pl en de es fr
Argox Eco Energia

Program RYŚ

ocena energetyczna budynkówprogram ryśaudyt energetyczny

Program Ryś

ma na celu poprawę efektywności energetycznej domów jednorodzinnych.

Program Ryś nie został jeszcze uruchomiony. Bliższe informacje na temat terminu rozpoczęcia naboru wniosków powinny pojawić się pod koniec kwietnia.Dotychczas termomodernizacja budynków jednorodzinnych, które stanowią prawie połowę wszystkich budynków mieszkalnych w Polsce, była dotowana tylko w niewielkim stopniu, znacznie mniejszym w porównaniu ze wsparciem udzielanym obiektom wielorodzinnym i budynkom użyteczności publicznej.

Ze wsparcia finansowego w ramach programu RYŚ mogą skorzystać wszyscy właściciele domów jednorodzinnych, w tym także jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacje pozarządowe. Przez dom jednorodzinny rozumie się budynek wolnostojący albo w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, wykorzystywany przynajmniej w połowie powierzchni na cele mieszkalne.

Program dotyczy wykonania robót podanych na liście złożonej z 12 elementów podzielonych na 3 grupy. Dla każdego elementu określono wymagania techniczne, które muszą być spełnione oraz maksymalne koszty kwalifikowane. Dopuszcza się etapową realizację zadań w ramach odrębnych wniosków.

Grupa I. Prace termoizolacyjne
 • Ocieplenie ścian zewnętrznych,
 • Ocieplenie dachu lub stropodachu,
 • Ocieplenie podłogi na gruncie lub stropu nad nieogrzewaną piwnicą,
 • Wymiana okien, drzwi zewnętrznych, bramy garażowej.
Grupa II. Instalacje wewnętrzne
 • Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła,
 • Instalacja wewnętrzna ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.
Grupa III. Wymiana źródeł ciepła, zastosowanie odnawialnych źródeł energii cieplnej
 • Instalacja kotła kondensacyjnego,
 • Instalacja węzła cieplnego,
 • Instalacja kotła na biomasę,
 • Instalacja pompy ciepła typu glikol/woda, woda/woda lub bezpośredniego odparowania,
 • Instalacja pompy ciepła typu powietrze/woda,
 • Instalacja kolektorów słonecznych.
Elementy z grupy I mogą być wykonywane w dowolnej kolejności i nie koniecznie wszystkie.
Aby wykonać modernizacje z grupy II trzeba także osiągnąć wymagany standard techniczny dla co najmniej ścian lub dachu oraz minimalne wymagania dla pozostałych elementów tej grupy.
Wykonując modernizacje z III grupy należy osiągnąć wymagany standard techniczny dla co najmniej ścian albo dachu oraz minimalne wymagania dla pozostałych elementów tej grupy, a także wykazać, że budynek ma sprawną wentylację grawitacyjną z nawiewnikami okiennymi oraz izolowane przewody instalacji ogrzewania, przygotowania c.w.u. oraz zamontowane zawory termostatyczne.

W programie zdefiniowano maksymalne jednostkowe koszty kwalifikowane każdego z elementów modernizacji. I tak np. maksymalny koszt kwalifikowany ocieplenia ścian wynosi 150 zł/mkw, zaś wymiany okien i drzwi zewnętrznych – 600 zł/mkw.

Kwalifikowane koszty oceny energetycznej budynku przed i po realizacji przedsięwzięcia wynoszą 1000 zł

.

Dla różnych elementów ustalono w programie odrębne procentowe udziały dotacji i kredytu. Dotacja dla poszczególnych elementów modernizacji wynosi 0%, 20% lub 40% kosztów kwalifikowanych.

Ocena energetyczna budynku

oraz projekt termomodernizacji dotowane są w 100%.

Program Ryś będzie realizowany do 2023 roku.

Nasi konsultanci uprawnieni do wykonywania ocen energetycznych budynków:
 • posiadają uprawnienia budowlane i znajdują się na liście Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,
 • figurują w rejestrze Zrzeszenia Audytorów Energetycznych,
 • znajdują się w wykazie certyfikowanych ekspertów i audytorów ds. energetyki dla programu NFOŚiGW „Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach”.
Udzielą oni Państwu szczegółowych informacji na temat audytów energetycznych oraz możliwości dofinansowania pod numerami:

tel.: 604-443-003,   604-463-707,   602-220-228

e-mail: argoxee@poczta.fm

Udzielimy wszelkich niezbędnych informacji i opracujemy dla Państwa profesjonalne audyty energetyczne.

Copyright © 2009 Argox Eco Energia Tworzenie stron www.stronki.pl