pl en de es fr
Argox Eco EnergiaAktualności z rynku doradztwa energetycznego
Polityka energetyczna Polski do 2040 r.
02.02.2021
2 lutego 2021 r. Rada Ministrów zatwierdziła „Politykę energetyczną Polski do 2040 r.” .
PEP2040 stanowi jasną wizję strategii Polski w zakresie transformacji energetycznej, tworząc oś dla programowania środków unijnych związanych z sektorem energii jak i realizacji potrzeb gospodarczych wynikających z osłabienia gospodarki pandemią COVID-19.
PEP2040 ma istotne znaczenie dla zaawansowanych prac nad Krajowym Planem Odbudowy, który stanowi podstawę do wydatkowania funduszy w ramach Instrumentu na rzecz Odbudowy i Wzmocnienia Odporności, a także planów sprawiedliwej transformacji i projektu Umowy Partnerstwa. PEP2040 wprowadzi Polskę na ścieżkę dążenia do gospodarki niskoemisyjnej, poprzez realizację sprawiedliwej transformacji energetycznej, rozwój OZE, poprawę efektywności energetycznej oraz poprawę jakości powietrza. Kwestie te stają się coraz ważniejsze dla obywateli. PEP2040 bierze pod uwagę również potrzeby tych grup zawodowych i regionów, które bez odpowiedniej interwencji poniosą niewspółmierny koszt transformacji. Dotyczy to przede wszystkim sektora węglowego i obywateli zagrożonych ubóstwem energetycznym.
W PEP2040 podejmowane są strategiczne decyzje inwestycyjne, mające na celu wykorzystanie krajowego potencjału gospodarczego, surowcowego, technologicznego i kadrowego oraz stworzenie poprzez sektor energii dźwigni rozwoju gospodarki, sprzyjającej sprawiedliwej transformacji.
W 2040 r. ponad połowę mocy zainstalowanych będą stanowić źródła zeroemisyjne. Szczególną rolę odegra w tym procesie wdrożenie do polskiego systemu elektroenergetycznego morskiej energetyki wiatrowej i uruchomienie elektrowni jądrowej. Będą to dwa strategiczne nowe obszary i gałęzie przemysłu, które zostaną zbudowane w Polsce. To szansa na rozwój krajowego przemysłu, rozwój wyspecjalizowanych kompetencji kadrowych, nowe miejsca pracy i generowanie wartości dodanej dla krajowej gospodarki. Równolegle do wielkoskalowej energetyki, rozwijać się będzie energetyka rozproszona i obywatelska – oparta na lokalnym kapitale.
Transformacja wymaga również zwiększenia wykorzystania technologii OZE w wytwarzaniu ciepła i zwiększenia wykorzystania paliw alternatywnych w transporcie, również poprzez rozwój elektromobilności i wodoromobilności.

Streszczenie Polityki energetycznej Polski do 2040 r.


Rząd przyjął przepisy wspierające termomodernizację
07.08.2020
7 sierpnia 2020 roku Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw. Głównym celem noweli jest walka ze smogiem i ubóstwem energetycznym oraz poprawa efektywności energetycznej budynków przez uruchomienie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków oraz usprawnienie działania Programów Czyste Powietrze i Stop Smog.
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) będzie mechanizmem informatycznym, który posłuży do zidentyfikowania źródeł niskiej emisji z budynków.
Pierwszym krokiem do jej uruchomienia będzie przeprowadzenie ogólnopolskiej powszechnej inwentaryzacji, która obejmie 5-6 mln budynków. Powszechna inwentaryzacja budynków zostanie połączona ze składaniem deklaracji pisemnych dotyczących źródeł ciepła i spalania – do końca 2021 roku.
W ramach projektu nowelizacji planowane jest również wprowadzenie działań wspierających program STOP SMOG.
Oprócz nowych rozwiązań w programie STOP SMOG, w ramach noweli planowane jest również wprowadzenie działań wspierających program Czyste Powietrze.


Ekolodzy postulują 65% cel redukcji emisji już do 2030 roku
10.08.2020
WWF wzywa do wyznaczenia nowego celu - ograniczenia emisji gazów cieplarnianych do roku 2030 na poziomie 65%.
Według WWF można tego dokonać korzystając z już skomercjalizowanych rozwiązań. Należy tylko przyspieszyć ich wdrażanie i zaprzestać finansowania tego, co podkopuje nasze cele - na przykład infrastruktury służącej paliwom kopalnym.
Z powodu pandemii koronawirusa Europejski Kongres Gospodarczy (EKG) odbywający się w maju został przeniesiony na 2-4 września 2020. Odbędzie się w formule hybrydowej, łączącej tradycyjne bezpośrednie spotkania z debatami prowadzonymi online.
Europejskie prawo o klimacie powinno tu wymagać od Komisji Europejskiej wskazania celów, które należy osiągnąć do roku 2030. Powinny one dotyczyć ograniczenia emisji oraz odbudowy naturalnych ekosystemów, takich jak lasy czy tereny podmokłe. To niezbędne, by można było skutecznie zająć się kryzysem klimatycznym i katastrofalną utratą bioróżnorodności. W związku z tym będziemy musieli również poświęcić dostateczną uwagę wspólnej polityce rolnej.
Dyrektor Biura Polityki Europejskiej WWF poinformowała również, że WWF wzywa także do przeznaczenia 50% środków finansowych z funduszu odbudowy na wydatki związane z klimatem i środowiskiem.


Efektywność energetyczna kluczem do neutralności energetycznej
29.06.2020
Pandemia Covid-19, która na kilka miesięcy zatrzymała cały świat, może okazać się punktem zwrotnym. I szansą, aby w znacznie większej skali wdrażać rozwiązania, które pomogą wzmocnić gospodarkę, wygenerować nowe miejsca pracy, przeprowadzić sprawiedliwą transformację energetyczną oraz umożliwią osiągnięcie neutralności klimatycznej.
Efektywność energetyczna to najistotniejszy krok w dążeniu ku neutralności energetycznej.
Założenia Międzynarodowej Agencji Energetycznej pokazują, że na drodze do osiągnięcia neutralności klimatycznej efektywność energetyczna może przyczynić się do 44% redukcji emisji, a rozwój odnawialnych źródeł energii do kolejnych 36%.
Efektywność energetyczna nie jest kosztem, a inwestycją.
Ponowne uruchomienie gospodarki i zwiększenie PKB nie muszą odbywać się kosztem klimatu. Wręcz przeciwnie, możemy się rozwijać bez wzrostu emisji dwutlenku węgla, a nawet z jej systematycznym spadkiem. Niespełna 80% globalnych emisji dwutlenku węgla generowanych jest z trzech sektorów: budowy i eksploatacji budynków - odpowiedzialnej za 30% światowych emisji, transportu - generującego 25% emisji, oraz przemysłu – 20% globalnych emisji.


Nowe rozporządzenie w sprawie audytów energetycznych
19.05.2020
19 maja weszło w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.


Od 15 maja 2020 Program Czyste Powietrze na nowych zasadach
14.05.2020
W nowej edycji programu został wprowadzony podział na dwie grupy beneficjentów, zamiast dotychczasowych 7 grup. Pierwszą z nich będzie stanowiła grupa o podstawowym poziomie dofinansowania, a drugą – grupa o podwyższonym poziomie dofinansowania.
Podstawowy poziom dofinansowania
Roczny dochód beneficjenta w tej grupie nie może przekraczać 100 000 zł, przy czym pod uwagę brany jest tylko dochód beneficjenta bez przeliczenia na członka gospodarstwa domowego.
W sytuacji, w której małżonkowie rozliczają się wspólnie, w rozliczeniu PIT uwzględniony jest podział zsumowanego dochodu, a do programu brane jest pod uwagę pole “podstawa obliczania podatku”, w którym dochód jest już podzielony.
Podwyższony poziom dofinansowanie
W przypadku tej grupy beneficjentów średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie może przekroczyć kwoty 1400 zł w gospodarstwie wieloosobowym i 1960 zł w gospodarstwie jednoosobowym. Dochód należy udowodnić za pomocą zaświadczenia wydawanego przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Nabór na dotację z podwyższonym poziomem dofinansowania zostanie uruchomiony odrębnym ogłoszeniem, po zakończeniu niezbędnych prac legislacyjnych.


Weszła w życie nowelizacja ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów
12.04.2020
3 marca 2020 Prezydent podpisał nowelizację ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Ustawa z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów, Dz.U. 2020 poz. 412). Nowości to: premia remontowa dla gmin, wsparcie dla właścicieli budynków z wielkiej płyty, wyższa premia termomodernizacyjna przy montażu mikroinstalacji OZE i uproszczenia w naliczaniu premii termomodernizacyjnej.
Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, czyli 12 kwietnia 2020.


Energetyka prosumencka na fali - niedługo Polska na 4. miejscu w UE
08.10.2019
Informacje płynące z Komisji Europejskiej wskazują, że jeżeli utrzymamy tempo wykorzystania i budowy odnawialnych źródeł energii, to za dwa lata będziemy czwartym krajem w UE pod względem energetyki obywatelskiej, prosumenckiej.
Zgodnie z danymi Polskich Sieci Energetycznych, że jeszcze w październiku moc paneli fotowoltaicznych zainstalowanych na polskich farmach i dachach przebije symboliczną granicę 1000 MW. To tyle, ile ma dostarczać nowa elektrownia węglowa Ostrołęka C.
Z ostatnich informacji: moc zainstalowana instalacji fotowoltaicznych w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym (KSE) 1 października 2019 r. wyniosła 1007,2 MW - poinformowały Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE). To wzrost o 158,44%.


Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw
30.09.2019
LAWP w Lublinie ogłosiła kolejny nabór wniosków w ramach Działania 5.1 Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw. Wsparcie można uzyskać na działania związane z głęboką termomodernizacją obiektów, wprowadzeniem technologii odzysku energii wraz z systemem wykorzystania energii ciepła odpadowego, wybudowaniem, przebudowaniem lub wyminą źródła ciepła, w tym zastosowaniem systemów grzewczych opartych na odnawialnych źródłach energii.
Wnioski będzie można składać w terminie 30.09.2019 - 31.10.


Ruszył nabór wniosków w programie „Mój Prąd”
05.09.2019
Głównym celem programu jest zwiększenie produkcji energii z mikroźródeł fotowoltaicznych, a jego budżet to 1 mld złotych. Dofinansowanie obejmuje do 50% kosztów instalacji i wynosi nie więcej niż 5000 zł. Wsparciem mogą zostać objęte instalacje o 2-10 kW mocy zainstalowanej. Program skierowany jest do gospodarstw domowych.
Nabór wniosków prowadzony jest przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej NFOŚiGW.


System białych certyfikatów będzie obowiązywać dłużej
10.06.2019
W projekcie nowelizacji ustawy o cenach energii znalazły się propozycje regulacji, których uchwalenie wydłuży obowiązywanie systemu świadectw efektywności energetycznej. To wyjście naprzeciw problemowi, który powstał w wyniku opóźnień w wydawaniu tzw. białych certyfikatów przez Urząd Regulacji Energetyki.
System świadectw przyznawanych za poprawę efektywności energetycznej został wprowadzony na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o efektywności energetycznej (znowelizowanej w 2016 r.) i zaczął funkcjonować z początkiem 2013 roku.
Zgodnie z art. 14 ustawy o efektywności energetycznej, przedsiębiorstwa energetyczne jako podmioty zobowiązane muszą uzyskać w każdym roku oszczędność energii finalnej w wysokości 1,5 proc. ilości energii elektrycznej lub gazu ziemnego, wyrażonej w jednostkach toe, sprzedanych w danym roku odbiorcom końcowym przyłączonym do sieci na terytorium RP.
W nowelizacji z 2016 r. wprowadzono przepisy przejściowe, przewidujące, że za okres od 1 stycznia do 30 września 2016 r. realizacja obowiązku uzyskiwania oszczędności odbywać się będzie na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej, natomiast za okres od 1 października 2016 r. na zasadach określonych w ustawie z 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej.
Wprowadzony został także wyjątek dotyczący sytuacji, w której przedsięwzięcie lub przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej zakończone zostały maksymalnie przed dniem wejścia w życie nowej ustawy o efektywności energetycznej, czyli 1 października 2016 r., ale też nie wcześniej niż przed 2014 r.
W efekcie obecnie w obrocie są trzy grupy białych certyfikatów:
1) świadectwa "przetargowe" tzw. PMEF wydane na podstawie "starej” ustawy,
2) świadectwa "roczne” PMEF_18 lub PMEF_19 wydane na nowych zasadach, ale dla zakończonych przedsięwzięć bez sprawdzenia efektu zachęty oraz
3) świadectwa bezterminowe PMEF_F.
Spośród tych trzech typów certyfikatów tylko świadectwa przetargowe mają zostać przedstawione do umorzenia Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki najpóźniej do 30 czerwca 2019 r., co zostało uregulowane w ustawie z 20 maja 2016 r. przepisami przejściowymi.
Problemem stały się przy tym opóźnienia w wydawaniu świadectw efektywności energetycznej.
Autorzy wniesionej teraz do Sejm nowelizacji ustawy "prądowej" szacują, że z uwagi na znaczne opóźnienia w wydawaniu białych certyfikatów na podstawie przepisów ustawy z 2016 r. o efektywności energetycznej, obowiązek za rok 2019, realizowany w terminie do 30 czerwca 2020 r., nie będzie mógł zostać pokryty świadectwami PMEF_2019 i PMEF_F.
Dlatego przygotowany projekt regulacji ma wydłużyć termin ważności wszystkich świadectw przetargowych do 30 czerwca 2021 roku.


Po 1 lipca 2019 r. zmianie ulega część zasad dofinansowania w programie Czyste Powietrze
15.03.2019
Po 1 lipca 2019 r. zmianie ulega część zasad dofinansowania w programie Czyste Powietrze.
Osoby, które w ramach programu Czyste Powietrze złożą wniosek o dofinansowania na wymianę kotła i/lub termomodernizację domu po tym terminie, muszą pamiętać, że koszty przedsięwzięcia nie mogą zostać poniesione przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.
Wyjątek stanowią koszty audytu energetycznego. Audyt energetyczny może, a nawet powinien, być wykonany wcześniej.
Jest to konsekwencja zmian, jakie na początku tego roku wprowadzono do zapisów Programu (co z kolei było efektem poprawek w ustawach o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne). W programie pojawiła się nowa definicja związana z rozpoczęciem przedsięwzięcia. Mówi ona, że rozpoczęciem przedsięwzięcia jest poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowanego związanego z jego realizacją, które może nastąpić nie wcześniej niż złożenie wniosku o dofinansowanie, jeśli składany jest on od 1 lipca 2019 r. (z wyłączeniem audytu energetycznego). W przypadku wniosków składanych przez 1 lipca pierwsze koszty kwalifikowane mogą być poniesione od 1 stycznia 2018 r. lecz nie wcześniej, niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.


W dniu dzisiejszym wznowiono nabór wniosków do Programu Czyste Powietrze
21.01.2019
Od poniedziałku 21 stycznia 2019 r. znów można składać wnioski o dofinansowanie w ramach programu Czyste Powietrze.

Kluczowe zmiany w programie Czyste Powietrze od 2019 roku:

Z uwagi na wprowadzenie do systemu prawnego nowej ulgi podatkowej - tzw. ulgi termomodernizacyjnej, która ma stanowić uzupełnienie działań realizowanych w ramach programu priorytetowego Czyste powietrze, zachęcającego do docieplania jednorodzinnych budynków mieszkalnych, w programie dokonano zmiany zasad naliczania wysokości dotacji. W sytuacji, gdy wnioskodawcy mają możliwość prawną otrzymania zwrotu z tytułu stosowania ulgi termomodernizacyjnej, dotacja w ramach programu udzielana będzie w mniejszym wymiarze, uwzględniającym możliwość uzyskania ulgi. W związku z powyższym istotnym zmianom uległ ust. 7.2 „Intensywność dofinansowania” programu priorytetowego Czyste powietrze.

Rozszerzono grupę beneficjentów o osoby fizyczne, posiadające prawo własności lub będące współwłaścicielami wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu z wyodrębnioną księgą wieczystą, z zastrzeżeniem, że lokal został wyodrębniony do 01.01.2019 r. Dla tych Beneficjentówmaksymalna wartość kosztów kwalifikowanych, od których liczona jest wysokość dotacji, będzie wyznaczana w oparciu o wydzielony lokal mieszkalny. Jednocześnie dodano zapis do kosztów kwalifikowanych, określający, że koszty poniesione na przedsięwzięcie w lokalu mieszkalnym, który został wyodrębniony po 01.01.2019 r. z istniejącego jednorodzinnego budynku mieszkalnego, są kwalifikowane w ramach maksymalnej wartości kosztów kwalifikowanych przypadającej na cały budynek.

Dokonano zmiany definicji związanej z rozpoczęciem przedsięwzięcia na: „Rozpoczęcie przedsięwzięcia rozumiane jest jako poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowanego związanego z realizacją przedsięwzięcia i może nastąpić: od 01.01.2018 r. lecz nie wcześniej, niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie dla wniosków złożonych do 30.06. 2019 r., nie wcześniej niż złożenie wniosku o dofinansowanie, jeśli wniosek składany jest od 01.07.2019 r., z wyłączeniem dokumentacji projektowej i audytu energetycznego, które mogą być wykonane wcześniej.

W punkcie 6.7 programu priorytetowego Czyste powietrze zmodyfikowano katalog kosztów kwalifikowanych, zapewniając zgodność zapisów z wyżej wymienionym rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych.

Wydłużono okres karencji w spłacie rat kapitałowych. Karencja może wynosić do 12 miesięcy od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia.

Warunek dopuszczenia montażu kotła na węgiel wyłącznie, gdy nie ma możliwości podłączenia do sieci ciepłowniczej lub gazowej został rozszerzony na wszystkie kotły na paliwo stałe (również biomasę). Zmiana ta wejdzie w życie od 01.07.2019 r.

Doprecyzowano niektóre elementy wymagań technicznych, określonych w załączniku 1 do programu priorytetowego.

Uproszczona została procedura oceny wniosków o dofinansowanie. W szczególności zrezygnowano z wymogu wizytacji dopuszczającej i jej pozytywnego wyniku jako warunku przyznania dofinansowania. Ponadto zrezygnowano z bezwzględnego obowiązku przeprowadzania wizytacji końcowej. Wizytacji końcowej podlegać będą wszystkie przedsięwzięcia realizowane w całości lub w część siłami własnymi i nie mniej niż 15% zadań zakończonych wybranych na podstawie próby określonej według zasad obowiązujących w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.


Czasowe wstrzymanie naboru wniosków do Programu Czyste Powietrze
02.01.2019
Od dnia 1 stycznia 2019 r. czasowo wstrzymano naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze. Nabór wniosków o dofinansowanie ma zostać wznowiony niezwłocznie po aktualizacji zasad Programu Priorytetowego oraz dostosowaniu systemów informatycznych obsługi Programu do zmian w prawie, wynikających z wejścia w życie ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2018 roku poz. 2246).


Cele energetyczne UE
13.11.2018
Parlament Europejski we wtorkowym głosowaniu potwierdził porozumienia ws. celów energetycznych osiągnięte w czerwcu z krajami członkowskimi w ramach Rady UE. Zakładają one m. in. 32,5% wzrost efektywności energetycznej w UE do 2030 r. i udział źródeł odnawialnych w unijnym zużyciu energii na poziomie co najmniej 32 proc.
Porozumienie dotyczące efektywności energetycznej przyjęto 434 głosami za, przy 104 przeciw i 37 wstrzymujących się. Porozumienie w sprawie odnawialnych źródeł energii przyjęto 495 głosami za, przy 68 przeciw i 61 wstrzymujących się.
Do 2030 r. efektywność energetyczna w UE musi poprawić się o 32,5%, podczas gdy udział energii ze źródeł odnawialnych powinien wynosić co najmniej 32% końcowego zużycia brutto w UE.
Zdaniem Parlamentu Europejskiego dzięki zwiększeniu efektywności energetycznej Europejczycy będą mogli zmniejszyć swoje rachunki za energię. Ponadto Europa zmniejszy swoją zależność od zewnętrznych dostawców ropy naftowej i gazu, poprawi lokalną jakość powietrza i będzie chronić klimat.
Po raz pierwszy państwa członkowskie będą również zobowiązane do ustanowienia specjalnych środków w zakresie efektywności energetycznej na rzecz osób dotkniętych ubóstwem energetycznym.
Państwa członkowskie będą musiały również zapewnić obywatelom możliwość samodzielnego wytwarzania energii odnawialnej na własne potrzeby oraz magazynowania i sprzedaży nadwyżki produkcji.
Do 2030 roku co najmniej 14% paliw wykorzystywanych w transporcie będzie musiało pochodzić ze źródeł odnawialnych. Biopaliwa pierwszej generacji (chodzi o sytuację, w której grunty, na których znajdują się łąki lub lasy, zostają przestawione na produkcję żywności, co zwiększa emisje dwutlenku węgla) od 2030 roku nie będą już wliczane do celów UE w zakresie energii odnawialnej.


Ulga termomodernizacyjna od 2019 roku
19.09.2018
Od stycznia 2019 roku ma zacząć obowiązywać nowa ulga termomodernizacyjna na wydatki związane z ociepleniem domów jednorodzinnych i wymianą starych kotłów grzewczych. Od dochodu można będzie odliczyć do 53 tys. zł przez okres 3 lat.
Na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów został opublikowany Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Uwzględnia on wprowadzenie nowej ulgi podatkowej, która ma obowiązywać od 1 stycznia 2019 roku, a dotyczyć wydatków poniesionych na efektywną termomodernizację jednorodzinnych budynków mieszkalnych, stanowiących własność podatnika.
Celem wprowadzenia ulgi przez rząd jest poprawa jakości powietrza, a przede wszystkim ograniczenie smogu. Premia termomodernizacyjna, stanowiąca rozszerzenie programu „Czyste powietrze”, ma być zachętą podatkową dla osób, które sfinansują przedsięwzięcie termomodernizacyjne bez udziału środków publicznych.
Ulga termomodernizacyjna jest instrumentem podatkowym, polegającym na odliczeniu od dochodów (przychodów) wydatków związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych w jednorodzinnych budynkach mieszkalnych. Oznacza to, że państwo zrezygnuje z części podatku od osób, które podejmą się działań mających na celu względy ekologiczne.
Przy czym wprowadzono wymóg, zgodnie z którym odliczeniu mogą podlegać jedynie wydatki określone w

audycie energetycznym

. Ponadto przedsięwzięcie ma zostać ukończone w okresie trzech kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym sporządzono audyt energetyczny.
Premia termomodernizacyjna, czyli odliczenie od dochodu, wynosić będzie 23% poniesionych wydatków. Przy czym wprowadzono ograniczenie kwotowe, zgodnie z którym ulga nie może przekroczyć 53 tys. zł, bez względu na liczbę realizowanych przedsięwzięć w poszczególnych latach. Oznacza to że, podatnik będzie mógł skorzystać z ulgi w przypadku poniesienia wydatków do wysokości niemal 230,5 tys. zł.
Do odliczenia wydatków mają prawo wyłącznie właściciele domów jednorodzinnych, którzy w całości zrealizują przedsięwzięcie. Audyt energetyczny może określać kilka jego wariantów, jednak ten warunek uznaje się za spełniony, jeśli podatnik zrealizuje jeden z nich. Zatem ulgą objęte są te wydatki, które gwarantują uzyskanie zamierzonego efektu termomodernizacyjnego.
Z ulgi termomodernizacyjnej mogą skorzystać podatnicy podatku PIT opłacający podatek.
według skali podatkowej,
- 19% stawki podatku oraz
- opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.
Dodatkowo adresatami nowych przepisów są osoby, które posiadają akt własności (właściciel lub współwłaściciel) jednorodzinnych budynków mieszkalnych oraz zdecydują się na przeprowadzenie przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Oznacza to, że z ulgi nie skorzystają właściciele mieszkań oraz nie będzie ona stosowana w przypadku bloków czy zabudowy szeregowej.
Ulgą nie zostaną również objęte osoby, które skorzystały z innej pomocy państwa na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, m.in. z dotacji w ramach programów realizowanych przez NFOŚiGW


Nabór wniosków w programie "Czyste powietrze" rozpoczyna się 19 września
17.09.2018
Nabór wniosków w programie "Czyste powietrze" rozpoczyna się 19 września.
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) przyjmować będą wnioski w formie elektronicznej oraz papierowej.
Warunek podstawowy
Dla budynków istniejących: wymiana starego pieca/kotła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła spełniające wymagania programu. .
Dla budynków nowo budowanych: zakup i montaż nowego źródła ciepła spełniającego wymagania programu. .
Warunki dofinansowania
Maksymalne koszty kwalifikowane, od których jest liczona wysokość dotacji - 53 tys. zł.
Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia - 7 tys. zł.
Oprocentowanie zmienne pożyczki - nie więcej niż WIBOR 3M +70 punktów bazowych, ale nie mniej niż 2% rocznie.
Planowany okres spłaty pożyczki: do 15 lat.
Możliwa karencja (zwłoka) w spłacie: nie dłużej niż do zakończenia realizacji przedsięwzięcia.
Okres realizacji przedsięwzięcia: do 24 miesięcy od daty zawarcia umowy o dofinansowanie, lecz nie później, niż do 30.06.2029 r.
Dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia rozpoczęte nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowywanie.
Przedsięwzięcie nie może zostać zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. Data zakończenia realizacji będzie potwierdzona w protokole końcowym.


Nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii
30.06.2018
Prezydent podpisał zmianę ustawy o odnawialnych źródłach energii, Jedną z najbardziej oczekiwanych zmian zapisanych w nowelizacji jest usunięcie wątpliwości interpretacyjnych dotyczących sposobu opodatkowania wiatraków podatkiem od nieruchomości.
- Nowelizacja ustawy o OZE ma pomóc w przybliżeniu się do wypełnienia krajowego celu OZE na rok 2020.
- Nowe przepisy m.in. regulują kwestie budowy i podatków od wiatraków.

Resort energii zapewnia, że po uchwaleniu ustawy, chce jak najszybciej przystąpić do prac nad kolejnym projektem nowelizacji, która przyśpieszy rozwój polskich odnawialnych źródeł energii.
Celem ustawy jest - w pierwszej kolejności - zapewnienie zgodności przepisów ustawy OZE z regulacjami dotyczącymi pomocy publicznej. Dodatkowo, ustawa ma zapewnić zgodność przyjętych w niej definicji z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych.
Jedną z najbardziej oczekiwanych zmian zapisanych w nowelizacji jest usunięcie wątpliwości interpretacyjnych dotyczących sposobu opodatkowania wiatraków podatkiem od nieruchomości. W tej chwili przepisy pozwalają na obłożenie tym podatkiem zarówno części budowlanej, jak i technicznej wiatraka. Są jednak na tyle niejasne, że gminy w różny sposób interpretują prawo i w rezultacie w niektórych gminach podatek jest wyższy, a w innych niższy. Ustawa zakłada ujednolicenie przepisów wstecznie, od 1 stycznia 2018 r. w brzmieniu bardziej korzystnym dla podatnika - opodatkowana ma być tylko część budowlana.
Nowelizacja ustawy o OZE ma pomóc w przybliżeniu się do wypełnienia krajowego celu OZE na rok 2020.
Ustawa przewiduje wydłużenie do połowy 2021 r. czasu na budowę i uruchomienie elektrowni wiatrowych, które mają ważne pozwolenia na budowę, a nie spełniają wymogów tzw. ustawy odległościowej.
Wśród zmian wprowadzonych w Sejmie do rządowego projektu znalazła się m.in. definicja drewna energetycznego. Głosi ona, że jest to surowiec drzewny, który ze względu na cechy jakościowo-wymiarowe ma obniżoną wartość techniczną i użytkową, uniemożliwiającą jego przemysłowe wykorzystanie, a także surowiec drzewny stanowiący biomasę pochodzenia rolniczego. Szczegółowe cechy drewna energetycznego ma określić w rozporządzeniu minister środowiska.
Kolejną z przyjętych zmian o charakterze merytorycznym jest zapis dotyczący warunków modernizacji istniejących wiatraków. Nowelizacja znosi zakaz modernizacji istniejących turbin wiatrowych, niespełniających warunków wprowadzonej w 2016 r. tzw. ustawy odległościowej. Taki wiatrak teraz będzie można zmodernizować, pod warunkiem, że nie zwiększy to jego oddziaływania na środowisko oraz - to dodatkowy warunek wprowadzony w Sejmie - nie wzrośnie jego moc zainstalowana.

Zmiany jakie wprowadza ustawa:

1) wprowadza zmiany definicji, zmierzające do zwiększenia mocy zainstalowanej w mikroinstalacjach do 50 KW. Natomiast mała instalacja ma cechować się mocą zainstalowaną większą niż 50 KW i mniejszą niż 500 KW. Ponadto, katalog definicji został rozszerzony m.in. o definicję biomasy pochodzenia rolniczego, biowęgla, toryfikatu, stałej ceny zakupu oraz modernizacji, umożliwiając wytwórcom uzyskanie pomocy publicznej dla istniejącej instalacji OZE. Zmodyfikowano także definicję spółdzielni energetycznej w zakresie ustanowienia obszaru działania oraz charakterystyki spółdzielni. Ustawa wprowadza definicję modernizacji;
2) doprecyzowuje elementy zbiorczego raportu rocznego Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki;
3) wprowadza zmiany zasad systemu aukcyjnego;
4) likwiduje niepotrzebne elementy zawarte w oświadczeniach składanych przez wytwórców energii w instalacjach OZE;
5) wprowadza zmiany zasady wsparcia OZE poprzez wprowadzenie, obok systemu aukcyjnego, nowych rozwiązań dla wytwórców energii ze źródeł odnawialnych przeznaczonych dla mikroinstalacji i małych instalacji OZE, wykorzystujących stabilne i przewidywalne źródła energii (hydroenergia, biogaz, biogaz rolniczy);
6) wprowadza możliwość łączenie źródeł energii w ramach jednego lub kilku wyprowadzeń mocy;
7) zmienia zasady opodatkowania elektrowni wiatrowych (zmiana definicji budowli w ustawie - Prawo budowlane oraz definicji elektrowni wiatrowej w ustawie o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych).

Ustawa, zgodnie z art. 17, ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:
1) części przepisów dotyczących instalacji odnawialnych źródeł energii, które wejdą w życie z dniem 1 lipca 2018 r. (art. 1 pkt 1 lit. c, pkt 15 lit. b, pkt 16, 25, 26, pkt 29 lit. d tiret drugie, pkt 33 lit. e w zakresie dodawanego art. 74 ust. 9, pkt 34 lit. b, pkt 50 i 51 omawianej ustawy);
2) przepisów wpływających na wymiar podatku od nieruchomości, które wejdą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, mocą od dnia 1 stycznia 2018 r. (art. 2 pkt 1 i 6 oraz art. 3 pkt 1 omawianej ustawy).


Program "Czyste Powietrze": Właściciele ponad 4 mln domów mogą starać się o dofinansowanie
23.06.2018
Bank Ochrony Środowiska został partnerem w realizacji rządowego programu "Czyste Powietrze". Na realizację programu związanego z ochroną powietrza i poprawą jego jakości w domach jednorodzinnych, tj. termomodernizację, przewidziano wydatki w wysokości 103,0 mld zł, a łączny koszt inwestycji wyniesie 132,8 mld zł - to suma budżetu programu i wkładu własnego beneficjentów.
Finansowanie programu w formie dotacji wyniesie 63,3 mld zł, a w formie pożyczek 39,7 mld zł. Okres finansowania obejmie lata 2018-2029. Minimalny koszt realizowanego projektu to 7000 zł.
Zakłada się, że termomodernizacji zostanie poddanych nawet 4 mln domów. Właściciele domów, których dochody są najniższe, otrzymają do 90% dotacji na realizację przedsięwzięć finansowanych w ramach programu. Maksymalne koszty kwalifikowane przewidziane do wsparcia dotacyjnego wynoszą 53 tys. zł. Dotacje nie będą stanowiły przychodu podlegającego opodatkowaniu. Pożyczki mogą być udzielane na okres do 15 lat z preferencyjnym oprocentowaniem, które na dzień dzisiejszy wynosi 2,4%.
W przypadku istniejących jednorodzinnych budynków w ramach programu finansowana będzie m.in. wymiana źródeł ciepła starej generacji, opalanych węglem na: węzły cieplne, kotły na paliwo stałe (węgiel lub biomasa), systemy ogrzewania elektrycznego, kotły gazowe kondensacyjne i pompy ciepła.
Dodatkowo zakres przedsięwzięcia może obejmować docieplenie budynków i zastosowanie odnawialnych źródeł energii cieplnej i elektrycznej, tj. kolektorów słonecznych i mikroinstalacji fotowoltaicznych. Natomiast w nowo budowanych domach, dofinansowanie obejmie zakup i montaż: węzłów cieplnych, kotłów na paliwo stałe, systemów ogrzewania elektrycznego, kotłów gazowych kondensacyjnych czy pomp ciepła.
Aby ułatwić dostęp do informacji dla osób zainteresowanych dofinansowaniem w ramach programu "Czyste Powietrze", bank uruchomił specjalną EKOlinię, gdzie można uzyskać informacje na temat warunków i możliwości skorzystania z programu.


Będzie program finansowania termomodernizacji budynków wielorodzinnych
22.06.2018
Przedstawiciele ośmiu dużych miast województwa śląskiego oraz działających na tym terenie firm ciepłowniczych spotkają się w piątek (22 czerwca) w Warszawie z Piotrem Woźnym, pełnomocnikiem Prezesa Rady Ministrów ds. programu „Czyste Powietrze. W trakcie tego spotkania mają zostać wypracowane podstawy do programu, który byłby źródłem finansowania termomodernizacji wielorodzinnych budynków komunalnych.
Program „Czyste powietrze” został ogłoszony pod koniec lutego, wzbudzając mieszane reakcje wśród samorządowców. Na 33 polskie gminy znajdujące się na opracowanej przez WHO liście najbardziej zanieczyszczonych miast Unii Europejskiej w programie znalazły się tylko 23 ośrodki, których liczba ludności nie przekracza 100 tys. Pozostała dziesiątka - m.in. Kraków, Rybnik, Katowice, Zabrze, czy Sosnowiec – znalazły się poza programem, co wywołało wśród władz i samych mieszkańców nie lada oburzenie.
Krótko potem Piotr Woźny, pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. programu „Czyste Powietrze, tłumaczył, że działania pilotażowe w mniejszych miejscowościach pozwolą zbadać, które „ścieżki dystrybucji środków najlepiej się sprawdziły i które modele współpracy między administracją rządową a samorządem przynoszą spodziewane efekty najszybciej”, a docelowo, na podstawie doświadczeń z pilotażu w 23 gminach, rząd planuje stworzyć kompleksowy program dla całej Polski.
Ustalono, że tym, co boli te duże miasta jest termomodernizacja wielorodzinnych budynków komunalnych. Te budynki znajdują się w czymś, co nazwano trójkątem bermudzkim finansowania publicznego. Gminy nie mają skąd sięgać po środki, żeby termomodernizować te budynki i wymieniać w nich wysokoemisyjne źródła ciepła.
Podczas spotkania 22 czerwca przedstawiciele 8 dużych miast z listy WHO, które położone są w woj. śląskim, a także reprezentanci przedsiębiorstw i organizacji ciepłowniczych rozmawiać będą o tym, w jaki sposób stworzyć podstawy do programu, który byłby źródłem finansowania termomodernizacji wielorodzinnych budynków komunalnych.


