pl en de es fr
Argox Eco Energia

Audyt energetyczny

audyt energetycznypremia termomodernizacyjnaaudyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny

to ekspertyza określająca zakres oraz parametry techniczne i ekonomiczne przedsięwzięć prowadzących do zmniejszenia zapotrzebowania na energię przez budynki oraz procesy technologiczne, ograniczenia strat ciepła w sieciach ciepłowniczych i rurociągach przesyłowych, zmniejszenia zużycia energii pierwotnej zawartej w paliwie w źródłach ciepła.

Audyt energetyczny umożliwia dokonanie obiektywnej oceny zasadności realizacji usprawnień modernizacyjnych.

Audyt energetyczny wskazuje rozwiązanie optymalne, zarówno z punktu widzenia kosztów realizacji, jak również oszczędności energii.

Audyt energetyczny jest niezbędnym dokumentem w przypadku ubiegania się o dofinansowanie prac modernizacyjnych.

Jednym ze źródeł dofinansowania jest premia termomodernizacyjna udzielana przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach Funduszu Termomodernizacji i Remontów.

Premia termomodernizacyjna przysługuje właścicielom lub zarządcom:
 • budynków mieszkalnych,
 • budynków zbiorowego zamieszkania,
 • budynków użyteczności publicznej stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego i wykorzystywanych przez nie do wykonywania zadań publicznych,
 • lokalnej sieci ciepłowniczej,
 • lokalnego źródła ciepła.
Z premii termomodernizacyjnej mogą korzystać wszyscy inwestorzy bez względu na status prawny, a więc:
 • osoby prawne, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, spółki prawa handlowego, gminy,
 • osoby fizyczne, również właściciele domów jednorodzinnych, wspólnoty mieszkaniowe.
Premia termomodernizacyjna przysługuje w przypadku realizacji następujących rodzajów przedsięwzięć termomodernizacyjnych:
 • ocieplenie przegród zewnętrznych budynku,
 • wymianę okien i drzwi zewnętrznych,
 • modernizację systemów ogrzewczego, przygotowania cieplej wody użytkowej i wentylacji,
 • wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych lub wysokosprawnej kogeneracji,
 • likwidację lokalnego źródła ciepła i wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła,
 • zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych.
Zakres prac termomodernizacyjnych, które uwzględnia audyt energetyczny, powinien być maksymalnie kompleksowy, ujmujący zarówno zmniejszenie strat ciepła przez przegrody budynku jak i zastosowanie wydajnych urządzeń grzewczych i przesyłowych gwarantujących maksymalną sprawność.

Audyt energetyczny budynku zawiera wyliczenia wielkości premii termomodernizacyjnej.

Wartość przyznawanej premii termomodernizacyjnej wynosi do 20% wykorzystanego kredytu, nie więcej jednak niż:
 • 16% kosztów poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego,
 • dwukrotność przewidywanych rocznych oszczędności kosztów energii, ustalonych na podstawie audytu energetycznego.
W przypadku realizacji prac modernizacyjnych prowadzących do oszczędności energii, można uzyskać wsparcie finansowe również w postaci pożyczek i dotacji:
 • ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, np. w ramach konkursu „System Zielonych Inwestycji” (GIS Green Investment Scheme),
 • ze środków Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
 • z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,
 • z Regionalnych Programów Operacyjnych,
 • z Funduszu Norweskiego.
W każdym z wymienionych wyżej źródeł wsparcia, audyt energetyczny jest bezwzględnie wymaganym załącznikiem do wniosku o dofinansowanie.

Wszyscy nasi audytorzy energetyczni znajdują się na liście referencyjnej Zrzeszenia Audytorów Energetycznych, a także na liście Certyfikowanych Ekspertów i Audytorów ds. Energetyki PolSEFF.

Udzielą oni Państwu szczegółowych informacji na temat audytów energetycznych oraz możliwości dofinansowania pod numerami:

tel.: 604-443-003,    604-463-707,   602-220-228

e-mail: argoxee@poczta.fm

Udzielimy wszelkich niezbędnych informacji i opracujemy dla Państwa profesjonalne audyty energetyczne.

Copyright © 2009 Argox Eco Energia Tworzenie stron www.stronki.pl