pl en de es fr
Argox Eco Energia

Audyt efektywności energetycznej

, białe certyfikaty
swiadectwo efektywnosci energetycznejcertyfikat efektywnosci energetycznejaudyt efektywnosci energetycznej
Na mocy przyjętego w 2008 roku Pakietu energetyczno-klimatycznego państwa Unii Europejskiej zobowiązały się zrealizować do 2020 roku trzy cele:
 • zwiększenie efektywności energetycznej o 20%,
 • zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym do 20%,
 • zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 20%.
Zgodnie z definicją ustawową efektywność energetyczna to stosunek uzyskanej wielkości efektu użytkowego danego obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji, w typowych warunkach eksploatacji, oraz ilości zużytej energii przez ten obiekt, urządzenie techniczne, instalację, niezbędnej dla uzyskania tego efektu.

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej, zapewniająca wdrożenie Dyrektywy 2006/32/WE, ustala krajowy cel oszczędnego gospodarowania energią na poziomie 9% do 2016 roku. Cel ma być zrealizowany przez osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Integralnym elementem ustawy o efektywności energetycznej są świadectwa efektywności energetycznej, czyli białe certyfikaty, certyfikaty efektywności energetycznej.

Przedsiębiorstwa energetyczne sprzedające energię elektryczną, paliwa gazowe oraz ciepło mają obowiązek pozyskać i przedstawić do umorzenia prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki białe certyfikaty.

Białe certyfikaty można uzyskać tylko za przedsięwzięcia o najwyższej efektywności. Są one wyłaniane na drodze przetargu organizowanego przez prezesa URE. Wśród przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej znajdują się: izolacja instalacji przemysłowych, przebudowa i remont budynków, modernizacja urządzeń przeznaczonych do użytku domowego, modernizacja oświetlenia, modernizacja lokalnych sieci ciepłowniczych, modernizacja urządzeń i instalacji wykorzystywanych w procesach przemysłowych, odzysk ciepła w procesach przemysłowych, ograniczenie przepływów mocy biernej, ograniczenie strat sieciowych, ograniczenie strat transformatorowych.

Białe certyfikaty są wydawane za przedsięwzięcia mające na celu:
 • zmniejszenie zużycia energii przez odbiorców końcowych,
 • zwiększenie sprawności wytwarzania energii,
 • ograniczenie strat energii elektrycznej, ciepła, gazu ziemnego w przesyle i dystrybucji.
Udział w przetargu jest bezpłatny. Wymagana jest jedynie prawidłowo wypełniona deklaracja przetargowa oraz audyt efektywności energetycznej. Białe certyfikaty są wydawane jako zaświadczenia.

Audyt efektywności energetycznej to opracowanie zawierające analizę zużycia energii oraz określające stan techniczny obiektu, urządzenia technicznego i instalacji, zawierające wykaz przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej tych obiektów, urządzeń i instalacji, a także ocenę ich opłacalności ekonomicznej i możliwej do uzyskania oszczędności energii.

Dla przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej dotyczących budynków mieszkalnych, budynków zamieszkania zbiorowego, budynków usługowych i budynków użyteczności publicznej, a także lokalnych źródeł ciepła i lokalnych sieci ciepłowniczych o mocach do 11.6 MW, audyt efektywności energetycznej wykonywany jest zgodnie z zapisami rozporządzenia dotyczącego audytu energetycznego.

Audyt efektywności energetycznej wykonywany będzie na jeden z dwóch sposobów, jako:
 • bilansowy audyt efektywności energetycznej, dla kompleksowych procesów modernizacyjnych;
 • uproszczony audyt efektywności energetycznej, dla prostych procesów modernizacyjnych, takich jak ocieplenie ścian zewnętrznych, dachu lub stropodachu, stropu pod nieogrzewanym poddaszem, stropu nad piwnicą, wymiana stolarki okiennej, modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej, modernizacja oświetlenia, racjonalizacja użytkowania energii elektrycznej na potrzeby stosowania urządzeń AGD, IT, racjonalne użytkowanie energii w budynkach pasywnych.
Audyt efektywności energetycznej opracowuje audytor efektywności energetycznej.

Jednostki sektora publicznego, między innymi samorządy, realizując swoje zadania, mogą zastosować co najmniej dwa ze środków poprawy efektywności energetycznej:
 • zawarcie umowy, której przedmiotem jest realizacja i finansowanie przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej;
 • zakup nowego urządzenia, instalacji lub pojazdu charakteryzujących się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji;
 • wymiana lub modernizacja eksploatowanego urządzenia, instalacji lub pojazdu na takie, które charakteryzuje się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji;
 • nabycie lub wynajęcie budynków efektywnych energetycznie;
 • termomodernizacja budynków już użytkowanych;
 • sporządzenie audytu energetycznego eksploatowanych budynków o powierzchni użytkowej powyżej 500 mkw.
Szczegółowy zakres i sposób sporządzania audytu efektywności energetycznej określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 sierpnia 2012 roku (Dz.U.2012.962).

Wszystkich, zainteresowanych sporządzeniem audytu efektywności energetycznej oraz uzyskaniem białych certyfikatów prosimy o kontakt z naszymi audytorami efektywności energetycznej:

tel.: 604-443-003, 604-463-707, 602-220-228

e-mail: argoxee@poczta.fm

Copyright © 2009 Argox Eco Energia Tworzenie stron www.stronki.pl