pl en de es fr
Argox Eco EnergiaAktualności z rynku doradztwa energetycznego
Ciepłe mieszkanie
01.02.2022
Na przełomie pierwszego i drugiego kwartału NFOŚiGW chce uruchomić kolejny program Ciepłe mieszkanie mający za zadanie ograniczyć powstawanie smogu z budynków wielolokalowych.

W pierwszym etapie programu wnioski mieliby składać właściciele lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych, a następnie wspólnoty mieszkaniowe.

Wielkość dofinansowania dla jednego lokalu to:
1) na poziomie podstawowym do 13 000 zł,
2) na poziomie podwyższonym do 26 000 zł.

Pieniądze można przeznaczyć na wymianę źródła ciepła, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie instalacji c.o. i c.w.u., wentylacji mechanicznej.
Dzięki programowi mają zostać zlikwidowane indywidualne, nieefektywne źródła ciepła na paliwa stałe w lokalach mieszkalnych. W ich miejsce można zamontować indywidualne nowoczesne źródła ciepła: kotły gazowe, ogrzewanie elektryczne, pompy ciepła lub podłączyć lokal do wspólnego efektywnego źródła ciepła.


Moje ciepło
15.01.2022
NFOŚiGW na przełomie pierwszego i drugiego kwartału 2022 roku uruchomi nowy program „Moje ciepło”, w ramach którego będzie można uzyskać dofinansowanie do zakupu i montażu pomp ciepła w nowych domach jednorodzinnych.

Poziom dofinansowania ma wynieść:
do 30% kosztów kwalifikowanych inwestycji, czyli do 21 000 zł w przypadku gruntowych pomp ciepła,
do 7 000 zł w przypadku pomp powietrze-powietrze i powietrze-woda.


Czyste Powietrze – do 30, 37 lub 69 tys. zł dofinansowania
03.01.2022
Trzecia część programu „Czyste Powietrze” z najwyższym dofinansowaniem do 69 tys. zł przy miesięcznym dochodzie nie większym niż 900 lub 1260 zł na osobę (dotyczy odpowiednio gospodarstw wieloosobowych i jednoosobowych), oraz dla osób z ustalonym prawem do zasiłku, a także zmiany dotychczasowego programu, żeby jeszcze łatwiej sięgać po dotacje – to kolejne kroki milowe w walce ze smogiem.


Zmiany w ustawie o efektywności energetycznej
20.04.2021
Głównym celem zmian w ustawie o efektywności energetycznej jest regulacja rynku białych certyfikatów. Z katalogu przedsięwzięć poprawy efektywności energetycznej usunięto modernizację i wymianę instalacji spalania paliw objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji. Zmieniono też metodykę wyznaczania energii finalnej, co wpływa na sposób wyznaczania energii pierwotnej, a to z kolei korzystnie oddziałuje na liczbę uzyskanych świadectw efektywności energetycznej.
W nowelizacji ustawy katalog przedsięwzięć uzupełniono o modernizację bądź wymianę pojazdów służących do transportu drogowego i kolejowego oraz ograniczenie strat związanych z przesyłaniem, dystrybucją, magazynowaniem i przeładunkiem paliw ciekłych. Ponadto z katalogu przedsięwzięć usunięto modernizację i wymianę instalacji spalania paliw objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji (z wyjątkiem instalacji pomocniczych).
Zmieniono definicję energii finalnej. Dotychczas określano ją w ustawie jako energię i paliwa zużywane przez odbiorcę końcowego. W nowym brzmieniu energia finalna to energia i paliwa dostarczone do odbiorcy końcowego. Zmiana ta, choć wydaje się niepozorna, wpływa na metodykę wyznaczania energii finalnej na potrzeby świadectw efektywności energetycznej (tzw. białych certyfikatów). Do tej pory URE oszczędność energii wynikającą ze zmniejszenia użycia paliw (np. węgla czy biomasy) u odbiorcy końcowego traktował jako oszczędność energii pierwotnej – przeliczana na potrzeby białych certyfikatów odpowiadająca jej oszczędność energii finalnej wychodziła zatem mniejsza. Dzięki zmianie definicji w ustawie oszczędność paliwa u odbiorcy końcowego jest traktowana jako oszczędność energii finalnej, wpływając korzystnie na liczbę świadectw efektywności energetycznej uzyskanych przez podmiot wykonujący przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej.