Nowe cele OZE na rok 2030
14.06.2018
W czwartek, 14 czerwca 2018 r. Komisja, PE i Rada UE uzgodniły nową dyrektywę o OZE. Cel dla energii ze źródeł odnawialnych w 2030 roku to 32% z koniecznością okresowej kontroli realizacji i możliwością zwiększenia - poinformował Miguel Arias Canete, komisarz ds. energii i klimatu Unii Europejskiej. Oznacza to, że za 12 lat ponad 1/3 energii w Unii Europejskiej ma pochodzić z farm wiatrowych, paneli słonecznych, elektrowni wodnych i innych instalacji, które nie spalają paliw kopalnych.
Ponadto, cel udziału OZE w transporcie to 14%, założono przy tym mocne ograniczenie biopaliw pierwszej generacji oraz importu biopaliw. Założono także duże wzmocnienie roli prosumentów, czyli instalacji o mocy poniżej 25 kW.
Komisja Europejska zaznaczyła, że zawarta 14 czerwca umowa oznacza, że dwie spośród 8 propozycji zawartych w pakiecie "Czysta energia dla wszystkich Europejczyków" (tzw. pakiet zimowy, przyjęty przez Komisję Europejską 30 listopada 2016 r.) zostały już uzgodnione przez instytucje UE.
Nowe decyzje ustaliły wiążący cel w zakresie energii odnawialnej dla UE na 2030 r. wynoszący 32% z klauzulą przeglądu w górę do 2023 r.
Przyczyni się to w dużym stopniu do realizacji politycznego priorytetu Komisji wyrażonego przez przewodniczącego Junckera w 2014 r., zgodnie z którym Unia Europejska stanie się światowym liderem w rozwoju odnawialnych źródłach energii. Umożliwi to Europie utrzymanie wiodącej roli w walce ze zmianą klimatu, w transformacji na czystą energetykę oraz w osiągnięciu celów wyznaczonych w porozumieniu paryskim.
Zaznaczono, że uzgodnione zasady służą również stworzeniu sprzyjającego otoczenia dla przyspieszenia publicznych i prywatnych inwestycji w innowacje i modernizację we wszystkich kluczowych sektorach.
Teraz tekst dyrektywy będzie musiał zostać formalnie zatwierdzony przez Parlament Europejski i Radę. Po zatwierdzeniu przez obie instytucje w nadchodzących miesiącach, zaktualizowana dyrektywa w sprawie energii odnawialnej zostanie opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i wejdzie w życie 20 dni po publikacji.
Państwa członkowskie będą musiały przetransponować nowe elementy dyrektywy do prawa krajowego 18 miesięcy po jej wejściu w życie.
Do tej pory cele polityki energetycznej Unii Europejskiej m.in. w zakresie udziału odnawialnych źródeł energii były określone na rok 2020, toczyła się dyskusja o celach na rok 2030. W tej sprawie spierały się różne opinie.
W grudniu 2017 r. unijni ministrowie odpowiedzialni za sprawy energetyczne ustalili wspólną propozycję, aby udział OZE w produkcji energii wyniósł 27 proc. do 2030 r. Takie rozwiązanie akceptowała więc także Polska.
W styczniu 2018 r. Parlament Europejski w głosowaniu plenarnym zaproponował, aby udział OZE był na poziomie 35%.
Decyzja z 14 czerwca 2018 r., aby udział OZE wynosił 32%, jest więc kompromisem pomiędzy stanowiskiem ministrów państw członkowskich a opinią Parlamentu Europejskiego.


25% ulgi na termomodernizację domów
28.05.2018
Receptą na walkę ze smogiem może się okazać powszechna ulga na termomodernizację domów do wysokości 25% inwestycji. Ulga odliczana od podatku PIT mogłaby uzupełnić system dotacyjny skierowany do rodzin objętych ubóstwem energetycznym.
Działania rządu powinny być też nakierowane na wprowadzenie restrykcyjnych norm na paliwa stałe, preferencyjnych kredytów budowlanych oraz edukację społeczeństwa – wynika z opublikowanego raportu WEI i Instytutu Jagiellońskiego. Autorzy podkreślają, że w walkę ze smogiem trzeba angażować również biznes i przedsiębiorców.
- Pracujemy na dwóch płaszczyznach. Pierwsza to wprowadzenie niezbędnych norm jakościowych i standardów emisyjnych. Chcemy, żeby wszystkie paliwa stałe stosowane w polskich paleniskach domowych trzymały określone standardy jakościowe, a po drugie, żeby kotły miały określoną jakość. Proces określania tych norm już kończymy, bo rozporządzenie dotyczące norm emisyjnych dla kotłów zostało wydane. Ostatnio w Sejmie przeprowadzono też pierwsze czytanie ustawy dotyczącej norm jakości paliw stałych. Ten proces się domyka. To z pewnością przyniesie dużą poprawę, bo na rynku nie będzie już pozaklasowych urządzeń i paliw – mówi Piotr Woźny, pełnomocnik premiera ds. programu „Czyste powietrze”.
Standardy emisyjne dla kotłów na paliwa stałe, normy jakościowe dla paliw oraz kwestie ubóstwa energetycznego to filary przyjętego w ubiegłym roku programu „Czyste powietrze”, który ma zaowocować redukcją emisji szkodliwych substancji do otoczenia i ograniczyć problem smogu. Walka ze smogiem to jeden z rządowych priorytetów, ponieważ polskie miasta mają z nim duży problem – na opublikowanej przez WHO liście pięćdziesięciu europejskich aglomeracji z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem aż trzydzieści trzy znajdują się właśnie w Polsce.
– Mnóstwo polskich domów jest fatalnie termomodernizowanych, wyposażonych w kotły na paliwa stałe, tzw. kopciuchy. Nie damy rady wspomagać poszczególnych miejscowości z poziomu Warszawy, dlatego musimy współpracować z samorządami w województwach i miastach. Pierwszą linią pomocy są objęte trzydzieści trzy miasta z listy WHO. Chcemy współpracować z marszałkami i prezydentami tych miast, żeby przeprowadzać termomodernizację i wspierać w tym najmniej zamożne osoby. Ta operacja została uruchomiona rok temu. Musimy zinwentaryzować wszystkie środki publiczne, które mamy na ten cel, bo Polska nie może sobie pozwolić, żeby bez koordynacji wydawać pieniądze publiczne – czy to rządu, czy samorządów, czy NFOSIGW. Musi być wspólny mianownik, jakim jest poprawa powietrza w Polsce – podkreśla Piotr Woźny.


Nowe przepisy dot. efektywności energetycznej budynków
18.04.2018
Nowa dyrektywa wprowadzi wymogi elektromobilności dla nowych budynków i tych wymagających renowacji, takich jak lokalizacja co najmniej jednego miejsca ładowania dla pojazdów elektrycznych (w budynkach z więcej niż dziesięcioma miejscami parkingowymi).
Zgodnie z nowymi przepisami państwa członkowskie zobowiązane będą do stworzenia długoterminowych strategii renowacji zarówno budynków mieszkalnych, jak i tych służących innym celom.
Nowe prawo przegłosowano 546 głosami za, przy 35 przeciw i 96 wstrzymujących się. Wymaga ono od państw członkowskich opracowania długoterminowych strategii krajowych, mających na celu wspieranie renowacji w budynkach publicznych i prywatnych, z myślą o ograniczeniu emisji w UE o 80 – 85% w porównaniu z poziomami z 1990 roku.
Nowa dyrektywa wprowadzi wymogi elektromobilności dla nowych budynków i tych wymagających renowacji, takich jak lokalizacja co najmniej jednego miejsca ładowania dla pojazdów elektrycznych (w budynkach z więcej niż dziesięcioma miejscami parkingowymi). Będzie to również wymagać instalacji infrastruktury okablowania do ładowania pojazdów elektrycznych.
Nowe i istniejące budynki, w których wymieniono generatory ciepła, będą musiały mieć zautomatyzowane urządzenia do regulacji poziomów temperatury. Zaostrzono też zasady kontroli systemów ogrzewania i klimatyzacji.
Po zatwierdzeniu przez kraje członkowskie w ramach Rady UE zaktualizowana dyrektywa zostanie opublikowana w Dzienniku Urzędowym UE i wejdzie w życie 20 dni po publikacji. Termin wdrożenia tych nowych przepisów do ustawodawstwa krajowego wynosi 20 miesięcy.
Zaktualizowana dyrektywa dotycząca charakterystyki energetycznej budynków, jest pierwszą z ośmiu propozycji legislacyjnych w pakiecie Czysta Energia dla mieszkańców UE, nad którym prace rozpoczęto w listopadzie 2016 roku. Porozumienie pomiędzy Parlamentem Europejskim a Radą, osiągnięto w wyniku negocjacji, 19 grudnia 2017 roku i zostało ono potwierdzone przez państwa członkowskie 31 stycznia.


Smog w Polsce. Henryk Kowalczyk obiecuje dotacje dla domów jednorodzinnych
30.03.2018
Domy jednorodzinne zostaną objęte nowym programem antysmogowym, nad którym prace mają zakończyć się w połowie kwietnia. Zgodnie z nim ocieplenie domów będzie wiązało się z wymianą źródeł ciepła. Dotacja ma zależeć od stopnia zamożności właścicieli budynków.
Program pt. "Krajowy Pakiet Czyste Powietrze" przygotowuje resort środowiska i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Minister środowiska informuje, że nowy program antysmogowy będzie skierowany do właścicieli domów jednorodzinnych na gruntowną termomodernizację z jednoczesną wymianą źródeł ciepła na te bardziej ekologiczne.
"W tej sprawie będziemy działać w sposób komplementarny. Chcemy połączyć te dwa elementy, czyli ocieplenie domu z jednoczesną wymianą pieca, ponieważ jest to najbardziej efektywne. Z jednej strony zadbamy o czystsze powietrze, z drugiej o portfele beneficjentów. Już teraz oferowane są oddzielne programy na termomodernizację czy wymianę pieców. Samo przejście na inne źródło energii w domu np. z węgla na gaz przyczynia się do poprawy jakości powietrza, ale może też podnosić koszty ogrzewania. Jednoczesne ocieplenie domu i wymiana pieca powodują, że ten finalny koszt nie będzie większy, gdyż koszt ogrzewania bilansowany jest oszczędnościami wynikającymi z mniejszego zużycia energii" - podkreślił minister Kowalczyk.
Szef resortu środowiska wyjaśnił, że program będzie obejmował dotacje, które będą zależeć od zamożności właścicieli domów, więcej dostaną ci najubożsi. Dla tych zamożniejszych przewidziana jest ulga inwestycyjna, którą będzie można odpisać od podatku. Zaznaczył jednak, że "w sprawie podatkowej ulgi inwestycyjnej trwają jeszcze rozmowy z Ministerstwem Finansów, ale ogólna zgoda na takie rozwiązanie jest".
Kowalczyk wyjaśnił, że budżet programu na 10 lat ma wynosić ok. 25 mld zł, większość środków - nawet 18 mld zł - ma pochodzić z NFOŚiGW. "Do programu będziemy chcieli też dołączyć pieniądze z wojewódzkich funduszy ochrony środowiska, a w nowej perspektywie finansowej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko" - dodał.


1,5 tys. budynków z panelami słonecznymi i pompami ciepła w kujawsko-pomorskim
23.03.2018
W 1,5 tysiąca budynków mieszkalnych w kujawsko-pomorskim zainstalowane zostaną panele fotowoltaiczne, kolektory słoneczne i pompy ciepła. Zarząd województwa przyznał dofinansowanie na realizację 46 tego typu projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego.
Instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii będą też działać przy budynkach publicznych oraz placówkach medycznych. Urząd Marszałkowski rozdysponował na ten cel 17,5 mln złotych. Jeden z największych projektów z udziałem mieszkańców zrealizuje gmina Stolno, która planuje budowę instalacji solarnych na 132 budynkach mieszkalnych.
W wyniku konkursu zarząd województwa rozdysponował 17,5 miliona złotych wsparcia z RPO na realizację 46 projektów dotyczących budowy mikroinstalacji OZE na budynkach mieszkalnych, budynkach użyteczności publicznej, a także placówkach medycznych. Większość to przedsięwzięcia przygotowane przez samorządy lokalne i skierowane bezpośrednio do mieszkańców.
Dofinansowanie dotyczy zakupu i instalacji paneli fotowoltaicznych służących do produkcji energii elektrycznej lub kolektorów słonecznych wykorzystywanych do podgrzewania wody, a w niektórych przypadkach także pomp ciepła. Najwięcej, bo około 1,5 tysiąca takich instalacji znajdzie się przy budynkach mieszkalnych. Część gmin planuje również montaż urządzeń na budynkach użyteczności publicznej - szkołach, urzędach i innych gmachach służących lokalnym społecznościom.
Jeden z największych projektów z udziałem mieszkańców zrealizuje gmina Stolno, która planuje budowę instalacji solarnych na 132 budynkach mieszkalnych. Gmina Łubianka, która jako jeden z pierwszych samorządów w regionie realizowała już podobny projekt w poprzednim rozdaniu unijnych środków, planuje zakup 123 zestawów do produkcji energii cieplnej dla gospodarstw domowych. Na budynkach mieszkalnych w gminie Chełmża, która również ma już doświadczenie w realizacji tego rodzaju projektów, pojawi się 101 mikroinstalacji.
Wśród beneficjentów wsparcia jest też miasto Bydgoszcz, które otrzymało 470 tysięcy złotych na montaż urządzeń OZE na 12 obiektach publicznych - przede wszystkim szkołach i basenach.
Toruń pozyskał 438 tysięcy złotych dofinansowania na budowę instalacji fotowoltaicznych na 5 gminnych budynkach – głównie szkołach. Miasto Inowrocław przeznaczy pół miliona złotych dofinansowania na montaż 17 instalacji na budynkach prywatnych.
Kolejne pięć projektów, na realizację których trafi dofinansowanie z RPO, to inwestycje planowane przez placówki medyczne w Toruniu, Brodnicy, Chełmży, Łasinie i gminie Grudziądz. Suma wsparcia na realizację tych zadań to 1,3 miliona złotych.


Efektywność energetyczna budynków wyzwaniem dla gospodarki
07.03.2018
Wśród trendów, w które będzie musiało się wpisać polskie budownictwo, znajduje się efektywność energetyczna. Termomodernizacja to duże zadanie dla branży budowlanej, które może przynieść ogromne korzyści dla gospodarki i środowiska.
Powszechna termomodernizacja dałaby 57% oszczędności energii na cele grzewcze w sektorze budownictwa jednorodzinnego.
W styczniu 2018 r. rząd uchwalił związany z tym zagadnieniem „Krajowy Plan Działania”, którego założenia mają pozwolić nam w spełnieniu norm stawianych przez Unię Europejską. A do zrobienia jest bardzo dużo.
Jak wyliczyła firma Rockwool, wyspecjalizowana w produkcji izolacji z wełny skalnej, tylko w przypadku kompleksowej termomodernizacji budownictwa jednorodzinnego, udałoby się zaoszczędzić około 193 petadżuli energii. Ponadto o około 60% można by zredukować smog, za który odpowiedzialne są przede wszystkim gospodarstwa domowe. W sumie taka powszechna termomodernizacja dałaby 57% oszczędności energii na cele grzewcze w sektorze budownictwa jednorodzinnego, a całkowite zużycie energii w gospodarce krajowej zostałoby zredukowane o 4,4%.
Wg nowego Krajowego Planu Działania zwiększyły się wymagania minimalne dotyczące oszczędności energii i izolacyjności cieplnej, zwłaszcza w kontekście nowo wznoszonych budynków.


Dotacje na efektywność energetyczną na Mazowszu
28.02.2018
Dzisiaj rozpoczyna się nabór wniosków na unijne dofinansowanie na inwestycje w zakresie efektywności energetycznej w budynkach szpitali w konkursie prowadzonym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Jakie jeszcze konkursy związane z efektywnością energetyczną i OZE zaplanowano na ten rok w ramach mazowieckiego RPO?
Startujący dzisiaj nabór wniosków w konkursie nr RPMA.04.02.00-IP.01-14-076/18 jest prowadzony w ramach działania 4.2 Efektywność energetyczna – Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej.
Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie projektów w ramach konkursu to jednostki samorządu terytorialnego, a także zakłady opieki zdrowotnej i podmioty lecznicze działające w publicznym systemie ochrony zdrowia i zakontraktowane z NFZ.
Maksymalny poziom dofinansowania wynosi do 80 proc. kosztów kwalifikowanych projektu i nie może przekroczyć 3,5 mln zł. Budżet konkursu to 3 mln euro.
Wnioski będą przyjmowane do 9 maja, a rozstrzygnięcie konkursu zaplanowano na październik br.
To pierwszy z tegorocznych konkursów w ramach RPO dla woj. mazowieckiego, z których dofinansowanie można przeznaczyć na działania z zakresu poprawy efektywności energetycznej.
W ubiegłym roku w ramach RPO dla woj. mazowieckiego przeprowadzono m.in. konkurs w ramach działania 4.1 Odnawialne źródła energii, typ projektu – Infrastruktura do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych, w którym do podziału jest 2 mln euro, a maksymalne dofinansowanie dla pojedynczego projektu nie może przekroczyć 1,5 mln zł. Na razie po ocenie formalnej szansę na dofinansowanie ma 40 projektów.
W ubiegłym roku w ramach mazowieckiego RPO przeprowadzono też nabór wniosków w konkursie adresowanym do inwestorów planujących poprawę efektywności energetycznej poprzez wykorzystanie kogeneracji.
Beneficjentem tego konkursu okazał się tylko jeden inwestor – spółka PPZM Segromet planująca wykorzystanie kogeneracji w cegielni w Plecewicach. Przyznane dofinansowanie sięga 7,55 mln zł przy wartości projektu 20,27 mln zł.
Oprócz wspomnianego, startującego dzisiaj naboru wniosków na poprawę efektywności energetycznej w szpitalach, w ramach RPO dla Mazowsza zaplanowano na razie na ten rok jeszcze inny konkurs w ramach działania 4.2. dedykowany inwestycjom w kogenerację. Jego budżet wyniesie 2,5 mln euro, a nabór wniosków ma się rozpocząć w październiku.
W ramach działania 4.3 związanego z redukcją zanieczyszczeń powietrza na Mazowszu odbędą się w 2018 roku dwa nabory – w marcu i październiku – oba z budżetami 3 mln euro, w których unijne dotacje będzie można przeznaczyć na wymianę urządzeń grzewczych.
Na ten rok nie przewiduje się natomiast kolejnego naboru na unijne dofinansowanie stricte na produkcję energii odnawialnej w ramach działania 4.1.


"Walka ze smogiem to jest priorytet rządu"
22.02.2018
Walka o czyste powietrze jest priorytetem rządu. Ruszamy z programem termomodernizacji, który ma na celu zmniejszenie zanieczyszczeń - zapowiedział premier Mateusz Morawiecki w odpowiedzi na stwierdzenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, że Polska naruszyła unijne prawo w dziedzinie jakości otaczającego powietrza.
Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że rząd rusza z programem termomodernizacji, który ma na celu zwiększenie możliwości ocieplania domów i zmniejszenie zanieczyszczeń.
Realizacja pilotażowego program termomodernizacji dla 22 gmin z 33 z listy Światowej Organizacji Zdrowia, w których mieszka 770 tys. osób, będzie kosztowała około 750 mln zł. Program skierowany ma być do mniej zamożnych osób.
Po przeprowadzeniu tego pilotażu będzie możliwość oszacowania kosztow tej operacji na terenie całej Polski. W umowie z gminą Skawina, która podlega pilotażowi, zapisano, że 70% kwoty wyłoży rząd, a 30 proc. samorząd.
Wiceminister Piotr Woźny zapowiedział, że na jednym z dwóch najbliższych posiedzeń Rady Ministrów zostanie przyjęty i skierowany do Sejmu projekt ustawy o normach jakości paliw stałych. Według wiceministra walka ze smogiem zajmie dziewięć lat.
Na problem braku norm jakości dla paliw stałych zwraca też uwagę Greenpeace Polska. Organizacja podkreśla, że bez eliminacji z najgorszej jakości paliw nie ma mowy o rozpoczęciu poważnej walki ze smogiem.
Problem ten miał być rozwiązany już blisko rok temu, jednak minister energii Krzysztof Tchórzewski wciąż opóźnia ich wprowadzenie. Do polskich domów sprzedawany jest węgiel zasiarczony, zawilgocony, o wysokiej zawartości popiołu, a nawet odpady węglowe.Greenpeace przypomniał, że zgodnie z raportami europejskich i światowych organizacji w Polsce z powodu chorób i powikłań wywołanych złej jakości powietrzem umiera przedwcześnie 47 tysięcy osób rocznie.


Polska złamała przepisy dotyczące jakości powietrza
22.02.2018
Trybunał Sprawiedliwości stwierdził, że Polska naruszyła prawo Unii Europejskiej w zakresie jakości powietrza. Polska przegrała w tej sprawie z Komisją Europejską, która pozwała nasz kraj za niestosowanie się do unijnej dyrektywy. Jak wynika z komunikatu prasowego, TS stwierdził, że Polska naruszyła prawo Unii w dziedzinie jakości otaczającego powietrza. „Wartości dopuszczalne dla stężenia PM10 były bowiem przekraczane w tym państwie członkowskim w sposób ciągły” – czytamy w uzasadnieniu.
„W ogłoszonym dzisiaj wyroku Trybunał podkreślił przede wszystkim, że sam fakt przekroczenia dopuszczalnych wartości stężenia PM10 w otaczającym powietrzu wystarczy do stwierdzenia uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. W omawianej sprawie dane wynikające z przedłożonych w sprawie jakości powietrza świadczą o tym, że od 2007 do 2015 roku włącznie to państwo członkowskie regularnie przekraczało, po pierwsze, dobowe wartości dopuszczalne dla stężenia PM10 w 35 strefach, a po drugie, roczne wartości dopuszczalne dla stężenia tego pyłu w 9 strefach. Wynika stąd, że stwierdzone w ten sposób przekroczenie należy uznać za trwałe” – czytamy w uzasadnieniu decyzji Trybunału Sprawiedliwości UE.
Obowiązek sporządzania planów dotyczących jakości powietrza w przypadku przekroczenia wartości dopuszczalnych dla stężenia PM10 w otaczającym powietrzu ciąży na Polsce od 11 czerwca 2010 r., przypomniano także. W przyjętych przez Polskę planach upływ terminów przewidzianych na położenie kresu tym przekroczeniom został ustalony, w zależności od konkretnej strefy, na czas między 2020 r. a 2024 r.
„Polska utrzymuje, że terminy te są w pełni dostosowane do skali przekształceń strukturalnych niezbędnych do położenia kresu przekroczeniom i zwraca w szczególności uwagę na trudności o charakterze społeczno-gospodarczym i budżetowym związane z potrzebą realizacji znacznych inwestycji technicznych. W ocenie Trybunału, o ile okoliczności tego rodzaju mogą być brane pod uwagę, o tyle jednak nie wykazano, że wskazane trudności, które nie mają charakteru wyjątkowego, wykluczają możliwość ustalenia krótszych terminów. Z tego względu Trybunał stwierdził, że argument podniesiony przez Polskę nie może sam w sobie usprawiedliwiać wyznaczenia tak długich terminów na położenie kresu rzeczonym przekroczeniom” – czytamy dalej.
Trybunał orzekł ponadto, że przekraczając w czterech strefach (w Radomiu, strefie pruszkowsko-żyrardowskiej, kędzierzyńsko-kozielskiej od 1 stycznia 2010 r. do 10 czerwca 2011 r., oraz strefie ostrowsko-kępińskiej) dobowe wartości dopuszczalne dla stężenia pyłu PM10 w otaczającym powietrzu (zwiększone o margines tolerancji3), Polska naruszyła prawo Unii.
„Trybunał stwierdził wreszcie, że w żadnym z programów ochrony powietrza przyjętych przez Polskę na szczeblu krajowym czy regionalnym nie wspomniano wyraźnie, że programy te powinny umożliwiać ograniczenie przekroczeń wartości dopuszczalnych w możliwie najkrótszym terminie, co jednak jest wymagane. W tym stanie rzeczy i wobec uwzględnienia trzech pierwszych zarzutów Trybunał uznał, że transpozycja dyrektywy do prawa polskiego nie jest w stanie zapewnić rzeczywiście pełnego zastosowania tej dyrektywy” – podsumowano.
Jeżeli Trybunał Sprawiedliwości stwierdzi uchybienie, państwo, którego to dotyczy, powinno jak najszybciej zastosować się do wyroku. Jeżeli Komisja Europejska uzna, że państwo członkowskie nie zastosowało się do wyroku, może wnieść nową skargę i domagać się sankcji finansowych. Jednak w sytuacji nieprzekazania Komisji krajowych środków transpozycji dyrektywy Trybunał Sprawiedliwości może, na jej wniosek, nakładać kary pieniężne już na etapie pierwszego wyroku, przypomniano także.
Komisja Europejska pozwała Polskę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w związku z utrzymującym się wysokim poziomem cząstek pyłu zawieszonego w powietrzu stanowiącym poważne zagrożenie dla zdrowia publicznego w grudniu 2015 r.
Dyrektywa 2008/50/WE weszła w życie 11 czerwca 2008 r. Kodyfikuje ona wcześniejsze akty prawne w dziedzinie oceny i zarządzania jakością otaczającego powietrza. Określa w szczególności wartości dopuszczalne i progi alarmowe dla ochrony zdrowia.
Pył PM10 jest występującą w powietrzu mieszaniną substancji organicznych i nieorganicznych. Może on zawierać substancje toksyczne, takie jak wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, metale ciężkie, dioksyny i furany. Pył ten zawiera cząstki o średnicy mniejszej niż 10 mikrometrów, które mogą przenikać do górnych dróg oddechowych i płuc.


Aż 3,5 mln polskich domów trzeba ocieplić?
17.02.2018
Trwająca zima jest przyjazna dla właścicieli oraz najemców lokali i domów. Przychylna aura nie oznacza jednak, że problem niedostatecznego ocieplenia budynków mieszkalnych chwilowo stał się mniej ważny.
Skalę problemu związanego z koniecznością ocieplenia budynków mieszkalnych potwierdzają między innymi dane GUS-u. Główny Urząd Statystyczny podaje, że w 2012 r. około 38% mieszkań (tzn. lokali i domów) nadal czekało na jakąkolwiek formę docieplenia ścian zewnętrznych. Ważne są też informacje z raportu Instytutu Ekonomii Środowiska, które dotyczą domów jednorodzinnych. Wspomniany instytut w 2014 r. oszacował, że struktura polskich domów pod względem poziomu termoizolacji przedstawiała się następująco:
- 38,0% - domy posiadające bardzo niski standard izolacyjności cieplnej (brak ocieplenia ścian),
- 34,0% - domy cechujące się niskim standardem izolacyjności cieplnej (ocieplenie ścian o grubości do 8 cm),
- 20,1% - domy posiadające średni standard izolacyjności cieplnej (nowoczesna lub zmodernizowana instalacja grzewcza, ocieplenie poddasza, ocieplenie ścian o grubości min. 8-10 cm, okna z szybami zespolonymi),
- 6,7% - domy cechujące się wysokim standardem izolacyjności cieplnej (nowoczesna lub zmodernizowana instalacja grzewcza, ocieplenie poddasza, ocieplenie ścian o grubości min. 11 cm, okna z szybami zespolonymi),
- 1,2% - domy posiadające bardzo wysoki standard izolacyjności cieplnej (nowoczesna lub zmodernizowana instalacja grzewcza, ocieplenie poddasza, ocieplenie ścian o grubości min. 15 cm, energooszczędne okna trzyszybowe)
Powyższe szacunkowe wyniki wskazują, że do ocieplenia/docieplenia kwalifikuje się co najmniej 72% polskich domów jednorodzinnych. Mowa o budynkach z bardzo niskim standardem izolacji cieplnej (1,9 mln) oraz niskim standardem izolacji cieplnej (1,7 mln). Trzeba podkreślić, że problem z ociepleniem dotyczy nie tylko domów jednorodzinnych. Około 70% wszystkich budynków mieszkalnych w Polsce cechuje się rocznym zapotrzebowaniem na nieodnawialną energię pierwotną wynoszącym ponad 160 kWh/m kw.
Dla porównania, obecne roczne limity analizowanego wskaźnika wynoszą 85 kWh/m kw. - 95 kWh/m kw. w przypadku nowego budownictwa mieszkalnego. Dużym energetycznym problemem Polski są na przykład nieocieplone budynki z czasów PRL-u. Roczna energochłonność wielkopłytowego bloku bez izolacji termicznej może przekraczać nawet 300 kWh/m kw. Podobne wyniki dotyczą wielu typowych domów jednorodzinnych z lat 70. i 80., w których nie zastosowano rozwiązań ograniczających zużycie energii.
Przeciętna energochłonność polskich domów na pewno będzie powoli spadała z uwagi na wyburzenia oraz normy obowiązujące od 2014 r. Unijne wymogi skutkują stopniowym obniżaniem maksymalnego zapotrzebowania nowych budynków mieszkalnych na nieodnawialną energię pierwotną, która jest potrzebna do ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody.
Obecnie takie roczne zapotrzebowanie nie może przekraczać 95 kWh/m kw. w przypadku domów jednorodzinnych. Analogiczna norma dla nowego budynku wielorodzinnego to 85 kWh/(m kw. x rok). Począwszy od 1 stycznia 2021 roku, limity dotyczące domów jednorodzinnych oraz budynków wielorodzinnych wyniosą odpowiednio 70 kWh/(m kw. x rok) i 65 kWh/(m kw. x rok). Zaostrzenie wymagań związanych z energochłonnością, oczywiście będzie skutkowało wzrostem kosztów budowy.
Pozytywne zmiany w zakresie średniej energochłonności polskich domów i lokali, związane z wyburzeniami oraz nowymi inwestycjami, na pewno nie pozwolą na szybkie obniżenie zużycia energii cieplnej przez gospodarstwa domowe. Tutaj otwiera się przestrzeń dla działań publicznych.
Pewną nadzieję dają założenia Narodowego Programu Mieszkaniowego. Wspomniany dokument przewiduje nakłady na termomodernizację i remonty budynków mieszkalnych o wartości 0,81 mld zł (lata 2017-2020) i 1,25 mld zł (lata 2021-2025). Wcześniejsze nakłady budżetowe na ten sam cel, wyniosły jedynie 0,96 mld zł od 2010 r. do 2016 r.


Działania 5.1 Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw
14.02.2018
Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie w marcu br. planuje ogłoszenie konkursu w ramach Działania 5.1 Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw.
Projekty, które mogą uzyskać dofinansowanie w ramach konkursu:
- Głęboka termomodernizacja obiektów w przedsiębiorstwach,
- Technologie odzysku energii wraz z systemem wykorzystania energii ciepła odpadowego w ramach przedsiębiorstwa,
- Zastosowanie technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwach, w tym przebudowa lub wymiana na energooszczędne urządzenia i instalacje technologiczne, oświetlenie oraz ciągi transportowe linii produkcyjnych.
- Budowa i przebudowa/wymiana źródeł ciepła, w tym zastosowanie systemów grzewczych opartych na odnawialnych źródłach energii (o ile wynika to z przeprowadzonego audytu energetycznego),
- Przebudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie.
W ramach ww. typów projektów polegających na poprawie efektywności energetycznej możliwa jest budowa/rozbudowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji oraz budowa i przebudowa instalacji OZE (o ile wynika to z przeprowadzonego audytu energetycznego). Ponadto jednym z elementów projektu może być wprowadzenie systemów zarządzania energią w przedsiębiorstwie (o ile wynika to z audytu energetycznego). Jako element powyższych typów projektów możliwa będzie realizacja działań zakładających ograniczenie wytwarzania odpadów w celu ich ponownego wykorzystania w procesie produkcyjnym.
Planowany termin rozpoczęcia naboru – kwiecień 2018


Informacja URE o liczbie przeprowadzonych audytów energetycznych przedsiębiorstw
02.02.2018
Prezes Urzędu Regulacji Energetyki przedstawił Ministrowi Energii informacje dot. przeprowadzonych w 2017 roku audytach energetycznych przedsiębiorstw.
Z informacji URE wynika, że terminie do dnia 31 grudnia 2017 r. do Urzędu Regulacji Energetyki wpłynęło 3 506 zawiadomień o przeprowadzonych audytach energetycznych przedsiębiorstwa przy czym z treści przekazanych zawiadomień wynika, że 127 z tych przedsiębiorców przeprowadziło audyt w ramach posiadanego systemu zarządzania energią lub systemu zarządzania środowiskowego. Z przekazanych zawiadomień o przeprowadzonych audytach energetycznych przedsiębiorstwa wynika również, że możliwe do uzyskania średnioroczne oszczędności energii finalnej wynoszą 973 373,597 toe.
Zgodnie z ustawą o efektywności energetycznej do przeprowadzenia audytu energetycznego zobowiązane są przedsiębiorstwa, które w ciągu ostatnich dwóch lat (licząc osobno każdy rok) zatrudniały co najmniej 250 osób lub osiągnęły roczny obrót netto na poziomie co najmniej 50 mln euro oraz co najmniej 43 mln euro sumy bilansowej. Termin przeprowadzenie pierwszego audytu upłyną 30 września 2017 roku, kolejne mają być prowadzone co 4 lata.
Podmioty zobowiązane do sporządzenia audytu mają obowiązek informować Prezesa URE o jego wykonaniu i o możliwych do uzyskania oszczędnościach energii. Niewykonanie audytu objęte jest sankcją, która może sięgnąć nawet 5% rocznego obrotu firmy.


Audyty energetyczne przedsiębiorstw
30.01.2018
Tylko około 3/4 przedsiębiorstw, które miały taki obowiązek, przeprowadziło audyt energetyczny. Do 31 stycznia wyniki postępowań mają zostać przekazane do Ministerstwa Energii.
Do 31 października 2017, zgodnie z ustawą o efektywności energetycznej, określone w tym dokumencie firmy powinny zawiadomić Urząd Regulacji Energetyki (URE) o tym, że wywiązały się z obowiązku przeprowadzenia u siebie audytu energetycznego.
Audyt musiały przeprowadzić przedsiębiorstwa, które zatrudniają średniorocznie nie mniej niż 250 pracowników lub osiągnęły roczny obrót netto przekraczający równowartość 50 mln euro, a suma aktywów jest wyższa niż równowartość 43 mln euro.


Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski 2017 (czwarty)
24.01.2018
Dokument, przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 23 stycznia 2018 roku, zawiera opis środków poprawy efektywności energetycznej w podziale na sektory końcowego wykorzystania energii oraz obliczenia dotyczące oszczędności energii finalnej uzyskanej w latach 2008-2015 oraz planowanych do uzyskania w 2020 roku.
Jest to ostatni Krajowy Plan Działan dotyczący efektywności energetycznej dla Polski, kolejne sprawozdanie będzie częścią Krajowego Planu w zakresie energii i klimatu opracowanego w ramach zarządzania Unią Energetyczną.


Termomodernizacja w walce ze smogiem
12.12.2017
Niedawno obchodziliśmy Światowy Dzień Czystego Powietrza – to okazja do zastanowienia się, w jaki sposób możemy zadbać o jakość powietrza, którym oddychamy. Nie jest tajemnicą, że walka ze smogiem to poważny problem nie tylko w Polsce. Mamy jednak ogromny wpływ na zredukowanie emisji zanieczyszczeń. Jak to zrobić? Sezon grzewczy w pełni. Temperatura spada, a my ogrzewamy nasze domy, paląc w piecach i kominkach. Tymczasem to właśnie ogrzewanie domów jednorodzinnych połączone ze słabym ociepleniem lub jego brakiem, są główną przyczyną smogu. Jak wynika z raportu „Strategia walki ze smogiem” od ISECS, domy jednorodzinne zużywają rocznie od 140 do 350 kWh/mkw energii na ogrzewanie. Dlatego też walkę ze smogiem powinniśmy zacząć od kompletnej termomodernizacji budynku.
Dzięki termomodernizacji zwiększamy energooszczędność budynku i obniżamy wysokie koszty ogrzewania. Gdy nie musimy tak mocno dogrzewać domu, ograniczamy także wydzielanie toksyn do środowiska. – To od nas zależy, jak czystym powietrzem będziemy oddychać, mamy na to indywidualny wpływ. Główne źródło emisji zanieczyszczeń to nie budynki przemysłowe czy samochody, jak się powszechnie uważa, a prywatne gospodarstwa. Walka ze smogiem jest możliwa przede wszystkim dzięki kompleksowej modernizacji domów jednorodzinnych.
Ważną kwestią jest właściwa kolejność działań – najpierw powinniśmy zająć się kompleksową izolacją budynku, a dopiero potem, już po zmniejszeniu strat ciepła, dostosować nowoczesne technologie energooszczędne, jak nowe okna, piece czy panele słoneczne. Kompleksowa termomodernizacja powinna obejmować izolację ścian zewnętrznych, dachów i podłóg trwałymi materiałami.


Nowe rozporządzenie dotyczące audytu efektywności energetycznej
13.11.2017
13 listopada 2017 roku zostało opublikowane nowe Rozporządzenie Ministra Energii, z dnia 5 listopada 2017r., w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii (Dziennik Ustaw z 13.10.2017 r. poz. 1912).


