pl en de es fr
Argox Eco Energia

Ocena efektywności energetycznej kotłów

ocena efektywności energetycznej kotłówocena efektywności energetycznej kotłówocena efektywności energetycznej kotłów
Dyrektywa 2002/91/WE dotycząca charakterystyki energetycznej budynków wprowadza mechanizmy służące zmniejszeniu zużycia energii w budynkach. Należy do nich okresowa kontrola kotłów grzewczych, a także jednorazowa kontrola instalacji grzewczych, w których kotły pracują dłużej niż 15 lat.

Ustawa Prawo budowlane nakłada na właścicieli i zarządców budynków obowiązek przeprowadzenia okresowej kontroli kotłów. Kontrola obejmuje sprawdzenie stanu technicznego kotłów oraz uwzględnia efektywność energetyczną kotłów i ich wielkość. Kontrole muszą odbywać się nie rzadziej niż:
  • co 2 lata, dla kotłów opalanych nieodnawialnym paliwem ciekłym lub stałym, o efektywnej nominalnej wydajności ponad 100 kW,
  • co 4 lata, dla kotłów opalanych nieodnawialnym paliwem ciekłym lub stałym, o efektywnej nominalnej wydajności 20 kW - 100 kW, a także kotłów opalanych gazem.
Zakres kontroli powinien obejmować, poza opinią dotyczącą stanu technicznego kotła, ocenę jego sprawności i ocenę wielkości kotła w stosunku do potrzeb ogrzewczych budynku. Kontrola powinna być zakończona sporządzeniem protokołu zawierającego ewentualne zalecenia oraz oceną ich zasadności ekonomicznej. Kontrole powinny być dokonane przez osoby posiadające uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności.

Instalacje grzewcze z kotłami o efektywnej nominalnej wydajności powyżej 20 kW starszymi niż 15 lat powinny być poddane jednorazowej kontroli obejmującej ocenę efektywności kotła oraz dopasowania kotła poprzez porównanie go z wymaganiami grzewczymi budynku. O wieku kotła decyduje data umieszczona na tabliczce znamionowej kotła. Kontrolę należy przeprowadzić w roku następnym po upływie 15 lat użytkowania urządzenia. Na podstawie takiej kontroli powinno być wydane zalecenie wymiany kotła albo jego modernizacji lub też aprobata stanu istniejącego.

Kontrole tego rodzaju powinny przeprowadzać osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją takich urządzeń i instalacji.

Przepis o obowiązku kontroli kotłów został włączony do art. 62 Prawa budowlanego, a tym samym za jego niespełnienie, zgodnie z art. 93 pkt 8, grozi kara grzywny.

Obowiązkowa kontrola kotłów nie dotyczy właścicieli i zarządców budynków mieszkalnych jednorodzinnych, a także obiektów budownictwa zagrodowego i letniskowego.

Zgodnie z art. 64 Prawa budowlanego protokoły z przeprowadzonych kontroli kotłów powinny być dołączone do książki obiektu budowlanego.

W normie PN-EN 15378:2009 Systemy ogrzewcze w budynkach - Inspekcje kotłów i systemów ogrzewczych określono procedury kontroli i metody badań niezbędnych do oceny wydajności i sprawności kotłów oraz instalacji ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Procedury te spełniają wymagania Dyrektywy 2002/91/EC dotyczącej jakości energetycznej budynków.

Nasi specjaliści wykonujący kontrole kotłów, uwzględniające ich efektywność energetyczną, posiadają niezbędne uprawnienia i wieloletnie doświadczenie.

Właścicieli i zarządców obiektów wyposażonych w kotły o odpowiednich parametrach technicznych zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami:

tel.: 604-443-003, 604-463-707, 602-220-228

e-mail: argoxee@poczta.fm

Udzielimy wszelkich niezbędnych informacji i wykonamy profesjonalną kontrolę kotłów, uwzględniającą ich efektywność energetyczną.

Copyright © 2009 Argox Eco Energia Tworzenie stron www.stronki.pl