Polityka energetyczna Polski do 2040 r.
02.02.2021
2 lutego 2021 r. Rada Ministrów zatwierdziła „Politykę energetyczną Polski do 2040 r.” .
PEP2040 stanowi jasną wizję strategii Polski w zakresie transformacji energetycznej, tworząc oś dla programowania środków unijnych związanych z sektorem energii jak i realizacji potrzeb gospodarczych wynikających z osłabienia gospodarki pandemią COVID-19.
PEP2040 ma istotne znaczenie dla zaawansowanych prac nad Krajowym Planem Odbudowy, który stanowi podstawę do wydatkowania funduszy w ramach Instrumentu na rzecz Odbudowy i Wzmocnienia Odporności, a także planów sprawiedliwej transformacji i projektu Umowy Partnerstwa. PEP2040 wprowadzi Polskę na ścieżkę dążenia do gospodarki niskoemisyjnej, poprzez realizację sprawiedliwej transformacji energetycznej, rozwój OZE, poprawę efektywności energetycznej oraz poprawę jakości powietrza. Kwestie te stają się coraz ważniejsze dla obywateli. PEP2040 bierze pod uwagę również potrzeby tych grup zawodowych i regionów, które bez odpowiedniej interwencji poniosą niewspółmierny koszt transformacji. Dotyczy to przede wszystkim sektora węglowego i obywateli zagrożonych ubóstwem energetycznym.
W PEP2040 podejmowane są strategiczne decyzje inwestycyjne, mające na celu wykorzystanie krajowego potencjału gospodarczego, surowcowego, technologicznego i kadrowego oraz stworzenie poprzez sektor energii dźwigni rozwoju gospodarki, sprzyjającej sprawiedliwej transformacji.
W 2040 r. ponad połowę mocy zainstalowanych będą stanowić źródła zeroemisyjne. Szczególną rolę odegra w tym procesie wdrożenie do polskiego systemu elektroenergetycznego morskiej energetyki wiatrowej i uruchomienie elektrowni jądrowej. Będą to dwa strategiczne nowe obszary i gałęzie przemysłu, które zostaną zbudowane w Polsce. To szansa na rozwój krajowego przemysłu, rozwój wyspecjalizowanych kompetencji kadrowych, nowe miejsca pracy i generowanie wartości dodanej dla krajowej gospodarki. Równolegle do wielkoskalowej energetyki, rozwijać się będzie energetyka rozproszona i obywatelska – oparta na lokalnym kapitale.
Transformacja wymaga również zwiększenia wykorzystania technologii OZE w wytwarzaniu ciepła i zwiększenia wykorzystania paliw alternatywnych w transporcie, również poprzez rozwój elektromobilności i wodoromobilności.

Streszczenie Polityki energetycznej Polski do 2040 r.


Rząd przyjął przepisy wspierające termomodernizację
07.08.2020
7 sierpnia 2020 roku Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw. Głównym celem noweli jest walka ze smogiem i ubóstwem energetycznym oraz poprawa efektywności energetycznej budynków przez uruchomienie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków oraz usprawnienie działania Programów Czyste Powietrze i Stop Smog.
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) będzie mechanizmem informatycznym, który posłuży do zidentyfikowania źródeł niskiej emisji z budynków.
Pierwszym krokiem do jej uruchomienia będzie przeprowadzenie ogólnopolskiej powszechnej inwentaryzacji, która obejmie 5-6 mln budynków. Powszechna inwentaryzacja budynków zostanie połączona ze składaniem deklaracji pisemnych dotyczących źródeł ciepła i spalania – do końca 2021 roku.
W ramach projektu nowelizacji planowane jest również wprowadzenie działań wspierających program STOP SMOG.
Oprócz nowych rozwiązań w programie STOP SMOG, w ramach noweli planowane jest również wprowadzenie działań wspierających program Czyste Powietrze.