Kara za brak audytu energetycznego przedsiębiorstwa
06.11.2017
URE w połowie października otworzył rekrutację na specjalistę, którego obowiązki określono jako „prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie wymierzania kar pieniężnych o nieskomplikowanym stanie faktycznym i prawnym”.
Nowy pracownik urzędu może mieć sporo pracy, bo tylko 60% przedsiębiorstw wywiązało się z obowiązku zawiadomienia o przeprowadzonym audycie. Zgodnie z ustawą o efektywności energetycznej duże firmy powinny, najpóźniej do 31 października, powiadomić Prezesa URE o przeprowadzonym audycie energetycznym. Kary mogą być dotkliwe – do 5% rocznych przychodów. Prezes URE może odstąpić od wymierzenia kary, jeżeli zakres naruszeń jest znikomy.


Komisja PE: 35% konsumowanej energii w UE ze źródeł odnawialnych
25.10.2017
W 2030 roku przynajmniej 35% konsumowanej energii w UE powinno być produkowane z odnawialnych źródeł energii, takich jak słońce - postuluje komisja środowiska PE.
Europosłowie wezwali też do ustanowienia przez kraje członkowskie wiążących celów ws. produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Byłyby one powiązane z celem dla całej UE.
Przyjęta we wtorek rezolucja jest częścią prac nad większą reformą unijnej dyrektywy o odnawialnych źródłach energii, będącej podstawą unijnej polityki klimatycznej i energetycznej. Cel na 2020 r. mówi o 20% udziale energii odnawialnej w tzw. miksie energetycznym, czyli ogólnej strukturze produkcji i konsumpcji energii.
Komisja Europejska zaproponowała, by do 2030 r. udział energii odnawialnej wynosił 27% i by był to cel dla całej UE. Europosłowie komisji środowiska chcą jednak, żeby w UE wprowadzić cele dla poszczególnych krajów członkowskich i dzięki temu osiągnąć udział w wysokości 35%.
W przyjętej propozycji posłowie chcą, aby udział biopaliw w całkowitej konsumpcji energii w transporcie drogowym i kolejowym do 2030 r. nie przekroczył 7%. Proponują również wycofywanie się z roślinnych biopaliw, które przyczyniają się do wycinania lasów na świecie. Biopaliwa z oleju palmowego miałyby zostać wycofane do 2021 r.
Parlamentarzyści komisji chcą również wprowadzenia kryteriów dla biopaliw, biopłynów i biomasy, co ograniczyłoby wycinkę lasów do ich pozyskania.


Klastry energii
11.10.2017
Wprowadzone nowelizacją ustawy o OZE klastry energii są promowane przez Ministerstwo Energii. Resort zidentyfikował w kraju około 60 inicjatyw klastrowych. Zachętą do tworzenia ma być wsparcie udzielane przez NFOŚiGW, które na ten cel przeznaczy 300 mln zł.
Podsekretarz stanu w Ministerstwie Energii Andrzej J. Piotrowski podkreślił w trakcie Kongresu Nowego Przemysłu w Warszawie, że klastry energii są metodą opisu rzeczywistości. Jego zdaniem, musimy odpowiedzieć sobie na pytanie, czemu ma służyć OZE. Nie ulega wątpliwości, że powstrzymaniu zanieczyszczenia środowiska. Jednak część europejskich inicjatyw w tym zakresie była do tej pory kontrowersyjna.
- Musimy pogodzić ochronę środowiska z bilansowaniem energii, najlepszą formułą są do tego klastry - powiedział Andrzej J. Piotrowski. - Musi być ktoś, kto skoordynuje działania z celami, przede wszystkim pro środowiskowymi - dodaje.
- Kiedy zaczęliśmy mówić o koncepcji klastrów energii, wszyscy pytali, gdzie na świecie to działa? Odpowiadałem: nigdzie. Są bardzo ciekawe inicjatywy we Włoszech, w Szwecji, ale nigdzie nie działa to tak kompleksowo. Komisja Europejska zapytała: dlaczego nie przyszliście z pomysłem klastrów wcześniej, tak powinno wyglądać OZE – przypomniał wiceminister energii Andrzej J. Piotrowski.


UE nie zrealizuje celów klimatycznych bez poprawy tempa renowacji energetycznej budynków
05.10.2017
Przeciętnie w Unii Europejskiej renowacji energetycznej poddawanych jest około 1% budynków rocznie. W celu sprostania wyzwaniu dekarbonizacji budynków do 2050 roku tempo tego procesu powinno wzrosnąć trzykrotnie.
W Unii Europejskiej powinno być ocieplane 3% budynków rocznie, żeby realna była realizacja celów klimatycznych stawianych przez Brukselę. To trzykrotny wzrost w porównaniu do obecnego tempa renowacji energetycznej budynków w UE.
Polska jest drugim największym rynkiem ociepleń w Europie, z nadal olbrzymim potencjałem wzrostu. W Polsce nadal blisko 40% budynków jest nieocieplane
Około 40% całkowitej energii w Europie zużywane jest do ogrzewania budynków, które są także odpowiedzialne za 36% europejskiej emisji gazów cieplarnianych, 38% zużycia gazu ziemnego i 59% zużycia energii elektrycznej.
To sprawia, że właśnie w budynkach leży ogromny potencjał poprawy efektywności energetycznej, tym bardziej, że połowa budynków mieszkalnych w Europie pochodzi sprzed roku 1970, czyli sprzed wejścia w życie pierwszych regulacji dotyczących ociepleń.
Działania unijnych regulatorów skupiają się od lat na nowych budynkach, czego wyrazem są choćby przepisy przewidujące, że po 2020 roku wszystkie nowo powstające budynki będą musiały być niemal zeroemisyjne (a budynki użyteczności publicznej już po 2018 roku). Tymczasem największy potencjał leży w już istniejących budynkach, które należy szybciej niż dotąd poddawać procesowi renowacji energetycznej.
Europejskiego Stowarzyszenia Branży Ociepleń (EAE) wylicza, że w całej Unii Europejskiej jest około 210 mln budynków, z czego 40% wybudowanych przed rokiem 1960, a aż 90% przed rokiem 1990. W efekcie ponad połowa, czyli nawet 110 mln budynków wymaga renowacji energetycznej, czyli ocieplenia i izolacji.
Obecnie robimy to w tempie około 1% rocznie, co oznacza, że na ocieplenie starzejących się budynków potrzebowalibyśmy 100 lat. Tymczasem na realizację celu dekarbonizacji budynków w Europie do 2050 roku zostały zaledwie 33 lata. To oznacza, że musimy potroić nasze wysiłki i zwiększyć tempo renowacji energetycznych do około 3% rocznie.
Już teraz rynek ociepleń w Europie jest wart wedle różnych wyliczeń od 80 do 110 mld euro rocznie, a co roku firmy z branży instalują od 244 do 261 mln mkw. izolacji. 80-82% z nich to ocieplenia styropianowe, a 13-15% przy użyciu wełny mineralnej. Największym rynkiem pod tym względem jest Turcja (nawet 60-65 mln mkw. ociepleń rocznie), a na drugim miejscu znajduje się Polska, ze stabilnym udziałem około 40 mln mkw. rocznie. Jednakże w przeliczeniu na mieszkańca liderami są Czechy i Rumunia, gdzie instaluje się nawet trzy razy więcej ociepleń niż w Niemczech, gdzie w ciągu ostatnich pięciu lat wielkość rynku zmniejszyła się o 10 mln mkw.
Na polskim rynku nadal niemal 40% budynków jest nieocieplanych, jedna trzecia posiada niski standard izolacji, jedna piąta przeciętny standard, a jedynie 8% wysoki i bardzo wysoki.


Polski rynek fotowoltaiki
31.07.2017
Na koniec 2016 roku moc skumulowana w polskich instalacjach fotowoltaicznych (PV) wyniosła niemal 163 MWp, z czego ponad 55% stanowiły mikroinstalacje - wynika z raportu Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej - Polska PV. wartość polskiego rynku elektrowni fotowoltaicznych osiągnęła w tym czasie 311,4 mln zł.
Na koniec 2016 roku, jak czytamy w raporcie, moc skumulowana w polskich instalacjach PV wyniosła niemal 163 MWp. W samym 2016 roku do sieci zostały przyłączone źródła PV o mocy około 75 MWp, a z tego ponad 90% to moc przyłączona w mikroinstalacjach.
Duży przyrost mocy w segmencie mikroinstalacji można łączyć ze stabilizacją sytuacji prawnej w zakresie systemu wsparcia dla prosumentów, sposobu rozliczeń z OSD oraz uruchomieniu środków finansowych NFOŚiGW.
Na koniec 2016 roku, jak podaje raport, na owe 163 MWp mocy fotowoltaicznych składały się małe i duże instalacje (60,8 MWp), mikroinstalacje (90,7 MWp) i inne źródła PV (m.in. nstalacje off-grid) o mocy 11,1 MWp.
W roku 2016 średni koszt budowy 1 MWp instalacji fotowoltaicznej spadł do 4,2 mln zł netto, czyli o ok. 0,25 mln zł w porównaniu z rokiem poprzednim. Na spadek cen ma wpływ rozwój technologii, coraz szersza dostępność oraz konkurencyjność urządzeń, a także firm wykonawczych.
Szacunki wskazują ponadto, iż instalacje PV uruchomione na koniec ub.r. pozwalają na produkcję energii elektrycznej w wysokości około 161 GWh rocznie, z czego niemal około 95 GWh przypada na mikroinstalacje PV, które dominują wśród mikroinstalacji.
Niemal 99% mocy skumulowanej w mikroinstalacjach stanowią elektrownie fotowoltaiczne. Wszystkie pozostałe technologie odpowiadają za zaledwie 1,3% mocy zainstalowanej. Szacuje się, że na koniec roku 2016 w Polsce przyłączonych było niemal 15 tys. mikroinstalacji PV, przy czym pozostałe technologie OZE zmieściły się w niewielkiej liczbie 106 mikroinstalacji.


Sejm znowelizował ustawę o OZE
20.07.2017
Sejm uchwalił nowelizację ustawy o OZE. Głównym jej założeniem jest rezygnacja ze stałej wartości tzw. opłaty zastępczej i powiązanie jej z rynkowymi cenami świadectw pochodzenia energii z niektórych OZE.
Zasadniczą zmianą jest rezygnacja ze stałej wartości tzw. opłaty zastępczej, wynoszącej 300,03 zł/MWh i powiązanie jej z rynkowymi cenami świadectw pochodzenia energii z niektórych OZE - zielonych certyfikatów (w praktyce wiatraki) oraz błękitnych certyfikatów (biogaz rolniczy). Opłata ma wynosić 125 proc. średniej ceny danych certyfikatów z poprzedniego roku, ale nie więcej niż 300,03 zł/MWh.
W opartym na prawach majątkowych (certyfikatach) systemie wsparcia dla OZE, wytwórca energii w źródle odnawialnym, oprócz sprzedaży energii otrzymuje za każdą MWh certyfikat, który jest prawem majątkowym i może być sprzedany - albo na giełdzie, albo w indywidualnej transakcji typu OTC. Cena sprzedaży jest wsparciem dla wytwórcy. Z kolei sprzedawcy energii do odbiorców końcowych muszą się legitymować odpowiednią do wielkości sprzedaży ilością certyfikatów, czyli muszą je kupić. Ewentualnie mogą uiścić tzw. opłatę zastępczą.
Cena rynkowa zielonych certyfikatów z powodu nadpodaży, w ciągu kilku lat spadła o 90 proc. Wnioskodawcy uważają, że powiązanie wysokości opłaty zastępczej z ceną rynkową spowoduje większe zainteresowanie certyfikatami i stopniowe rozładowanie ich nadpodaży.
Tuż przed ostatecznym głosowaniem minister energii Krzysztof Tchórzewski przekonywał, że powodem pojawienia się nadpodaży certyfikatów był zbyt szybki rozwój OZE w stosunku do zakładanej ścieżki. Według niego, z powodu zbyt szybkiego rozwoju OZE obywatele dopłacili dodatkowo 2 mld zł jako subwencje do OZE, zamiast wydać te pieniądze na inne rzeczy. Co, zdaniem ministra, przełożyło się na wyhamowanie wzrostu gospodarki.
Nowelizacja budzi wiele kontrowersji. Zastrzeżenia budził sam proces jej procedowania, który przebiegał we wręcz ekspresowym tempie.


Ponad 10 mln zł na OZE i efektywność energetyczną na Mazowszu
20.07.2017
Samorząd Województwa Mazowieckiego przeznaczył ponad 10,6 mln zł na inwestycje odnawialne źródła energii oraz w poprawę efektywności energetycznej w ramach RPO WM 2014-2020.
Prawie 6 mln zł trafi do gminy Nadarzyn na wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w indywidualnych budynkach mieszkalnych. Gmina Mszczonów ponad 2,8 mln zł z funduszy zainwestuje w termomodernizację budynków użyteczności publicznej. Na ten sam cel Zielonka przeznaczy ze środków unijnych blisko 1,2 mln zł, gmina Pokrzywnica ponad 400 tys. zł, a do gminy Kołbiel trafi ponad 280 tys. zł wsparcia.
W drugiej połowie 2018 roku zaplanowano termomodernizację trzech budynków w gminie Mszczonów: szkoły podstawowej w Piekarach oraz Zespołu Szkół Publicznych i filii Gminnego Centrum Informacji w Osuchowie. Każde wzbogaci się o nowy system grzewczy, ocieplenie ścian zewnętrznych, okna i oświetlenie. Otrzymają też ogniwa fotowoltaiczne.


Obowiązkowy audyt energetyczny
21.06.2017
Tylko do 30 września 2017 r. przedsiębiorstwa mają czas na przeprowadzenie obowiązkowego audytu energetycznego, a z danych Urzędu Regulacji Energetyki wynika, że pod koniec maja br. zaledwie 4 proc. z nich potwierdziło realizację audytu.
Od 1 października 2016 r. w Polsce obowiązuje znowelizowana ustawa o efektywności energetycznej, która wymaga od części firm przeprowadzenia audytu energetycznego. Obowiązek dotyczy przedsiębiorstw, które zatrudniają co najmniej 250 pracowników oraz tych, których roczny obrót przekracza 50 mln euro lub całkowity bilans roczny wynosi ponad 43 mln euro. Audyt energetyczny należy zrealizować w ciągu 12 miesięcy od wejścia w życie ustawy, a następnie w ciągu 30 dni zawiadomić o jego wynikach prezesa URE.
Choć termin przeprowadzenia pierwszego audytu upływa 30 września 2017 r., z danych URE wynika, że na 6 tys. zobowiązanych podmiotów dopiero około 220 złożyło potwierdzenie przeprowadzenia audytu (dane na 25 maja br.).
Najwyraźniej część firm nie zdaje sobie sprawy z narzuconego terminu. Na spełnienie ustawowych wymagań zostało niewiele czasu, a niedopilnowanie tego obowiązku grozi karą w wysokości do 5% rocznego obrotu. Przedsiębiorstwa powinny pamiętać, że przeprowadzenie audytu energetycznego oznacza nie tylko spełnienie wymogów ustawowych, ale także możliwość obniżenia kosztów eksploatacji urządzeń i instalacji, wdrożenia efektywniejszego modelu zarządzana energią czy poprawienia wskaźników finansowych w organizacji.
Jak wynika z badania, firmom energochłonnym audyt energetyczny częściej kojarzy się z dodatkowym obowiązkiem administracyjnym niż działaniem, które może stać się punktem wyjścia do wprowadzenia rozwiązań zwiększających efektywność energetyczną przedsiębiorstwa. Tymczasem rzetelny audyt energetyczny może wskazać konkretne rozwiązania, mające na celu poprawę efektywności energetycznej wraz z informacją o ich opłacalności.


W programie TERMO-2017 niezbędny audyt energetyczny
10.03.2017
WFOŚiGW w Poznaniu uruchamia program priorytetowy TERMO-2017. Program skierowany jest do osób fizycznych. Jego celem jest poprawa efektywności energetycznej w budynkach jednorodzinnych poprzez ograniczenie lub uniknięcie emisji dwutlenku węgla.
Budżet, który przeznaczono na realizację Programu Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (WFOŚiGW) wynosi 10 000 000,- zł., a okres wdrażania i dotowania projektu to lata 2017-2020.
Dofinansowaniem mogą zostać objęte prace termomodernizacyjne wykonywane w budynkach jednorodzinnych na obszarze województwa wielkopolskiego, wybudowanych przed rokiem 1999.
Zakres rzeczowy przedsięwzięcia musi wynikać z audytu energetycznego budynku, wykonanego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (Dz.U.2009 nr 43 poz. 346 ze zm.) i zagwarantować minimalną oszczędność energii dla termomodernizowanego budynku na poziomie:
- co najmniej 15% - w budynkach, w których po 1984 roku przeprowadzono modernizację systemu grzewczego,
- co najmniej 25% - w pozostałych budynkach.
Terminy:
- Ogłoszenia naboru - 13 marca
- Rozpoczęcia naboru - 20 marca
- Zakończenia naboru - 31 marca.


Projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej, wzoru karty audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii
02.03.2017
Ministerstwo Energii opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej, wzoru karty audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii. To efekt przyjętej w ubiegłym roku ustawy o efektywności energetycznej.
Ministerstwo Energii zaznacza, że obszar związany z audytami energetycznymi jest regulowany przez wydane wcześniej rozporządzenia. Chodzi o rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, a także rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku, sposobu sporządzania oraz wzorów świadectw charakterystyki energetycznej.
Samo pojęcie termomodernizacji reguluje natomiast ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Ministerstwo Energii zaznacza, że opracowany przez nie projekt rozporządzenia odwołuje się do powyższych regulacji w zakresie oceny efektywności energetycznej budynków, jednak „w związku z tym, że przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej jest rozumiane bardzo szeroko, i nie odnosi się jedynie do usprawnień dotyczących budynków, niezbędne było uregulowanie pozostałych kwestii”.
Celem rozporządzenia, którego projekt opublikowało ME, ma być „zapewnienie zharmonizowanych zasad mierzenia, obliczania oraz weryfikowania oszczędności energii uzyskanych w wyniku realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej”.
Rozporządzenie ma wskazać szczegółowy zakres i sposób sporządzania audytu efektywności energetycznej, wzór karty audytu efektywności energetycznej, szczegółowy sposób i tryb wyrywkowej weryfikacji audytu efektywności energetycznej, dane i metody, które mogą być wykorzystywane przy określaniu i weryfikacji uzyskanych oszczędności energii, sposób sporządzania oceny efektywności energetycznej dostarczania ciepła, a także współczynniki sprawności procesów przetworzenia energii pierwotnej w energię finalną oraz sposób przeliczania jednostek energii na porównywalne jednostki.
Ministerstwo Energii podaje, za Zrzeszeniem Audytorów Polskich, że obecnie z około 1,3 tys. zrzeszonych audytorów aktywnych jest około 500.
Ustawa o efektywności energetycznej z 20 maja 2016 r., która weszła w życie z dniem 1 października 2016 r., nakłada na duże firmy obowiązek prowadzenia cyklicznych audytów energetycznych.
Zgodnie z ustawą o efektywności energetycznej audyty muszą wprowadzić wszystkie duże przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Procedurze podlegają firmy, które w ciągu ostatnich dwóch lat obrotowych spełniły jeden z dwóch warunków: zatrudnienie powyżej 250 pracowników lub roczne obroty powyżej 50 mln euro i suma aktywów bilansu sporządzonego na koniec 2014 lub 2015 roku w wysokości nie mniejszej niż 43 mln euro. Audyt powinien być powtarzany co cztery lata. Pierwsze audyty powinny zostać wykonane już do września br.
Projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej, wzoru karty audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii został skierowany do konsultacji.


300 mln zł z NFOŚiGW na wsparcie efektywności energetycznej w mieszkaniówce - konieczny audyt energetyczny
02.03.2017
Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe mogą ubiegać się o dofinansowanie modernizacji energetycznej budynków mieszkaniowych w ramach środków unijnych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 - poinformowano w czwartek w komunikacie prasowym NFOŚiGW. Fundusz zarezerwował na ten cel 300 mln zł.
Zgodnie z regulaminem konkursu są to: ocieplenie przegród zewnętrznych obiektu; wymiana oświetlenia na energooszczędne; przebudowa systemów grzewczych lub podłączenie bardziej efektywnego energetycznie i ekologicznie źródła ciepła; instalacja/przebudowa systemów chłodzących; budowa lub przebudowa systemów wentylacji i klimatyzacji; zastosowanie automatyki pogodowej; zastosowanie systemów zarządzania energią w budynku; budowa lub przebudowa wewnętrznych instalacji odbiorczych oraz likwidacja dotychczasowych nieefektywnych źródeł ciepła; instalacja mikrogeneracji lub mikrotrigeneracji na potrzeby własne; instalacja OZE w modernizowanych energetycznie budynkach, jeśli to wynika z przeprowadzonego audytu energetycznego; opracowanie projektów modernizacji energetycznej stanowiących element projektu inwestycyjnego; instalacja indywidualnych liczników ciepła, chłodu oraz ciepłej wody użytkowej; modernizacja instalacji wewnętrznych ogrzewania i ciepłej wody użytkowej; instalacja zaworów podpionowych i termostatów; tworzenie zielonych dachów i „żyjących, zielonych ścian”; przeprowadzenie audytów energetycznych jako elementu projektu inwestycyjnego.
Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe mają szansę na unijne środki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, poddziałanie 1.3.2 Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym. Na modernizację energetyczną wielorodzinnych budynków mieszkaniowych zarezerwowano 300 mln zł, jednak minimalna wartość projektu mogącego ubiegać się o dofinansowanie to 3 mln zł.
NFOŚiGW będzie przyjmował wnioski od 31 marca do 29 maja br. Rozstrzygnięcie konkursu przewidziano na listopad 2017 r. Jest to kolejny nabór do tego konkursu - w pierwszym złożono 39 wniosków na łączną kwotę 229 mln zł. Wnioski są w trakcie oceny.
W ramach tego poddziałania wsparcie mogą uzyskać projekty obejmujące elementy wskazane w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnych Programów Operacyjnych.


Zanieczyszczenie powietrza a choroby cywilizacyjne
28.02.2017
W Polsce 45 tysięcy osób umiera rocznie z powodu zanieczyszczeń powietrza, a budżet państwa traci przez zanieczyszczenia około 80 miliardów złotych.
Na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym odbyła się konferencja naukowa "Zanieczyszczenie powietrza a choroby cywilizacyjne". Polacy przez smog częściej mają alergię, łapią infekcje, zapadają na choroby układu oddechowego i układu krążenia, ale wpływa on także na nasze samopoczucie. W dniach z wysokim stężeniem zanieczyszczeń w powietrzu jesteśmy zmęczeni i mniej wydajni.
Profesor Bolesław Samoliński, kierownik Zakładu Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, mówi, że jednym z czynników przyczyniających się do przedwczesnych zgonów jest bieda. Wiąże się ona między innymi z tym, czym palimy w piecu, jaki mamy piec i czy mamy docieplony budynek.
Bogusław Samoliński dodaje, że w Polsce jest 5 milionów domów jednorodzinnych, z czego trzy i pół miliona nie spełnia współczesnych wymogów. Jednak, jak zwraca uwagę profesor, są one budowane, bo ludzi nie stać na nic innego.
Profesor Andrzej Lekston ze Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu mówi, że smog ma wpływ na płodność, między innymi na poziom testosteronu u mężczyzn, czyli żywotność plemników. Matki, które przebywają w zanieczyszczonej atmosferze, rodzą dzieci, które 3 razy częściej chorują na zapalenie oskrzeli i płuc.
Z kolei doktor Andrzej Dąbrowski, alergolog z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego mówi, że liczba alergii na całym świecie rośnie i dotyczy to przede wszystkim krajów rozwiniętych. Dodaje, że chodzi w większości o alergiczny nieżyt nosa, który w niektórych grupach nastolatków dotyka 40% osób.
W Polsce główną przyczyną zanieczyszczeń powietrza jest tak zwana niska emisja, spowodowana paleniem w domowych paleniskach. Jednak z pyłami w powietrzu zmaga się cały świat. Jedynie 2% populacji miejskiej żyje na terenach, na których nie są przekroczone rekomendowane przez Światową Organizację Zdrowia poziomy pyłów w powietrzu.


Systemowy program termomodernizacji
20.02.2017
Do połowy roku przygotowany zostanie systemowy program termomodernizacji, mający na celu ocieplenie ponad 60% polskich domów. Taka jest zapowiedź Ministerstwa Rozwoju.
Problem ze smogiem w wielu miejscach Polski, wiąże się z ubóstwem energetycznym, bo ludzie nie dlatego spalają paliwa złej jakości że tak chcą, ale dlatego, że na nic innego ich nie stać.
Według Instytutu Badań Strukturalnych w Polsce ubóstwo energetyczne dotyka 9,6% gospodarstw domowych, czyli ponad 4 mln osób. Z badań Instytutu wynika, że najbardziej zagrożone są osoby samotne mieszkające w dużych domach na wsi, lokatorzy starych, komunalnych kamienic w miastach, rodziny wielodzietne mieszkające w dużych wiejskich domach, oraz ubodzy mieszkańcy wolnostojących domów na wsi i w małych miejscowościach.
Organizacje ekologiczne ClientEarth, Miasto Jest Nasze, Greenpeace Polska i Akcja Demokracja złożyły w piątek skargę do Komisji Europejskiej w sprawie złej jakości powietrza w Polsce. Pod skargą zebrano ponad 24 tys. podpisów. Skarga - jak tłumaczą ekolodzy - jest związana z naruszeniem przez polskie władze obowiązków związanych z obniżaniem poziomu benzo(a)pirenu w powietrzu. Zgodnie z prawem UE od 31 grudnia 2012 r. stężenie niebezpiecznego dla zdrowia benzo(a)pirenu nie powinno przekraczać średniorocznie 1 nanograma na metr sześcienny. W Polsce te stężenia są przekraczane średnio pięcio-, siedmiokrotnie. Zanieczyszczenie benzo(a)pirenem jest efektem głównie palenia w kotłach domowych paliwami stałymi, np. mułami węglowymi, a także odpadami komunalnymi.
Ministerstwo kończy prace nad rozporządzeniem dotyczącym kotłów. Planuje się, że zostanie ono podpisane w czerwcu, a wejdzie w życie w październiku, przed sezonem grzewczym. Wejście w życie rozporządzenia będzie oznaczało, że nie można kupić kotłów innych niż piątej klasy, czyli takich, które odpowiadają za powstawanie smogu.
Obecnie największym zainteresowaniem wśród nabywców - głównie ze względu na niską cenę - cieszą się kotły najtańsze, o bardzo niskich parametrach dotyczących ich emisyjności.
Trwają również prace nad rozbudową systemu informacji i monitoringu stanu powietrza.
Rresort zakończył konsultacje z ministerstwem energii w sprawie rozporządzenia dotyczącym jakości paliw stałych.
Ministerstwo energii przygotowuje nowe rozwiązania dotyczące wymagań jakościowych dla paliw stałych. Nowe przepisy mają ograniczyć napływ niesortowanego węgla do Polski. Chodzi głównie o węgiel zza wschodniej granicy. Do listopada ub.r. do Polski sprowadzono łącznie 7,2 mln ton węgla - najwięcej, bo ponad 4,6 mln ton - z Rosji. Przepisy mają też uporządkować rynek paliw stałych w naszym kraju i pozwolić konsumentom uzyskać informacje, jaki węgiel kupują. Producenci będą zobligowani do posiadania charakterystyki jakościowej przekazywanych do sprzedaży paliw stałych. W piątek minister energii Krzysztof Tchórzewski powiedział, że nie widzi potrzeby wycofania z rynku miału węglowego, zwłaszcza że elektrociepłownie mają wiele pieców przystosowanych do jego spalania.


Smog nad Polską - normy przekroczone wielokrotnie
16.02.2017
Od początku roku minęło zaledwie półtora miesiąca, a 16 polskich miast już przewyższyło dopuszczalny, roczny limit dni z przekroczeniem norm jakości powietrza - informuje Polska Zielona Sieć. Listę otwiera Kraków, Nowy Targ i Wodzisław Śląski. Organizacja przypomina, że roczny dopuszczalny limit dni z przekroczeniem norm dobowych dla pyłu zawieszonego PM10 wynika z prawa unijnego i wynosi on 35 dni w roku. Polska Zielona Sieć analizując dane z wojewódzkich inspektoratów środowiska stworzyła listę miast, w których najczęściej występowały wysokie stężenia zanieczyszczeń. Tabelę otwierają Kraków, Nowy Targ i Wodzisław Śląski, których mieszkańcy przez 41 spośród 46 dni nowego roku oddychali zanieczyszczonym powietrzem. Na dalszych miejscach są: Zabrze, Tarnów, Nowy Sącz i Nowa Ruda. Ekolodzy informują, że w smogowej czołówce znajduje się osiem miast z woj. śląskiego, pięć z woj. małopolskiego oraz po jednej miejscowości z województw: opolskiego, dolnośląskiego oraz łódzkiego. W innych miastach nie jest dużo lepiej, do przekroczenia limitu 35 dni zbliżają się także np. Olesno, Kędzierzyn-Koźle i Dąbrowa Górnicza, Mielec (35 dni), Wrocław, Jelenia Góra, Kłodzko, Legnica, Ząbkowice Śląskie (34 dni), Zakopane, Opole, Kalisz (33 dni), Warszawa (31 dni) oraz Poznań (28 dni).


Raport Komisji Europejskiej dot. jakości powietrza w Polsce
15.02.2017
Jakość powietrza w Polsce nadal stanowi poważną podstawę do obaw - pisze w swoim raporcie Komisja Europejska. Jak poinformowano, w 2013 roku około 48270 przedwczesnych zgonów mogło być wynikiem stężeń drobnych cząstek stałych, z czego 1150 zgonów było spowodowanych stężeniem ozonu, a ponad 1610 stężeniem dwutlenku azotu. Według szacunków, smog rocznie kosztuje Polskę 26 miliardów euro. Komisja Europejska rozpoczęła przegląd wdrażania nowych przepisów polityki ochrony środowiska - dwuletni cykl, który ma usprawnić wprowadzanie tej polityki. Pierwszym krokiem KE było opracowanie sprawozdań opisujących główne wyzwania i możliwości każdego państwa członkowskiego. Komisja w swoim raporcie wskazuje, że Polska nie podejmuje wystarczających kroków, aby ograniczyć przypadki przekraczania norm. Zwrócono uwagę na brak norm dotyczących paliw stałych sprzedawanych na rynku. Dodatkowo w Polsce nie obowiązują żadne normy emisji dla nowych kotłów.


Wzrost efektywności energetycznej w sektorze energetycznym
15.02.2017
Efektywność energetyczna odgrywa kluczową rolę dla przyszłości sektora energetyki i usług komunalnych. Nowe regulacje niosą ze sobą szereg korzyści, które pozwolą poprawić wykorzystanie energii i pozytywnie wpłynąć na działalność firm z sektora.
Kraje na całym świecie doceniają znaczenie efektywności energetycznej, czego przejawem jest lawina nowych inicjatyw i regulacji. Na poziomie światowym rządy 106 państw podjęły się współpracy w ramach globalnej inicjatywy Sustainable Energy for All (Zrównoważona Energia dla Wszystkich). Jednym z jej trzech głównych celów jest podwojenie globalnego tempa wzrostu efektywności energetycznej do roku 2030. Dla Polski i innych krajów europejskich ważne są postanowienia Unii Europejskiej, która postawiła sobie ambitny cel podniesienia efektywności energetycznej o 20 procent do roku 2020, wprowadzając dyrektywę w sprawie efektywności energetycznej.
Warto zaznaczyć, że nowe regulacje nie są tylko nakazem, ale też silną zachętą do zmiany. Wyższa efektywność energetyczna niesie ze sobą wiele innych korzyści, zarówno dla sektora energetycznego jak i konsumentów, takich jak niższe emisje CO2 i gazów cieplarnianych czy też oszczędności rzędu miliardów dolarów w skali globalnej, dzięki niższym kosztom energii.
Większa efektywność energetyczna to również wyższa niezawodność systemów energetycznych a także niższe koszty produkcji energii i niższe koszty inwestycji w infrastrukturę do przesyły i dystrybucji.
To także wyższe bezpieczeństwo energetyczne, ograniczenie zależności od deficytowych surowców oraz pobudzenie wzrostu i rozwoju gospodarczego dzięki dostępowi do tańszej, użytecznej energii i tworzeniu miejsc pracy.
Nowy model efektywności energetycznej spowoduje zmiany dla całego sektora energetycznego oraz dla całej gospodarki. Pierwszą istotną zmianą będzie spadek sprzedaży energii rozliczanej dotychczas na kilowatogodziny. Będzie to miało bezpośrednie przełożenie na utrzymanie przez producentów energii ustalonych przez lata przychodów. Dlatego też gracze z sektora energetycznego powinni skupić się na wdrażaniu nowych rozwiązań technologicznych, które zrekompensują spadek (np. pompy ciepła, samochody elektryczne). To jednak kropla w morzu, gdyż utrzymanie konkurencyjności na rynku sprzedaży energii elektrycznej wymaga optymalizacji na szeroką skalę.
Poza efektywnością energetyczną, firmy z sektora energetycznego powinny podnosić również dwa inne typy efektywności jak wydatki inwestycyjne i koszty operacyjne.
Sieci przesyłowe to szczególne miejsce, w których dochodzi do strat energii. Te najwyższe obserwuje się podczas produkcji energii (od 25 do 50%), ale te w sieciach przesyłowych również mogą być znaczne (od 3 do 12%). Oszczędności na poziomie dystrybucji są potęgowane przez ich wpływ na system produkcji, w którym pułap efektywności wyznaczają prawa termodynamiki.
Z tego powodu firmy z sektora energetycznego powinny korzystać z efektywnych urządzeń w swoich sieciach, np. niskostratnych transformatorów, lecz także aktywnie zarządzać procesem rozpraszania energii w sieciach poprzez ich aktywną rekonfigurację. Mogą to robić przy pomocy czujników i oprogramowania takiego jak ADMS, a także narzędzi analitycznych, które nieustannie obliczają drogę przepływu elektronów o najkrótszym dystansie i najniższym oporze.
Potencjał podnoszenia efektywności w sektorze energetycznym może zostać aktywowany przy pomocy odpowiednich technologii. Przyszłością tej branży jest łączenie takich rozwiązań z czujnikami i urządzeniami wykonawczymi rozsianymi w całym systemie, które w połączeniu z narzędziami analitycznymi, umożliwiają znacznie lepsze zrozumienie przepływów energii oraz równoważenie podaży i popytu. To właśnie efektywność umożliwi firmom z sektora energetycznego utrzymanie swojej pozycji na rynku.


116 mln zł na działania antysmogowe
25.01.2017
116 mln zł przeznaczył Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na działania antysmogowe w 2017 roku w ramach programu Region. Nabór wniosków rusza 1 lutego br.
Region przewiduje szczególne preferencje w zakresie działań przyczyniających się do poprawy jakości powietrza. Środki z programu będzie można uzyskać m.in. na takie zadania, jak rozwój odnawialnych źródeł energii czy podniesienie efektywności energetycznej budynków.
Oprócz działań antysmogowych z programu będzie można także realizować projekty wodno-kanalizacyjne oraz z zakresu gospodarki odpadami, w tym usuwania azbestu. Budżet pierwszego działania to 50 mln zł, drugiego – 34 mln zł. Łącznie na 2017 r., na działania w ramach programu Region, przeznaczono 200 mln zł.
Wnioski do programu mogą składać wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej, które następnie określą beneficjentów końcowych, uwzględniając przy tym uwarunkowania regionalne. Środki przyczynią się zarówno do realizacji istotnych przedsięwzięć o charakterze lokalnym, które nie mogą zostać sfinansowane w ramach programów z aktualnej oferty NFOŚiGW, jak i pełnego wykorzystania dostępnych dla Polski środków europejskich.
Nabór potrwa od 1 lutego do 29 września 2017 r. lub do wyczerpania środków.


