pl en de es fr
Argox Eco EnergiaAktualności z rynku doradztwa energetycznego
Ulga termomodernizacyjna od 2019 roku
19.09.2018
Od stycznia 2019 roku ma zacząć obowiązywać nowa ulga termomodernizacyjna na wydatki związane z ociepleniem domów jednorodzinnych i wymianą starych kotłów grzewczych. Od dochodu można będzie odliczyć do 53 tys. zł przez okres 3 lat.
Na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów został opublikowany Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Uwzględnia on wprowadzenie nowej ulgi podatkowej, która ma obowiązywać od 1 stycznia 2019 roku, a dotyczyć wydatków poniesionych na efektywną termomodernizację jednorodzinnych budynków mieszkalnych, stanowiących własność podatnika.
Celem wprowadzenia ulgi przez rząd jest poprawa jakości powietrza, a przede wszystkim ograniczenie smogu. Premia termomodernizacyjna, stanowiąca rozszerzenie programu „Czyste powietrze”, ma być zachętą podatkową dla osób, które sfinansują przedsięwzięcie termomodernizacyjne bez udziału środków publicznych.
Ulga termomodernizacyjna jest instrumentem podatkowym, polegającym na odliczeniu od dochodów (przychodów) wydatków związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych w jednorodzinnych budynkach mieszkalnych. Oznacza to, że państwo zrezygnuje z części podatku od osób, które podejmą się działań mających na celu względy ekologiczne.
Przy czym wprowadzono wymóg, zgodnie z którym odliczeniu mogą podlegać jedynie wydatki określone w

audycie energetycznym

. Ponadto przedsięwzięcie ma zostać ukończone w okresie trzech kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym sporządzono audyt energetyczny.
Premia termomodernizacyjna, czyli odliczenie od dochodu, wynosić będzie 23% poniesionych wydatków. Przy czym wprowadzono ograniczenie kwotowe, zgodnie z którym ulga nie może przekroczyć 53 tys. zł, bez względu na liczbę realizowanych przedsięwzięć w poszczególnych latach. Oznacza to że, podatnik będzie mógł skorzystać z ulgi w przypadku poniesienia wydatków do wysokości niemal 230,5 tys. zł.
Do odliczenia wydatków mają prawo wyłącznie właściciele domów jednorodzinnych, którzy w całości zrealizują przedsięwzięcie. Audyt energetyczny może określać kilka jego wariantów, jednak ten warunek uznaje się za spełniony, jeśli podatnik zrealizuje jeden z nich. Zatem ulgą objęte są te wydatki, które gwarantują uzyskanie zamierzonego efektu termomodernizacyjnego.
Z ulgi termomodernizacyjnej mogą skorzystać podatnicy podatku PIT opłacający podatek.
według skali podatkowej,
- 19% stawki podatku oraz
- opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.
Dodatkowo adresatami nowych przepisów są osoby, które posiadają akt własności (właściciel lub współwłaściciel) jednorodzinnych budynków mieszkalnych oraz zdecydują się na przeprowadzenie przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Oznacza to, że z ulgi nie skorzystają właściciele mieszkań oraz nie będzie ona stosowana w przypadku bloków czy zabudowy szeregowej.
Ulgą nie zostaną również objęte osoby, które skorzystały z innej pomocy państwa na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, m.in. z dotacji w ramach programów realizowanych przez NFOŚiGW


Nabór wniosków w programie "Czyste powietrze" rozpoczyna się 19 września
17.09.2018
Nabór wniosków w programie "Czyste powietrze" rozpoczyna się 19 września.
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) przyjmować będą wnioski w formie elektronicznej oraz papierowej.
Warunek podstawowy
Dla budynków istniejących: wymiana starego pieca/kotła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła spełniające wymagania programu. .
Dla budynków nowo budowanych: zakup i montaż nowego źródła ciepła spełniającego wymagania programu. .
Warunki dofinansowania
Maksymalne koszty kwalifikowane, od których jest liczona wysokość dotacji - 53 tys. zł.
Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia - 7 tys. zł.
Oprocentowanie zmienne pożyczki - nie więcej niż WIBOR 3M +70 punktów bazowych, ale nie mniej niż 2% rocznie.
Planowany okres spłaty pożyczki: do 15 lat.
Możliwa karencja (zwłoka) w spłacie: nie dłużej niż do zakończenia realizacji przedsięwzięcia.
Okres realizacji przedsięwzięcia: do 24 miesięcy od daty zawarcia umowy o dofinansowanie, lecz nie później, niż do 30.06.2029 r.
Dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia rozpoczęte nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowywanie.
Przedsięwzięcie nie może zostać zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. Data zakończenia realizacji będzie potwierdzona w protokole końcowym.


Nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii
30.06.2018
Prezydent podpisał zmianę ustawy o odnawialnych źródłach energii, Jedną z najbardziej oczekiwanych zmian zapisanych w nowelizacji jest usunięcie wątpliwości interpretacyjnych dotyczących sposobu opodatkowania wiatraków podatkiem od nieruchomości.
- Nowelizacja ustawy o OZE ma pomóc w przybliżeniu się do wypełnienia krajowego celu OZE na rok 2020.
- Nowe przepisy m.in. regulują kwestie budowy i podatków od wiatraków.

Resort energii zapewnia, że po uchwaleniu ustawy, chce jak najszybciej przystąpić do prac nad kolejnym projektem nowelizacji, która przyśpieszy rozwój polskich odnawialnych źródeł energii.
Celem ustawy jest - w pierwszej kolejności - zapewnienie zgodności przepisów ustawy OZE z regulacjami dotyczącymi pomocy publicznej. Dodatkowo, ustawa ma zapewnić zgodność przyjętych w niej definicji z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych.
Jedną z najbardziej oczekiwanych zmian zapisanych w nowelizacji jest usunięcie wątpliwości interpretacyjnych dotyczących sposobu opodatkowania wiatraków podatkiem od nieruchomości. W tej chwili przepisy pozwalają na obłożenie tym podatkiem zarówno części budowlanej, jak i technicznej wiatraka. Są jednak na tyle niejasne, że gminy w różny sposób interpretują prawo i w rezultacie w niektórych gminach podatek jest wyższy, a w innych niższy. Ustawa zakłada ujednolicenie przepisów wstecznie, od 1 stycznia 2018 r. w brzmieniu bardziej korzystnym dla podatnika - opodatkowana ma być tylko część budowlana.
Nowelizacja ustawy o OZE ma pomóc w przybliżeniu się do wypełnienia krajowego celu OZE na rok 2020.
Ustawa przewiduje wydłużenie do połowy 2021 r. czasu na budowę i uruchomienie elektrowni wiatrowych, które mają ważne pozwolenia na budowę, a nie spełniają wymogów tzw. ustawy odległościowej.
Wśród zmian wprowadzonych w Sejmie do rządowego projektu znalazła się m.in. definicja drewna energetycznego. Głosi ona, że jest to surowiec drzewny, który ze względu na cechy jakościowo-wymiarowe ma obniżoną wartość techniczną i użytkową, uniemożliwiającą jego przemysłowe wykorzystanie, a także surowiec drzewny stanowiący biomasę pochodzenia rolniczego. Szczegółowe cechy drewna energetycznego ma określić w rozporządzeniu minister środowiska.
Kolejną z przyjętych zmian o charakterze merytorycznym jest zapis dotyczący warunków modernizacji istniejących wiatraków. Nowelizacja znosi zakaz modernizacji istniejących turbin wiatrowych, niespełniających warunków wprowadzonej w 2016 r. tzw. ustawy odległościowej. Taki wiatrak teraz będzie można zmodernizować, pod warunkiem, że nie zwiększy to jego oddziaływania na środowisko oraz - to dodatkowy warunek wprowadzony w Sejmie - nie wzrośnie jego moc zainstalowana.

Zmiany jakie wprowadza ustawa:

1) wprowadza zmiany definicji, zmierzające do zwiększenia mocy zainstalowanej w mikroinstalacjach do 50 KW. Natomiast mała instalacja ma cechować się mocą zainstalowaną większą niż 50 KW i mniejszą niż 500 KW. Ponadto, katalog definicji został rozszerzony m.in. o definicję biomasy pochodzenia rolniczego, biowęgla, toryfikatu, stałej ceny zakupu oraz modernizacji, umożliwiając wytwórcom uzyskanie pomocy publicznej dla istniejącej instalacji OZE. Zmodyfikowano także definicję spółdzielni energetycznej w zakresie ustanowienia obszaru działania oraz charakterystyki spółdzielni. Ustawa wprowadza definicję modernizacji;
2) doprecyzowuje elementy zbiorczego raportu rocznego Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki;
3) wprowadza zmiany zasad systemu aukcyjnego;
4) likwiduje niepotrzebne elementy zawarte w oświadczeniach składanych przez wytwórców energii w instalacjach OZE;
5) wprowadza zmiany zasady wsparcia OZE poprzez wprowadzenie, obok systemu aukcyjnego, nowych rozwiązań dla wytwórców energii ze źródeł odnawialnych przeznaczonych dla mikroinstalacji i małych instalacji OZE, wykorzystujących stabilne i przewidywalne źródła energii (hydroenergia, biogaz, biogaz rolniczy);
6) wprowadza możliwość łączenie źródeł energii w ramach jednego lub kilku wyprowadzeń mocy;
7) zmienia zasady opodatkowania elektrowni wiatrowych (zmiana definicji budowli w ustawie - Prawo budowlane oraz definicji elektrowni wiatrowej w ustawie o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych).