Ekolodzy postulują 65% cel redukcji emisji już do 2030 roku
10.08.2020
WWF wzywa do wyznaczenia nowego celu - ograniczenia emisji gazów cieplarnianych do roku 2030 na poziomie 65%.
Według WWF można tego dokonać korzystając z już skomercjalizowanych rozwiązań. Należy tylko przyspieszyć ich wdrażanie i zaprzestać finansowania tego, co podkopuje nasze cele - na przykład infrastruktury służącej paliwom kopalnym.
Z powodu pandemii koronawirusa Europejski Kongres Gospodarczy (EKG) odbywający się w maju został przeniesiony na 2-4 września 2020. Odbędzie się w formule hybrydowej, łączącej tradycyjne bezpośrednie spotkania z debatami prowadzonymi online.
Europejskie prawo o klimacie powinno tu wymagać od Komisji Europejskiej wskazania celów, które należy osiągnąć do roku 2030. Powinny one dotyczyć ograniczenia emisji oraz odbudowy naturalnych ekosystemów, takich jak lasy czy tereny podmokłe. To niezbędne, by można było skutecznie zająć się kryzysem klimatycznym i katastrofalną utratą bioróżnorodności. W związku z tym będziemy musieli również poświęcić dostateczną uwagę wspólnej polityce rolnej.
Dyrektor Biura Polityki Europejskiej WWF poinformowała również, że WWF wzywa także do przeznaczenia 50% środków finansowych z funduszu odbudowy na wydatki związane z klimatem i środowiskiem.


Efektywność energetyczna kluczem do neutralności energetycznej
29.06.2020
Pandemia Covid-19, która na kilka miesięcy zatrzymała cały świat, może okazać się punktem zwrotnym. I szansą, aby w znacznie większej skali wdrażać rozwiązania, które pomogą wzmocnić gospodarkę, wygenerować nowe miejsca pracy, przeprowadzić sprawiedliwą transformację energetyczną oraz umożliwią osiągnięcie neutralności klimatycznej.
Efektywność energetyczna to najistotniejszy krok w dążeniu ku neutralności energetycznej.
Założenia Międzynarodowej Agencji Energetycznej pokazują, że na drodze do osiągnięcia neutralności klimatycznej efektywność energetyczna może przyczynić się do 44% redukcji emisji, a rozwój odnawialnych źródeł energii do kolejnych 36%.
Efektywność energetyczna nie jest kosztem, a inwestycją.
Ponowne uruchomienie gospodarki i zwiększenie PKB nie muszą odbywać się kosztem klimatu. Wręcz przeciwnie, możemy się rozwijać bez wzrostu emisji dwutlenku węgla, a nawet z jej systematycznym spadkiem. Niespełna 80% globalnych emisji dwutlenku węgla generowanych jest z trzech sektorów: budowy i eksploatacji budynków - odpowiedzialnej za 30% światowych emisji, transportu - generującego 25% emisji, oraz przemysłu – 20% globalnych emisji.


Nowe rozporządzenie w sprawie audytów energetycznych
19.05.2020
19 maja weszło w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.


Od 15 maja 2020 Program Czyste Powietrze na nowych zasadach
14.05.2020
W nowej edycji programu został wprowadzony podział na dwie grupy beneficjentów, zamiast dotychczasowych 7 grup. Pierwszą z nich będzie stanowiła grupa o podstawowym poziomie dofinansowania, a drugą – grupa o podwyższonym poziomie dofinansowania.
Podstawowy poziom dofinansowania
Roczny dochód beneficjenta w tej grupie nie może przekraczać 100 000 zł, przy czym pod uwagę brany jest tylko dochód beneficjenta bez przeliczenia na członka gospodarstwa domowego.
W sytuacji, w której małżonkowie rozliczają się wspólnie, w rozliczeniu PIT uwzględniony jest podział zsumowanego dochodu, a do programu brane jest pod uwagę pole “podstawa obliczania podatku”, w którym dochód jest już podzielony.
Podwyższony poziom dofinansowanie
W przypadku tej grupy beneficjentów średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie może przekroczyć kwoty 1400 zł w gospodarstwie wieloosobowym i 1960 zł w gospodarstwie jednoosobowym. Dochód należy udowodnić za pomocą zaświadczenia wydawanego przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Nabór na dotację z podwyższonym poziomem dofinansowania zostanie uruchomiony odrębnym ogłoszeniem, po zakończeniu niezbędnych prac legislacyjnych.