Wymiana pieców nie zlikwiduje smogu - potrzebna jest też termomodernizacja
18.01.2017
Organizacje ekspercie w zakresie efektywności energetycznej, organizacje branżowe, uczelnie, zgromadzone wokół inicjatywy Efektywna Polska, skierowały na ręce premier Beaty Szydło i premiera Mateusza Morawieckiego, roboczą propozycję Krajowego Programu Modernizacji Budynków, który powinien być kluczowym uzupełnieniem zapowiedzianego w zeszłym tygodniu programu „Czyste Powietrze”.
Propozycja Efektywnej Polski dotyczy konieczności przygotowania przez Rząd RP programu modernizacji budynków jednorodzinnych. Wdrożenie programu wymaga współpracy wielu ministerstw, rzeczywistej integracji działań związanych z budownictwem, ochroną środowiska i rozwojem gospodarczym. Wyzwania budownictwa jednorodzinnego przez kolejne rządy były konsekwentnie pomijane, co jest jedną z oczywistych odpowiedzi na pytanie dlaczego mamy w Polsce smog!
W ocenie Efektywnej Polski, modernizacja budynków jednorodzinnych jest kluczowa w walce ze smogiem z kilku powodów. Po pierwsze, polski zimowy smog wynika ze spalania śmieci, odpadów węglowych i niskiej jakości węgla, i to przede wszystkim w budynkach jednorodzinnych. Rozwiązania legislacyjne muszą prowadzić do wymiany pieców – czyli modernizacji systemu ogrzewania w kilku milionach Polskich domów.
Jednak wymiana pieca i modernizacja instalacji grzewczej w starym, źle zaizolowanym budynku mija się z celem, ponieważ w najlepszym razie doprowadzi do bezsensownego zakupu zbyt dużego kotła, zwiększenia kosztów ogrzewania i zamrożenie na lata szansy na poprawę komfortu życia. Wymiana źródła ciepła i modernizacja budynku powinny być wykonywane w tym samym czasie.
Dobrze zaprojektowany, ambitny program modernizacji budynków, jak pokazują doświadczenia Czech i Niemiec, przyniesie korzyści w postaci utworzenia nowych miejsc pracy a także zwiększenia wpływów do budżetu, nie mówiąc już o tym, że może być motorem rozwoju branż budowlanej i ciepłowniczej.
Rozwiązanie problemu wymaga współpracy nie tylko z resortem budownictwa. Efektywna Polska zwraca uwagę, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), będący w gestii Ministra Środowiska, nie uruchomił dotychczas żadnego programu, który mógłby zastąpić program RYŚ (rozpoczęty nieśmiało w 2015 roku jako program pilotażowy i z niezrozumiałych względów zamknięty zaraz po przejęciu sterów przez nowe władze). Prace nad nowym programem dla budynków jednorodzinnych ślimaczą się kolejny rok.


Program "Czyste powietrze"
17.01.2017
Rząd chce wprowadzić normy jakości dla nowych kotłów oraz paliw. W planach jest też zwiększenie wydatków na ocieplenie budynków i dotacje na zakup ekologicznych pieców.
Równocześnie rząd zapowiada kolejny program – "Czyste powietrze". Ma się zająć nim priorytetowo. Wicepremier Morawiecki oraz przedstawiciele resortu środowiska poinformowali, że rozporządzenia dotyczące norm dla paliw i kotłów mają być gotowe już na przyszły sezon grzewczy.
W ostatnim tygodniu, zwłaszcza na początku, niekorzystne warunki atmosferyczne – bardzo niskie temperatury, a w związku z tym większe zapotrzebowanie na ciepło, a także brak wiatru i opadów – spowodowały, że w Polsce utrzymywały się bardzo wysokie stężenia zanieczyszczeń w powietrzu.
Najgorzej na Śląsku – min. w Rybniku przez dwa dni zawieszone zostały zajęcia w miejskich szkołach.
Wówczas szefowa rządu zwróciła się do KERM o opracowanie rekomendacji w sprawie niezbędnych działań, jakie należy podjąć, by skuteczniej walczyć ze smogiem.
Rozporządzenie resortu rozwoju dotyczy kotłów ma wyeliminować ze sprzedaży tzw. kopciuchy, czyli kotły niespełniające podstawowych norm w zakresie emisji pyłu i innych szkodliwych związków. Od 2018 r. nie będzie można sprzedawać czy montować w Polsce kotłów na paliwa stałe, które nie będą miały najwyższej, piątej klasy parametrów emisyjnych. Nowe restrykcje będą dotyczyły kotłów o mocy nie większej niż 500 kW, czyli takich, jakie stosowane są w domowych kotłowniach.
Organizacje pozarządowe informują, że rocznie na 200 tys. sprzedanych kotłów węglowych w naszym kraju – 140 tys. to tanie urządzenia, o niskich standardach emisyjnych.


Smog nad Polską
08.01.2017
Nad Polską unosi się smog – powietrze zawierające drobiny toksycznego pyłu może powodować choroby oskrzeli i płuc, a jego długie wdychanie może doprowadzić do powstania choroby nowotworowej. Smog to wypadkowa wielu czynników. Jest zimno i ludzie palą w piecach czym się da. Piece mają stare. Często też jeźdżą starymi autami. A rząd dokłada do tego swoje, bo ze strachu przed górniczymi protestami stawia na ogrzewanie węglem i wycofuje się z budowy np. elektrowni wiatrowych. W wielu miastach poziom szkodliwych pyłów w powietrzu znacznie przekroczył dopuszczalne normy. Najgorsza sytuacja jest w Kielcach. Z zanieczyszczeniami zmagają się też m.in. mieszkańcy Krakowa i Warszawy.


Program Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
04.01.2017
W 2016 roku, w największym w całej UE programie operacyjnym, przyjęto wszystkie kryteria wyboru projektów, ogłoszono wszystkie planowane na ten rok konkursy, a także z nadwyżką zrealizowano plan kontraktacji, certyfikacji i refundacji otrzymanych z Komisji Europejskiej (KE). W programie uruchomiono łącznie 49 naborów konkursowych na kwotę 24,1 mld zł (z tego 39 naborów w 2016 r.). Ocenę formalną przeszło już 1138 wniosków o wartości dofinansowania unijnego 38 mld zł. Podpisano umowy dla 330 projektów (z czego 308 w samym 2016 roku) na kwotę UE prawie 30 mld zł. Oznacza to, że zakontraktowano ponad 26% alokacji. POIiŚ 2014-2020 to największy krajowy program w Polsce i w Unii Europejskiej, na który przeznaczono ze środków unijnych 114 mld zł. Jego fundusze zasilają m.in. takie obszary, jak bezpieczeństwo energetyczne, gospodarka niskoemisyjna, ochrona środowiska, w tym przeciwdziałanie i adaptacja do zmian klimatu, transport, kultura oraz zdrowie.


Czysta energia dla wszystkich
14.12.2017
30 listopada Komisja Europejska opublikowała dokument „Czysta energia dla wszystkich" zawierający propozycje zmian w funkcjonowaniu rynku energii w UE. KE proponuje m.in. zwiększanie celów w zakresie efektywności energetycznej, co może być korzystne dla Polski.
30 listopada Komisja Europejska br. opublikowała dokument „Czysta energia dla wszystkich". Jest to największy pakiet legislacyjny w historii polityki energetycznej. Wraz z innymi propozycjami legislacyjnymi będącymi w przygotowaniu, 90% europejskich ramowych regulacji w dziedzinie energii zostanie zweryfikowanych i ukształtuje europejski rynek energii na następne 10-15 lat.
W pakiecie legislacyjnym efektywność energetyczna jest uwzględniona w szczególny sposób. Koszty inwestycyjne w zwiększanie efektywności energetycznej nigdy nie były tak niskie jak obecnie, stoimy więc przed historyczną szansą, aby odblokować inwestycje w tym zakresie. UE nie powinna się obawiać skorzystania z tej okazji, przyjmując ambitne ramowe regulacje, w tym bardziej ambitny cel efektywności energetycznej, rzędu 40% do roku 2030.
Proponowana w pakiecie zmiana dyrektywy dotyczącej charakterystyki energetycznej budynków mierzy się z ważnym mankamentem - zapomnianym wymiarem efektywności energetycznej: optymalizacji (lub braku optymalizacji) systemów technicznych budynku: systemów ogrzewania, chłodzenia, wentylacji i ciepłej wody. Efektywność tę można zapewnić dzięki automatyzacji i regulacji instalacji bez względu czy ciepło pochodzi z pieca czy z odnawialnego źródła energii. Związane z tym inwestycje są niskie, zysk szybki, a zwrot z inwestycji wysoki. Proponowane rozwiązania mogą pomóc budować w przyszłości inteligentne budynki. Ale obywatele UE potrzebują wymiernych korzyści już teraz: od 50 do 100 mln z nich nadal nie jest w stanie kontrolować swoich wydatków na ogrzewanie, ze względu na brak urządzeń do regulacji temperatury w pomieszczeniach. Ci właśnie obywatele powinni być w centrum uwagi nowej regulacji.
UE powinna być liderem tworzenia podstaw prawnych pozwalających na inteligentną modernizację zasobów budowlanych, przygotowaną na wpływ rewolucji cyfrowej. Inteligentne i połączone budynki mogą przynieść ogromne korzyści dla Europy i dla mieszkańców w postaci przystępnych kosztów energii oraz komfortu i dobrego samopoczucia. Cyfryzacja w obszarze budownictwa napędzi rozwój innowacji i nowe modele biznesowe oraz zapewni Unii Europejskiej konkurencyjność.
Polska ma przed sobą długą drogę w stronę transformacji energetycznej. Polskie systemy grzewcze są przestarzałe, najczęściej stosowane rozwiązania są oparte na spalaniu węgla, a prawidłowa regulacja temperatury dotyczy niecałych 30% wszystkich budynków. Według raportu przygotowanego przez BPIE zaledwie 1% wszystkich budynków w Polsce można uznać za energooszczędne. Liczby te pokazują, jak wiele mamy do zrobienia dlatego tym bardziej pozytywnie przyjmujemy przedstawiony przez Komisję Europejską pakiet legislacyjny, który nie tylko prowadzi do rozwoju inżynierii w Europie, ale też realizuje ustalenia Porozumienia.
NFOŚiGW i ME z nową formą wsparcia poprawy efektywności energetycznej
13.12.2017
Pomoc zwrotna będąca formą wsparcia inwestycji finansowanych w ramach funduszy europejskich – to nowe rozwiązanie zastosowane po raz pierwszy w Polsce przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wspólnie z Ministerstwem Energii. Skorzystają z niego przedsiębiorcy oraz inne podmioty realizujące inwestycje z obszaru poprawy efektywności energetycznej.
Ministerstwo Rozwoju zatwierdziło wzór umowy o dofinansowanie projektów w formie pomocy zwrotnej w ramach osi POIiŚ 2014-2020, zezwalając tym samym na stosowanie nowego sposobu wspierania unijnych inwestycji dla obszaru efektywności energetycznej oraz elementów odnawialnych źródeł energii.
Pojęcie „pomoc zwrotna” oznacza jedną z form wsparcia, która została dopuszczona przez Komisję Europejską w perspektywie finansowej ma lata 2014-2020. Jest to połączenie elementów wsparcia podlegającego zwrotowi (o charakterze instrumentów finansowych) oraz wsparcia bezzwrotnego. Zasada „zwrotności” środków finansowych umożliwia ich ponowne wykorzystanie na poziomie krajowym, a tym samym pozwala na wsparcie kolejnych projektów w dłuższym horyzoncie czasowym.
Wielką zaletą pomocy zwrotnej jest jej znacznie większa elastyczność w porównaniu z instrumentami finansowymi lub dotacjami. Proporcje pomiędzy komponentami pomocy zwrotnej (częścią zwrotną a bezzwrotną) mogą być kształtowane w zależności od potrzeb danej inwestycji.
Warto również podkreślić, że w przypadku pomocy zwrotnej można stosować mechanizmy motywacyjne, zachęcające beneficjentów do realizacji bardziej ambitnych projektów (generujących większe efekty ekologiczne np. większą oszczędność energii).
Dofinansowanie w formie pomocy zwrotnej jest obecnie przekazywane beneficjentom w następujących działaniach/poddziałaniach:
- Działanie 1.2 Promowanie efektywności energetycznej i wykorzystania OZE przez przedsiębiorstwa wsparcie w ramach pomocy zwrotnej około - 618 mln zł;
- Poddziałanie 1.3.2 Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym wsparcie w ramach pomocy zwrotnej - około 930 mln zł;
- Planowane jest również wykorzystanie przedmiotowego mechanizmu do wspierania projektów w ramach Poddziałania 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej /przesyłowej. Uruchomienie konkursów z alokacją planowaną na poziomie ok. 433 mln zł planowane jest na drugi kwartał 2017 r.


Obwieszczenie Ministra Energii w sprawie szczegółowego wykazu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej
12.12.2016
Dziś wchodzi w życie obwieszczenie Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego wykazu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej (M.P. z 2016 r. poz. 1184)


KE podnosi cel efektywności energetycznej dla UE do 30% na 2030 rok
30.11.2016
Komisja Europejska zaproponowała podniesienie celu efektywności energetycznej na 2030 r. do 30%. Oznaczać to będzie większy niż planowano wysiłek państw członkowskich, by ograniczyć zużycie energii.

Wiążący na poziomie całej UE cel, który znalazł się w propozycji KE, jest wyższy niż ustalony na szczycie klimatycznym w 2014 roku Wówczas przywódcy państw i rządów zgodzili się, by cel efektywności ustalić na poziomie co najmniej 27%.

Oszczędności w energii mają być głównie wygenerowane w sektorze budynków. Konieczność ich ogrzewania zimą i chłodzenia latem odpowiada za około 40% całkowitej konsumpcji energii elektrycznej w UE.

Dlatego KE zaproponowała zmiany w dyrektywie dotyczącej charakterystyki energetycznej budynków, by wesprzeć ich renowacje. W przepisach zawarto zachęty, które mają się przyczynić do lepszego izolowania budynków, a tym samym mniejszego zużycia energii do ich ogrzewania czy chłodzenia.

KE wskazuje, że dwie trzecie istniejących w państwach UE budynków powstało, zanim wprowadzono jakiekolwiek standardy dotyczące zużycia przez nie energii. Szacuje się, że rocznie przeprowadza się renowacje 1% z nich. Jeśli tempo to miałoby zostać utrzymane, potrzeba byłoby 100 lat, by zakończyć ten proces.

Nowe przepisy mają pomóc chcącym inwestować w efektywność energetyczną budynków w otrzymaniu finansowania na takie działanie. KE chce też większego wykorzystania rozwiązań informatycznych i zaawansowanych technologii, mi.in. automatyzacji w budynkach, by zmniejszać ich zużycie energii.

Do oszczędności energii w UE mają przyczyniać się też przepisy dotyczące ekologicznego projektowania. Tym razem nie chodzi o budynki, a o sprzęty codziennego użytku, które dzięki limitom zużycia energii mają pomóc w wypełnianiu celu efektywności energetycznej.

KE przedstawiła w środę plan prac dotyczący ekoprojektowania, który zawiera okrojoną listę produktów takich jak czajniki elektryczne, windy, panele słoneczne, suszarki do rąk, kontenery chłodnicze oraz systemy monitorowania budynków - mają być one bardziej energooszczędne.

KE przekonuje, że do 2020 r. polityka ekologicznego projektowania przyniesie oszczędności energii równe rocznej konsumpcji Włoch. Dzięki niej gospodarstwa domowe mogą zaoszczędzić; również w skali roku - do 500 euro na rachunkach za elektryczność.

Z wyliczeń zaprezentowanych przez Komisję wynika, że zaproponowane przez nią działania na rzecz zwiększenia efektywności energetycznej mogą powiększyć unijne PKB o 1% do 2030 r., przyczyniając się do skierowania do gospodarki 190 mld euro i powstania 900 tys. miejsc pracy.

Według KE 30-procentowy cel efektywności energetycznej, w porównaniu do 27%, oznacza zmniejszenie importu ropy i gazu o 12% w 2030 r.

Aby propozycje KE weszły w życie, potrzebna jest na nie zgoda Parlamentu Europejskiego i państw członkowskich w Radzie UE.


Terminowe świadectwa efektywności energetycznej
12.10.2016
Zgodnie z przepisami nowej ustawy o efektywności energetycznej, z maja 2016 roku, pojawiają się tzw. terminowe świadectwa efektywności energetycznej.

We wrześniu Prezes URE na podstawie ustawy o efektywności energetycznej z 2011 roku ogłosił piąty i ostatni przetarg na białe certyfikaty.

Świadectwami efektywności energetycznej, które zostaną wydane wskutek rozstrzygnięcia tego przetargu, można będzie realizować obowiązek uzyskania oszczędności energii do 30 czerwca 2019 roku. Oznacza to, że ostatnim rokiem, za który będzie można realizować obowiązek uzyskania oszczędności energii tymi świadectwami będzie 2018 rok.

Należy zwrócić uwagę, że zgodnie z przepisami nowej ustawy o efektywności energetycznej, z maja 2016 roku, pojawiają się tzw. terminowe świadectwa efektywności energetycznej, inne niż te, które będą pochodziły z przetargu ogłoszonego przez Prezesa URE we wrześniu 2016.

Ustawa o efektywności energetycznej z maja 2016 roku mówi, że podmioty, które zrealizowały przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej przed dniem wejścia w życie ustawy, w okresie liczonym od 1 stycznia 2014, mogą wystąpić do Prezesa URE o wydanie świadectw efektywności energetycznej. Mają na to 12 miesięcy licząc od wejścia ustawy w życie, czyli od 1 października 2016 roku. Tymi terminowymi świadectwami efektywności energetycznej będzie można zrealizować obowiązek uzyskania oszczędności energii za ten rok, w którym zostały wydane. Z tym, że te świadectwa trzeba będzie umarzać do 30 czerwca roku następnego po roku realizacji obowiązku uzyskania oszczędności energii. Czyli na przykład jeżeli świadectwa zostaną wydane w 2017 roku, to na poczet realizacji obowiązku uzyskania oszczędności energii za 2017 roku te świadectwa będą musiały zostać umorzone do 30 czerwca 2018 roku.

Nowa ustawa o efektywności energetycznej daje możliwości rozliczania się z obowiązku uzyskania oszczędności energii w okresach dłuższych niż 1 rok, a konkretnie także za 2 lub 3 lata łącznie. W przypadku, gdy podmiot zobowiązany zechce rozliczyć swój obowiązek uzyskania oszczędności energii za okres na przykład 2 lat, to będzie mógł do tego wykorzystać także te świadectwa terminowe. Ale należy pamiętać, że trzeba je umarzać w roku następnym po roku, w którym zostały wydane, a nie dopiero po upływie okresu rozliczenia, na jaki się zdecydowano. Przy czym te świadectwa terminowe będą już wydawane na podstawie nowych przepisów tj. na wniosek przedsiębiorcy.

Generalnie rzecz biorąc na podstawie nowej ustawy o efektywności energetycznej białe certyfikaty będą mogły być wydawane tylko za zrealizowanie nowych przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej. Wyjątek od tej reguły stanowią tylko świadectwa terminowe i świadectwa, które będą wydane w efekcie przetargu ogłoszonego we wrześniu br., bo one będą wydawane za przedsięwzięcia już zrealizowane. Zarazem nowa ustawa znacznie ogranicza możliwość realizacji obowiązku uzyskania oszczędności energii poprzez uiszczanie opłaty zastępczej. Wprowadzenie świadectw terminowych będzie więc sprzyjać utrzymaniu płynności rynku białych certyfikatów w okresie zanim na rynek nie trafią świadectwa będące efektem realizacji nowych przedsięwzięć.

W 2016 roku rozliczenie i wykonanie obowiązku oszczędności energii za okres do 30 września 2016 odbywa się na zasadach obowiązujących przed wejściem w życie ustawy o efektywności energetycznej z maja 2016, a więc nawet w 100% poprzez opłatę zastępczą. Natomiast rozliczenie obowiązku za okres od 1 października do końca 2016 roku będzie następowało na podstawie nowej ustawy.


KE wzywa Polskę do pełnego wdrożenia dyrektywy o efektywności energetycznej
02.10.2016
Komisja Europejska ponownie wezwała Polskę do pełnego wdrożenia przepisów o efektywności energetycznej, które nakładają na państwa członkowskie UE obowiązek osiągnięcia do 2020 r. określonego poziomu oszczędności energii.

Dyrektywa w sprawie efektywności energetycznej powinna być wdrożona do prawa krajowego do 5 czerwca 2014 roku. Już w ubiegłym roku KE upomniała już Polskę oraz dziesięć innych państw unijnych w tej sprawie.

Zgodnie z unijnymi przepisami państwa członkowskie mają osiągnąć określony poziom oszczędności energii poprzez wykorzystanie systemów zobowiązujących do efektywności energetycznej lub innych działań ukierunkowanych na poprawę efektywności energetycznej w gospodarstwach domowych, budynkach przemysłowych i transporcie.

Polska ma dwa miesiące na wywiązanie się ze swoich obowiązków, czyli powiadomienie KE o przyjęciu przepisów wdrażających dyrektywę. Po upłynięciu tego czasu KE może podjąć decyzję o przekazaniu sprawy do Trybunału Sprawiedliwości UE oraz złożyć wniosek o zastosowanie kar finansowych.


Prezydent podpisał ustawę o efektywności energetycznej
13.06.2016
Senat przyjął ustawę o efektywności energetycznej 10 czerwca, a 13 czerwca ustawę podpisał prezydent.
Zadaniem ustawy jest implementowanie do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej, zmiany dyrektyw 2009/125/WE i 2010/30/UE oraz uchylenia dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE.

Celem ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej jest zapewnienie dalszej poprawy efektywności energetycznej polskiej gospodarki oraz realizacji krajowego celu w zakresie efektywności energetycznej na rok 2020, poprzez wdrożenie do polskiego porządku prawnego nowych regulacji Unii Europejskiej, które ustalają ramy prawne i kompleksowy system środków służących wspieraniu efektywności energetycznej.
Nowa ustawa wynika też z konieczności zastąpienia wcześniejszych regulacji w obszarze wzmacniania efektywności energetycznej, które wygasają z końcem przyszłego roku.
Zmiany w prawie unijnym wymogły dokonanie istotnych zmian w obowiązującym systemie świadectw efektywności energetycznej (białych certyfikatów), którego celem jest zwiększenie oszczędności w konsumpcji energii finalnej.
System świadectw efektywności energetycznej, który nakłada na przedsiębiorstwa energetyczne sprzedające energię elektryczną, ciepło lub gaz ziemny odbiorcom końcowym, obowiązek:
- realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej u odbiorcy końcowego, potwierdzonego audytem efektywności energetycznej,
- lub uzyskania i przedstawienia do umorzenia prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki świadectw efektywności energetycznej (białych certyfikatów),
- lub uiszczenia opłaty zastępczej, w wysokości 30% tego obowiązku w 2016 r., 20% w 2017 r., 10% w 2018 r.

Ustawa o efektywności energetycznej wchodzi w życie 1 października 2016 roku.


Poradnik w zakresie poprawy charakterystyki energetycznej budynków
01.04.2016
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa opracowało „Poradnik w zakresie poprawy charakterystyki energetycznej budynków”. Zgodnie z informacjami zawartymi we wstępie do dokumentu jest on kierowany do szerokiego grona odbiorców: właścicieli i użytkowników budynków, inwestorów, zarządców budynków, jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorców budowlanych, architektów, inżynierów, osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej, osób uprawnionych do kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji oraz audytorów energetycznych.

Poradnik ma stanowić wypełnienie postanowień art. 20 dyrektywy 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, zgodnie z którym państwa członkowskie UE podejmują środku w celu zapewnienia wszystkim uczestnikom procesu budowlanego szerokiego zakresu informacji na temat różnych metod i praktyk służących poprawie charakterystyki energetycznej budynków, jak również art. 12 dyrektywy 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej, nakładającego na państwa członkowskie obowiązek podejmowania działań promujących i umożliwiających efektywne wykorzystanie energii.

Poradnik w zakresie poprawy charakterystyki energetycznej budynków


Ratowanie białych certyfikatów
01.03.2016
Projekt ustawy o efektywności energetycznej przewiduje szereg modyfikacji w systemie białych certyfikatów, który w obecnej postaci jest dalece nieefektywny. Eksperci dobrze przyjęli zapowiedziane zmiany, ale to nie znaczy, że bez zastrzeżeń.

Obecnie mechanizm białych certyfikatów nakłada m.in. na sprzedawców energii elektrycznej, ciepła i gazu ziemnego obowiązek uzyskania i przedstawienia do umorzenia prezesowi URE określonej liczby świadectw efektywności energetycznej, czyli białych certyfikatów lub uiszczenia opłaty zastępczej, wpływającej na konto NFOŚiGW. Białe certyfikaty można zyskać w zamian za realizację przedsięwzięć proefektywnościowych. Ich wyboru dokonuje się w drodze przetargów organizowanych przez URE.

System białych certyfikatów nie spełniał swojego zadania, gdyż przedsiębiorstwa, zamiast uzyskiwać białe certyfikaty, masowo uiszczały opłatę zastępczą. Działo się tak, gdyż od wejścia w życie systemu, rozstrzygnięto zaledwie trzy przetargi, a procedura przetargowa trwała 8-10 miesięcy. Alternatywa, czyli opłata zastępcza, była zaś tylko nieznacznie droższym, a o wiele prostszym rozwiązaniem.

Ustawa o efektywności energetycznej z 2011 roku, w zakresie białych certyfikatów, wygasała z końcem 2015 roku. W grudniu 2015 roku sejm znowelizował ustawę przedłużając jej funkcjonowanie o rok. To umożliwi URE zakończenie czwartego przetargu na białe certyfikaty, który został ogłoszony 29 grudnia 2015 roku oraz wydanie świadectw efektywności energetycznej w tym przetargu.

Rząd w lutym 2016 roku przyjął projekt nowej ustawy o efektywności energetycznej. Dokument zakłada utrzymanie systemu białych certyfikatów, ale ma on działać na innych zasadach: przewiduje się rezygnację z przetargów na białe certyfikaty. Mają być wydawane na wniosek firm inwestujących w oszczędzanie energii i dotyczyć tylko nowych projektów. Obowiązek oszczędności energii przez przedsiębiorstwa energetyczne będzie mógł być wykonywany poprzez realizację projektów u odbiorcy końcowego (w celu poprawy efektywności energetycznej), zakup białych certyfikatów albo uiszczanie opłaty zastępczej, lecz zasadniczo w ograniczonym zakresie.

Zgodnie z propozycjami strony społecznej, pozostawiono możliwość wywiązania się z obowiązku oszczędności energii przez tzw. opłatę zastępczą, ale w odróżnieniu od "starej" ustawy w projekcie dopuszczono możliwość realizacji obowiązku poprzez uiszczanie opłaty zastępczej jedynie w wymiarze 30% tego obowiązku w 2016 roku, 20% w 2017 roku oraz 10% w 2018 roku.

Proponowane zmiany eksperci przyjęli raczej dobrze. Także dlatego, że zobowiązują NFOŚiGW do przeznaczania całości wpływów z opłaty zastępczej na inwestycje służące poprawie efektywności energetycznej u odbiorców końcowych oraz do monitorowania osiągniętej oszczędności energii. Dobre przyjęcie nie oznacza jednak braku zastrzeżeń.

Wysokość opłaty zastępczej ma wynosić 1000 zł w roku 2016 i 1500 zł w kolejnych latach. Można płacić opłatę zastępczą zamiast realizacji projektów, jeśli cena świadectwa na giełdzie przekracza wysokości opłaty zastępczej. To ewentualnie sposób na nierealizowanie projektów efektywnościowych, bo zwykle efekt uzyskania tony oleju ekwiwalentnego oszczędności kosztuje drożej niż 1500 zł.

Trudno przewidzieć, czy NFOŚiGW będzie w stanie szybko i efektywnie wydawać pieniądze z opłaty zastępczej oraz uzyskiwać analogiczne do systemu białych certyfikatów oszczędności energii. Może konieczna okaże się modyfikacja działania Funduszu, czy uruchomienie nowych programów nastawionych na poprawę efektywności energetycznej u odbiorców końcowych.

Nowa ustawa ma obowiązywać bezterminowo. Sama w sobie, jak widać, może okazać się niewystarczająca do tego, żeby system białych certyfikatów zaczął poprawnie funkcjonować. System ten - podobnie jak wszystkie inne - musi być zarządzany. Ewentualne jego mankamenty powinny być korygowane przez władze na bieżąco.


Rząd przyjął projekt ustawy o efektywności energetycznej
24.02.2016
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o efektywności energetycznej, przedłożony przez ministra energii.

Jak podano w komunikacie, nowa ustawa o efektywności energetycznej zapewnia pełne wdrożenie dyrektywy 2012/27/UE, zobowiązującej państwa członkowskie Unii Europejskiej do osiągnięcia - do końca 2020 r. - określonego poziomu oszczędności energii.

Niezbędne do tego jest wykorzystanie systemów zapewniających poprawę efektywności energetycznej lub podjęcie innych działań poprawiających efektywność energetyczną w gospodarstwach domowych, budynkach przemysłowych i transporcie. Nowa ustawa zastąpi obecnie obowiązującą.

Rząd wyjaśnia, że nowe regulacje są konieczne, bo wprawdzie Polska osiągnęła istotny postęp w realizacji krajowego celu dotyczącego oszczędnego gospodarowania energią, to jednak wciąż musi nadrabiać dystans w zakresie najważniejszych wskaźników efektywności energetycznej w stosunku do najbardziej energooszczędnych gospodarek europejskich.

W ocenie rządu dzięki wdrożeniu rozwiązań przewidzianych w projekcie ustawy powinna znacząco poprawić się efektywność energetyczna polskiej gospodarki, jej konkurencyjność i stan środowiska naturalnego.

Według autorów projektu proponowane regulacje powinny spowodować oszczędne i efektywne korzystanie z energii oraz znacząco zwiększyć liczbę inwestycji energooszczędnych. Chodzi przede wszystkim o zwiększenie oszczędności energii przez odbiorców końcowych, mniejsze zużycie energii przez urządzenia oraz zmniejszenie strat w przesyle i dystrybucji energii elektrycznej, ciepła i gazu.

Oczekiwane jest też zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i innych szkodliwych substancji do atmosfery, co powinno poprawić nie tylko stan środowiska naturalnego, ale także zdrowie ludzi.

W projekcie ustawy określono zasady opracowania krajowego planu działań dotyczącego efektywności energetycznej i przeprowadzania audytu energetycznego przedsiębiorstwa, a także zadania jednostek sektora publicznego w zakresie efektywności energetycznej oraz sposób realizacji obowiązku uzyskania oszczędności energii.

Zgodnie z projektem ustawy, krajowy plan działań dotyczący efektywności energetycznej minister energii będzie opracowywał co 3 lata. Ma on zawierać w szczególności:

opis planowanych programów zawierających działania na rzecz poprawy efektywności energetycznej w poszczególnych sektorach gospodarki;

określenie krajowego celu w zakresie efektywności energetycznej;

informacje o osiągniętej oszczędności energii, głównie w przesyłaniu lub dystrybucji, dostarczaniu oraz końcowym zużyciu energii;

strategię wspierania inwestycji w renowację budynków zawierającą: wyniki dokonanego przeglądu budynków znajdujących się w Polsce, określenie sposobów ich przebudowy lub remontu, dane szacunkowe o możliwej do uzyskania oszczędności energii w wyniku ich modernizacji.

Po raz pierwszy Krajowy plan działań dotyczący efektywności energetycznej minister energii będzie musiał przekazać Komisji Europejskiej do 30 kwietnia 2017 r.

W nowych przepisach doprecyzowano zasady stosowania przez jednostki sektora publicznego środków poprawy efektywności energetycznej. Konsekwencją tego było dodanie do wykazu środków poprawy efektywności energetycznej nowego środka, jakim jest "wdrażanie systemu zarządzania środowiskowego". Wprowadzono też regulację, zgodnie z którą jednostka sektora publicznego może realizować i finansować przedsięwzięcia na podstawie umowy o poprawę efektywności energetycznej.

Jednocześnie na organy władzy publicznej, obejmujące swoim działaniem całą Polskę, nałożono obowiązek nabywania efektywnych energetycznie produktów lub zlecania wykonania usług, a także nabywania lub wynajmowania efektywnie energetycznych budynków lub ich części.

Organy władzy publicznej zobowiązano również do wypełniania zaleceń dotyczących efektywności energetycznej w budynkach modernizowanych i przebudowywanych, należących do Skarbu Państwa, a także do realizowania innych środków poprawy efektywności energetycznej w zakresie charakterystyki energetycznej budynków.

Do nowej ustawy przeniesiono system świadectw efektywności energetycznej (białe certyfikaty), który obowiązuje w Polsce od 2013 r. To mechanizm stymulujący i wymuszający zachowania prooszczędnościowe, bo świadectwa można uzyskać jedynie za przedsięwzięcia o najwyższej efektywności energetycznej, tj. skutkujące zwiększeniem oszczędności energii przez urządzenia i odbiorców końcowych, a także zmniejszeniem strat w przesyle i dystrybucji energii elektrycznej, ciepła i gazu.

W nowych warunkach prawnych system świadectw umożliwi wykorzystanie istniejącego potencjału oszczędności energii i zapewni osiągnięcie poziomu oszczędności energii finalnej w stopniu wymaganym przez dyrektywę 2012/27/UE.

System świadectw ma przewagę nad innymi mechanizmami poprawiającymi efektywność energetyczną, bo obejmuje szeroką grupę podmiotów realizujących przedsięwzięcia proefektywnościowe w różnych obszarach i sektorach gospodarki.

Wydawanie świadectw efektywności energetycznej zmotywuje, w szczególności przedsiębiorstwa energetyczne i odbiorców końcowych (oraz inne podmioty zobowiązane), do podjęcia działań inwestycyjnych, które przyspieszą osiągnięcie krajowego celu efektywności energetycznej oraz zapewnią ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i innych szkodliwych substancji do atmosfery.

W projekcie ustawy przewidziano stopniowe odchodzenie od uiszczania opłaty zastępczej za możliwość nie podejmowania działań inwestycyjnych na rzecz zwiększania efektywności energetycznej. W 2016 r. opłata będzie mogła obejmować jeszcze 30% zakresu nałożonego obowiązku, w 2017 r. będzie można uiścić opłatę w wysokości 20%, a w 2018 r. przedsiębiorca będzie mógł ponieść jedynie 10% opłatę, co oznacza, że będzie musiał w znacznie większym zakresie realizować przedsięwzięcia prooszczednościowe.

W nowych przepisach zrezygnowano z obowiązku przeprowadzania przetargu, na podstawie którego prezes URE dokonywał wyboru przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, za które można było uzyskać świadectwa efektywności energetycznej. Rozwiązanie to znacznie przyspieszy wydawanie takich świadectw. Jednocześnie świadectwa efektywności energetycznej nie będą już wydawane na przedsięwzięcia, których realizację zakończono - dotychczas było to możliwe.

W projekcie ustawy znalazł się nowy rozdział: "Zasady przeprowadzania audytu energetycznego przedsiębiorstwa". Do zlecenia lub przeprowadzenia audytu energetycznego - co 4 lata - będzie zobowiązany przedsiębiorca, określony w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej, z wyjątkiem mikro, małego i średniego przedsiębiorcy.

Z tego obowiązku zostanie zwolniony przedsiębiorca posiadający system zarządzania energią (określony we właściwych normach) lub mający system zarządzania środowiskowego - jeżeli w ramach tych systemów przeprowadzono audyt energetyczny przedsiębiorstwa. Audyt będzie przeprowadzał podmiot niezależny od audytowanego przedsiębiorcy, mający odpowiednią wiedzę i doświadczenie zawodowe w tej dziedzinie.

W projekcie ustawy przewidziano także zestaw kar pieniężnych za nieprzestrzeganie jej przepisów, które będą wymierzane przez prezesa URE w drodze decyzji administracyjnej. Wymieniono czyny podlegające karze, np. nieuiszczenie opłaty zastępczej, nieprzeprowadzenie audytu energetycznego przedsiębiorstwa. Wskazano też sytuacje, kiedy prezes URE będzie mógł odstąpić od wymierzenia kary.

Nowa ustawa ma wejść w życie po 30 dniach od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.


Nowelizacja ustawy o efektywności energetycznej
31.12.2015
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o efektywności energetycznej. Oznacza to, że jeszcze przez rok będą obowiązywały dotychczasowe zasady wsparcia działań mających na celu oszczędzanie energii.

W Polsce system wsparcia efektywności energetycznej został wprowadzony ustawą z kwietnia 2011 r. i miał obowiązywać do 31 grudnia br. W październiku Komisja Europejska wezwała Polskę do pełnego wdrożenia przepisów dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej. Miała ona być wdrożona do prawa krajowego już wcześniej, do 5 czerwca 2014 r.

Zgodnie z tą dyrektywą państwa członkowskie muszą od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2020 r. osiągnąć określony poziom oszczędności energii. Mają to zrobić za pomocą systemów wspomagających osiągnięcie tej efektywności zarówno w gospodarstwach domowych, transporcie, jak i budynkach przemysłowych.

W Polsce wspieranie działań, które zapewniają oszczędzanie energii, oparte jest na tzw. białych certyfikatach, czyli mechanizmie wymuszającym zachowania prooszczędnościowe. Przedsiębiorstwa, które sprzedają prąd, ciepło lub gaz odbiorcom końcowym, by spełnić wymogi ustawy o efektywności energetycznej, muszą pozyskać i przedstawić do umorzenia prezesowi URE określoną liczbę białych certyfikatów. Jeśli ich nie mają, muszą wnieść specjalną tzw. opłatę zastępczą.