Ustawa, zgodnie z art. 17, ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:
1) części przepisów dotyczących instalacji odnawialnych źródeł energii, które wejdą w życie z dniem 1 lipca 2018 r. (art. 1 pkt 1 lit. c, pkt 15 lit. b, pkt 16, 25, 26, pkt 29 lit. d tiret drugie, pkt 33 lit. e w zakresie dodawanego art. 74 ust. 9, pkt 34 lit. b, pkt 50 i 51 omawianej ustawy);
2) przepisów wpływających na wymiar podatku od nieruchomości, które wejdą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, mocą od dnia 1 stycznia 2018 r. (art. 2 pkt 1 i 6 oraz art. 3 pkt 1 omawianej ustawy).


Program "Czyste Powietrze": Właściciele ponad 4 mln domów mogą starać się o dofinansowanie
23.06.2018
Bank Ochrony Środowiska został partnerem w realizacji rządowego programu "Czyste Powietrze". Na realizację programu związanego z ochroną powietrza i poprawą jego jakości w domach jednorodzinnych, tj. termomodernizację, przewidziano wydatki w wysokości 103,0 mld zł, a łączny koszt inwestycji wyniesie 132,8 mld zł - to suma budżetu programu i wkładu własnego beneficjentów.
Finansowanie programu w formie dotacji wyniesie 63,3 mld zł, a w formie pożyczek 39,7 mld zł. Okres finansowania obejmie lata 2018-2029. Minimalny koszt realizowanego projektu to 7000 zł.
Zakłada się, że termomodernizacji zostanie poddanych nawet 4 mln domów. Właściciele domów, których dochody są najniższe, otrzymają do 90% dotacji na realizację przedsięwzięć finansowanych w ramach programu. Maksymalne koszty kwalifikowane przewidziane do wsparcia dotacyjnego wynoszą 53 tys. zł. Dotacje nie będą stanowiły przychodu podlegającego opodatkowaniu. Pożyczki mogą być udzielane na okres do 15 lat z preferencyjnym oprocentowaniem, które na dzień dzisiejszy wynosi 2,4%.
W przypadku istniejących jednorodzinnych budynków w ramach programu finansowana będzie m.in. wymiana źródeł ciepła starej generacji, opalanych węglem na: węzły cieplne, kotły na paliwo stałe (węgiel lub biomasa), systemy ogrzewania elektrycznego, kotły gazowe kondensacyjne i pompy ciepła.
Dodatkowo zakres przedsięwzięcia może obejmować docieplenie budynków i zastosowanie odnawialnych źródeł energii cieplnej i elektrycznej, tj. kolektorów słonecznych i mikroinstalacji fotowoltaicznych. Natomiast w nowo budowanych domach, dofinansowanie obejmie zakup i montaż: węzłów cieplnych, kotłów na paliwo stałe, systemów ogrzewania elektrycznego, kotłów gazowych kondensacyjnych czy pomp ciepła.
Aby ułatwić dostęp do informacji dla osób zainteresowanych dofinansowaniem w ramach programu "Czyste Powietrze", bank uruchomił specjalną EKOlinię, gdzie można uzyskać informacje na temat warunków i możliwości skorzystania z programu.


Będzie program finansowania termomodernizacji budynków wielorodzinnych
22.06.2018
Przedstawiciele ośmiu dużych miast województwa śląskiego oraz działających na tym terenie firm ciepłowniczych spotkają się w piątek (22 czerwca) w Warszawie z Piotrem Woźnym, pełnomocnikiem Prezesa Rady Ministrów ds. programu „Czyste Powietrze. W trakcie tego spotkania mają zostać wypracowane podstawy do programu, który byłby źródłem finansowania termomodernizacji wielorodzinnych budynków komunalnych.
Program „Czyste powietrze” został ogłoszony pod koniec lutego, wzbudzając mieszane reakcje wśród samorządowców. Na 33 polskie gminy znajdujące się na opracowanej przez WHO liście najbardziej zanieczyszczonych miast Unii Europejskiej w programie znalazły się tylko 23 ośrodki, których liczba ludności nie przekracza 100 tys. Pozostała dziesiątka - m.in. Kraków, Rybnik, Katowice, Zabrze, czy Sosnowiec – znalazły się poza programem, co wywołało wśród władz i samych mieszkańców nie lada oburzenie.
Krótko potem Piotr Woźny, pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. programu „Czyste Powietrze, tłumaczył, że działania pilotażowe w mniejszych miejscowościach pozwolą zbadać, które „ścieżki dystrybucji środków najlepiej się sprawdziły i które modele współpracy między administracją rządową a samorządem przynoszą spodziewane efekty najszybciej”, a docelowo, na podstawie doświadczeń z pilotażu w 23 gminach, rząd planuje stworzyć kompleksowy program dla całej Polski.
Ustalono, że tym, co boli te duże miasta jest termomodernizacja wielorodzinnych budynków komunalnych. Te budynki znajdują się w czymś, co nazwano trójkątem bermudzkim finansowania publicznego. Gminy nie mają skąd sięgać po środki, żeby termomodernizować te budynki i wymieniać w nich wysokoemisyjne źródła ciepła.
Podczas spotkania 22 czerwca przedstawiciele 8 dużych miast z listy WHO, które położone są w woj. śląskim, a także reprezentanci przedsiębiorstw i organizacji ciepłowniczych rozmawiać będą o tym, w jaki sposób stworzyć podstawy do programu, który byłby źródłem finansowania termomodernizacji wielorodzinnych budynków komunalnych.


