pl en de es fr
Argox Eco Energia

Audyt oświetlenia

audyt oświetleniaaudyt oświetleniowyaudyty oświetlenia
Audyt oświetlenia zawiera ocenę obecnego stanu systemu oświetlenia oraz wskazuje możliwe do realizacji przedsięwzięcia modernizacyjne, ich zakres, parametry techniczne i ekonomiczne, ze wskazaniem rozwiązania optymalnego, w szczególności z punktu widzenia efektywności ekonomicznej.

W audycie oświetleniowym analizowane jest zapotrzebowanie energii na cele oświetlenia pomieszczeń, w tym również na cele oświetlenia linii i ciągów technologicznych.

Audyt oświetleniowy może również dotyczyć oświetlenia zewnętrznego, np. ulicznego.

W ramach audytu oświetleniowego analizowane są modernizacje mające na celu wzrost efektywności energetycznej systemu oświetlenia, w tym między innymi:
 • zastosowanie bardziej energooszczędnych źródeł światła,
 • zastosowanie systemów automatycznego sterowania wydajnością i parametrami oświetlenia,
 • wprowadzenie racjonalizacji czasu załączania oświetlenia,
 • wprowadzenie sekcji oświetleniowych.
Wykonanie kompleksowego audytu oświetleniowego, a następnie wdrożenie zalecanych modernizacji systemu oświetlenia może przynieść oszczędności sięgające nawet 40% kosztów energii elektrycznej.

W celu sprawdzenia zgodności z wymaganiami norm i przepisów oraz w celu dokonania oceny wielkości aktualnego zużycia energii wykonywane są pomiary parametrów oświetlenia.

Wspomniane normy i przepisy to:
 • PN-EN 12464-1:2004 Światło i oświetlenie - Oświetlenie miejsc pracy - Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach,
 • PN-E-04040-03:1983 Pomiary fotometryczne i radiometryczne - Pomiar natężenia oświetlenia,
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 1998 nr 21 poz.94 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 tekst jednolity),
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. 1998 nr 148 poz. 973),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2004 nr 169 poz. 1156),
 • Wymagania branżowe i technologiczne zależne od specyfiki realizowanych procesów technologicznych i stanowisk pracy.
W przypadku zainteresowania wykonaniem audytu oświetlenia, zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami:

tel.: 604-443-003,   604-463-707,   602-220-228

e-mail: argoxee@poczta.fm

Udzielimy wyczerpujących informacji i opracujemy profesjonalny audyt oświetleniowy.

Copyright © 2009 Argox Eco Energia Tworzenie stron www.stronki.pl