Do wydawania certyfikatów oraz ich umarzania upoważniony jest prezes Urzędu Regulacji Energetyki, certyfikatami można handlować; odbywa się to na Towarowej Giełdzie Energii.


Zmiana rozporządzenia dot. audytów energetycznych
13.10.2015
Opublikowano rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

Rozporządzenie zmienia wygląd kart audytu, a także niektóre wzory obliczeniowe.

Rozporządzenie wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia czyli od 29 października 2015 r.

Audyty, które zostały złożone w banku kredytującym wraz z wnioskiem o przyznanie premii przed dniem wejścia w życie nowego rozporządzenia, nie ulegają dezaktualizacji.


Wyniki trzeciego przetargu na białe certyfikaty
07.10.2015
URE rozstrzygnął trzeci przetarg na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej.
W odpowiedzi na ogłoszenie Prezesa URE z 19 grudnia 2014 r. w sprawie przetargu na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, za które można uzyskać świadectwa efektywności energetycznej, złożono 735 ofert. Komisja wybrała 502 oferty. Komisja odrzuciła 230 ofert oraz nie zaakceptowała 3 ofert.
Wydanie przez Prezesa URE świadectwa efektywności energetycznej jest jednoznaczne z powstaniem praw majątkowych w odniesieniu do przedsięwzięć zrealizowanych przez podmiot, który wygrał przetarg. Natomiast w przypadku świadectwa efektywności energetycznej wydanego dla przedsięwzięcia, które zostanie zrealizowane przez podmiot, który wygrał przetarg, materializacja prawa majątkowego nastąpi dopiero po faktycznym zrealizowaniu przedsięwzięcia oraz po spełnieniu szeregu obligatoryjnych przesłanek przewidzianych przepisami ustawy o efektywności energetycznej.


Kiedy zostanie uchwalona nowa ustawa o efektywności energetycznej?
27 lipca 2015
Aktualnie obowiązująca ustawa o efektywności energetycznej przestanie obowiązywać z końcem 2016 roku, a główny mechanizm wspierania oszczędzania energii, czyli system "białych certyfikatów", będzie działał tylko do marca 2016.

Czy rząd zdąży z nową ustawą o efektywności energetycznej?

Już 11 czerwca br. projekt ustawy o efektywności energetycznej został skierowany na posiedzenie Komitetu Stałego Rady Ministrów, ale od tego czasu nie widać postępu w pracach. Jeżeli do końca obecnej kadencji Parlamentu projekt ustawy nie zostanie przyjęty, to grozi kolejne kilka lat opóźnienia w uchwaleniu tego aktu prawnego i będzie to skutkowało niespełnieniem krajowego celu efektywności energetycznej do 2020 roku, likwidacją systemu wsparcia w tejże dziedzinie, a także dalszym opóźnieniem w transpozycji Dyrektywy 2012/27/UE.

W dalszym ciągu zużywamy więcej energii w przeliczeniu na jednostkę PKB niż wynosi średnia europejska. Brak nowej, dobrej ustawy, to nie tylko opóźnienie w transpozycji prawa unijnego i grożące z tego tytułu kary. To również aprobata dalszego marnotrawstwa energii i większej emisji dwutlenku węgla. Na to nie możemy się zgodzić, bowiem to przekłada się na generowanie gospodarczych i społecznych kosztów zamiast korzyści i oszczędności płynących z efektywności.

Dla przemysłu szybkie przyjęcie ustawy o efektywności energetycznej ważne jest z dwóch powodów. Po pierwsze, ma ona umożliwić wsparcie dalszego podnoszenia poziomu efektywności energetycznej firm polskiego przemysłu energochłonnego, chociażby poprzez dopuszczenie uczestników handlu emisjami do systemu białych certyfikatów przy jego jednoczesnej reformie. Po drugie ustawa powinna przyczynić się do powstania konkretnej strategii wspierania inwestycji w modernizację budynków po 2017 roku.

Projekt ustawy o efektywności energetycznej


Krajowy plan mający na celu zwiększenie liczby budynków o niskim zużyciu energii
22 czerwca 2015
22 czerwca br. Rada Ministrów podjęła uchwałę w zakresie przyjęcia Krajowego planu mającego na celu zwiększenie liczby budynków o niskim zużyciu energii o którym mowa w art. 39 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. poz. 1200 oraz z 2015 r. poz. 151), która wdraża do krajowego porządku prawnego część postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków.
Zawód audytor energetyczny
22.04.2015
Audytor energetyczny stał się formalnie uznanym zawodem. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej wprowadziło, do prowadzonych w tym Ministerstwie opisów zawodów - zawód Audytor Energetyczny (kod 214901).

Audytor energetyczny przygotowuje opracowanie określające zakres oraz parametry techniczne i ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, ze wskazaniem rozwiązania optymalnego z punktu widzenia kosztów jego realizacji oraz oszczędności energii. Dokonuje oceny stanu ochrony cieplnej budynku, systemu ogrzewania i zaopatrzenia w ciepłą wodę, systemu wentylacji i klimatyzacji, instalacji oświetleniowej budynku z uwzględnieniem wymagań ochrony przeciwpożarowej i akustycznej w celu poprawy standardu energetycznego budynku i zaoszczędzenia na ogrzewaniu budynku.

Zadania audytora energetycznego to:
- dokonywanie oceny stanu ochrony cieplnej budynku w celu określenia jednostkowego zapotrzebowania na moc cieplną do ogrzania i wentylacji budynku, w zależności od wielkości kubatury części ogrzewanej budynku na podstawie przepisów dotyczących warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;
- określanie danych do obliczenia wskaźników energetycznych: cech geometrycznych i wymiarowych oraz występujących mostków cieplnych, cech fizycznych materiałów i wyrobów budowlanych oraz obliczanie wartości współczynników przenikania ciepła przegród budowlanych;
- określenie wielkości przepływu powietrza wentylacyjnego oraz solarnych i wewnętrznych zysków ciepła;
- interpretacja wyników badan przenikania ciepła przez przegrody budowlane metodą termowizji i badań szczelności; dokonywanie oceny systemu ogrzewania i zaopatrzenia w ciepłą wodę, stanu i sprawności elementów systemu grzewczego (wytwarzania, przesyłu, regulacji, wykorzystania) oraz stanu i sprawności elementów systemu zaopatrzenia w ciepła wodę użytkowa;
- dokonywanie oceny systemu wentylacji i klimatyzacji z uwzględnieniem wymagań ochrony przeciwpożarowej i akustycznej; wentylacji grawitacyjnej, hybrydowej, aeracji, wentylacji mechanicznej, systemów powietrznych i systemów powietrza z czynnikiem chłodniczym;
- dokonywanie oceny instalacji oświetleniowej budynku: systemów oświetlenia dziennego, możliwości sterowania systemem oświetleniowym zmniejszające zużycie energii na oświetlenie; sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej audytowanego budynku posługując się specjalistycznymi programami komputerowymi;
- opracowywanie analiz opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w celu oceny efektywności inwestowania środków ekonomicznych, w wyniku których następuje zmniejszenie: zapotrzebowania na energię dostarczoną do budynków na ogrzewanie i przygotowanie wody użytkowej, kosztów zakupu energii cieplnej dostarczanej do budynków, strat energii pierwotnej w lokalnym źródle.

Działalność audytorów energetycznych powstała w związku z zapotrzebowaniem na sporządzanie audytów wg prawnie ustalonych zasad. W przepisach dotyczących audytów nie określono jednak wymagań kwalifikacyjnych jakie powinni spełniać autorzy audytów, a więc nie utworzono zawodu audytora. Potrzeby rynkowe spowodowały jednak , że powstała grupa osób wykonujących audyty określana jako audytorzy energetyczni. Powstało też Zrzeszenie Audytorów Energetycznych oraz listy rekomendacyjne audytorów. Do tej pory brakowało jednak formalnego potwierdzenia powstanie nowej grupy zawodowej.


Rozporządzenie w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynków
18.03.2015
Opublikowane zostało nowe rozporządzenie w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynków oraz świadectw charakterystyki energetycznej. Rozporządzenie wchodzi w życie za miesiąc.

Rozporządzenie w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynków


Dofinansowanie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej
16.03.2015
W dniu 16 marca zostały zatwierdzone listy rankingowe projektów zgłoszonych w ramach naboru wniosków dla Programu Operacyjnego PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii".

Na listach rankingowych znalazło się 36 projektów, w tym 35 dotyczących poprawy efektywności energetycznej oraz 1 związany ze wzrostem produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. W wyniku realizacji projektów redukcja emisji dwutlenku węgla wyniesie około 11.000 MgCO2/rok. Wszystkie przedsięwzięcia zakładają termomodernizację budynków użyteczności publicznej.

Na liście podstawowej znajduje się 15 projektów, z których 3 to projekty, dla których wykonaliśmy audyty efektywności ekologicznej. Jednym z nich jest projekt Gminy Zarszyn, obejmujący termomodernizację czterech Szkół Podstawowych oraz Urzędu Gminy, którego całkowity koszt wynosi ponad 1.685 mln zł, a wartość dofinansowania – ponad 1.303 zł.

Na liście rezerwowej znajduje się 20 projektów.

Lista rankingowa Programu Operacyjnego PL04 Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii


Ustawa o efektywności energetycznej
14.03.2015
Ustawa o efektywności energetycznej powinna jak najszybciej trafić do Parlamentu. W przeciwnym razie system białych certyfikatów wspierający inwestycje prooszczędnościowe zostanie wstrzymany. Polsce mogą również grozić kary za opóźnienie w implementacji dyrektywy o efektywności energetycznej.

Celem dyrektywy o efektywności energetycznej (2012/27/EU) jest zwiększenie oszczędności energii u jej odbiorców. Dyrektywa wymaga od państw członkowskich przyjęcia skutecznych mechanizmów wspierających wzrost efektywności energetycznej oraz wykazania w każdym roku kalendarzowym nowych oszczędności na poziomie 1,5%, w latach 2014-2020.

Aktualnie obowiązująca ustawa wygasza bowiem system białych certyfikatów z początkiem 2016 roku, co oznacza zatrzymanie wsparcia dla inwestycji w efektywność energetyczną w Polsce.

Ministerstwo Gospodarki przekazało 6 marca projekt nowej ustawy o efektywności energetycznej do Stałego Komitetu Rady Ministrów. Komitet ma się nim zająć przed końcem marca. To poważne opóźnienie w pracach rządu, ponieważ termin implementacji dyrektywy do prawa krajowego minął 5 czerwca 2014 roku.

Projekt ustawy o efektywności energetycznej musi jak najszybciej trafić do Sejmu, żeby ustawa na pewno została przyjęta jeszcze w tej kadencji. Aktualnie obowiązująca ustawa wygasza bowiem system białych certyfikatów z początkiem 2016 roku, co oznacza zatrzymanie wsparcia dla inwestycji w efektywność energetyczną w Polsce.

Organizacje pozarządowe pozytywnie oceniają propozycję reformy systemu białych certyfikatów zaproponowany w nowej regulacji.

Przewidziany w ustawie system wsparcia efektywności energetycznej ma być dostępny dla wszystkich przedsięwzięć spełniających wymogi formalne, co sprawi, że inwestor nie będzie już musiał startować w długotrwałych przetargach organizowanych przez URE.

Nowy projekt znosi także opłaty zastępcze jako alternatywę dla realizowania inwestycji pro-efektywnościowych.

Dzięki temu możliwe będzie realne zmniejszenie zużycia energii - z korzyścią dla biznesu, środowiska i bezpieczeństwa energetycznego państwa.


Prezydent podpisał ustawę o OZE
11.03.2015
Prezydent podpisał 11 marca ustawę o OZE. Wejdzie ona w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. Część przepisów, m.in. dotyczących nowych form wsparcia wytwórców energii z OZE (rozdział 4) wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Prace nad ustawą o OZE trwały ponad trzy lata. Spory na tle nowych regulacji energetyki odnawialnej nie ustawały do samego końca prac parlamentarnych. W ostatnich tygodniach już głównie na tle systemu gwarantowanych cen zakupu energii elektrycznej z mikroinstalacji o mocy do 10 kW.

Walka zwolenników (m.in. organizacje ekologiczne) i przeciwników taryf gwarantowanych (m.in. energetyka zawodowa) nie ustawała ani na chwilę. W komisjach sejmowych taryfy przepadły, ale zostały przyjęte przez Sejm wbrew stanowisku rządu. Potem zostały skreślone przez Senat, lecz Sejm odrzucił senacką poprawkę.

Główną merytoryczną osią sporu był poziom cen gwarantowanych. Cena hurtowa energii wynosi bowiem obecnie około 200 zł/MWh a energia z najmniejszych mikroinstalacji ma podlegać obowiązkowemu odkupowi po cenach w przedziale 750-450 zł/MWh gwarantowanych na 15 lat, w zakresie do 800 MW łącznej mocy.

Oprócz systemu cen gwarantowanych finisz prac nad ustawą o OZE nie przyniósł innych rozwiązań, które istotnie by ją zmieniały. Wbrew postulatom inwestorów utrzymany został okres (do końca 2015), w którym nowe instalacje OZE będą mogły wejść w reżim wsparcia zielonymi certyfikatami. Później, od 2016 roku, nie licząc mikroinstalacji, wsparciem będą objęte elektrownie, które wygrają aukcje. Okres wsparcia będzie wynosił 15 lat. Aukcje będzie ogłaszał, organizował i przeprowadzał URE.

W rachunkach za prąd pojawi się kolejny składnik kosztów. Będzie to opłata OZE . Pobierać ją będą od odbiorców energii operatorzy sieci (będzie składnikiem taryf). Ma służyć przede wszystkim wyrównywaniu wytwórcom OZE ujemnego salda pomiędzy cenami sprzedaży energii uzyskanymi w aukcji i osiągniętymi na rynku, ale z tej opłaty będzie też utrzymywany Operator Rozliczeń Energii Odnawialnej, który ma zarządzać środkami z opłaty OZE. Siedzibą tej firmy będzie Bytom.

Ograniczone zostanie subsydiowanie współspalania, w tym przez obniżenie wskaźnika wsparcia do 0,5 zielonego certyfikatu za 1 MWh. Zarazem tzw. dedykowane instalacje spalania wielopaliwowego ( też współspalające węgiel i biomasę ) będą mogły brać udział w aukcjach. Stracą wsparcie elektrownie wodne o mocy powyżej 5 MW. Ostał się przepis pozwalający w systemie aukcyjnym zamawiać lub nie energię m.in. z lądowych farm wiatrowych, czy fotowoltaiki.


Wyniki drugiego przetargu na białe certyfikaty
07.11.2014
Ukazało się ogłoszenie URE w sprawie wyników drugiego przetargu na białe certyfikaty.
Poniżej zamieszczamy protokół z dnia 29 października 2014 roku z przebiegu przeprowadzonego przetargu na świadectwa efektywności energetycznej wraz z załącznikami – listą ofert wybranych oraz listą ofert odrzuconych.

Protokół nr 1/2014 z przebiegu przeprowadzonego przetargu

Załącznik nr 1 do protokółu nr 1/2014 z przebiegu przeprowadzonego przetargu - lista ofert odrzuconych

Załącznik nr 2 do protokółu nr 1/2014 z przebiegu przeprowadzonego przetargu - lista ofert wybranych

Załącznik nr 3 do protokółu nr 1/2014 z przebiegu przeprowadzonego przetargu - lista ofert niewybranych


Nowe rozporządzenie w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku
03.10.2014
W dniu 3 października 2014 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw charakterystyki energetycznej, opublikowane 2 lipca 2014 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 888.

Rozporządzenie zastępuje rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej (Dz. U. Nr 201, poz. 1240, oraz z 2013 poz. 45).


Spadek wzrostu efektywności energetycznej w Polsce
23.07.2014
W Polsce wciąż zwiększa się efektywność energetyczna, ale jej wzrost jej wolniejszy niż kilka lat temu. Polska gospodarka wciąż jest znacznie bardziej energochłonna od średniej unijnej - wynika z raportu "Efektywność wykorzystania energii w latach 2002-2012" przygotowanego przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) we współpracy z Krajową Agencją Poszanowania Energii (KAPE).

- Energochłonność PKB obniżała się systematycznie w latach 2003-2012 za wyjątkiem roku 2010, gdy doszło do wzrostu tego wskaźnika. Tendencja ta wynika z faktu, iż tempo wzrostu PKB przewyższało tempo wzrostu zużycia energii. W roku 2012 szczególnie widoczna była poprawa w zakresie energochłonności pierwotnej, która obniżyła się o 5,6% w stosunku do roku poprzedniego oraz energochłonności pierwotnej z korektą klimatyczną, gdzie spadek wyniósł 6,6% Tempo poprawy energochłonności finalnej w 2012 roku było około dwukrotnie niższe - poinformował GUS.

Największa poprawa efektywności energetycznej została osiągnięta w latach 2007-2009 (w przypadku energochłonności pierwotnej było to ponad 5% rocznie, a w przypadku energochłonności finalnej prawie 4% rocznie), natomiast w pozostałych okresach tempo poprawy było niższe i wynosiło około 2% rocznie.

Zużycie finalne energii pomiędzy 2002 r. a 2012 r. wzrosło o 9,9 Mtoe. Po stronie mającej wpływ na zwiększenie zużycia wyodrębniono: większą aktywność gospodarczą, wzrost liczby mieszkań, zmianę stylu życia, zmiany strukturalne oraz warunki pogodowe. Na zmniejszenie zużycia wpłynęła głównie poprawa efektywności energetycznej (oszczędności energii).

Największy wpływ na zmianę wielkości zużycia oraz oszczędności energii miały sektory przemysłu i transportu. Odpowiadają one za 79% przyrostu zużycia oraz 77% oszczędności energii.

Energochłonność pierwotna PKB Polski z korektą klimatyczną, wyrażona w cenach stałych z 2005 r. oraz z uwzględnieniem parytetu siły nabywczej była w 2011 r. wyższa o 18% od średniej europejskiej. Różnica ta spadła o 25% w porównaniu z 2000 r. Tempo poprawy energochłonności było w Polsce w latach 2001-2011 ponad 2-krotnie wyższe niż w Unii Europejskiej. Pomimo istotnej poprawy w tym zakresie różnica między Polską a najefektywniejszymi gospodarkami pozostaje znacząca.

W przypadku energochłonności finalnej PKB różnica jest nieznacznie mniejsza i wynosi 14% pomiędzy Polską (0,112), a średnią dla UE-27 (0,096). Wynika to z faktu, iż relacja pomiędzy zużyciem finalnym, a pierwotnym jest w Polsce niższa niż średnia unijna.


Do 2030 r. wzrost efektywności energetycznej o 30%
23.10.2014
Komisja Europejska przyjęła w środę dokument zawierający analizę postępu w osiągnięciu przez UE celu 20% wzrostu efektywności energetycznej do 2020 r. oraz unijne ramy w tym zakresie na następne lata do 2030 roku.

- Po długiej dyskusji KE jednogłośnie zgodziła się zaproponować cel, jakim jest wzrost efektywności energetycznej o 30% do roku 2030 - oświadczył Oettinger na konferencji prasowej w Brukseli, która odbyła się z dwugodzinnym opóźnieniem ze względu na spór komisarzy.

Oettinger wyjaśnił, że propozycja ta zostanie przedstawiona Radzie Europejskiej. - Zapytamy szefów państw i rządów, jaka jest ich reakcja, czy mogą wspierać politycznie ten cel i uczynić go wiążącym dla unijnych instytucji, Rady, Komisji i Parlamentu Europejskiego - tłumaczył.

Według Oettingera propozycja KE "ma nie stuprocentowe, ale bardzo duże szanse" uzyskania poparcia szefów państw i rządów, a później przejścia przez proces legislacyjny w PE i Radzie UE w przyszłym roku. Podkreślił, że wzrost efektywności energetycznej o 30% do 2030 r. pomoże zmniejszyć zależność UE od importu surowców energetycznych. Zaznaczył, że osiągniecie tego celu będzie jednak wymagało inwestycji, m.in. dotyczących budynków.

Komisarz był pytany, dlaczego w przedstawionym przez KE dokumencie nie ma jednoznacznego określenia, czy cel dotyczący efektywności energetycznej jest wiążący, czy nie. Jak zaznaczył, przedstawiony wcześniej przez KE cel zakładający wzrost efektywności energetycznej o 20% do 2020 r. był niewiążący, jednak, aby go osiągnąć, KE zaproponowała projekt dyrektywy, która została ostatecznie przyjęta.

Unijna komisarz ds. klimatu Connie Hedegaard oceniła, że propozycja Komisji "to dobra wiadomość dla klimatu i dla inwestorów, a także bardzo dobra wiadomość, jeśli chodzi o starania o zwiększenie niezależności i bezpieczeństwa energetycznego Europy, choć jednocześnie niezbyt dobra wiadomość dla (prezydenta Rosji Władimira) Putina".

Organizacja ekologiczna Greenpeace skrytykowała w środę KE za to, że przedstawiony przez nią dokument nie jest wiążący dla państw członkowskich. - Plan KE nie wyjaśnia, czy przedstawiony cel jest wiążący, czy nie. Kraje członkowskie są nadal podzielone jeśli chodzi o cele klimatyczne i co do tego, czy powinny być one wiążące - czytamy w oświadczaniu przesłanym PAP.

Także europejskie stowarzyszenie organizacji przedsiębiorców BusinessEurope nie jest usatysfakcjonowane propozycją Komisji. - Bez wątpienia Komisja ma rację działając na rzecz uczynienia Europy bardzie efektywną energetycznie, jednak nie przekonuje nas podejście KE zakładające wiele celów (redukcję emisji gazów cieplarniach, wzrost efektywności energetycznej i wzrost udziału energii ze źródeł odnawialnych)" - czytamy w oświadczeniu przesłanym PAP. "BusinessEurope wielokrotnie wzywało do wyznaczenia wyłącznie celu w zakresie emisji dwutlenku węgla (po 2020 r.), co byłoby mniej szkodliwe dla konkurencyjności i bardziej efektywne kosztowo; byłoby też korzystne dla inwestycji w zakresie efektywności energetycznej - napisano.

W październiku przywódcy mają podjąć decyzję ws. polityki klimatycznej i energetycznej na lata 2020-2030 r. Proponowany przez KE cel na ten okres to 40% ograniczenie emisji dwutlenku węgla wobec roku 1990, oraz co najmniej 27% udział źródeł odnawialnych (OZE) w produkcji energii, liczony jako średnia dla całej Unii, bez celów dla poszczególnych państw.

Z kolei zgodnie z celami unijnej polityki do 2020 r. obok redukcji emisji gazów cieplarnianych o 20% i wzrostu do 20% udziału odnawialnych źródeł energii, efektywność energetyczna ma wzrosnąć o 20%

10 lipca Komisja Europejska poinformowała, że pozywa Polskę do Trybunału Sprawiedliwości UE za niewdrożenie dyrektywy dotyczącej charakterystyki energetycznej budynków. Polsce grozi za to kara w wys. 96,72 tys. euro za każdy dzień uchybienia.


Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach funduszy EOG 2009-2014 dla Programu Operacyjnego PL04
10.07.2014
Minister Środowiska jako Operator Programu Operacyjnego PL04„Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii" w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 (Funduszy EOG 2009-2014) ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym na dofinansowanie projektów na ogólną kwotę 3 585 857 EUR, tj. 14 999 998,42 PLN1.

Celem Programu jest redukcja emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń powietrza oraz zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w ogólnym bilansie zużycia energii.

Do dofinansowania kwalifikują się projekty mające na celu:

1. Poprawę efektywności energetycznej budynków, obejmujące swym zakresem termomodernizację budynków użyteczności publicznej, przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, oświaty, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, turystyki, sportu.

2. Modernizację lub zastąpienie istniejących źródeł energii (wraz z ewentualną wymianą lub przebudową przestarzałych lokalnych sieci zaopatrujących budynki użyteczności publicznej, nowoczesnymi, energooszczędnymi i ekologicznymi źródłami ciepła lub energii elektrycznej o łącznej mocy nominalnej do 5 MW w tym: pochodzącymi ze źródeł odnawialnych lub źródłami ciepła i energii elektrycznej wytwarzanych w skojarzeniu (kogeneracji/trigeneracji). Przez źródła ciepła lub energii elektrycznej wykorzystujące energię ze źródeł odnawialnych, należy rozumieć: urządzenia i instalacje do wysokosprawnej produkcji energii elektrycznej, ciepła lub chłodu w skojarzeniu (wysokosprawna ko/tri generacja); urządzenia do produkcji ciepła opalane biomasą (kotły na biomasę); układy (ogniwa) fotowoltaiczne; rekuperatory ciepła; pompy ciepła; kolektory słoneczne; małe (mikro) turbiny wiatrowe (budynkowe prądnice wiatrowe); urządzenia i instalacje do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła opalane biogazem; urządzenia do produkcji ciepła zasilane energią geotermiczną (instalacje do wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł geotermalnych).

3. Instalację, modernizację lub wymianę węzłów cieplnych o łącznej mocy nominalnej do 3 MW, zaopatrujących budynki użyteczności publicznej.

O dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego EOG mogą ubiegać się:

- podmioty publiczne;

- podmioty prywatne realizujące zadania publiczne.

Na wsparcie projektów w ramach naboru otwartego zostanie przeznaczona kwota 3 585 857 EUR, tj. 14 999 998,42 PLN.

Poziom dofinansowania dla projektu nie będzie wyższy niż 80% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu.

W naborze wniosków minimalna kwota dofinansowania to 170 tys. EUR, tj. 711 127 PLN, zaś maksymalna kwota dofinansowania to 3 mln EUR, tj. 12 549 300 PLN.

Audyt efektywności ekologicznej jest jednym z wymaganych załączników do wniosku.


KE pozywa Polskę za efektywność energetyczną budynków
10.07.2014
Komisja Europejska (KE) pozywa Polskę i Austrię do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w związku z niedopełnieniem obowiązku transpozycji dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków.

KE wskazuje, że Na mocy dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków państwa członkowskie muszą określić i stosować minimalne wymagania dotyczące charakterystyki energetycznej wszystkich budynków, stworzyć system certyfikacji w odniesieniu do charakterystyki energetycznej budynków i ustanowić wymóg regularnej inspekcji systemów grzewczych i klimatyzacyjnych. Ponadto w myśl dyrektywy państwa członkowskie mają obowiązek zapewnić, aby do 2021 r. wszystkie nowe budynki były tzw. budynkami o niemal zerowym zużyciu energii. Dyrektywa miała zostać przetransponowana do prawa krajowego do 9 lipca 2012 r.

Efektywność energetyczna jest istotnym sposobem zmniejszenia zależności od importu i zdecydowanego zwiększenia bezpieczeństwa dostaw. Dlatego tak ważne jest, aby wszystkie państwa członkowskie wprowadziły przepisy niezbędne do przyspieszenia działań na rzecz efektywności energetycznej. Budownictwo pochłania wszak aż 40% zużycia energii, a więc to w tym sektorze możliwe są największe oszczędności - powiedział Günther H. Oettinger, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej odpowiedzialny za energię.

Wnosząc sprawy do Trybunału w odniesieniu do obu państw członkowskich, Komisja proponuje nałożenie dziennej kary pieniężnej w wysokości 96.720 euro dla Polski i 39.592,80 euro dla Austrii. KE stwierdza, że przy określaniu wysokości kar wzięto pod uwagę czas trwania i wagę uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. Jeżeli Trybunał przychyli się do wniosku Komisji, państwa winne uchybień będą musiały płacić dzienne kary pieniężne od dnia wydania wyroku aż do zakończenia pełnej transpozycji. O ostatecznej wysokości dziennych kar pieniężnych zadecyduje Trybunał.

KE informuje, że wystosowała do Polski i do Austrii wezwanie do usunięcia uchybienia dotyczące transpozycji dyrektywy we wrześniu 2012 r. Następnie w czerwcu 2013 r. uzasadnioną opinię otrzymała Polska, a we wrześniu 2013 r. – Austria. KE podaje, że jak dotąd transpozycji dyrektywy 2010/31/UE nie zakończyło żadne z tych państw. Informuje, że nadal brakuje koniecznych środków transpozycji, w tym, między innymi, środków odnoszących się do świadectw energetycznych, minimalnych wymagań dotyczących charakterystyki energetycznej oraz budynków o niemal zerowym zużyciu energii.

Decyzja KE nastąpiła bezpośrednio po decyzji z dnia 16 kwietnia 2014 r. o pozwaniu Finlandii i Belgii do Trybunału na podstawie tej samej dyrektywy. Obecnie Komisja bada sytuację w kilku innych państwach członkowskich (są to Słowenia, Niderlandy, Luksemburg, Włochy i Republika Czeska), do których skierowane zostały uzasadnione opinie dotyczące niepełnej transpozycji. W związku z tym w ciągu najbliższych miesięcy Komisja może wystąpić do Trybunału z kolejnymi sprawami.


Efektywność energetyczna
08.08.2014
Krajowy plan działań, zadania dla sektora publicznego, system wsparcia oraz audyty energetyczne dla przedsiębiorstw to główne założenia projektu ustawy o efektywności energetycznej. Znajdująca się na etapie opiniowania propozycja dostosuje nasze prawo do unijnego.

Efektywność energetyczna to jeden z najważniejszych obszarów obecnej polityki energetyczno-klimatycznej UE. Zgodnie z jej celami, do 2020 roku obok redukcji emisji gazów cieplarnianych o 20% i wzrostu do 20% udziału odnawialnych źródeł energii, efektywność energetyczna ma wzrosnąć o 20%. Doświadczenia innych krajów wskazują, że efektywność energetyczna, czyli ograniczanie energochłonności najróżniejszych procesów, jest najszybszym i najtańszym sposobem zmniejszania kosztów związanych z energią. Popularne powiedzenie głosi, że najtańsza energia to ta niezużyta, zaoszczędzona.

Projekt ma zastąpić ustawę o efektywności energetycznej z 2011 roku. Zdecydowano się na napisanie całkiem nowego prawa ze względu na rozległość zagadnień, które trzeba dostosować do przepisów UE.

Zasadnicze obszary projektu to:

- utworzenie krajowego planu działań w zakresie efektywności energetycznej;

- wyznaczenie jednostkom sektora publicznego zadań związanych z efektywnością;

- wprowadzenie systemu wspierania efektywności;

- określenie zasad przeprowadzania audytu energetycznego.

W projekcie szacuje się, że dzięki nowym przepisom oszczędność energii finalnej powinna wynieść do 2020 roku nie mniej niż 42,8 TWh.

Krajowy plan działań to przekazywana KE uchwała Rady Ministrów z opisem planowanych programów oraz przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej oraz informacjami o osiągniętej oszczędności energii. Obowiązujący obecnie pierwszy krajowy plan z 2007 roku wyznacza uzyskanie do roku 2016 oszczędności energii finalnej w ilości nie mniejszej niż 9% rocznego zużycia. Plan ten zostanie utrzymany w mocy przez nową ustawę.

Dodatkowo minister ds. budownictwa będzie zobowiązany do opracowania strategii wspierania inwestycji w renowację budynków pod kątem oszczędności energii na okres 20 lat oraz jej aktualizacji co 3 lata.

Na jednostki sektora publicznego projekt nakłada obowiązek nabywania lub wynajmowania efektywnie energetycznych budynków, ewentualnie poprawy charakterystyki energetycznej w wyniku przebudowy. Z obowiązku tego zwolniono, zgodnie z dyrektywą UE, budynki zabytkowe oraz wojskowe. W wyniku podjętych działań roczna oszczędność energii pierwotnej wynosić powinna nie mniej niż 2,122 GWh.

Jako formę wsparcia dla efektywności zdecydowano się pozostawić obowiązujący od początku 2013 roku system białych certyfikatów. Każdy sprzedawca energii do odbiorcy końcowego będzie musiał wylegitymować się certyfikatami odpowiadającymi 1,5% rocznego wolumenu sprzedaży. Certyfikaty są przyznawane przez Urząd Regulacji Energetyki w drodze aukcji, z określonej puli dostają je ci, którzy w wyniku odpowiednich działań zaoszczędzili jakąś ilość energii i to w dodatku po najniższej cenie jednostkowej. Przyznany certyfikat sprzedaje się tym, którzy ich potrzebują. Uzyskana kwota jest rekompensatą za poniesione wydatki na oszczędność. Jeśli sprzedawca energii nie kupił certyfikatów - musi zapłacić opłatę zastępczą, czyli rodzaj kary.

Projekt określa też zasady przeprowadzania audytów energetycznych przedsiębiorstwa. Co cztery lata będą musieli je przeprowadzać przedsiębiorcy, za wyjątkiem przedsiębiorców mikro oraz małych lub średnich, jeżeli będzie to ekonomicznie uzasadnione. Z obowiązku będą zwolnieni przedsiębiorcy posiadający system zarządzania energią lub system zarządzania środowiskiem określony w odpowiednich normach europejskich. Ocenia się, że roczne koszty audytów dla dużych firm wynosić będą około 22 mln zł.

Nowa dyrektywa o efektywności energetycznej (2012/27/UE) powinna zostać wdrożona do polskiego prawa do 5 czerwca 2014 r. Z pewnością jej implementacja będzie opóźniona minimum o kilka miesięcy. ".
Poniżej prezentujemy projekty dokumentów.

Ustawa o efektywności energetycznej – projekt (12.06.2014)

Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski 2014 – projekt (30.06.2014)


Budynki bardziej energooszczędne
07.07.2014
Komisja Europejska przyjęła 2 lipca br. nowe wnioski ustawodawcze mające na celu zmniejszenie oddziaływania nowych i odnawianych budynków na środowisko poprzez zwiększenie efektywnego wykorzystania zasobów i poprawę dostępności informacji na temat efektywności środowiskowej budynków.

Rezultat powinien być z korzyścią dla środowiska, ponieważ prawie połowa unijnego zużycia energii końcowej i wydobywanych surowców, a także około jednej trzeciej zużycia wody wiąże się z budową i eksploatacją budynków.

Propozycje mają być też korzystne dla sektora budowlanego, który w Europie generuje prawie 10% PKB i zapewnia 20 mln miejsc pracy.

Korzyści mają odczuć również użytkownicy, ponieważ zrównoważone budownictwo jest tańsze w eksploatacji i utrzymaniu i ma pozytywny wpływ na użytkowników w zakresie zdrowia i samopoczucia.

Sektor budowlany powinien widzieć w dzisiejszych wnioskach szansę na innowację i przyciągnięcie nowych talentów. Nowe technologie oferują znaczny potencjał, nie tylko w odniesieniu do nowych domów, ale również w odniesieniu do renowacji milionów istniejących już budynków w celu zapewnienia ich wysokiej efektywności energetycznej. Nie zaprzepaśćmy tej szansy.

Lepsze informowanie społeczeństwa o działalności środowiskowej jest pewnym sposobem podniesienia ogólnej efektywności energetycznej naszych budynków. Jest to korzystne dla środowiska, dla zdrowia ludzi, jak i dla ich portfeli.

KE zwraca uwagę, że budowa, eksploatacja i wyburzanie budynków często mają znaczący wpływ na nasze środowisko. Choć w ciągu ostatnich lat poczyniono znaczne postępy w dziedzinie efektywności energetycznej w UE, jest bardzo niewiele informacji dostępnych na temat ogólnej efektywności środowiskowej budynków. Badania wykazały, że 79% gospodarstw domowych w całej Europie chciałoby móc uwzględniać aspekty środowiskowe przy dzierżawie lub zakupie nieruchomości. Pomimo to, oceniono pod tym względem niecały 1 proc. budynków w Europie.

Przedstawione dziś wnioski ustawodawcze mają zapewnić architektom, producentom wyrobów budowlanych, przedsiębiorstwom budowlanym i wszystkim pragnącym kupić lub wynająć nieruchomość lepszy dostęp do informacji na temat związanych z tym aspektów środowiskowych i zdrowotnych. Ł‎atwiej będzie porównać oddziaływanie na środowisko różnych opcji w zakresie projektowania, budowy, użytkowania i rozbiórki budynków, co z kolei będzie zachęcać do tworzenia zrównoważonych budynków w całej UE.

W związku z tym Komisja wraz z zainteresowanymi stronami i organami krajowymi opracuje ramy oceny efektywności środowiskowej budynków, z ograniczoną liczbą wskaźników. Celem jest dostarczenie narzędzia, z którego mogłyby korzystać podmioty prywatne i organy publiczne w całej Europie. Z zeszłorocznych konsultacji społecznych wynika, że takie ramy byłyby dużym krokiem w kierunku zwiększenia podaży i popytu w odniesieniu do bardziej przyjaznych środowisku budynków.