Weszła w życie nowelizacja ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów
12.04.2020
3 marca 2020 Prezydent podpisał nowelizację ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Ustawa z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów, Dz.U. 2020 poz. 412). Nowości to: premia remontowa dla gmin, wsparcie dla właścicieli budynków z wielkiej płyty, wyższa premia termomodernizacyjna przy montażu mikroinstalacji OZE i uproszczenia w naliczaniu premii termomodernizacyjnej.
Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, czyli 12 kwietnia 2020.


Energetyka prosumencka na fali - niedługo Polska na 4. miejscu w UE
08.10.2019
Informacje płynące z Komisji Europejskiej wskazują, że jeżeli utrzymamy tempo wykorzystania i budowy odnawialnych źródeł energii, to za dwa lata będziemy czwartym krajem w UE pod względem energetyki obywatelskiej, prosumenckiej.
Zgodnie z danymi Polskich Sieci Energetycznych, że jeszcze w październiku moc paneli fotowoltaicznych zainstalowanych na polskich farmach i dachach przebije symboliczną granicę 1000 MW. To tyle, ile ma dostarczać nowa elektrownia węglowa Ostrołęka C.
Z ostatnich informacji: moc zainstalowana instalacji fotowoltaicznych w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym (KSE) 1 października 2019 r. wyniosła 1007,2 MW - poinformowały Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE). To wzrost o 158,44%.


Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw
30.09.2019
LAWP w Lublinie ogłosiła kolejny nabór wniosków w ramach Działania 5.1 Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw. Wsparcie można uzyskać na działania związane z głęboką termomodernizacją obiektów, wprowadzeniem technologii odzysku energii wraz z systemem wykorzystania energii ciepła odpadowego, wybudowaniem, przebudowaniem lub wyminą źródła ciepła, w tym zastosowaniem systemów grzewczych opartych na odnawialnych źródłach energii.
Wnioski będzie można składać w terminie 30.09.2019 - 31.10.


Ruszył nabór wniosków w programie „Mój Prąd”
05.09.2019
Głównym celem programu jest zwiększenie produkcji energii z mikroźródeł fotowoltaicznych, a jego budżet to 1 mld złotych. Dofinansowanie obejmuje do 50% kosztów instalacji i wynosi nie więcej niż 5000 zł. Wsparciem mogą zostać objęte instalacje o 2-10 kW mocy zainstalowanej. Program skierowany jest do gospodarstw domowych.
Nabór wniosków prowadzony jest przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej NFOŚiGW.


