pl en de es fr
Argox Eco Energia

Projektowana charakterystyka energetyczna

– oszczędność energii w budownictwie
pre-swiadectwoprojektowana charakterystyka energetycznabudownictwo zeroenergetyczne
Projektowana charakterystyka energetyczna, nazywana również pre-świadectwem, stanowi część składową każdego projektu architektoniczno-budowlanego.

Projektowana charakterystyka energetyczna wykonana zgodnie z wymogami NFOŚiGW jest niezbędna w przypadku ubiegania się o dotację w programie dopłat do kredytów na budowę domów energooszczędnych (szczegóły programu).

Zgodnie z rozporządzeniem określającym szczegółowy zakres projektu budowlanego, charakterystyka energetyczna projektowanego obiektu musi być opracowana dokładnie tak samo, jak wyznaczane jest świadectwo energetyczne budynku istniejącego.

Główna różnica między świadectwem charakterystyki energetycznej a pre-świadectwem polega na tym, że certyfikat energetyczny sporządza się dla budynku istniejącego, natomiast projektowaną charakterystykę energetyczną – dla budynku projektowanego. Inna ważna różnica to brak prawnie usankcjonowanej formy projektowanej charakterystyki energetycznej.

Projektowana charakterystyka energetyczna powinna zawierać informacje na temat właściwości cieplnych przegród zewnętrznych oraz sprawności energetycznej instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chłodniczych.

W projektowanej charakterystyce energetycznej powinny znaleźć się również dane wykazujące, że przyjęte w projekcie rozwiązania spełniają wymagania dotyczące oszczędności energii zawarte w przepisach techniczno-budowlanych.

Przepisy te stanowią, że budynek i jego instalacje ogrzewcze, wentylacyjne i klimatyzacyjne, ciepłej wody użytkowej, a w przypadku budynku użyteczności publicznej również oświetlenia wbudowanego, powinny być zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby ilość ciepła, chłodu i energii elektrycznej, potrzebnych do użytkowania budynku zgodnie z jego przeznaczeniem, można było utrzymać na racjonalnie niskim poziomie.

Można uznać, że projektowany budynek spełnia te wymagania, jeżeli zachodzi jeden z dwóch przypadków:
  • przegrody zewnętrzne budynku oraz technika instalacyjna odpowiadają wymaganiom izolacyjności cieplnej, określonym w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 6 listopada 2008 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (WT2008), a także powierzchnia okien spełnia wymagania określone w tym rozporządzeniu,
  • albo gdy, wartość rocznego obliczeniowego zapotrzebowania nieodnawialnej energii pierwotnej (EP) do ogrzewania, wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej, chłodzenia oraz, dla budynków niemieszkalnych, oświetlenia wbudowanego, jest mniejsza od wartości maksymalnej określonej w rozporządzeniu WT2008, a także jeżeli przegrody zewnętrzne budynku odpowiadają wymaganiom izolacyjności cieplnej niezbędnej dla zabezpieczenia przed kondensacją pary wodnej.
Profesjonalnie wykonana projektowana charakterystyka energetyczna budynku może przynieść szereg korzyści.

Przede wszystkim pozwala zidentyfikować te elementy budynku, które mogłyby być źródłem nadmiernego zużycia energii. Ponieważ analiza prowadzona jest na etapie projektowania, stwarza to możliwość wprowadzenia takich zmian w projekcie, które w przyszłości przyniosą wymierne oszczędności.

Nie bez znaczenia jest również fakt, że budynek posiadający dobrą projektowaną charakterystykę energetyczną, powinien mieć również świadectwo energetyczne wykazujące niskie zapotrzebowanie energii.

Nasza firma sporządza również analizy cieplno-wilgotnościowe przegród zewnętrznych.

Analiza cieplno-wilgotnościowa zawiera sprawdzenie dwóch warunków związanych ze zjawiskiem transportu wilgoci w przegrodach budowlanych.

Pierwszy z nich dotyczy ryzyka występowania na wewnętrznej powierzchni nieprzezroczystej przegrody zewnętrznej kondensacji pary wodnej, umożliwiającej rozwój grzybów pleśniowych.

Drugi warunek odnosi się do niebezpieczeństwa występowania narastającego w kolejnych latach zawilgocenia we wnętrzu przegrody zewnętrznej, spowodowanego kondensacją pary wodnej. Kondensacja taka jest dopuszczalna zimą, o ile budowa przegrody umożliwi wyparowanie kondensatu latem i nie nastąpi przy tym degradacja materiałów, z których jest ona zbudowana.

Wykonujemy również profesjonalne analizy możliwości racjonalnego wykorzystania pod względem technicznym, ekonomicznym i środowiskowym odnawialnych źródeł energii, zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepła oraz zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia energii w postaci bezpośredniego lub blokowego ogrzewania. Analizy takie powinny być przygotowane dla projektowanych budynków o powierzchni przekraczającej 1000 mkw.

Zapraszamy wszystkich projektantów zainteresowanych fachowo wykonanymi projektowanymi charakterystykami energetycznymi, analizami cieplno-wilgotnościowymi lub analizami wykorzystania odnawialnych źródeł energii do kontaktu z naszymi ekspertami:

tel.: 604-443-003,   604-463-707,   602-220-228

e-mail: argoxee@poczta.fm

Udzielimy wszelkich niezbędnych informacji oraz sporządzimy profesjonalne opracowanie.

Copyright © 2009 Argox Eco Energia Tworzenie stron www.stronki.pl