Podjęte zostaną również kroki mające na celu bezpośrednią poprawę efektywności środowiskowej budynków. Nowe wnioski ustawodawcze ułatwią recykling odpadów z budowy i rozbiórki budynków i umożliwią ponowne wykorzystywanie ich przy budowie nowych budynków lub przy remontach. Oznacza to, że mniej odpadów trafi na składowiska oraz, że zużywanych będzie mniej surowców.

Omawiane wnioski ustawodawcze wraz z komunikatami w sprawie odpadów i gospodarki o obiegu zamkniętym, zielonych miejsc pracy oraz planem działań proekologicznych na rzecz MŚP, opublikowanymi również dzisiaj przez Komisję, inicjują odnowiony program efektywnego gospodarowania zasobami na nadchodzące lata.

Pierwszy zestaw wskaźników powinien być dostępny w ciągu dwóch do trzech lat. Następnie informacje będą gromadzone i stopniowo będą miały wpływ na nowe i odnawiane budynki. Komisja dąży również do ożywienia rynku recyklingu odpadów z budowy i rozbiórki budynków poprzez większe wsparcie dla projektów badawczych i demonstracyjnych oraz ściślejszą współpracę z państwami członkowskimi w celu zwiększenia atrakcyjności gospodarczej recyklingu.


9 mld euro na gospodarkę niskoemisyjną i OZE do 2020
07.07.2014
Na działania wspierające przejście na gospodarkę niskoemisyjną, a więc dotyczące m.in. odnawialnych źródeł energii oraz efektywności energetycznej, przewidziano w nowym okresie programowania ponad 9 mld euro.

Fundusze Europejskie na sektor OZE, będą dostępne przede wszystkim w Programie Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, a także w programach regionalnych (RPO).

Podejmowane działania przyczynią się głównie do zwiększenia produkcji i wykorzystania OZE oraz redukcji emisji dwutlenku węgla, a także do poprawy bilansu energetycznego poszczególnych województw i zwiększenia ich bezpieczeństwa energetycznego.

Pomoc będą mogły uzyskać m.in. przedsięwzięcia związane z wytwarzaniem energii ze źródeł odnawialnych (tj. wiatr, woda, słońce, geotermia, biomasa, biogaz), jak również z budową sieci umożliwiających przyłączenia jednostek OZE do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Ponadto, na poziomie regionalnym wsparcie będą mogły uzyskać inwestycje obejmujące budowę instalacji do produkcji biokomponentów i biopaliw.

W latach 2014-2020 wzrośnie znaczenie instrumentów finansowych, rozszerzony zostanie także katalog obszarów, w których będzie można je stosować.

W przyszłych programach operacyjnych, istnieje możliwość wykorzystania zwrotnych form finansowania inwestycji na szerszą skalę, także w zakresie efektywności energetycznej i OZE.


Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej
04.07.2014
W Dzienniku Ustaw z dnia 2 lipca 2014 r. pod poz. 888 opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 czerwca 2014 roku w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw charakterystyki energetycznej.


Dyrektywa w sprawie efektywności energetycznej
01.07.2014
Dyrektywa w sprawie efektywności energetycznej ustala wiążące cele dla efektywnego wykorzystania energii, przede wszystkim w sektorze budowlanym. Wprowadza również obowiązek regularnego informowania konsumentów o ich indywidualnym zużyciu energii. Według Komisji Europejskiej dzięki indywidualnemu opomiarowaniu i rozliczaniu można oszczędzić aż do 30% energii. Do 30 czerwca 2014 roku wszystkie kraje muszą wdrożyć EED do prawa krajowego - w przeciwnym wypadku istnieje ryzyko zastosowania postępowania o naruszenie.

Szwecja jest jednym z pierwszych krajów UE, który wdrożył odpowiednie ustawodawstwo i w całym kraju wprowadza rozliczanie kosztów ogrzewania oparte na indywidualnym zużyciu.

Do tej pory rozliczenia w Szwecji odbywały się na zasadzie ryczałtu, w którym nie uwzględniano żadnych danych o indywidualnym zużyciu. Od teraz zużycie ciepła i ciepłej wody musi być indywidualnie opomiarowanie. Lokatorzy muszą otrzymywać indywidualne rozliczenia, a zarządcy nieruchomości – rozliczenia zbiorcze. Wszystko to przyczyni się do zbudowania transparencji i zidentyfikowania potencjalnych oszczędności energetycznych, a także umożliwi użytkownikom zmianę zachowań konsumpcyjnych.

W Niemczech zużycie ciepła jest indywidualnie opomiarowane i rozliczane już od 1981 roku. Dlatego Dyrektywa przyczynia się tu przede wszystkim do znacznego zwiększenia transparencji i oszczędzania energii i jej kosztów. Dzięki comiesięcznym informacjom o indywidualnym zużyciu energii lokatorzy mogą sprawdzać i wpływać na swoje zachowania konsumpcyjne. Według badań przeprowadzonych w Niemczech, ta metoda zarządzania energią może przyczynić się do spadku zużycia energii, jej kosztów oraz dwutlenku węgla o 10-15%. Jak pokazuje przeprowadzone niedawno przez instytut badawczy Forsa badanie, około dwie trzecie niemieckich konsumentów chciałoby otrzymywać informacje o swoim zużyciu ciepła kilka razy do roku. Ponad połowa z nich chciałaby być informowana raz w miesiącu lub częściej. Wprowadzenie comiesięcznego obowiązku informowania lokatorów o zużyciu w ramach wdrożenia Dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej spełniłoby oczekiwania tych osób.


Ustawa kogeneracyjna
16.04.2014
15 kwietnia 2014 roku w Dzienniku Ustaw została ogłoszona Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw, czyli tzw. ustawa kogeneracyjna, która wprowadza system wsparcia dla wysokosprawnej kogeneracji węglowej na lata 2014-2018. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.

Wejście w życie ustawy kogeneracyjnej oznacza nałożenie na sprzedawców energii obowiązek zakupu kolejnych świadectw pochodzenia energii (tzw. żółte – kogeneracja gazowa, tzw. czerwone – kogeneracja węglowa) lub uiszczania opłaty zastępczej.

Aktualnie trudno przewidzieć, jakimi kosztami zostanie obciążona gospodarka z tytułu wsparcia kogeneracji w 2014 roku. Dużo zależy od decyzji prezesa URE w sprawie opłat zastępczych stosowanych na użytek rozliczania obowiązku umorzenia żółtych i czerwonych certyfikatów. Zgodnie z zapisami ustawy prezes URE ma ustalić opłaty zastępcze na 2014 rok w terminie 14 dni od wejścia ustawy w życie.

W przypadku kogeneracji węglowej poziom opłaty zastępczej, która w systemie certyfikatów stanowi benchmark dla ich cen, może mieć wartość nie mniejszą niż 5% i nie wyższą niż 40% średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym. W przypadku kogeneracji gazowej opłata zastępcza nie może być niższa niż 15% i wyższa niż 110% średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym.

Nie należy jednak spodziewać się nowych, istotnych inwestycji w kogenerację, gdyż ustawa przedłuża system wsparcia kogeneracji zaledwie do końca 2018 roku. To zbyt krótka perspektywa, nie dająca firmom stabilności biznesowej oraz pewności w kwestii opłacalności tych inwestycji.

Ponadto aktualnie ustawodawstwo sprawia, iż trudno będzie zrealizować polską politykę energetyczną, w której widnieje zapis o podwojeniu do 2020 roku produkcji energii elektrycznej w kogeneracji.


Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko
14.03.2014
W najbliższych dniach ma zostać przyjęty dokument „Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko, perspektywa do 2020 roku".
Poniżej prezentujemy projekt dokumentu.

Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko


Ponad 340 mln zł w programie priorytetowym „Wsparcie dla przedsiębiorców w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki"
28.02.2014
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w trybie konkursowym w ramach programu priorytetowego „Wsparcie dla przedsiębiorców w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki".
Program składa się z trzech części.
Część 1) Audyt energetyczny/elektroenergetyczny przedsiębiorstwa
Część 2) Zwiększenie efektywności energetycznej
Część 3) E-KUMULATOR - Ekologiczny Akumulator dla Przemysłu

Celem programu jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw na środowisko poprzez dofinansowanie audytów energetycznych/elektroenergetycznych oraz pozostałych przedsięwzięć inwestycyjnych opisanych w programie priorytetowym. NFOŚiGW w ramach I Konkursu przeznacza środki na dofinansowanie Przedsięwzięć w łącznej kwocie do 347.206.600 zł zgodnie z poniższym podziałem:
1) do 5.000.000 zł w formie dotacji w ramach programu Część 1) „Audyt energetyczny/elektroenergetyczny przedsiębiorstwa" ,
2) do 162.206.600 zł w formie pożyczki w ramach programu priorytetowego Część 2) „Zwiększenie efektywności energetycznej",
3) do 180.000.000 zł w formie pożyczki w ramach programu priorytetowego Część 3) „E-KUMULATOR - Ekologiczny Akumulator dla Przemysłu".

Wnioski w ramach konkursu do programu "Wsparcie dla przedsiębiorców w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki" będą przyjmowane w terminie od 10.03.2014 r. do 24.03.2014 r.

Cele programu zakładają, że inwestycje będą realizowane w zakładach przemysłowych o całkowitym zużyciu energii końcowej powyżej 20 GWh w roku poprzedzającym złożenie wniosku i będą mogły dotyczyć dowolnego przedsięwzięcia w takim zakładzie, które będzie charakteryzowało się wzrostem efektywności energetycznej nie mniejszym niż 7%, przy czym wzrost ten może dotyczyć dowolnego fragmentu audytowanego zakładu, w którym zużywana jest energia (w ogólności nie musi dotyczyć wzrostu w odniesieniu do całego bilansu energetycznego zakładu).
Pełny audyt energetyczny obejmuje praktycznie wszystkie obszary związane z zużyciem energii w zakładzie, począwszy od kompleksowego audytu dotyczącego całej gospodarki cieplnej zakładu poprzez audyty budynków do audytów pojedynczych urządzeń i wyspecjalizowanych ciągów technologicznych.
W szczególności założenia programu priorytetowego dopuszczają możliwość wykonania audytu będącego sumą kilku audytów o ograniczonym zakresie.


Komunikat Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 02 stycznia 2014r.
16.01.2014
Zgodnie z art. 16 ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. Nr 223, poz. 1459, z późn. zm.) Bank Gospodarstwa Krajowego informuje o ustaniu okresowego braku wolnych środków na rachunku Funduszu Termomodernizacji i Remontów.

Na dzień 31 grudnia 2013 roku BGK posiadał następujące środki w ramach limitów dla poszczególnych premii:

- termomodernizacyjnej - 60,7 mln zł;
- remontowej – 23,5 mln zł;
- kompensacyjnej – 15,3 mln zł.

W związku z powyższym od dnia 3 stycznia 2014 roku banki kredytujące mają prawo wznowić przyjmowanie wniosków o premie.


Raport o gospodarce niskoemisyjnej na wsi
15.01.2014
Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej we współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Efektywności – ETA opracowała raport „Program Gospodarki Niskoemisyjnej na terenach wiejskich".

Opracowanie zawiera analizę obecnego stanu sieci dystrybucyjnych w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji na terenach wiejskich oraz potencjału rozwoju obszarów wiejskich pod kątem możliwości, jakie stwarza wykorzystanie odnawialnych źródeł energii dla poprawy sytuacji w zakresie zaopatrzenia w energię polskiej wsi. W raporcie wskazano także na szanse rozwojowe, jakie niesie za sobą wykorzystanie mikroinstalacji OZE w wiejskich gospodarstwach rolnych i domowych, ale również na konieczność dalszych prac legislacyjnych, które wzmocnią rozwój tzw. energetyki prosumenckiej. Ponadto, w opracowaniu wskazano, m.in. na przykładzie doświadczeń niemieckich, na potrzebę tworzenia warunków do organizowania spółdzielni energetycznych, zrzeszających zarówno jednostki samorządu terytorialnego, jak i osoby prawne oraz osoby fizyczne.

Jak podkreślili twórcy opracowania, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na terenach wiejskich stanowi odpowiedź na wyzwania związane ze zrównoważonych rozwojem gospodarczym Polski oraz jej konkurencyjnością na rynkach światowych. Dzięki budowie inteligentnych sieci energetycznych, małych elektrowni fotowoltaicznych i wiatrowych, instalacji mikro-kogeneracyjnych, pomp ciepła czy magazynów ciepła można zminimalizować problemy związane ze zmianami zapotrzebowania i przerwami w dostawach prądu oraz wynikającymi z tego stratami dla działalności gospodarczej i rolniczej na terenach wiejskich.

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii może stać się jednym z ważniejszych czynników rozwoju obszarów wiejskich.


Prezes URE ogłosił drugi przetarg na białe certyfikaty
27.12.2013
Ogłoszenie Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr 1/2013 w sprawie przetargu na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, za które można uzyskać świadectwa efektywności energetycznej.

Ogłoszenie Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.


Projekt metodologii obliczania charakterystyki energetycznej
16.12.2013
Upubliczniono projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectwa ich charakterystyki energetycznej.

Istotną zmianą w stosunku do poprzednich projektów jest powrót do suwaka energetycznego i rezygnacja z wprowadzenia klas energetycznych budynków.

Jest to zmiana budząca pewne zdziwienie, gdyż w ciągu pięciu lat funkcjonowania systemu certyfikacji energetycznej budynków, brak oceny jakości energetycznej za pomocą klas był powszechnie krytykowany.

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectwa ich charakterystyki energetycznej.


Efektywność energetyczna
18.10.2013
Poprawa efektywności energetycznej, która pozwoli ograniczać wzrost zapotrzebowania na paliwa i energię przy jednoczesnym zwiększaniu bezpieczeństwa energetycznego, jest w obecnej polityce energetycznej Polski jednym z głównych priorytetów – to opinia wiceminister gospodarki Hanny Trojanowskiej.

Minister Trojanowska twierdzi, że aktualnie w naszym kraju realizowane są działania, zawarte w rządowym dokumencie z 2009 r. „Polityka energetyczna Polski do 2030 roku", które mają wpływ i przełożenie na kierunki rozwoju krajowego sektora energetycznego, jego kondycję oraz zdolności do szybkiego rozwoju, a pośrednio na konkurencyjność naszej gospodarki.

W obecnej polityce energetycznej jednym z głównych priorytetów jest poprawa efektywności energetycznej, która ze swojej natury ogranicza wzrost zapotrzebowania na paliwa i energię, przyczyniając się do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego wskutek zmniejszenia uzależnienia od importu surowców energetycznych, a także działa na rzecz ograniczenia szkodliwego wpływu sektora energetycznego na środowisko.

Obecnie w Ministerstwie Gospodarki trwają prace nad projektem nowej polityki energetycznej Polski z horyzontem do roku 2050. Minister Trojanowska zapewnia, że rząd nadal będzie kontynuować priorytetowe traktowanie efektywności energetycznej, a co za tym idzie stymulować przedsięwzięcia energooszczędne i podejmować wszelkie możliwe działania przyczyniające się do wzrostu efektywności energetycznej polskiej gospodarki.

Jednym z narzędzi realizacji unijnego pakietu klimatyczno-energetycznego jest dyrektywa 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej, która ustanawia wspólne ramy działań na rzecz osiągnięcia celu UE – wzrostu efektywności energetycznej o 20%, czyli zmniejszenie zużycia energii pierwotnej o 20%, do 2020 roku.

Główne postanowienia dyrektywy obejmują:

- ustalenie krajowego celu w zakresie efektywności energetycznej – dla Polski cel ten został ustanowiony na poziomie 13,6 Mtoe zmniejszenia zużycia energii pierwotnej do roku 2020,

- dokonywanie, począwszy od dnia 1 stycznia 2014 r., renowacji budynków administracji rządowej, w celu spełnienia wymogów odpowiadających przynajmniej minimalnym standardom wyznaczonym dla nowych budynków,

- ustanowienie systemu zobowiązującego do efektywności energetycznej, nakładającego na dystrybutorów energii i/lub przedsiębiorstwa prowadzące detaliczną sprzedaż energii obowiązek osiągnięcia łącznego celu oszczędności energii równego 1,5% wielkości ich rocznej sprzedaży energii do odbiorców końcowych.

W Polsce system zobowiązujący do efektywności energetycznej został wprowadzony ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej. Od 1 stycznia 2013 r. nałożono obowiązek pozyskania białych certyfikatów na firmy prowadzące sprzedaż energii. Obecnie trwają prace nad modyfikacją systemu, tak aby spełniał on wymagania wynikające z nowej dyrektywy.

Dyrektywa 2012/27/UE odwołuje się także do rozwoju rynku usług energetycznych, w celu zapewnienia zarówno zapotrzebowania na usługi energetyczne, jak i ich dostępność. W tym kierunku niezbędne jest rozpoznanie i usunięcie regulacyjnych i pozaregulacyjnych barier na drodze do wykorzystywania umów o efekt energetyczny oraz innych form finansowania oszczędności energii przez stronę trzecią. Należą do nich takie zasady prowadzenia rachunkowości oraz praktyki, w wyniku których inwestycje kapitałowe i roczne oszczędności finansowe uzyskane w wyniku stosowania środków poprawy efektywności energetycznej nie są właściwie ujmowane w księgach rachunkowych przez cały okres trwania inwestycji. Także na szczeblu krajowym należy usuwać przeszkody stojące na drodze do przeprowadzania renowacji istniejących zasobów budowlanych w ramach formuły typu ESCO.


Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego
03.10.2013
W dniu dzisiejszym wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Nowelizacja rozporządzenia wdraża wymóg zawarty w art. 6 dyrektywy 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, polegający na zapewnieniu rozważenia i wzięcia pod uwagę przed rozpoczęciem budowy, o ile są dostępne techniczne, środowiskowe i ekonomiczne możliwości, realizacji wysokoefektywnych systemów alternatywnych.

W nowelizacji tej zmieniony został § 11 ust. 2 pkt 12 rozporządzenia dotyczący zakresu opisu technicznego projektu budowlanego. Dotychczas obowiązek rozpatrzenia wykorzystania wysokoefektywnych systemów alternatywnych dotyczył nowoprojektowanych budynków o powierzchni użytkowej powyżej 1000 mkw, a jego zakres nie był szczegółowo zdefiniowany.

Doprecyzowane przepisy natomiast zmieniają tę sytuację, poprzez objęcie przedmiotową analizą wszystkich nowoprojektowanych budynków. Analiza ta ma być sporządzona przez projektanta, na etapie opracowania projektu budowlanego, jako element opisu technicznego, aby wskazać inwestorowi możliwości zastosowania różnych rozwiązań zaopatrzenia budynku w ciepło. Warto mieć na uwadze, że wybór optymalnego rozwiązania będzie należał do inwestora, mając na uwadze aspekt ekonomiczny, techniczny i środowiskowy.

Dodatkowo zostały określone zasady i ramy przeprowadzania tej analizy polegające na porównaniu dwóch systemów zaopatrzenia w energię:

- system konwencjonalny oraz system alternatywny, lub

- system konwencjonalny oraz system hybrydowy, rozumiany jako połączenie systemu konwencjonalnego i alternatywnego.

Powyższe rozwiązanie ma służyć wskazaniu optymalnych rozwiązań w zakresie zaopatrzenia budynków w energię oraz uczulić inwestorów i projektantów na zagadnienia związane z wyborem właściwego systemu technicznego, co często jest pomijane na etapie projektowania budynku, natomiast ma niebagatelny wpływ na koszty użytkowania budynku w trakcie jego cyklu życia.

Wprowadzona regulacja wraz z pozostałymi aktami prawnymi transponującymi postanowienia dyrektywy 2010/31/UE, ma wpływać na racjonalność gospodarowania energią w budynkach oraz przyczyniać się do stosowania rozwiązań alternatywnych (z udziałem energii odnawialnej) tam, gdzie ma to ekonomiczne, techniczne i środowiskowe uzasadnienie, przy zagwarantowaniu odpowiedniej jakości środowiska wewnątrz budynku.

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.


Pierwszy przetarg na białe certyfikaty rozstrzygnięty
13.09.2013
Urząd Regulacji Energetyki poinformował o rozstrzygnięciu pierwszego przetargu na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, czyli na tzw. białe certyfikaty W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu z 31 grudnia 2012 roku wpłynęło 212 ofert przetargowych, z czego 1 oferta została zwrócona do nadawcy bez otwierania w związku z wpływem po terminie wyznaczonym do składania ofert, 2 oferty zostały wycofane na wniosek podmiotów przystępujących do przetargu, a 209 ofert zostało skutecznie zgłoszonych do udziału w przetargu.

URE poinformował, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu komisja wybrała 102 oferty przetargowe, a 107 ofert przetargowych zostało odrzuconych, w związku z wystąpieniem przesłanek, o których mowa w § 10 ust. 3 rozporządzenia przetargowego. Regulator podał, że do najczęstszych przesłanek odrzucenia oferty należały nieprawidłowo wypełniona deklaracja przetargowa oraz nieprawidłowo wypełniona karta audytu efektywności energetycznej, w szczególności w związku z wystąpieniem m.in. błędów rachunkowych oraz niespójności danych i informacji zawartych w poszczególnych punktach deklaracji przetargowej oraz w pozostałych dokumentach składających się na ofertę przetargową.

Wartość białych certyfikatów przewidzianych do wydania w przedmiotowym przetargu opiewała łącznie na 550 tys. toe. W tym na 440 tys. toe dla zwiększenia oszczędności energii przez odbiorców końcowych i po 55 tys. toe dla zwiększenia oszczędności energii przez urządzenia potrzeb własnych oraz dla zmniejszenia strat energii elektrycznej, ciepła lub gazu ziemnego w przesyle i dystrybucji.

W przypadku przedsięwzięć zwiększających oszczędności energii przez odbiorców końcowych zwycięskie okazały się 42 oferty - łącznie około 13.183 tys. toe, co stanowi niespełna 3% puli przetargowej. W przypadku przedsięwzięć służących zwiększaniu oszczędności energii przez urządzenia potrzeb własnych białe certyfikaty otrzyma 19 ofert na łącznie około 3.78 tys. toe (niespełna 7% puli przetargowej). W kategorii zmniejszenia strat energii elektrycznej, ciepła lub gazu ziemnego w przesyle i dystrybucji zwycięskie okazało się 41 ofert - łącznie około 3.735 tys. toe (niespełna 7% puli przetargowej).

Oferty wybrane

Oferty odrzucone


Mały trójpak energetyczny
11.09.2013
Dnia 11 września 2013 wszedł w życie tzw. mały trójpak energetyczny (nowelizacja ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw).

Przygotowanie małego trójpaku i przyjęcie go przed dużym trójpakiem zawierającym projekty ustaw Prawo energetyczne, Prawo gazowe oraz ustawy o odnawialnych źródłach energii ma na celu szybkie wdrożenie do polskiego prawa wymogów unijnych dyrektyw energetycznych, w których przyjęciu nasz kraj notuje spore opóźnienie grożące dużymi karami finansowymi. Ich nałożenia na Polskę domaga się Komisja Europejska, która wniosek w tej sprawie już przed kilkoma miesiącami skierowała do Europejskiejgo Trybunału Sprawiedliwości.

Nowelizacja rozdziela nadzór nad przesyłem i obrotem gazu. Zgodnie z ustawą nadzór właścicielski nad operatorem gazowego systemu przesyłowego - spółką Gaz-System - będzie sprawował minister gospodarki. Dotychczas było to uprawnienie ministra skarbu.

Nowe przepisy wprowadzają także ochronę tzw. odbiorców wrażliwych energii elektrycznej. Ustawa określa, że są to osoby, które otrzymują dodatek mieszkaniowy. Odbiorcy ci będą mogli wystąpić do gminy o przyznanie tzw. dodatku energetycznego uzależnionego od wielkości gospodarstwa domowego, co obniży wysokość płaconych przez nich rachunków. Dodatek będzie przysługiwał odbiorcom wrażliwym od 1 stycznia 2014 r.

Wprowadzony został również obowiązek sprzedaży przez firmy gazowe części surowca na giełdach towarowych - tzw. obligo gazowe. Od wejścia w życie nowelizacji do końca 2013 r. przez giełdy ma być sprzedawane 30% gazu wprowadzonego do sieci przesyłowej, w 2014 r. – 40%, a od 1 stycznia 2015 r. – 55%.

Ponadto, w ustawie znalazły się przepisy regulujące wytwarzanie energii elektrycznej w mikroinstalacjach, czyli urządzeniach o mocy poniżej 40 kW. Właściciele mikroinstalacji produkujących prąd będą zwolnieni z obowiązku prowadzenia działalności gospodarczej. Energia taka będzie skupowana po cenie równej 80% średnich cen sprzedaży prądu w poprzednim roku.

Nowelizacja przewiduje także kadencyjność Prezesa i Wiceprezesa Urzędu Regulacji Energetyki (5-letnie kadencje z możliwością ponownego powołania tylko raz). Rozszerza też kompetencje Prezesa URE i zmienia tryb jego powoływania. Prezesa URE będzie powoływał premier samodzielnie, a nie na wniosek ministra gospodarki, jak dotąd.

Ustawa nakłada też na przedsiębiorstwa energetyczne obowiązek dostarczania odbiorcom informacji o ich prawach, sposobie wnoszenia skarg i rozstrzygania sporów. Umowa sprzedaży ma zawierać m.in. informacje o okresie jej obowiązywania, warunkach rozwiązania, możliwości otrzymania pomocy w przypadku awarii oraz o miejscu i sposobie zapoznania się z taryfami.

Nowelizacja określa zasady ustalania krajowego planu działania w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz monitorowania rynku energii elektrycznej, ciepła lub chłodu z odnawialnych źródeł energii, biogazu rolniczego, a także rynku biokomponentów, paliw ciekłych i biopaliw ciekłych stosowanych w transporcie.

Tymczasem krytycy wchodzącej w życie nowelizacji wskazują, że w małym trójpaku na 18 przepisów z unijnych dyrektyw, które mamy wdrożyć, tylko cztery są wpisane w całości, sześć jest wpisanych w sposób niepełny, a ośmiu regulacji w małym trójpaku nie ma w ogóle.

Dalej nie znamy założeń nowego systemu wsparcia, a realizacja inwestycji w obecnym systemie wsparcia jest niemożliwa. W obecnych warunkach projektów OZE nie chcą finansować banki, a inwestorzy są zrażeni wobec niepewnych warunków rynkowych i wobec załamania się rynku zielonych certyfikatów.

Wobec opóźnień w pracach nad ustawą o OZE i niepewności inwestorów co do przyszłych regulacji i możliwych przychodów, coraz mniej realne staje się spełnienie przez Polskę obowiązku konsumpcji 15% energii z OZE do roku 2020. Jeśli nie osiągniemy obowiązkowego udziału OZE, będziemy musieli kupować zieloną energię od innych państw, a to może generować roczne koszty na poziomie około 2–7 mld zł.

Kara za rok niedostosowania przepisów krajowych do wymogów unijnych wynosi około 200 mln zł.


Podróż do niskoemisyjnej przyszłości
02.09.2013
Instytut na Rzecz Ekorozwoju oraz Instytut Badań Strukturalnych zaprezentowały raport „2050.pl - podróż do niskoemisyjnej przyszłości". Opracowanie obejmuje analizę możliwości stworzenia w Polsce do 2050 roku gospodarki niskoemisyjnej oraz prezentuje ścieżki rozwoju sektorów o największym znaczeniu dla redukcji emisji gazów.

Zdaniem autorów raportu, budownictwo obok przemysłu, energetyki i transportu posiada ogromny potencjał dla poprawy bilansu energetycznego kraju.

Z raportu wynika, iż same budynki mieszkalne konsumują 32% całej wykorzystywanej w Polsce energii netto. Średnie jej zużycie na metr kwadratowy powierzchni mieszkalnej wynosi 232 kWh i jest porównywalne z ilością energii zużywanej przez mieszkańców krajów najlepiej rozwiniętych pod względem efektywności energetycznej. Jednocześnie, przeciętny Polak wykorzystuje o połowę mniej ciepła prądu elektrycznego niż mieszkaniec Niemiec czy Austrii. Z powodu niskiego standardu znacznej części polskich budynków, zużycie energii jest nieefektywne. Pobierana energia jest po prostu marnowana - ciepło ucieka przez źle zaizolowane ściany i dachy. I chociaż zużycie energii przypadające na metr kwadratowy nie jest wyższe niż w domach zachodnich sąsiadów, to odbywa się kosztem niższego komfortu życia.

Raport jest cennym wkładem w dyskusji nad rozwojem gospodarki niskoemisyjnej w Polsce, zwłaszcza gdy w Ministerstwie Gospodarki trwają prace nad Narodowym Programem Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej, zaś Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przygotowuje nowy, przewidziany na lata 2014-2020 i finansowany ze środków Unii Europejskiej Program Operacyjny „Infrastruktura i Środowisko", w którym znaczącą rolę odgrywa komponent dotyczący Gospodarki Niskoemisyjnej z efektywnością energetyczną na czele.

Już teraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił konkurs na dofinansowanie przygotowania dokumentów, które będą wymagane przy aplikowaniu o środki z PO IiŚ w latach 2014 - 2020. Od 2 września do końca października samorządy i ich związki mogą składać do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wnioski o dofinansowanie planów gospodarki niskoemisyjnej.


Plany gospodarki niskoemisyjnej
27.08.2013
W terminie od 2 września do 31 października trwa nabór wniosków o dofinansowanie planów gospodarki niskoemisyjnej dla gmin. Celem programu jest wsparcie przedsięwzięć na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych oraz redukcji zużycia energii, poprzez podniesienie efektywności energetycznej na obszarach, na których odnotowano przekroczenia poziomu dopuszczalnego zanieczyszczenia powietrza. Wsparcie w wysokości 85% kosztów opracowania planu może być udzielone jednostkom samorządu terytorialnego oraz ich grupom.
Budżet konkursu wynosi 10 mln zł ze środków Funduszu Spójności. Dofinansowanie udzielane w ramach działania 9.3 dostępne jest w całym kraju.


Rozwój energetyki węglowej wygeneruje kary z UE
22.08.2013
Polska jest na przedostatnim miejscu w Unii Europejskiej pod względem czystości powietrza. Do 2015 roku zobowiązaliśmy się wdrożyć dyrektywy mającej gwarantować czyste powietrze w Europie. Za niedopełnienie wymogów będą groziły nam kary.

Unijne regulacje prawne z zakresu ograniczenia zanieczyszczeń, postawią nasz kraj, który ponad 90% energii elektrycznej i ponad 70% energii cieplnej wytwarza z węgla, w trudnej sytuacji.

Unijna dyrektywa dotycząca czystszego powietrza dla Europy (Clean Air for Europe – CAFE) wchodzi w życie w 2015 roku. Polska jest zobowiązana m.in. ograniczyć emisję zanieczyszczeń do powietrza i w ten sposób poprawić jego jakość. Jeśli nie dopełni wymogów, musi liczyć się z sankcjami.

Wytwarzanie energii z węgla wydaje się tańsze niż w przypadku innych źródeł, jak np. energetyki odnawialnej. Jeśli jednak zostaną policzone koszty zewnętrzne, ochrony zdrowia, środowiska, okazuje się, że takie inwestycje w energetykę opartą na węglu powodować będą wzrost kosztów społecznych (np. negatywne skutki dla zdrowia i środowiska) i niekonkurencyjność gospodarki (niska innowacyjność).

Idąc dalej w węgiel, brniemy w sytuację, kiedy nie dotrzymamy standardów dyrektywy CAFE w 2015 roku. Mogą nam grozić potwornie wysokie kary. Mówiąc o kosztach, twierdzimy, że spalanie węgla brunatnego czy węgla kamiennego jest najtańsze – oczywiście, bo koszty leczenia tysięcy ludzi, zwłaszcza na Śląsku, są finansowane z innej kieszeni, z kieszeni podatnika. Nie doliczamy ich do kosztów spalania węgla – twierdzi dr Michał Wilczyński autor raportu „Zmierzch węgla kamiennego w Polsce".


Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki
19.08.2013
13 sierpnia 2013 r. w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Nowe przepisy zaczną obowiązywać od stycznia 2014 r. i będą stopniowo zaostrzane:

- od 1 stycznia 2017 r.;

- od 1 stycznia 2019 r. – dla budynków zajmowanych przez władze publiczne oraz będących ich własnością;

- od 1 stycznia 2021 r.

Zgodnie z nowymi przepisami maksymalny współczynnik przenikania ciepła ścian zewnętrznych zmieniać się będzie od 0.25 W/(m2K) (2014 r.), poprzez 0.23 W/(m2K) (2017 r.), do 0.20 W/(m2K) (2021 r.). Maksymalny współczynnik przenikania ciepła dachów wynosić będzie: 0.20 W/(m2K); 018 W/(m2K); 0.15 W/(m2K). Analogiczne wartości dla okien to 1.3 W/(m2K), 1.1 W/(m2K) i 0.9 W/(m2K).

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.


Projekt rozporządzenia ws. metodologii obliczania charakterystyki energetycznej
15.07.2013
MTBiGM rozpoczęło konsultacje społeczne dotyczące projektu rozporządzenia w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej (wersja 8 lipca 2013 r.).

Przygotowane rozporządzenie zastąpi rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej (Dz.U. nr 201 poz. 1240), znowelizowane rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 stycznia 2013 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej (Dz. U. poz. 45).

Projekt rozporządzenia ws. metodologii obliczania charakterystyki energetycznej


OSZCZĘDZANIE ENERGII I PROMOWANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII
29.05.2013
Ogłoszono nabór wniosków na dofinansowanie projektów w ramach programu operacyjnego „OSZCZĘDZANIE ENERGII I PROMOWANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII".
Dofinansowanie odbywa się w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 (Fundusz Norweski).

Do dofinansowania kwalifikują się projekty dotyczące wymienionych niżej przedsięwzięć.

Poprawa efektywności energetycznej budynków, obejmująca swym zakresem termomodernizację budynków użyteczności publicznej, przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, oświaty, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, turystyki, sportu.

Modernizacja lub zastąpienie istniejących źródeł energii (wraz z wymianą lub przebudową przestarzałych lokalnych sieci) zaopatrujących budynki użyteczności publicznej, nowoczesnymi, energooszczędnymi i ekologicznymi źródłami ciepła lub energii elektrycznej o łącznej mocy nominalnej do 5 MW, w tym pochodzącymi ze źródeł odnawialnych lub źródłami ciepła i energii elektrycznej wytwarzanych w skojarzeniu (kogeneracji/ trigeneracji).

Instalacja, modernizacja lub wymiana węzłów cieplnych o łącznej mocy nominalnej do 3 MW, zaopatrujących budynki użyteczności publicznej.

O dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego EOG mogą ubiegać się:
- jednostki sektora finansów publicznych,
- podmioty niepubliczne realizujące zadania publiczne.

Poziom dofinansowania dla projektu będzie uzależniony od planowanego do uzyskania w wyniku jego realizacji efektu ekologicznego rozumianego jako wielkość redukcji lub uniknięcie emisji dwutlenku węgla i nie będzie wyższy niż 80 % całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu.

Termin zakończenia przyjmowania wniosków 12.08.2013 r., g. 15:00

Jednym z dokumentów jaki musi być dołączony do wniosku jest AUDYT EFEKTYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ.


Założenia do projektu ustawy o charakterystyce energetycznej budynków przyjęte przez Rząd
16.04.2013
W dniu dzisiejszym Rząd przyjął założenia do projektu ustawy o charakterystyce energetycznej budynków. Ustawa ma zapewnić wdrożenie recastu unijnej dyrektywy EPBD. W ustawie mają się znaleźć zapisy usprawniające system certyfikacji energetycznej budynków oraz kontroli systemów ogrzewania i klimatyzacji.

Świadectwa energetyczne mają być obowiązkowe dla budynków nowych i przebudowywanych, budynków i lokali sprzedawanych i wynajmowanych, oraz dla budynków zajmowanych przez władze publiczne o powierzchni użytkowej ponad 500 mkw. Przewidziano wprowadzenie przepisów zapewniających egzekwowanie obowiązku sporządzania i przekazywania świadectw w przypadku sprzedaży i wynajmu budynku. Nowa ustawa wprowadzi również pojęcie budynku o niemal zerowym zużyciu energii.

