pl en de es fr
Argox Eco Energia

Charakterystyka energetyczna - dotacje do budynków energooszczędnych

świadectwo energetyczneprojektowana charakterystyka energetycznabudynek niskoenergetyczny
Od 2013 roku uruchomiony został program dopłat do kredytów na budowę budynków niskoenergetycznych oraz budynków pasywnych.

Inwestor, który wybuduje lub kupi budynek niskoenergetyczny może wnioskować o 30.000 zł dotacji, zaś w przypadku budynku pasywnego - o kwotę 50.000 zł dotacji. W przypadku mieszkań w budynkach wielorodzinnym dopłaty wynioszą odpowiednio 11.000 zł i 16.000 zł.

Standard budynku lub mieszkania zależy od wskaźnika rocznego jednostkowego zapotrzebowania na energię użytkową do ogrzewania i wentylacji. Budynek zaprojektowany i wykonany w standardzie budynku niskoenergetycznego (NF40), charakteryzuje się wskaźnikiem rocznego jednostkowego zapotrzebowania na energię użytkową mniejszym od 40 kWh/(mkw*rok). Budynek w standardzie pasywnym (NF15) musi spełniać warunek rocznego jednostkowego zapotrzebowania na energię użytkową do ogrzewania i wentylacji o wartości mniejszej od 15 kWh/(mkw*rok).

Potwierdzenie spełnienia przez budynek wymagań odpowiedniego standardu energetycznego należy udokumentować przedstawiając charakterystykę energetyczną budynku.

Charakterystykę energetyczną budynku należy wyznaczyć zgodnie z metodyką wykonywania świadectw energetycznych, poszerzoną o dodatkowe wytyczne NFOŚiGW. Wymagania dotyczące obliczania charakterystyki energetycznej budynków w standardzie NF40 i NF15 obejmują:
 • obliczenia zużycia energii na potrzeby ogrzewania wykonywane metodyką miesięczną (PN-EN ISO 13790:2008);
 • straty ciepła do gruntu obliczne w sposób dokładny zgodnie z normą PN-EN ISO 13370:2001;
 • pojemność cieplna budynku obliczana metodą dokładną;
 • współczynniki przenikania ciepła przegród obliczane z wykorzystaniem obliczeniowych współczynników przewodzenia ciepła materiałów;
 • współczynniki przenikania ciepła obliczane w sposób dokładny oddzielnie dla każdego okna i drzwi, zgodnie z PN-EN ISO 10077-1:2002;
 • współczynniki liniowej straty ciepła przez przenikanie dla mostków cieplnych wyznaczane przy wykorzystaniu obliczeń numerycznych (PN-EN ISO 10211);
 • precyzyjnie wyznaczane strumienie powietrza wentylacyjnego potrzebne do określenia współczynnika strat ciepła na wentylację;
 • sprawność odzysku ciepła centrali wentylacyjnej wyznaczana zgodnie z normą PN-EN 308;
 • precyzyjnie przyjmowana wielkość zysków ciepła od słońca, współczynniki zacieniania dla każdego okna wyznaczane wg PN-EN ISO 13790:2008;
 • wartości wewnętrznych zysków ciepła przyjmowane, dla budynków jednorodzinnych, na poziomie od 2,5 W/mkw do 3,5 W/mkw, dla budynków wielorodzinnych - na poziomie 4,5 W/mkw,
 • zyski ciepła od instalacji c.o., c.w.u. i wentylacyjnej – pomijane.
W przypadku charakterystyki energetycznej wykonanej zgodnie z wymaganiami NFOŚiGW powierzchnia ogrzewana wyznaczana jest jako pole powierzchni podłogi przestrzeni ogrzewanej budynku liczone po wymiarach wewnętrznych, po poziomie podłogi w stanie całkowicie wykończonym z wyłączeniem nieogrzewanych piwnic, garaży lub innych nie użytkowanych części przestrzeni, z uwzględnieniem powierzchni podłogi na wszystkich kondygnacjach, jeśli jest ich więcej niż jedna. W przypadku kondygnacji ze skośnym sufitem do powierzchni ogrzewanej należy doliczyć jedynie część powierzchni podłogi, dla której wysokość w świetle jest równa 1,90 m i więcej. Dla budynków o powierzchni całkowitej użytkowej poniżej 120 mkw, do powierzchni ogrzewanej można wliczać 100% powierzchni o wysokości pomieszczeń równej 1,40 m i więcej.

Aby uzyskać dotację, oprócz charakterystyki energetycznej należy przedstawić:
 • projekt budowlany,
 • branżowe projekty wykonawcze,
 • oświadczenie projektanta, że projekt wykonano zgodnie ze stosownym rozporządzeniem oraz wytycznymi NFOŚiGW.
Projekt budowlany i projekty wykonawcze muszą być wykonane z uwzględnieniem minimalnych wymagań technicznych, jakie muszą spełniać budynki w standardzie NF40 lub NF15. Zestawienie minimalnych wymagań technicznych dla budynku jednorodzinnego do pobrania tutaj. Zestawienie minimalnych wymagań technicznych dla budynku wielorodzinnego do pobrania tutaj.

Jeśli część powierzchni domu jednorodzinnego lub lokalu, będzie wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej, w tym wynajmu, wysokość dofinansowania pomniejszana jest proporcjonalnie do udziału powierzchni przeznaczonej na prowadzenie działalności gospodarczej. W przypadku, gdy działalność gospodarcza ma być prowadzona na powierzchni przekraczającej 50%, przedsięwzięcie nie podlega dofinansowaniu.

Dotacja przekazywana jest po zrealizowaniu przedsięwzięcia w postaci spłaty części kapitału kredytu. W przypadku nie osiągnięcia zakładanego standardu NF15, dotacja może być obniżona do poziomu przewidzianego dla standardu NF40. W przypadku nie osiągnięcia zakładanego standardu NF40, dotacja nie jest przyznawana.

Nabór wniosków o dotację NFOŚiGW wraz z wnioskami o kredyt prowadzony jest w trybie ciągłym. Wnioski składane są w bankach, które zawarły umowę o współpracy z NFOŚiGW:
 • Bank Polskiej Spółdzielczości,
 • Bank Polskiej Spółdzielczości,
 • SGG Bank,
 • Bank Ochrony Środowiska,
 • Bank Zachodni WBK,
 • Getin Noble Bank,
 • Nordea Bank Polska,
 • Deutsche Bank.
Zapraszamy wszystkich projektantów oraz inwestorów zainteresowanych charakterystyką energetyczną sporządzoną zgodnie z wymogami NFOŚiGW do kontaktu z naszymi specjalistami:

tel.: 604-443-003,   604-463-707,   602-220-228

e-mail: argoxee@poczta.fm

Udzielimy wszelkich niezbędnych informacji oraz sporządzimy profesjonalną chrakterystykę energetyczną zgodnie w wymogami NFOŚiGW.

Copyright © 2009 Argox Eco Energia Tworzenie stron www.stronki.pl