System białych certyfikatów będzie obowiązywać dłużej
10.06.2019
W projekcie nowelizacji ustawy o cenach energii znalazły się propozycje regulacji, których uchwalenie wydłuży obowiązywanie systemu świadectw efektywności energetycznej. To wyjście naprzeciw problemowi, który powstał w wyniku opóźnień w wydawaniu tzw. białych certyfikatów przez Urząd Regulacji Energetyki.
System świadectw przyznawanych za poprawę efektywności energetycznej został wprowadzony na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o efektywności energetycznej (znowelizowanej w 2016 r.) i zaczął funkcjonować z początkiem 2013 roku.
Zgodnie z art. 14 ustawy o efektywności energetycznej, przedsiębiorstwa energetyczne jako podmioty zobowiązane muszą uzyskać w każdym roku oszczędność energii finalnej w wysokości 1,5 proc. ilości energii elektrycznej lub gazu ziemnego, wyrażonej w jednostkach toe, sprzedanych w danym roku odbiorcom końcowym przyłączonym do sieci na terytorium RP.
W nowelizacji z 2016 r. wprowadzono przepisy przejściowe, przewidujące, że za okres od 1 stycznia do 30 września 2016 r. realizacja obowiązku uzyskiwania oszczędności odbywać się będzie na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej, natomiast za okres od 1 października 2016 r. na zasadach określonych w ustawie z 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej.
Wprowadzony został także wyjątek dotyczący sytuacji, w której przedsięwzięcie lub przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej zakończone zostały maksymalnie przed dniem wejścia w życie nowej ustawy o efektywności energetycznej, czyli 1 października 2016 r., ale też nie wcześniej niż przed 2014 r.
W efekcie obecnie w obrocie są trzy grupy białych certyfikatów:
1) świadectwa "przetargowe" tzw. PMEF wydane na podstawie "starej” ustawy,
2) świadectwa "roczne” PMEF_18 lub PMEF_19 wydane na nowych zasadach, ale dla zakończonych przedsięwzięć bez sprawdzenia efektu zachęty oraz
3) świadectwa bezterminowe PMEF_F.
Spośród tych trzech typów certyfikatów tylko świadectwa przetargowe mają zostać przedstawione do umorzenia Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki najpóźniej do 30 czerwca 2019 r., co zostało uregulowane w ustawie z 20 maja 2016 r. przepisami przejściowymi.
Problemem stały się przy tym opóźnienia w wydawaniu świadectw efektywności energetycznej.
Autorzy wniesionej teraz do Sejm nowelizacji ustawy "prądowej" szacują, że z uwagi na znaczne opóźnienia w wydawaniu białych certyfikatów na podstawie przepisów ustawy z 2016 r. o efektywności energetycznej, obowiązek za rok 2019, realizowany w terminie do 30 czerwca 2020 r., nie będzie mógł zostać pokryty świadectwami PMEF_2019 i PMEF_F.
Dlatego przygotowany projekt regulacji ma wydłużyć termin ważności wszystkich świadectw przetargowych do 30 czerwca 2021 roku.


Po 1 lipca 2019 r. zmianie ulega część zasad dofinansowania w programie Czyste Powietrze
15.03.2019
Po 1 lipca 2019 r. zmianie ulega część zasad dofinansowania w programie Czyste Powietrze.
Osoby, które w ramach programu Czyste Powietrze złożą wniosek o dofinansowania na wymianę kotła i/lub termomodernizację domu po tym terminie, muszą pamiętać, że koszty przedsięwzięcia nie mogą zostać poniesione przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.
Wyjątek stanowią koszty audytu energetycznego. Audyt energetyczny może, a nawet powinien, być wykonany wcześniej.
Jest to konsekwencja zmian, jakie na początku tego roku wprowadzono do zapisów Programu (co z kolei było efektem poprawek w ustawach o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne). W programie pojawiła się nowa definicja związana z rozpoczęciem przedsięwzięcia. Mówi ona, że rozpoczęciem przedsięwzięcia jest poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowanego związanego z jego realizacją, które może nastąpić nie wcześniej niż złożenie wniosku o dofinansowanie, jeśli składany jest on od 1 lipca 2019 r. (z wyłączeniem audytu energetycznego). W przypadku wniosków składanych przez 1 lipca pierwsze koszty kwalifikowane mogą być poniesione od 1 stycznia 2018 r. lecz nie wcześniej, niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.


W dniu dzisiejszym wznowiono nabór wniosków do Programu Czyste Powietrze
21.01.2019
Od poniedziałku 21 stycznia 2019 r. znów można składać wnioski o dofinansowanie w ramach programu Czyste Powietrze.