Podobnie jak obecnie, obowiązek sporządzania świadectw nie będzie dotyczył zabytków, kościołów, a także budynków przeznaczonych do użytkowania na okres nie dłuższy niż 2 lata. W projekcie ustawy będzie także zapis zwalniający z obowiązku certyfikacji budynków, które będą miały ważne świadectwo wydane na podstawie dotychczasowych przepisów prawa.

Minister właściwy do spraw budownictwa ma prowadzić centralny rejestr, w którym znajdą się m.in. zaktualizowane listy uprawnionych do sporządzania świadectw, wykaz wydanych świadectw oraz rejestr budynków zajmowanych przez władze publiczne. Osoba, która straci uprawnienia, zostanie wykreślona z tego rejestru, a o ponowny wpis będzie mogła się ubiegać dopiero po dwóch latach.


Brak nowelizacji przepisów o charakterystyce energetycznej budynków grozi Polsce karami
19.03.2013
Organizacje ekologiczne zrzeszone w ramach Koalicji Klimatycznej apelują o przyspieszenie rządowych prac nad projektem ustawy o charakterystyce energetycznej budynków i jak najszybszego przekazania dokumentu do prac w Sejmie. Jak dyrektywa szybko nie zostanie przyjęta Polsce grozić będą duże kary.

Koalicja Klimatyczna wyraża głęboki niepokój związany z ponad półrocznym opóźnieniem w procesie implementacji do polskiego porządku prawnego postanowień dyrektywy 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Od czasu konsultacji społecznych i międzyresortowych projektu założeń projektu ustawy o charakterystyce energetycznej budynków, w których aktywnie uczestniczyła także Koalicja Klimatyczna, minął prawie rok. Nic nie wskazuje więc na to, aby rządowi udało się dotrzymać terminu planowanego zakończenia prac nad ustawą, czyli I kwartału 2013 roku.

Autorzy listu zwracają uwagę, że opóźnienie związane z wdrożeniem dyrektywy będzie skutkowało nałożeniem na Polskę kar finansowych w wysokości kilkudziesięciu tysięcy euro dziennie. Coraz bardziej możliwe jest też powtórzenie scenariusza, który miał miejsce podczas wdrażania dyrektywy 2008/50/WE w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy. Komisja Europejska pozwała wtedy Polskę do Trybunału Sprawiedliwości i zażądała nałożenia kar w wysokości 70 tysięcy euro za każdy dzień zwłoki w jej transpozycji. Podobna sytuacja groziła Polsce w 2012 roku, kiedy polski rząd otrzymał upomnienie od Komisji Europejskiej z groźbą skierowania sprawy do Trybunału Sprawiedliwości w związku z opóźnieniem transpozycji dyrektywy 2010/30/UE z dnia 19 maja 2010 roku w sprawie wskazania poprzez etykietowanie oraz standardowe informacje o produkcie, zużycia energii oraz innych zasobów przez produkty związane z energią.

Co więcej, brak ustawy o charakterystyce energetycznej budynków pod znakiem zapytania stawia możliwość wykorzystania funduszy unijnych w perspektywie 2014-2020. Wolne tempo prac nad ustawą uniemożliwia także uzyskanie korzyści gospodarczych, środowiskowych społecznych i politycznych, które mogłyby być następstwem wprowadzenia odpowiednich przepisów prawnych.


Dotacje do budynków NF40 i NF15
12.03.2013
Termin rozpoczęcia udzielania kredytów z dotacją na budynki energooszczędne, wznoszone w standardzie NF40 i NF15 został przesunięty na II kwartał 2013 roku.

Przesunięcie terminu związane jest z trwającymi pracami nad procedurami udzielania kredytów.


Efektywność energetyczna urządzeń elektrycznych
02.02.2013
Od 1 lutego obowiązują nowe przepisy wprowadzające obowiązek informowania o efektywności energetycznej wszystkich sprzedawanych w Polsce urządzeń elektrycznych nie tylko na etykietach, ale także w materiałach promocyjnych.

Nowe zasady wprowadza ustawa o obowiązkach w zakresie informowania o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię, która dostosowuje przepisy krajowe do obecnie obowiązujących wymagań w Unii Europejskiej.

Etykiety, pozwalające konsumentom porównać wydajność urządzeń oraz wybrać te najbardziej efektywne pod względem zużycia energii wody czy detergentów, są stosowane od połowy lat 90. Do tej pory musiały być umieszczone jedynie na sprzęcie gospodarstwa domowego. Nowa regulacja rozszerzyła ten obowiązek na wszystkie produkty wykorzystujące energię.

Producenci oraz importerzy będą musieli dołączyć do produktów oferowanych sprzedawcom lub konsumentom etykiety określające klasę efektywności energetycznej oraz zużycie innych podstawowych zasobów (np. woda, detergenty) przez to urządzenie. Dane te powinny znaleźć się także w karcie produktu dostarczanej wraz ze sprzedawanym urządzeniem oraz w dokumentacji technicznej, którą przedsiębiorcy mają obowiązek przechowywać.

Na sprzedawców nowe prawo nakłada obowiązek informowania konsumentów o efektywności energetycznej oferowanego sprzętu. Dane te powinny być widoczne dla kupującego w chwili podjęcia decyzji zakupowej. Dotyczy to zarówno sklepów tradycyjnych jak i internetowych.

Wzory etykiet i oraz wymagania dotyczące zawartości dokumentacji technicznej i kart produktu określają akty prawne Komisji Europejskiej, które obowiązują bezpośrednio w Polsce.

Producenci, importerzy oraz sklepy oferujące produkty wykorzystujące energię mają obowiązek udostępniania konsumentom informacji o klasie efektywności energetycznej także we wszystkich materiałach promocyjnych. Dane te powinny się znaleźć zarówno w instrukcjach, broszurach, ulotkach, katalogach, a także w reklamach radiowych i telewizyjnych oraz w Internecie.

Producenci oraz importerzy urządzeń elektrycznych będą musieli przechowywać dokumentację techniczną przez pięć lat po wprowadzeniu do obrotu lub oddaniu do użytku ostatniego egzemplarza danego produktu. W tym czasie organy dokonujące kontroli (Inspekcja Handlowa oraz Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej) będą mogły żądać od przedsiębiorcy przekazania dokumentacji technicznej w celu weryfikacji informacji umieszczanych na etykietach i w kartach sprzedawanych produktów.

Za niewywiązanie się z obowiązków informacyjnych oraz utrudnianie lub uniemożliwianie kontroli grożą kary pieniężne w wysokości od pięciokrotnego do dwudziestokrotnego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Określając wysokość kar Inspekcja Handlowa oraz Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej będą brać pod uwagę m.in. stopień oraz okoliczności naruszenia przepisów.


Ponad 100 ofert w przetargu na białe certyfikaty
01.02.2013
Do dnia 30 stycznia 2013 roku można było zgłaszać oferty w pierwszym przetargu na białe certyfikaty ogłoszonym przez prezesa URE w dniu 31 grudnia 2012. Regulator poinformował, że do południa 30 stycznia 2013 wpłynęło do URE ponad 100 ofert w postępowaniu przetargowym na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej.

Zgodnie z procedurą wszystkie oferty pozostają zamknięte do czasu otwarcia przez komisję przetargową, czyli do 28 lutego.

Wartość świadectw efektywności energetycznej, czyli tzw. białych certyfikatów przewidzianych do wydania w przedmiotowym przetargu opiewa łącznie na 550 tys. ton oleju ekwiwalentnego (toe) . W tym na 440 tys. toe dla zwiększenia oszczędności energii przez odbiorców końcowych i po 55 tys. toe dla zwiększenia oszczędności energii przez urządzenia potrzeb własnych oraz dla zmniejszenia strat energii elektrycznej, ciepła lub gazu ziemnego w przesyle i dystrybucji.


Informacje dotyczące przetargu na białe certyfikaty
17.01.2013
Zestawienie podstawowych informacji dotyczących przetargów na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, za które można uzyskać świadectwa efektywności energetycznej.

Zestawienie podstawowych informacji

Deklaracja przetargowa


Ogłoszenie przetargu na białe certyfikaty
03.01.2013
Prezes Urzędu Regulacji Energetyki ogłosił pierwszy przetarg na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, za które można uzyskać świadectwa efektywności energetycznej.

Przetarg przeprowadza się oddzielnie dla trzech kategorii przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej:

- zwiększenia oszczędności energii przez odbiorców końcowych

- zwiększenia oszczędności energii przez urządzenia potrzeb własnych,

- zmniejszenia strat energii elektrycznej, ciepła lub gazu ziemnego w przesyle lub dystrybucji.

Ogłoszenie Prezesa URE


Pierwszy przetarg na białe certyfikaty
31.12.2012
31 grudnia 2012 roku Prezes URE ogłosił pierwszy przetarg na białe certyfikaty. Przetarg ma na celu wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej oraz przedsięwzięć zwiększających oszczędność energii przez odbiorców końcowych i oszczędność energii przez urządzenia potrzeb własnych, a także zmniejszających straty energii elektrycznej, ciepła lub gazu ziemnego w przesyle i dystrybucji. Oferty przetargowe można składać w siedzibie URE do 30 stycznia 2013 roku. Oferty, które wpłyną po terminie, będą zwracane nadawcom bez otwierania.

Prezes URE określił wartość świadectw efektywności energetycznej przewidzianych do wydania w ogłoszonym przetargu na łącznie 550 tys. ton oleju ekwiwalentnego (toe). W tym na 440 tys. toe dla zwiększenia oszczędności energii przez odbiorców końcowych i po 55 tys. toe dla zwiększenia oszczędności energii przez urządzenia potrzeb własnych oraz dla zmniejszenia strat energii elektrycznej, ciepła lub gazu ziemnego w przesyle i dystrybucji.

Zgodnie z definicją zawartą w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 roku o efektywności energetycznej tona oleju ekwiwalentnego stanowi równoważnik jednej tony ropy naftowej o wartości opałowej równej 41 868 kJ/kg, czyli 1 toe odpowiada 42 GJ lub 11,6 MWh. Minimalna oszczędność energii pierwotnej pozwalająca startować w przetargu na białe certyfikaty wynosi 10 toe.

Ustawa o efektywności energetycznej mówi, że do przetargu może być zgłoszone przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej, w wyniku którego uzyskuje się oszczędność energii w ilości stanowiącej równowartość co najmniej 10 toe średnio w ciągu roku, albo przedsięwzięcia tego samego rodzaju służące poprawie efektywności energetycznej, w wyniku których uzyskuje się łączną oszczędność energii w ilości stanowiącej równowartość co najmniej 10 toe średnio w ciągu roku.

Poza znajomością ustawy o efektywności energetycznej ważne dla poruszania się w startującym systemie białych certyfikatów jest też rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie sposobu obliczania ilości energii pierwotnej odpowiadającej wartości świadectwa efektywności energetycznej oraz wysokości jednostkowej opłaty zastępczej z 4 września 2012 roku. Właśnie to rozporządzenie określa wielkość i sposób obliczania ilości energii pierwotnej odpowiadającej wartości świadectwa efektywności energetycznej, które są obowiązane uzyskać i przedstawić do umorzenia m.in. przedsiębiorstwa energetyczne. Rozporządzenie stanowi, że opłata zastępcza wynosi 1000 zł/toe.


Deregulacja zawodu audytora efektywności energetycznej
10.10.2012
W dniu dzisiejszym Sejm opowiedział się za zmianą ustawy o efektywności energetycznej, polegającą na deregulacji zawodu audytora efektywności energetycznej.

Posłowie wprowadzili do ustawy jedną poprawkę. Wprowadzona do nowelizacji poprawka skreśla przepis, który mówił, że „maksymalny limit wydatków z budżetu państwa na zadania wykonywane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w związku z funkcjonowaniem audytorów efektywności energetycznej, w latach 2012-2016, w każdym roku wynosi 0 zł".

Przygotowana przez Ministerstwo Gospodarki zmiana likwiduje przepisy określające wymogi, jakie powinna spełniać osoba, która chce zostać audytorem. Jednocześnie nowelizacja uchyla inne przepisy związane z wykonywaniem tego zawodu, dotyczące m.in. przesłanek utraty uprawnień zawodowych, obowiązku ubezpieczania się od odpowiedzialności cywilnej, powoływania przez prezesa URE komisji kwalifikacyjnych przeprowadzających egzamin na audytora. Odpowiednią jakość audytu mają gwarantować przepisy, określające sposób jego sporządzania.

Zmiana ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, czyli w 25 października 2012 roku.


Dopłaty do domów i mieszkań o niskim zużyciu energii
27.09.2012
Rada Nadzorcza NFOŚiGW podjęła decyzję o uruchomieniu dopłat do kredytów na budowę lub zakup energooszczędnych budynków. Niemal o połowę wzrosła kwota zapowiadanego jednorazowego bezzwrotnego dofinansowania - do 50000 złotych dopłaty do budowy domu pasywnego oraz do 30000 złotych do domu energooszczędnego.

Wzrosło również dofinansowanie do zakupu mieszkań w budynkach pasywnych - do 16000 złotych, a w energooszczędnych - do 11000 zł brutto.

Program rusza od 2013 roku i przez kolejne sześć lat (do 2018 roku) Fundusz wesprze indywidualnych inwestorów łączną kwotą 300 mln zł dofinansowując budowę lub zakup planowanych 12 tysięcy domów i mieszkań o niskim zapotrzebowaniu na energię. Dotacja kierowana jest do osób fizycznych budujących dom jednorodzinny lub kupujących dom/mieszkanie od dewelopera, w tym również od spółdzielni mieszkaniowej. To trzecia oferta, poza dopłatami do zakupu kolektorów słonecznych oraz przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków, którą Fundusz wspiera proekologiczne inwestycje osób fizycznych.

O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby dysponujące pozwoleniem na budowę oraz posiadające prawo do dysponowania nieruchomością, na której będą budowały budynek mieszkalny oraz osoby dysponujące uprawnieniem do przeniesienia przez dewelopera na swoją rzecz: prawa własności nieruchomości wraz z domem jednorodzinnym, który deweloper na niej wybuduje albo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i własności domu jednorodzinnego, który będzie na niej posadowiony i stanowić będzie odrębną nieruchomość albo własności lokalu mieszkalnego.

Na takie wsparcie mogą również liczyć inwestorzy budujący domy tzw. systemem gospodarczym.

Jednorazowe dofinansowanie zostanie wypłacone inwestorom po zakończeniu budowy oraz potwierdzeniu osiągnięcia zakładanych w projekcie oszczędności energii. Zainteresowani dopłatami nie będą musieli jechać do siedziby NFOŚiGW w Warszawie. Wystarczy zgłosić się do jednego z banków, które będą współpracowały z Funduszem, program bowiem będzie realizowany przy współpracy z sektorem bankowym. Oferowane przez Fundusz wsparcie finansowe będzie przeznaczone na częściową spłatę kapitału kredytu hipotecznego. Przekazanie pieniędzy odbywać się będzie bezgotówkowo, w formie dotacji wypłacanej bezpośrednio na konto kredytowe beneficjenta. Zakończenie realizacji przedsięwzięcia musi nastąpić w terminie do 3 lat od dnia podpisania umowy kredytu.

W najbliższych miesiącach zostanie ogłoszony nabór banków zainteresowanych współpracą oraz szczegółowe wymagania techniczne dla dofinansowywanych budynków. Kredyt z dopłatą powinien się pojawić w okienkach bankowych w I kwartale 2013 roku.

Program zaplanowano do 2018 roku ponieważ dwa lata później (2020 rok) budowanie domów „o niemal zerowym zużyciu energii" stanie się obowiązkiem wszystkich inwestorów w Polsce (na podstawie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r.) Wielka Brytania zapowiedziała wprowadzenie tego obowiązku już w 2016 roku.

Narodowy Fundusz oferowanymi dopłatami chce przygotować inwestorów, projektantów, wykonawców i producentów materiałów budowlanych, do zaostrzonych wymagań dyrektywy. Program ma stanowić rynkowy impuls do zmiany standardów budowy budynków w Polsce i poza korzyściami finansowymi dla beneficjentów przyniesie znaczący efekt edukacyjny dla społeczeństwa. To pierwszy ogólnopolski instrument wsparcia dla budujących budynki mieszkalne o niskim zużyciu energii.


Dyrektywa w sprawie efektywności energetycznej
PAP 12.09.2012
11 września Parlament Europejski przyjął dyrektywę o efektywności energetycznej, która ma spowodować zmniejszenie zużycia energii w UE i przynieść oszczędności konsumentom. Dostawcy powinni lepiej informować klientów o zużyciu energii i taryfach, a rządy mają modernizować swoje budynki.

Przyjęta dyrektywa będzie wymagać, by co roku oszczędzane było w krajach UE 1,5% energii sprzedawanej klientom końcowym. By tak się stało, sprzedawcy powinni zadbać o odpowiednie informowanie klientów o ich zużyciu energii i taryfach tak, bo mogli oni np. unikać zużywania prądu w szczycie, gdy jest najdroższy.

„W 2011 roku trzeba było wydać w UE 488 miliardów euro na import gazu i ropy. Mam nadzieję, że z tą dyrektywą oligarchowie na rynku ropy i gazu zarobią mniej i że uszczęśliwi ona konsumentów, którzy będą mogli zainwestować oszczędności z energii" - powiedział przed głosowaniem w Strasburgu sprawozdawca PE, eurodeputowany Zielonych Claude Turmes.

Także zdaniem obecnego w PE komisarza UE ds. energii Guenthera Oettingera, dzięki efektywności energetycznej UE może zaoszczędzić na imporcie gazu, ropy, uranu i biomasy. "Będziemy w stanie zaoszczędzić pieniądze, które za energię płacą konsumenci i firmy, a także zmniejszyć emisję dwutlenku węgla. Przyjmowana dziś propozycja nie jest tak ambitna (jak pierwotny projekt KE) i pewnie nie idzie tak daleko jak chciałby PE, ale mamy nadzieję, że będą kraje, które pójdą dalej niż środki określone w dyrektywie" - powiedział Oettinger.

Wyraził nadzieję, że nie tylko rządy, ale także inne podmioty publiczne, jak samorządy czy np. przedszkola, będą modernizować budynki i instalować oszczędne systemy i urządzenia.

Jako "mało ambitny" ostateczny kształt dyrektywy oceniła we wtorek Europejska Organizacja Konsumentów (BEUC). Jej zdaniem klienci "ryzykują płaceniem dwa razy", bo dyrektywa daje sektorowi energetycznemu wolną rękę w oszczędzaniu energii w sposób, jaki im najbardziej odpowiada. "Oszczędności powinny być poczynione w transparentny i efektywny kosztowo sposób" - napisała w oświadczeniu organizacja.

KE nie udało się przeforsować m.in. zapisu zobowiązującego dostawców energii do sporządzania dla swoich klientów comiesięcznych zestawień kosztów zużycia energii na podstawie wskazań tzw. inteligentnych liczników. Dostawcy będą zobowiązani do takich zestawień, ale co sześć miesięcy (teraz raz w roku), a na specjalną prośbę klienta - co trzy miesiące.

Wymagany będzie natomiast zwiększony monitoring państwa nad rynkiem energii, bo to kraje zdecydują, czy chcą osiągnąć 1.5% oszczędności zużycia energii końcowej poprzez zachęty dla dystrybutorów, czy też poprzez narzucenie im wiążącego celu. Kraje UE wynegocjowały możliwość elastycznego realizowania celu 1.5%. To znaczy w jednym roku mogą osiągnąć np. oszczędność rzędu 0.5% konsumowanej energii, za to w kolejnym 2.5%.

Względem propozycji KE, ministrowie osłabili też zapis o obowiązkowej modernizacji. KE proponowała, by modernizowane było 3% powierzchni wszystkich budynków publicznych. Ministrowie przystali na 3%, ale tylko powierzchni budynków rządowych, które średnio stanowią w krajach UE 10% wszystkich budynków publicznych. Ponadto kraje zamiast modernizacji budynków mogą w sektorze rządowym stosować tzw. środki równoważne, czyli np. zamontować oszczędne systemy oświetlenia.

KE chciała też, by wszystkie nowe elektrownie wytwarzały prąd w tzw. kogeneracji z ciepłem. Ministrowie wynegocjowali, że wymóg ten nie będzie dotyczyć wszystkich nowych elektrowni, ale tylko niektórych, w których kogeneracja będzie opłacalna. Ponadto wymóg najwyższej efektywności energetycznej nie będzie dotyczyć wszystkich przetargów publicznych, ale tylko tych powyżej 130.000 euro.

KE przedstawiła projekt zmian dyrektywy o efektywności energetycznej w czerwcu ub. r., by wymusić na krajach UE osiągnięcie celu 20% oszczędności energii do 2020 roku. Dotąd miały one swobodę w osiąganiu tego celu, przez co cała UE miała znaczne opóźnienie. KE będzie monitorować wdrażanie dyrektywy przez kraje UE i w 2014 roku oceni postępy i ewentualnie zaproponuje dalsze środki wymuszania oszczędności energii w UE.


Energooszczędność w budownictwie
11.09.2012
Polski sektor budowlany czekają poważne zmiany związane z wprowadzeniem w życie przepisów unijnej Dyrektywy 2010/31/EU w sprawie charakterystyki energetycznej budynków - wynika z analizy przeprowadzonej przez Krajową Agencję Poszanowania Energii (KAPE).

Nowe regulacje wymuszą stosowanie przez producentów i deweloperów nowych, ekologicznych i energooszczędnych technologii oraz rozwiązań konstrukcyjnych. Ponadto nastąpi wzrost zainteresowania i sprzedaży materiałami oraz urządzeniami podnoszącymi standard energetyczny budynków.

Jak wynika z „Analizy metod optymalizacji standardu energetycznego budynków z uwzględnieniem kryteriów ekonomicznych, ekologicznych i kosztów zewnętrznych", opracowanej przez Krajową Agencję Poszanowania Energii, wzrost wymagań w zakresie poziomu charakterystyki energetycznej budynków, zarówno nowych jak i poddawanych termomodernizacji, spowoduje rozwój oraz zwiększenie dostępności rozwiązań sprzyjających energooszczędności. Na rynku materiałów budowlanych pojawią się znane dotychczas rozwiązania o ulepszonych właściwościach izolacyjnych, takie jak styropian czy wełna mineralna. To właśnie one, zdaniem ekspertów, umożliwią efektywną ochronę termiczną budynku przy zastosowaniu mniejszych grubości warstw izolacyjnych. Nowe rodzaje styropianu i wełny mineralnej będą mogły być stosowane w większości tradycyjnych konstrukcji bez szkody dla formy architektonicznej budynku, zaś ich wykorzystanie w izolacji pozwoli inwestorom na obniżenie kosztów. Ponadto, zdaniem autorów opracowania, nastąpi rozwój technologii wykorzystywanych w izolacji skomplikowanych elementów konstrukcyjnych lub trudno dostępnych miejsc budynku. Do takich technologii należy zaliczyć na przykład izolację próżniową, pozwalającą zredukować grubość warstwy izolacji do kilku centymetrów, czy też aerożele, wykorzystywane m.in. w izolacji satelitów, samolotów, pocisków rakietowych czy okrętów podwodnych. Osiąganiu coraz lepszych parametrów energetycznych budynków sprzyjać też może stosowanie na szeroką skalę nowoczesnego szkła np. w postaci szyb dwukomorowych, które łączą izolacyjność termiczną z wysoką przepuszczalnością energii do wnętrza pomieszczeń. Dzięki temu w sezonie grzewczym okna pozyskują więcej energii niż potrzeba na pokrycie jej strat.

Analiza KAPE przewiduje również zmiany w procesie konstrukcyjnym budynków. Eksperci spodziewają się rozwoju technologii budowy domów mieszkalnych jednorodzinnych opartych na lekkim szkielecie drewnianym lub stalowym. W ich ocenie koszty, tempo budowy, możliwości prefabrykacji takich konstrukcji uczynią tego typu budownictwo atrakcyjnym, zaś odpowiednią jakość tego typu konstrukcji zapewni produkcja na szeroką skalę. Podstawą samego projektowania budynków będzie optymalizacja rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych uwzględniająca analizę kosztów cyklu życia budynków. Architekci będą musieli jednocześnie spełnić wymagania klienta, często przyzwyczajonego do tradycyjnej architektury, oraz szukać rozwiązania optymalnego pomiędzy kształtem i konstrukcją budynku a możliwościami zastosowania technologii, które zapewnią tanią eksploatację i niskie zużycie energii.

Zwiększać będzie się również zapotrzebowanie na urządzenia korzystające z energii słonecznej lub technologii kogeneracji do produkcji energii na potrzeby własne budynku oraz na układy sterowania systemami grzewczo-wentylacyjnymi. Wzrost ilości budynków o dodatnim bilansie energii wytwarzanej ze źródeł odnawialnych, których mieszkańcy stają się prosumentami sprzedającymi nadwyżki wyprodukowanej energii, wymusi również rozwój inteligentnych sieci energetycznych oraz wyznaczy nową rolę dla przedsiębiorstw energetycznych.

Jak wynika z opracowania, w Polsce już obecnie, przy zmianie podejścia i oparciu procesu projektowania budynków na analizie całkowitych kosztów w cyklu użytkowania i eksploatacji, można stosować wymagania na co najmniej takim samym poziomie jak w Austrii, Niemczech, czy Danii. Eksperci KAPE są przekonani, że rozwój budownictwa energooszczędnego będzie korzystny dla wszystkich, przynosząc oszczędności użytkownikom budynków, napędzając polską gospodarkę oraz przyczyniając się do poprawy stanu środowiska naturalnego.

Zapowiadane zmiany zrewolucjonizują rodzime budownictwo, stanowiąc ogromną szansę dla przedsiębiorstw zajmujących się produkcją, dostarczaniem, instalacją i obsługą nowoczesnych materiałów budowlanych i urządzeń zwiększających efektywność energetyczną budynków. W perspektywie długoterminowej można się spodziewać spadku kosztów nowoczesnych rozwiązań technologicznych w relacji do cen energii, co jeszcze bardziej będzie uzasadniało budowanie obiektów jak najbardziej energooszczędnych.


Świadectwa energetyczne z opóźnieniem
prawo.rp.pl 07.09.2012
Prawodawca ciągle nie nadąża z wprowadzaniem unijnych przepisów dotyczących świadectw energetycznych

Nowa dyrektywa dotycząca świadectw energetycznych budynków powinna zostać zaimplementowana do polskich przepisów do 1 stycznia 2013 roku. Jednak już wiadomo, że termin ten nie będzie dotrzymany. Ministerstwo Transportu i Budownictwa przygotowało dopiero założenia do nowych przepisów, a do przygotowania samego projektu jest jeszcze daleko.

Okazało się, że kością niezgody jest zapis założeń dotyczący sprzedaży mieszkań i domów na rynku wtórnym. Zgodnie z nim świadectwo w takim wypadku będzie obowiązkowe. Bez niego nie będzie aktu notarialnego.

Przeciwne temu zapisowi było Ministerstwo Finansów – wyjaśnił Krzysztof Antczak, dyrektor Departamentu Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. Zapis na razie pozostał.

W tej chwili świadectwo energetyczne musi mieć nowy budynek. Jeżeli go nie ma, to inwestor nie załatwi formalności związanych z zakończeniem budowy. Certyfikatów wymaga się wprawdzie w razie zbycia lokali na rynku wtórnym oraz najmu, ale przepisy nie przewidują żadnych sankcji za ich brak.

Niestety, historia lubi się powtarzać. Podobnie było z poprzednią dyrektywą unijną. Dopiero gdy Komisja Europejska zagroziła karami za opóźnienia, Sejm przygotował przepisy i uchwalił je w pośpiechu. Ten pośpiech spowodował, że przepisy są obarczone ogromną liczbą błędów. Obowiązująca ustawa to karykatura dyrektywy. Świadectwo energetyczne można kupić na Allegro. Wprawdzie na rynku pierwotnym bez świadectwa nie dostanie się pozwolenia na użytkowanie, ale i w tym wypadku przepisy są omijane. Często deweloper przedstawia kupującemu świadectwo całego budynku, a nie wybranego lokalu. Kupujący nie jest wstanie uchwycić różnicy między zapotrzebowaniem energii w lokalu położonym w środku budynku narożnego i w lokalu np. na poddaszu.

Wiele postanowień nowej dyrektywy, jak te dotyczące rejestrów, trudno będzie zrealizować. Założenia przewidują, że Ministerstwo Transportu będzie prowadzić cztery różne rejestry związane z nową dyrektywą, a mianowicie: świadectw energetycznych, osób uprawnionych do ich wydawania, protokołów z przeglądów klimatyzacji oraz kotłów grzewczych, a także budynków użyteczności publicznej. Kto je będzie prowadził i weryfikował? Do tego trzeba przecież zatrudnić sztab ludzi.

Świadectwa mają też obowiązywać w wypadku umów najmu. W razie ich braku nie będzie żadnych sankcji. Nadal tego typu zapis będzie fikcją.


Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej, wzoru karty audytu efektywności energetycznej oraz metody obliczania oszczędności energii
27.08.2012
W Dzienniku Ustaw 2012 poz. 962 z dnia 27 sierpnia 2012 roku opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej, wzoru karty audytu efektywności energetycznej oraz metody obliczania oszczędności energii.


Budynki energooszczędne o około 40% tańsze niż tradycyjne
01.08.2012
Koszty budowy i eksploatacji budynków energooszczędnych, zbudowanych zgodnie z nowymi normami unijnymi, mogą być nawet o 37% niższe niż w przypadku budynków standardowych – wynika z analizy przeprowadzonej przez Krajową Agencję Poszanowania Energii (KAPE).

Mniejsze koszty można uzyskać w przypadku domów mieszkalnych oraz budynków biurowych i użyteczności publicznej, gdy są one budowane przynajmniej w standardzie energooszczędnym.

Przeprowadzona analiza wykazała, że w przypadku każdego rodzaju budynku, bez względu na zastosowane w nim źródło energii, podniesienie standardu energetycznego skutkuje zmniejszeniem zużycia energii oraz obniżeniem kosztów zdyskontowanych, czyli obejmujących całkowite koszty budowy i całkowite koszty eksploatacji, w 20-letnim cyklu użytkowania.

Jak wykazują szacunki ekspertów KAPE, całkowicie opłacalne jest budowanie budynków mieszkalnych o prostej bryle – zarówno jedno- jak i wielorodzinnych, w bardzo wysokim standardzie, dochodzącym w niektórych przypadkach nawet do standardu budynku pasywnego o bardzo niskim zapotrzebowaniu na energię. Budynki bardziej efektywne energetycznie, zwłaszcza pasywne, generują mniejsze nakłady na inwestycję, utrzymanie, zakup energii oraz mniejsze koszty uniknięte.

Koszt budowy i 20-letniej eksploatacji budynku mieszkalnego o prostej bryle prostopadłościanu i powierzchni 81 mkw, w przypadku gdy zasilany jest on gazem ziemnym i spełnia bardzo wysoki standard energetyczny, wynosi 390 000 zł i jest mniejszy o 53 000 niż budynku w standardzie podstawowym. Dla budynków zasilanych olejem lub gazem płynnym lub energią z sieci ciepłowniczej, najniższy zdyskontowany koszt w cyklu użytkowania przypada na domy o najwyższym standardzie z zamontowaną pompą ciepła i kolektorem słonecznym. Mniejsze koszty są możliwe do uzyskania również w przypadku budynków wielorodzinnych, takich jak przykładowo 11-piętrowy blok o powierzchni 2 736 mkw. Koszt zdyskontowany w 20-letnim cyklu użytkowania budynku zasilanego z sieci ciepłowniczej wynosi 12 562 096 zł, natomiast w przypadku budowy w bardzo wysokim standardzie energetycznym z pompą ciepła i kolektorem - 10 626 967 zł.

- Przeprowadzone przez nas szacunki obalają mit, jakoby sumaryczne koszty wznoszenia i eksploatacji budynków o wyższych standardach energetycznych były wyższe niż budynków tradycyjnych. Dzięki lepszemu ociepleniu lub zastosowaniu bardziej szczelnych okien, polskie rodziny są w stanie zmniejszyć nawet o ¼ wydatki związane ze zużyciem energii – mówi dr inż. Arkadiusz Węglarz, dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju KAPE.

Coraz bardziej opłacalne staje się także maksymalne podnoszenie standardu energetycznego budynków komercyjnych i publicznych do poziomów budownictwa pasywnego i około pasywnego. Dla budynku biurowego powierzchni użytkowej 2124 mkw którego głównym źródłem energii jest olej lub gaz płynny, najniższy zdyskontowany koszt w wysokości 6 838 667,1 zł, odnotowany został w przypadku wariantu o wysokim standardzie z zamontowanym kolektorem słonecznym. Przy zasilaniu węglem lub energią z sieci ciepłowniczej, najbardziej opłacalne jest dążenie do uzyskania bardzo wysokiego standardu budynku i wyposażenie go w kolektor słoneczny i pompę ciepła. Jak pokazuje analiza KAPE, podobnie jest w przypadku budynków publicznych. Koszt budowy i eksploatacji szkoły o powierzchni 5182 mkw, zbudowanej w bardzo wysokim standardzie energetycznym z wykorzystaniem pompy ciepła i kolektora słonecznego, może być o 5,66 mln zł mniejszy od nakładów poniesionych na standardowy budynek podłączony do sieci ciepłowniczej.

Budynki energooszczędne są osiągalne zarówno pod względem projektowym jak i wykonawczym, zarówno dla inwestorów prywatnych jak i komercyjnych. Kluczowe jest jednak traktowanie inwestycji jako całości, kończącej się nie w momencie oddawania budynku do użytkowania, ale dopiero po upływie zakładanego czasu eksploatacji. Zwiększenie świadomości budujących, że inwestowanie w budynek o podwyższonym standardzie i prostszej bryle zaowocuje niższym zdyskontowanym kosztem jego użytkowania, przyczyni się do zwiększania efektywności energetycznej budynków mieszkalnych i komercyjnych oraz realizacji zapisów Dyrektywy 31/2010/UE (Henryk Kwapisz, menadżer ds. kontaktów z administracją państwową i organizacjami branżowymi w Saint-Gobain).

Metodologia przeprowadzenia „Analizy metod optymalizacji standardu energetycznego budynków z uwzględnieniem kryteriów ekonomicznych, ekologicznych i kosztów zewnętrznych". Dla potrzeb analizy wykonana została symulacja zmian zapotrzebowania na ciepło dla 5 wariantów standardu energetycznego w zależności od zmian izolacyjności cieplnej przegród i zastosowania dostępnych technologii energooszczędnych. W zależności od zastosowanych rozwiązań energooszczędnych, lub ich braku, budynki występowały w wersji: standardowej, o podwyższonym standardzie, o wysokim standardzie, o bardzo wysokim standardzie, o bardzo wysokim standardzie z kolektorami słonecznymi, o bardzo wysokim standardzie z pompą ciepła. Podwyższenie standardu polegało na zastosowaniu lepszej izolacji ścian, podłóg i dachu, rurociągów dostarczających i rozprowadzających ciepło, montażu okien o lepszej izolacyjności cieplnej oraz lepszej armatury grzewczej i do ciepłej wody, czy wreszcie zainstalowanie bardziej wydajnej wentylacji. Dodatkowo założone zostało zastosowanie odnawialnych źródeł energii, takich jak kolektory słoneczne i pompy ciepła.

Koszty budowy budynku standardowego oraz jego zapotrzebowanie na energię zostały wycenione zgodnie z polskimi normami i rozporządzeniami na podstawie Biuletynu Cen Obiektów Budowlanych z 2011 roku. Szacowany był zdyskontowany koszt całkowity, zgodnie z zalecaną metodologią opracowaną przez Komisję Europejską, obejmujący całkowite koszty budowy i całkowite koszty eksploatacji (wszystkich mediów sieciowych i paliw) budynku z uwzględnieniem zmian kosztów energii oraz kosztów dodatkowych. Zmiany kosztów energii zostały założone na poziomie 6% ponad poziom inflacji rok do roku w dwudziestoletnim okresie eksploatacji oraz przy 2,5% rocznie wskaźniku inflacji w odniesieniu do kosztów serwisów i przeglądów.


Dopłaty do efektywności energetycznej
Dziennik Gazeta Prawna 25.07.2012
Państwo ma dopłacać do energooszczędnych domów, sprzętu AGD i aut. Środki będą pochodziły z handlu prawami do emisji dwutlenku węgla, który w ciągu pięciu lat może dać 14 mld zł, a do końca dekady co najmniej 27,3 mld zł. .

Te wpływy zaczną od przyszłego roku zasilać budżet państwa, ale o ich podziale zdecyduje ustawa szykowana właśnie przez resort środowiska. Z jej uchwaleniem Polska musi zdążyć do końca roku. .

