarczenie informacji o potencjalnych oszczędnościach energii. Obowiązkiem tym objęci są przedsiębiorcy, z wyjątkiem mikroprzedsiębiorców, małych lub średnich przedsiębiorców. Z obowiązku zwolnieni są przedsiębiorcy posiadający system zarządzania energią, system zarządzania środowiskiem, lub wpisani do rejestru EMAS. Audyt energetyczny przedsiębiorstwa powinien być przeprowadzany przez podmiot niezależny.

W ustawie określono zadania jednostek sektora publicznego w zakresie efektywności energetycznej. W stosunku do ustawy z 2011 roku ograniczono obowiązkowe stosowanie, przez jednostkę sektora publicznego, środków poprawy efektywności energetycznej z dwóch do jednego. Dokonano zmian w liście środków poprawy efektywności energetycznej, usuwając z niej sporządzenie audytu energetycznego.

Wprowadzono obowiązek corocznej renowacji 3% powierzchni budynków zajmowanych przez instytucje publiczne, dla zapewnienia wymogów minimalnych dotyczących charakterystyki energetycznej.

W nowej ustawie pozostawiono obowiązujący system białych certyfikatów. W odróżnieniu od ustawy z 2011 roku, nowa ustawa nie przewiduje możliwości uiszczania opłaty zastępczej.

W nowej ustawie zrezygnowano z obowiązku przeprowadzenia przetargu, w wyniku którego Prezes URE dokonuje wyboru przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, za które można uzyskać świadectwa efektywności energetycznej. Jest to duże uproszczenie procedury wydawania świadectw. Przepisy przewidują wydawanie przez Prezesa URE świadectwa efektywności energetycznej na wniosek podmiotu realizującego przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej. Usunięcie przepisów dotyczących przetargu powinno znacznie przyśpieszyć wydawanie świadectw efektywności energetycznej.

W pozostałym zakresie przepisy dotyczące zasad uzyskiwania i umarzania świadectw efektywności energetycznej oraz sporządzania audytu efektywności energetycznej nie uległy istotnym zmianom.

Szczegółowe informacje na temat audytu efektywności energetycznej oraz systemu białych certyfikatów można uzyskać pod numerami:

tel.: 604-443-003, 604-463-707, 602-220-228

e-mail: argoxee@poczta.fm

Copyright © 2009 Argox Eco Energia Tworzenie stron www.stronki.pl