pl en de es fr
Argox Eco Energia

Audyt energetyczny

sposobem na zmniejszenie zużycia energii
audyt energetycznyaudyt elektroenergetycznytermomodernizacja
Audyt energetyczny to ekspertyza określająca zakres oraz parametry techniczne i ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Audyt energetyczny wskazuje rozwiązanie optymalne, z punktu widzenia kosztów realizacji oraz oszczędności energii.

Audyt energetyczny stanowi podstawę do ubiegania się o dofinansowanie prac termomodernizacyjnych.

Termomodernizacja ma na celu zmniejszenie zużycia energii na ogrzanie budynku i przygotowanie ciepłej wody użytkowej oraz zmniejszenie kosztów związanych z zapewnieniem odpowiednich warunków komfortu użytkowania pomieszczeń.

Audyty energetyczne zawierają warianty optymalizacyjne realizujące:
 • ocieplenie przegród zewnętrznych budynku,
 • wymianę okien i drzwi zewnętrznych,
 • wymianę lub modernizację systemu grzewczego,
 • wymianę lub modernizację systemu przygotowania cieplej wody użytkowej,
 • modernizację i usprawnienie systemu wentylacji,
 • wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych lub wysokosprawnej kogeneracji.
Zakres prac termomodernizacyjnych, które uwzględnia audyt energetyczny, powinien być maksymalnie kompleksowy, ujmujący zarówno zmniejszenie strat ciepła przez przegrody budynku jak i zastosowanie wydajnych urządzeń grzewczych i przesyłowych gwarantujących maksymalną sprawność.

Właściwie wykonany audyt energetyczny i w jego wyniku prawidłowo przeprowadzona termomodernizacja, mogą przynieść wiele korzyści:
 • przeciętnie ponad 50% zmniejszenie kosztów ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej,
 • radykalną poprawę komfortu zamieszkania,
 • wzrost wartości rynkowej budynku,
 • indywidualny wkład w ochronę środowiska naturalnego.
Decydując się na przeprowadzenie termomodernizacji, którą zawsze powinien poprzedzić audyt energetyczny, można uzyskać wsparcie finansowe w postaci:
 • premii termomodernizacyjnej z Funduszu Termomodernizacji i Remontów,
 • dotacji Regionalnych Programów Operacyjnych,
 • dotacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,
 • pożyczek i dotacji ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Premia termomodernizacyjna przysługuje właścicielom lub zarządcom:
 • budynków mieszkalnych,
 • budynków użyteczności publicznej wykorzystywanych przez jednostki samorządu terytorialnego,
 • lokalnej sieci ciepłowniczej,
 • lokalnego źródła ciepła,
 • budynków zbiorowego zamieszkania.
Z premii termomodernizacyjnej mogą korzystać wszyscy inwestorzy bez względu na status prawny, a więc:
 • osoby prawne, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, spółki prawa handlowego, gminy,
 • osoby fizyczne, również właściciele domów jednorodzinnych, wspólnoty mieszkaniowe.
Premia termomodernizacyjna nie przysługuje jednostkom i zakładom budżetowym.

Audyt energetyczny budynku zawiera wyliczenia wielkości premii termomodernizacyjnej.

Wartość przyznawanej premii termomodernizacyjnej wynosi do 20% wykorzystanego kredytu, nie więcej jednak niż:
 • 16% kosztów poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego,
 • dwukrotność przewidywanych rocznych oszczędności kosztów energii, ustalonych na podstawie audytu energetycznego.
Od dnia 19 marca 2009 roku zniesiony został wymóg minimalnego wkładu własnego oraz ograniczenia do 10 lat maksymalnego okresu spłaty kredytu.

Audyt energetyczny jest podstawowym warunkiem formalnym ubiegania się o premię termomodernizacyjną.

Nasi doświadczeni audytorzy energetyczni udzielą Państwu wyczerpujących informacji pod numerami telefonów:

tel.: 604-443-003,   604-463-707,   602-220-228

e-mail: argoxee@poczta.fm

Udzielimy wszelkich niezbędnych informacji i opracujemy dla Państwa profesjonalne audyty energetyczne budynków.

Copyright © 2009 Argox Eco Energia Tworzenie stron www.stronki.pl