Kluczowe zmiany w programie Czyste Powietrze od 2019 roku:

Z uwagi na wprowadzenie do systemu prawnego nowej ulgi podatkowej - tzw. ulgi termomodernizacyjnej, która ma stanowić uzupełnienie działań realizowanych w ramach programu priorytetowego Czyste powietrze, zachęcającego do docieplania jednorodzinnych budynków mieszkalnych, w programie dokonano zmiany zasad naliczania wysokości dotacji. W sytuacji, gdy wnioskodawcy mają możliwość prawną otrzymania zwrotu z tytułu stosowania ulgi termomodernizacyjnej, dotacja w ramach programu udzielana będzie w mniejszym wymiarze, uwzględniającym możliwość uzyskania ulgi. W związku z powyższym istotnym zmianom uległ ust. 7.2 „Intensywność dofinansowania” programu priorytetowego Czyste powietrze.

Rozszerzono grupę beneficjentów o osoby fizyczne, posiadające prawo własności lub będące współwłaścicielami wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu z wyodrębnioną księgą wieczystą, z zastrzeżeniem, że lokal został wyodrębniony do 01.01.2019 r. Dla tych Beneficjentówmaksymalna wartość kosztów kwalifikowanych, od których liczona jest wysokość dotacji, będzie wyznaczana w oparciu o wydzielony lokal mieszkalny. Jednocześnie dodano zapis do kosztów kwalifikowanych, określający, że koszty poniesione na przedsięwzięcie w lokalu mieszkalnym, który został wyodrębniony po 01.01.2019 r. z istniejącego jednorodzinnego budynku mieszkalnego, są kwalifikowane w ramach maksymalnej wartości kosztów kwalifikowanych przypadającej na cały budynek.

Dokonano zmiany definicji związanej z rozpoczęciem przedsięwzięcia na: „Rozpoczęcie przedsięwzięcia rozumiane jest jako poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowanego związanego z realizacją przedsięwzięcia i może nastąpić: od 01.01.2018 r. lecz nie wcześniej, niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie dla wniosków złożonych do 30.06. 2019 r., nie wcześniej niż złożenie wniosku o dofinansowanie, jeśli wniosek składany jest od 01.07.2019 r., z wyłączeniem dokumentacji projektowej i audytu energetycznego, które mogą być wykonane wcześniej.

W punkcie 6.7 programu priorytetowego Czyste powietrze zmodyfikowano katalog kosztów kwalifikowanych, zapewniając zgodność zapisów z wyżej wymienionym rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych.

Wydłużono okres karencji w spłacie rat kapitałowych. Karencja może wynosić do 12 miesięcy od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia.

Warunek dopuszczenia montażu kotła na węgiel wyłącznie, gdy nie ma możliwości podłączenia do sieci ciepłowniczej lub gazowej został rozszerzony na wszystkie kotły na paliwo stałe (również biomasę). Zmiana ta wejdzie w życie od 01.07.2019 r.

Doprecyzowano niektóre elementy wymagań technicznych, określonych w załączniku 1 do programu priorytetowego.

Uproszczona została procedura oceny wniosków o dofinansowanie. W szczególności zrezygnowano z wymogu wizytacji dopuszczającej i jej pozytywnego wyniku jako warunku przyznania dofinansowania. Ponadto zrezygnowano z bezwzględnego obowiązku przeprowadzania wizytacji końcowej. Wizytacji końcowej podlegać będą wszystkie przedsięwzięcia realizowane w całości lub w część siłami własnymi i nie mniej niż 15% zadań zakończonych wybranych na podstawie próby określonej według zasad obowiązujących w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.


Czasowe wstrzymanie naboru wniosków do Programu Czyste Powietrze
02.01.2019
Od dnia 1 stycznia 2019 r. czasowo wstrzymano naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze. Nabór wniosków o dofinansowanie ma zostać wznowiony niezwłocznie po aktualizacji zasad Programu Priorytetowego oraz dostosowaniu systemów informatycznych obsługi Programu do zmian w prawie, wynikających z wejścia w życie ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2018 roku poz. 2246).Copyright © 2009 Argox Eco Energia Tworzenie stron www.stronki.pl