Nowe cele OZE na rok 2030
14.06.2018
W czwartek, 14 czerwca 2018 r. Komisja, PE i Rada UE uzgodniły nową dyrektywę o OZE. Cel dla energii ze źródeł odnawialnych w 2030 roku to 32% z koniecznością okresowej kontroli realizacji i możliwością zwiększenia - poinformował Miguel Arias Canete, komisarz ds. energii i klimatu Unii Europejskiej. Oznacza to, że za 12 lat ponad 1/3 energii w Unii Europejskiej ma pochodzić z farm wiatrowych, paneli słonecznych, elektrowni wodnych i innych instalacji, które nie spalają paliw kopalnych.
Ponadto, cel udziału OZE w transporcie to 14%, założono przy tym mocne ograniczenie biopaliw pierwszej generacji oraz importu biopaliw. Założono także duże wzmocnienie roli prosumentów, czyli instalacji o mocy poniżej 25 kW.
Komisja Europejska zaznaczyła, że zawarta 14 czerwca umowa oznacza, że dwie spośród 8 propozycji zawartych w pakiecie "Czysta energia dla wszystkich Europejczyków" (tzw. pakiet zimowy, przyjęty przez Komisję Europejską 30 listopada 2016 r.) zostały już uzgodnione przez instytucje UE.
Nowe decyzje ustaliły wiążący cel w zakresie energii odnawialnej dla UE na 2030 r. wynoszący 32% z klauzulą przeglądu w górę do 2023 r.
Przyczyni się to w dużym stopniu do realizacji politycznego priorytetu Komisji wyrażonego przez przewodniczącego Junckera w 2014 r., zgodnie z którym Unia Europejska stanie się światowym liderem w rozwoju odnawialnych źródłach energii. Umożliwi to Europie utrzymanie wiodącej roli w walce ze zmianą klimatu, w transformacji na czystą energetykę oraz w osiągnięciu celów wyznaczonych w porozumieniu paryskim.
Zaznaczono, że uzgodnione zasady służą również stworzeniu sprzyjającego otoczenia dla przyspieszenia publicznych i prywatnych inwestycji w innowacje i modernizację we wszystkich kluczowych sektorach.
Teraz tekst dyrektywy będzie musiał zostać formalnie zatwierdzony przez Parlament Europejski i Radę. Po zatwierdzeniu przez obie instytucje w nadchodzących miesiącach, zaktualizowana dyrektywa w sprawie energii odnawialnej zostanie opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i wejdzie w życie 20 dni po publikacji.
Państwa członkowskie będą musiały przetransponować nowe elementy dyrektywy do prawa krajowego 18 miesięcy po jej wejściu w życie.
Do tej pory cele polityki energetycznej Unii Europejskiej m.in. w zakresie udziału odnawialnych źródeł energii były określone na rok 2020, toczyła się dyskusja o celach na rok 2030. W tej sprawie spierały się różne opinie.
W grudniu 2017 r. unijni ministrowie odpowiedzialni za sprawy energetyczne ustalili wspólną propozycję, aby udział OZE w produkcji energii wyniósł 27 proc. do 2030 r. Takie rozwiązanie akceptowała więc także Polska.
W styczniu 2018 r. Parlament Europejski w głosowaniu plenarnym zaproponował, aby udział OZE był na poziomie 35%.
Decyzja z 14 czerwca 2018 r., aby udział OZE wynosił 32%, jest więc kompromisem pomiędzy stanowiskiem ministrów państw członkowskich a opinią Parlamentu Europejskiego.


Archiwum wiadomości
Strony archiwalne

Copyright © 2009 Argox Eco Energia Tworzenie stron www.stronki.pl