Ministerstwo Gospodarki chce, by w katalogu ogólnodostępnych ulg były dopłaty do zakupu polskich technologii, jak np. paneli solarnych, energooszczędnego oświetlenia, czy krajowego sprzętu AGD. .

Według MG system mógłby obejmować też zachęty do zakupu nowych aut o obniżonej emisyjności lub elektrycznych, a środki szłyby także na dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych, czy kredytów dla małych i średnich firm na poprawę efektywności energetycznej. .

Mimo, że resort finansów zawnioskował właśnie, by te środki w całości stanowiły dochód budżetu, są na to małe szanse, bo unijne regulacje nakazują, by co najmniej połowa tych pieniędzy szła na ochronę klimatyczną.


Kolejny konkurs GIS
16.07.2012
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchamia kolejny konkurs o dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej, realizowanego w ramach programu priorytetowego System Zielonych Inwestycji (GIS).

Środki na wsparcie przedsięwzięć mają być zapewnione ze środków NFOŚIGW, w tym ze środków GIS, ze sprzedaży jednostek przyznanej emisji AAU.

Jak podaje NFOŚiGW dofinansowanie w piątym konkursie udzielane będzie w formie dotacji do 30% kosztów kwalifikowanych oraz w formie pożyczki do 60% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Nabór wniosków od 1 września do 1 października br.

Beneficjentami konkursu mogą być m. in. jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki, podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego niebędące przedsiębiorcami, Ochotnicza Straż Pożarna, uczelnie, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej oraz podmioty lecznicze, organizacje pozarządowe, kościoły i inne związki wyznaniowe. Minimalny koszt całkowity przedsięwzięcia to 2 mln zł.

Dofinansowanie może być udzielone na m.in.: ocieplenie obiektu, wymianę okien i drzwi, przebudowę systemów grzewczych wraz z wymianą źródła ciepła, modernizację systemów wentylacji i klimatyzacji oraz wymianę oświetlenia na energooszczędne, a także na wykorzystanie technologii odnawialnych źródeł energii.

Jest to już piąty z kolei konkurs ogłoszony w ramach programu priorytetowego System Zielonych Inwestycji (GIS), część 1 - zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej. Poprzedni nabór wniosków trwał od 18 do 31 maja 2012 roku, a kwota środków przeznaczona na dofinansowanie przedsięwzięć w formie dotacji wynosiła 155 mln zł.


170 mln zł dla firm na wzrost efektywności energetycznej
12.07.2012
Ponad 170 milionów złotych może trafić do przedsiębiorstw w ramach programu priorytetowego "Efektywne wykorzystanie energii". Nabór wniosków do programu rusza 16 lipca 2012.

W okresie lipiec - październik br. można składać wnioski do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) o dofinansowanie 70% kosztów audytów energetycznych oraz o udzielenie pożyczki na pokrycie do 75% kosztów inwestycji ograniczającej energochłonność w firmie. Program ten to doskonała okazja do przeprowadzenia niezbędnych inwestycji w systemy energetyczne w firmach ze znaczącym wsparciem ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Przyjmowanie zgłoszeń na dofinansowanie audytów potrwa do 31 października br., a w przypadku pożyczek na inwestycje do 28 września br. Beneficjentami konkursu mogą być przedsiębiorcy, których przeciętne zużycie energii końcowej wynosi co najmniej 20 000 MWh na rok.

Program podzielony jest na dwie części. W ramach pierwszej części można uzyskać dofinansowanie do 70% kosztów kwalifikowanych (pomoc de minimis) kompleksowych audytów energetycznych i elektroenergetycznych w podmiotach, w których minimalna wielkość przeciętnego zużycia energii, w roku poprzedzającym złożenie wniosku o audyt, wyniosła 20 000 MWh. Pula przeznaczonych na ten cel środków wynosi 14 mln złotych. Wnioski można składać w NFOŚiGW do 31 października 2012. Przy czym konkursy na audyt odbywać się będą w rundach miesięcznych, co oznacza, iż w sumie będzie ich cztery.

W ramach drugiej części programu przedsiębiorcy mogą ubiegać się o pożyczkę na pokrycie do 75% kosztów przedsięwzięcia inwestycyjnego służącego poprawie efektywności energetycznej, wykonywanym według zaleceń audytu. Przedmiotem finansowania pożyczką z NFOŚiGW może być wykonanie na podstawie zaleceń audytu (wskazującego na możliwość oszczędności w zużyciu energii nie mniej niż 7%) inwestycji o minimalnym koszcie kwalifikowanym 5 mln zł. Koszty kwalifikowane obejmują przykładowo: plany i projekty, nabycie gruntu i przygotowanie placu budowy, nabycie maszyn i urządzeń, roboty montażowe i budowlano – montażowe, nabycie wartości niematerialnych i prawnych, prace geodezyjne i konserwatorskie, nadzór inwestorski. Wysokość dofinansowania wynosi od 3,5 mln złotych do 90 mln złotych. Pożyczki są preferencyjne (oprocentowanie w skali roku WIBOR 3M + 50 pkt bazowych). Wnioski do NFOSiGW składać można do 28 września 2012. Pula przeznaczona na te inwestycje to 156 milionów złotych.

Jest to druga edycja konkursu mającego na celu wsparcie polskich przedsiębiorców w przeprowadzaniu inwestycji podnoszących energooszczędność.

Program będzie realizowany w formie dwóch, niezależnych od siebie części - pierwsza zakłada dofinansowanie audytu energetycznego, zaś druga pożyczkę na inwestycję mająca na celu zwiększenie efektywności energetycznej przedsiębiorstwa. Oznacza to, że firmy, które przeprowadziły audyt energetyczny niezależnie, poza dofinansowaniem, wciąż mogą starać się o pożyczkę na wdrożenie jego zaleceń, pod warunkiem, że audyt ten spełnia warunki progowe.

Można spodziewać się wzmożonej aktywności przedsiębiorców w ogłoszonym właśnie konkursie. Zainteresowanie będzie tym większe, iż podnoszenie energooszczędności staje się jednym z ważniejszych priorytetów firm, zaś środki na wsparcie tego typu przedsięwzięć są bardzo ograniczone.

Jest to doskonała okazja optymalizacji kosztów ponoszonych w przedsiębiorstwach w związku z identyfikacją i wdrażaniem programów energooszczędnych. Wsparcie dostępne jest praktycznie dla wszystkich branż, choć doświadczenia z poprzednich konkursów wskazują, iż cieszy się ono największą popularnością w takich branżach jak chemiczna (w tym kosmetyczna), energetyczna, hutnicza, spożywcza czy papiernicza, gdzie zużycie energii jest rzeczywiście na bardzo wysokim poziomie.

Wysoki budżet konkursu, jak również złagodzenie kryteriów dostępu, daje realną możliwość dofinansowania projektu, którą na pewno warto wykorzystać. Dotychczas kryterium wejścia wymagało od przedsiębiorców minimalnego zużycia energii na poziomie 50 000 MWh/rok, podczas gdy w obecnym konkursie będzie to 20 000 MWh/rok.

Pomimo, iż nabory wniosków na dofinansowanie audytów organizowane będą w czterech, comiesięcznych rundach, zalecamy przedsiębiorcom by nie czekali ze złożeniem wniosku do ostatniej, październikowej tury. Doświadczenie poprzedniego konkursu wskazuje, iż wielu inwestorów składa wnioski w ostatnim naborze, co może narazić ich na wysoką konkurencję, a co za tym idzie, mniejsze szanse na przyznanie dotacji.


Poważne opóźnienie Polski we wdrażaniu dyrektywy o charakterystyce energetycznej budynków
09.07.2012
Dzisiaj upływa termin wdrożenia recastu dyrektywy o charakterystyce energetycznej budynków (EPBD 2010/31/UE) do polskiego prawa. Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w marcu br. opublikowało założenia do projektu ustawy wdrażającej zapisy dyrektywy do polskiego prawa, które były poddawane konsultacjom społecznym. Jednak Ministerstwo nie upubliczniło dotąd projektu tej ustawy, więc z pewnością nie wejdzie ona w terminie i będzie to już kolejna dyrektywa, która jest opóźniona. Konsekwencje tego są oczywiste. Będą dwa upomnienia ze strony Komisji Europejskiej. Jeżeli Polska nie wytłumaczy się z opóźnień, to na Polskę może zostać nałożona kolejna kara finansowa.

Polski rząd przekonuje publicznie na forum europejskim, że Unia Europejska powinna poprawiać efektywność energetyczną i efektywnie wykorzystywać zasoby. Ale jednocześnie, Polska ma nie wdrożoną dyrektywę efektywnościową, słabą ustawę o efektywności energetycznej, do której wciąż nie ma rozporządzeń i bardzo niskie cele wewnątrz krajowe. Na poziomie unijnym prezentujemy się jako wielcy zwolennicy efektywności energetycznej, ale jeżeli KE powie „sprawdzam", to okaże się, że na tle innych państw wyglądamy źle. Obecnie, nowo powstające budynki nie spełniają żadnych standardów unijnych. Co więcej w 2008 roku Polska wręcz zmniejszyła standardy efektywności cieplnej budynków, zamiast go zwiększyć.

Dyrektywa budowlana jest recastem dyrektywy z 2002 r. - wzmacnia i unowocześnienia jej przepisy. Według tej dyrektywy budynki będą wymagały co 5 lat regularnych kontroli dotyczących zużycia energii, mających pokazać, na ile jest to budynek efektywny energetycznie. Przy budowie nowego budynku trzeba będzie udowodnić, że wykorzystano najlepsze dostępne rozwiązania efektywnie energetycznie, które były opłacalne. We wniosku o pozwolenie na budowę trzeba udokumentować, że na etapie projektowania rozważono i uwzględniono możliwość wykorzystania OZE, kogeneracji, ogrzewania i chłodzenia lokalnego lub blokowego. Prawidłłowe zaimplementowanie dyrektywy spowoduje rewolucję na rynku budowlanym.

W celu realizacji dyrektywy i przyspieszenia rozwoju budownictwa energooszczędnego w Polsce powinny zostać wprowadzone zachęty finansowe i wyeliminowane bariery rynkowe. Może to być np. zmniejszenie podatku VAT na wybrane usługi. Tu może jednak pojawić się problem, dający się zauważyć już na etapie konsultacji społecznych. Ministerstwo Finansów było przeciwne wszelkim kosztowym inwestycjom w poprawę efektywności energetycznej. To kolejny polski absurd. To co się najbardziej opłaca, czyli oszczędzanie energii, jest uznawane za zbyt kosztowne.

Ministerstwo Gospodarki oraz Ministerstwo Transportu wskazywały przy projekcie ustawy o efektywności energetycznej i projektach innych regulacji, że właściwe rozwiązania fiskalne czy obowiązki sektora publicznego związane z poprawą efektywności szybko przynoszą korzyści ekonomiczne. Ministerstwo Finansów blokuje jednak wszelkie tego typu rozwiązania, bo od analiz wykazujących ich opłacalność, ważniejszy dla Ministerstwa jest ich wpływ na bieżący budżet.

W ustawie o efektywności energetycznej, tak jak nakazywała dyrektywa efektywnościowa, powinien być obowiązek ograniczenia zużycia energii elektrycznej w budynkach publicznych o 1% rocznie. Według przeprowadzonych analiz takie inwestycje zwracają się w okresie 5-7 lat. Ministerstwo Finansów uznało jednak, że to jest zbyt długi okres zwrotu.

Kiedy ustawa może wejść w życie? Kilka miesięcy po jej podpisaniu przez prezydenta. A to nastąpi najwcześniej za rok. Jesteśmy na etapie konsultacji społecznych założeń do tej ustawy. Nawet jeżeli Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej trzyma tę ustawę gotową w szufladzie biurka i tylko czeka, aż zakończą się oficjalne konsultacje, aby nanieść poprawki, co jest założeniem bardzo optymistycznym, to i tak proces legislacyjny będzie długi. Najpierw będą konsultacje społeczne i międzyresortowe projektu ustawy, potem trafi ona na Komitet Stały, następnie do Rady Ministrów, Sejmu, komisji sejmowych a wreszcie do Senatu i prezydenta. Do ustawy konieczne są rozporządzenia wykonawcze.

Polska obecnie płaci codziennie kilkaset tysięcy euro kar dziennie za niewdrożone dyrektywy. To skandal , że przez opóźnienia naszej administracji w ten sposób marnowane są pieniądze podatników. Zwłaszcza, że dzieje się w związku z działaniami, które mogą przynieść duże korzyści.


Mazowiecki Pakt na rzecz Oszczędności Energii
15.06.2012
Już teraz samorządy powinny przygotowywać projekty, które będą mogły ubiegać się o dofinansowanie ze środków unijnych w latach 2014-20, zwłaszcza w zakresie efektywnego zarządzania energią i nowych jej źródeł. To opinia jaką wyraził marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.

W starostwie powiatowym w Płocku samorządowcom z tego regionu Struzik przedstawił w piątek założenia podpisanego w kwietniu Mazowieckiego Paktu na rzecz Oszczędności Energii (MPOE).

„Warto myśleć w swoich działaniach i strategiach o tak ważnych zadaniach, jak ograniczanie emisji dwutlenku węgla, pozyskiwanie nowych, odnawialnych źródeł energii, o inteligentnym i oszczędnym zarządzaniu energią, i przygotowywać obszary projektów na następny okresu" - przekonywał samorządowców Struzik.

Mazowiecki Pakt na rzecz Oszczędności Energii nawiązuje w swojej idei do zobowiązań Polski, jako członka Unii Europejskiej w ramach celów, jakich uzyskanie do 2020 roku wspólnota wyznaczyła w programie 3x20, czyli w zmniejszenie o 20% emisji gazów cieplarnianych, zmniejszenie zużycia energii o 20% i zwiększenie do 20% udziału energii z odnawialnych źródeł w jej całkowitym zużyciu.

„Wśród tych zadań bardzo istotne jest obniżenie zużycia energii, co możemy uzyskać poprzez działania podnoszące efektywność energetyczną, jak na przykład uzupełnianie źródeł energii, ograniczenie strat w jej wykorzystywaniu. To jest już wyzwanie nie tylko wspólnot samorządowych, ale także krajowe, europejskie, można powiedzieć - światowe."

Marszałek zwrócił uwagę, że w ramach perspektywy budżetowej Unii Europejskiej na lata 2014-20 sytuacja województwa mazowieckiego może okazać się inna niż pozostałych regionów Polski. Z uwagi na przekroczenie poziomu 75% średniej unijnej dochodu narodowego na mieszkańca województwa mazowieckie może bowiem utracić status regionu rozwijającego się, gdzie wsparcie środków unijnych jest najwyższe.

„To oznacza, że musimy się skoncentrować, również w sensie poszukiwania środków, na takich obszarach i takich projektach, w których będziemy mogli te pieniądze pozyskiwać. Myślę tu i o samorządach, ale i o przedsiębiorcach, o wszystkich, którzy chcieliby, tak jak do tej pory, korzystać ze wsparcia unijnego" - powiedział Struzik.

„Mówiąc obrazowo pewnie będzie znacznie mniej pieniędzy na drogi i mosty, ale będą pieniądze na działania efektywnościowe w wykorzystaniu energii, na budowanie inteligentnych budynków z dużą efektywnością energetyczną, dostosowanie obiektów użyteczności publicznej do takich właśnie parametrów, pewnie będą też pieniądze na transport szynowy, a mniej będzie na tradycyjne obszary infrastruktury. Warto o tym wiedzieć i pamiętać" - wyjaśnił marszałek.

Dodał przy tym, że samorząd województwa mazowieckiego przygotowuje już, równolegle z aktualizacją strategii rozwoju, założenia do regionalnego programu operacyjnego na lata 2014-20. W ramach tego programu na lata 2007-13 województwa mazowieckie otrzymało 1,86 mld euro - to największy z 16. regionalnych programów operacyjnych.

Celem MPOE jest zachęcenie pomiotów publicznych z woj. mazowieckiego do podjęcia działań na rzecz ochrony środowiska, nowoczesnych metod wytwarzania i przesyłania energii oraz wdrażania nowych technologii energetycznych. Porozumienie podpisali 10 kwietnia m.in. przedstawiciele mazowieckich organizacji samorządowych, w tym marszałek woj. mazowieckiego Adam Struzik, przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Mazowieckiego Bogdan Mirosław Pągowski (starosta wyszkowski), a także przedstawiciele instytucji i podmiotów energetycznych, działających w regionie: RWE Polska, Energa i PGNiG.


Kompromis w sprawie dyrektywy o efektywności energetycznej
14.06.2012
14 czerwca ambasadorzy przy UE zatwierdzili porozumienie Rady UE, PE i KE w sprawie dyrektywy o efektywności energetycznej.

Komisja Europejska w czerwcu 2011 roku przedstawiła projekt zmian dyrektywy o efektywności energetycznej, w którym zaproponowała środki, pozwalające osiągnąć cel 20% oszczędności energii do 2020 roku. Środki te to, między innymi, obowiązkowa modernizacja budynków publicznych i oszczędność w przesyle energii. Do tej pory kraje miały swobodę w osiąganiu celu efektywności energetycznej, przez co przy obecnym tempie w 2020 r. Unia Europejska osiągnie 9%, a nie planowane 20% oszczędności energii.

Zgodnie z opinią komisarz UE ds. klimatu Connie Hedegaard, choć Komisja chciała pójść dalej w swojej propozycji, to porozumienie jest ważnym krokiem na przód w wysiłkach klimatycznych. Dyrektywa pomoże zmniejszyć naszą zależność od paliw kopalnych. Według komisarza ds. energii Guenthera Ettingera to duży krok naprzód, gdyż po raz pierwszy mamy prawnie wiążące środki efektywności energetycznej. Europa jest na znacznie lepszej pozycji, by osiągnąć 20% cel w 2020 roku.

Czwartkowe porozumienie realizuje dwie trzecie tego, na co mieliśmy nadzieję i tak do 2020 roku przyniesie 100 mln ton ekwiwalentu oleju opałowego oszczędności zamiast 152 milionów ton.

Z zakończenia negocjacji zadowolenie wyraził Parlament Europejski, choć był zwolennikiem ambitnego podejścia. Europoseł Zielonych Claude Turmes wyraził opinię, że porozumienie pobudzi europejską gospodarkę i pomoże osiągnąć cele bezpieczeństwa energetycznego i ochrony klimatu.

Zadowolona jest też duńska prezydencja, która doceniła polski wkład w zamknięcie negocjacji: „Polska delegacja była jednym z najgorętszych zwolenników efektywności energetycznej i walnie przyczyniła się do sukcesu".

Względem propozycji KE, ministrowie osłabili m.in. zapis o obowiązkowej modernizacji budynków publicznych tak, by nie traciły ciepła i zużywały mniej energii. KE proponowała, by modernizowane było 3% wszystkich budynków publicznych. Ministrowie przystali na 3%, ale tylko budynków rządowych, które średnio stanowią w krajach UE 10% wszystkich budynków publicznych, choć np. w Niemczech tylko 2,5%. Ponadto kraje zamiast modernizacji budynków mogą w sektorze rządowym stosować tzw. środki równoważne, czyli np. zamontować oszczędne systemy oświetlenia.

Porozumienie zakłada, zgodnie z zamierzeniem KE, że dostawcy będą oszczędzać co roku 1,5% konsumowanej energii. Kraje UE mogą to uzyskać poprzez dobrowolne programy i zachęty bądź też wyznaczenie dostawcom wiążącego celu.

Jednak w odróżnieniu od propozycji KE, kraje będą mogły realizować cel 1,5% „elastycznie". To znaczy w jednym roku mogą osiągnąć np. oszczędność rzędu 1,5% konsumowanej energii, za to w kolejnym 2,5%. W sumie elastyczność ta nie może przekroczyć 25% (w stosunku do celu rocznego).

Czwartkowe porozumienie jest osłabione jeszcze w kilku innych miejscach. Na przykład KE chciała, by wszystkie nowe elektrownie wytwarzały prąd w tzw. kogeneracji z ciepłem. Ministrowie wynegocjowali, że wymóg ten nie będzie dotyczyć wszystkich nowych elektrowni, ale tylko niektórych, w których kogeneracja będzie opłacalna. Ponadto wymóg najwyższej efektywności energetycznej nie będzie dotyczyć wszystkich przetargów publicznych, ale tylko tych powyżej 130 tys. euro.

KE nie udało się też przeforsować zapisu zobowiązującego dostawców energii do sporządzania dla swoich klientów comiesięcznych zestawień kosztów zużycia energii na podstawie wskazań tzw. inteligentnych liczników. Dostawcy będą zobowiązani do takich zestawień, ale co sześć miesięcy (teraz raz w roku), a na specjalną prośbę klienta - co trzy miesiące.

KE jest natomiast zadowolona z kilku ambitniejszych zapisów w porozumieniu. Na przykład przewidziana w dyrektywie na 2014 roku ocena postępów krajów członkowskich w osiąganiu celów efektywności energetycznej będzie odnosić się do „ilościowego" wyznacznika wyrażonego w tonach ekwiwalentu oleju opałowego. Cel ten będzie określony m.in. na podstawie narodowych planów efektywności energetycznej, które mają powstać do kwietnia 2013 roku. Jeśli kraje go nie spełnią, KE może zaproponować dla nich dalsze środki, np. wiążące cele.

Jako małe ambitne czwartkowe porozumienie określiły organizacje ekologiczne.

By dyrektywa weszła w życie, porozumienie muszą jeszcze przegłosować eurodeputowani; możliwe, że na głosowaniu plenarnym we wrześniu.


Wkrótce przetargi na białe certyfikaty
06.06.2012
Ministerstwo Gospodarki skończyło prace nad rozporządzeniami do ustawy o efektywności energetycznej.

Wicepremier Waldemar Pawlak ocenia, że rozporządzenia niezbędne do organizacji przetargów na tzw. białe certyfikaty, będą mogły wejść w życie za około 2 tygodnie. Ministerstwo gospodarki skończyło uzgodnienia projektów rozporządzeń.

System białych certyfikatów wspiera inwestycje energooszczędne. Od stycznia 2013 roku do zakupu tych certyfikatów będą zobowiązane spółki sprzedające odbiorcom końcowym ciepło, energię elektryczną lub paliwa gazowe. Przetargi na dostawę białych certyfikatów ma organizować Urząd Regulacji Energetyki. Mają one ruszyć jeszcze w tym roku.

- Spodziewamy się dużego zainteresowania. Próg inwestycji jest niski, więc nawet małe wspólnoty będą mogły korzystać z systemu certyfikatów – ocenił Waldemar Pawlak.

Minimalna wartość średnich rocznych oszczędności energii pierwotnej osiągniętych w wyniku realizacji przedsięwzięcia lub przedsięwzięć tego samego rodzaju, uprawniających do udziału w przetargu określono na 10 toe energii pierwotnej, a maksymalną na 100 toe. Wartość opłaty zastępczej wyniesie około 1.000 zł za 1 toe.


1 toe – 1 tona oleju ekwiwalentnego, równoważnik jednej metrycznej tony ropy naftowej o wartości opałowej równej 10.000 kcal/kg, 1 toe = 41 868 MJ = 11.63 MWh.


Dopłaty do domów energooszczędnych
17.05.2012
Jeszcze w tym tygodniu Narodowy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ma przedstawić założenia nowego programu, warunki uzyskania pomocy finansowej i szacunki dotyczące liczby osób, które będą mogły z niej skorzystać. Wiadomo już, że pomoc będzie polegała na dopłatach do kredytów bankowych zaciąganych na budowę i zakup energooszczędnych mieszkań.

Ogólnopolski program jest wzorowany na przykładzie Katowic, gdzie od kilku miesięcy taki pilotażowy program realizuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Oparty jest też na doświadczeniach z Niemiec, gdzie dopłaty do domów energooszczędnych stosowane są od lat oraz programie dopłat do kolektorów słonecznych, który cieszy się ogromnym zainteresowaniem.


Głęboka termomodernizacja
27.04.2012
Zgodnie z szacunkami Koalicji Klimatycznej, w ramach aukcji uprawnień do emisji gazów cieplarnianych przewidzianych w Europejskim Systemie Handlu Emisjami (EU ETS), w latach 2013-2020 Polska otrzyma około 45 mld zł, przy założeniu, że jedna tona emisji będzie miała wartość 12 euro, przy średnim kursie euro 4,2 zł, a Polska uzyska derogację w wysokości, o którą wnioskuje.

Unia zaleca wykorzystanie 50% tych środków na ochronę klimatu.

Koalicja Klimatyczna apeluje do rządu o przeznaczenie tych pieniędzy na działania mające pomóc obywatelom poprawić efektywność energetyczną w ich domach.

- Do tej pory rząd nie powiedział na co dokładnie zamierza przeznaczyć te środki. Obawiamy się, że trafią one do budżetu państwa. Oczywiście z punktu widzenia budżetu byłoby to korzystne, bo zmniejszyło by deficyt, jednak nie przyniesie wielostronnych korzyści płynących z poprawy efektywności energetycznej. Nie pozwoli na zmniejszenie ubóstwa energetycznego i nie pozwoli na stworzenie nowych miejsc pracy - mówił dr hab. Zbigniew Karaczun z Koalicji Klimatycznej.

Koalicja Klimatyczna proponuje zyski ze sprzedaży uprawnień przeznaczyć na realizację projektów termomodernizacji istniejących budynków indywidualnych do standardów budynków niemal zero-energetycznych (tzw. projekty głębokiej termomodernizacji) oraz głęboką poprawę efektywności energetycznej budynków publicznych. Według wyliczeń koalicji z programu skorzystać mogłoby około 400 tys. gospodarstw domowych.

Dla osób, spółdzielni mieszkaniowych i deweloperów, którzy poprawili efektywność energetyczną i dokonali głębokiej termomodernizacji proponujemy dofinansowania na budowę mikro źródeł energii odnawialnej o mocy do 20 kW, aby te budynki stały się w pełni niezależne energetycznie.

Jednocześnie koalicja postuluje, aby rozpocząć przygotowania do wdrożenia zapisów odnowionej dyrektywy 2010/31/UE o charakterystyce energetycznej budynków, która zakłada, że do 31 grudnia 2020 roku wszystkie nowe budynki powinny spełniać kryterium budynku prawie zero-energetycznego.

Wdrożenie programu termomodernizacji budynków i wsparcia budownictwa o niskim zapotrzebowaniu na energię, według szacunków koalicji, przyczyni się do stworzenia od 98 tys. do 197 tys. miejsc pracy, poprawi bezpieczeństwo energetyczne kraju oraz ułatwi zamknięcie luki w bilansie energetycznym państwa. Program przyczyni się również do szybkiego wzrostu produkcji urządzeń oraz materiałów do termomodernizacji i zarządzania energią.

Działania proponowane przez Koalicję Klimatyczną wzorowane są na rozwiązaniach wprowadzonych m.in. w Czechach. Tam program termomodernizacyjny „Grenn lights to savings" został stworzony z myślą o indywidualnych budynkach mieszkalnych.

Z bezpośrednich dotacji na poziomie 65% kosztów inwestycji, jak również dofinansowania do przygotowania dokumentacji technicznej, w tym audytów energetycznych, skorzystało w ciągu dwóch lat ponad 50.000 gospodarstw domowych. Dzięki temu zmniejszono zapotrzebowanie na energię i surowce energetyczne, poprawiono kondycję budżetów domowych, wzrosła także wartość nieruchomości.


Co dalej z efektywnością energetyczną?
26.04.2012
Polski rząd skoncentrował się na unijnych celach dotyczących ograniczania emisji dwutlenku węgla oraz wzrostu udziału energii odnawialnej, zapominając o działaniach z zakresu efektywności energetycznej.

- Nie ma nic ważniejszego w Polsce niż poprawa efektywności energetycznej. Stale zużywamy za dużo energii elektrycznej i ciepła. Musimy ten stan poprawić. Zużywamy dużo więcej energii niż kraje Europy zachodniej. To opinia prof. Macieja Nowickiego, byłego ministra środowiska. Wypowiedziana podczas konferencji zorganizowanej przez Koalicję Klimatyczną.

Zdaniem byłego ministra środowiska, w Polsce ciągle zastanawiamy się i debatujemy nad określaniem miksu energetycznym, a o oszczędności energii całkowicie zapominamy.

Działania podejmują Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ale to kropla w morzu potrzeb. Niezbędne jest systemowe podejście do efektywności energetycznej.

W zakresie oszczędzania energii niewiele pomogło uchwalenie przez rząd ustawy o efektywności energetycznej, twierdzi prof. Tadeusz Skoczkowski z Instytutu Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej.

Ustawa o efektywności energetycznej uchwalona została w kwietniu ubiegłego roku. Od tamtej pory minął rok i nie dostrzegam jakiegokolwiek wpływu tej ustawy na życie. Przez cały rok nie ukazały się rozporządzenia wykonawcze, nie ruszył również system białych certyfikatów. Nie ma także instytucji publicznej, która byłaby odpowiedzialna za poprawę efektywności energetycznej polskiej gospodarki.


Drugi Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej w Polsce
18.04.2012
Rada Ministrów przyjęła 17 kwietnia br. Drugi Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej w Polsce. Plan postuluje m.in. rozwój systemu białych certyfikatów, wsparcie przedsięwzięć termoizolacyjnych oraz programy wdrażane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Drugi Krajowy Plan Działań (KPD) skierowany jest przede wszystkim do końcowych odbiorców energii elektrycznej, którzy kupują energię na użytek własny oraz przedsiębiorstw energetycznych. Zawiera również informację o realizacji krajowego celu w zakresie oszczędnego gospodarowania energią. Zgodnie z nim do 2016 r. oszczędność energii finalnej nie może być mniejsza niż 9% jej średniego krajowego zużycia w ciągu roku, przy czym uśrednienie obejmuje lata 2001-2005.

Głównym środkiem służącym poprawie efektywności energetycznej będzie między innymi system białych certyfikatów. Mechanizm ten ma wspierać inwestycje w przedsięwzięcia energooszczędne takie jak modernizacja budynków, lokalnych sieci ciepłowniczych i źródeł ciepła, izolacja instalacji przemysłowych, jak też odzysk energii w procesach przemysłowych.

Wsparciem w realizacji projektów efektywnego wykorzystania energii będzie również Fundusz Termomodernizacji i Remontów, adresowany głównie do sektora budynków mieszkalnych. Dotacja z budżetu państwa na Fundusz Termomodernizacji i Remontów w 2011 r. wynosiła 200 mln zł. W kolejnych latach kwota ta zostanie utrzymana na zbliżonym poziomie, o ile pozwolą na to uwarunkowania budżetowe.

Dostępne będą też programy wdrażane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), a także środki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Zgodnie z założeniami Drugiego KPD, NFOŚiGW we współpracy z sektorem bankowym realizuje program dopłat na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych. Kredyty te przeznaczone są na zakup i montaż kolektorów słonecznych do ogrzewania ciepłej wody użytkowej oraz zasilania w energię innych odbiorników ciepła w budynkach mieszkalnych. Program skierowany jest do osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych, a dopłata NFOŚiGW to 45% kapitału kredytu bankowego wykorzystanego na sfinansowanie kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. W budżecie programu zarezerwowano 300 milionów zł na wypłaty dotacji do umów kredytu zawieranych w latach 2010-2014.

Drugi Krajowy Program Działań w zakresie efektywności energetycznej został przygotowany w związku z obowiązkiem przekazywania Komisji Europejskiej sprawozdań na podstawie dyrektywy 2006/32/WE w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych.

Drugi Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej w Polsce


Wpływ na rynek pracy programu głębokiej modernizacji energetycznej budynków w Polsce
10.04.2012
Realizując program głębokiej termomodernizacji w budownictwie, w Polsce może powstać nawet 250 tys. nowych miejsc pracy netto, wynika z raportu opracowanego przez Instytut na rzecz Ekorozwoju.

W raporcie „Wpływ na rynek pracy programu głębokiej modernizacji energetycznej budynków w Polsce" wykazano, że w Polsce można zmniejszyć do 84% ilość energii zużywanej do ogrzewania budynków oraz ograniczyć związane z tym emisje dwutlenku węgla, dzięki zakrojonej na dużą skalę głębokiej termomodernizacji budynków w całym kraju.

Korzyści z wdrożenia ambitnej polityki zwiększania efektywności energetycznej budynków jest jednak dużo więcej. To szansa na zwiększenie niezależności energetycznej Polski, poprawę konkurencyjności polskich przedsiębiorstw, wzrost ekoinnowacyjności oraz poprawę komfortu życia obywateli.

Według autorów raportu realizacja programu głębokiej termomodernizacji wpłynie na poprawę kondycji polskiej gospodarki poprzez: zwiększenie zatrudnienia (netto), szybki rozwój produkcji urządzeń oraz materiałów do termomodernizacji i zarządzania energią, poprawę bezpieczeństwa energetycznego, umożliwienie zamknięcia luki w bilansie energetycznym państwa związanej z wyłączaniem przestarzałych bloków w elektrowniach węglowych w latach 2013-2020.

Do korzyści dla gospodarstw domowych należy zmniejszenie zagrożenia ubóstwem energetycznym (niższe rachunki), czy wzrost wartości nieruchomości. Dodatkowo zmniejszają się koszty zewnętrzne związane z produkcją energii, co sprawia, że np. dzięki niższym zanieczyszczeniom powietrza spada zachorowalność na m.in. choroby układu oddechowego.

Programy poprawy efektywności energetycznej od lat podejmowane są w ramach Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Funduszu Termomodernizacji i Remontów. Środki na działania proefektywnościowe dostępne są i będą (w najbliższej perspektywie finansowej) w ramach polityki spójności.

Warto również zwrócić uwagę, że zgodnie z artykułem 10. dyrektywy ETS 2003/87/EC minimum 50% zysków z handlu uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla powinno być przeznaczonych na przedsięwzięcia przyczyniające się do ochrony klimatu.


Projekt założeń projektu ustawy o charakterystyce energetycznej budynków
23.03.2012
Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej opracowało projekt założeń do projektu ustawy o charakterystyce energetycznej budynków. Projekt ustawy skierowany został do konsultacji społecznych.

Projekt założeń projektu ustawy o charakterystyce energetycznej budynków


Nowy wzór świadectwa charakterystyki energetycznej budynku
15.03.2012
Bank Gospodarstwa Krajowego ogłosił przetarg na zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie Systemu Rejestrów związanych z działaniami na rzecz poprawy efektywności energetycznej.

Centralny system rejestrów ma powstać w celu wprowadzania oraz monitorowania systemu świadectw charakterystyki energetycznej budynków w Polsce i stanu budynków użyteczności publicznej pod zużycia i zapotrzebowania na energie. Rejestr ma być wykorzystywany do przetwarzania danych dla celów raportowania, sporządzania analiz, zestawień oraz uzyskiwania danych w oparciu o dowolne kryteria w celu efektywnego nadzorowania zużycia energii w budynkach.

Rejestr ma składać się z następujących modułów głównych:

- moduł umożliwiający rejestrowanie i zarządzanie informacjami o osobach uprawnionych i pozbawionych uprawnień do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków,

- moduł umożliwiający rejestrowanie i zarządzanie informacjami o wszystkich budynkach użyteczności publicznej;

- rejestr umożliwiający rejestrowanie w wersji on-line i zarządzanie informacjami o świadectwach charakterystyki energetycznej budynków;

- rejestr umożliwiający rejestrowanie i zarządzanie informacjami o protokołach z przeglądów systemów ogrzewania i klimatyzacji.

W związku z ogłoszonym przetargiem, na stronie BGK opublikowano nowy wzór świadectwa charakterystyki energetycznej, w istotny sposób różniący się od aktualnie obowiązującego.

Wśród najistotniejszych zmian wymienić można:

- wprowadzenie klas energetycznych budynków,

- określenie poziomu emisji dwutlenku węgla,

- rozszerzenie uwag odnoście możliwości zmniejszenia zapotrzebowania energii o wyniki zbliżone do tych jakie wyznaczane są w audycie energetycznym.

Nowy wzór świadectwa charakterystyki energetycznej budynku


Rozporządzenia do ustawy o efektywności energetycznej
06.02.2012
Zgodnie z opublikowanym przez Ministerstwo Gospodarki „Wykazem prac legislacyjnych dotyczących projektów rozporządzeń Ministra Gospodarki do realizacji w 2012 roku", działania związane z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. Nr 94, poz. 551) to:

– przygotowanie projektu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej, wzoru karty audytu efektywności energetycznej oraz metody obliczania oszczędności energii – przewidywany termin zakończenia prac nad projektem ustalono na wrzesień 2012 r.

– przygotowanie projektu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie warunków i trybu przeprowadzenia przetargu w celu wyboru przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, za które można uzyskać świadectwa efektywności energetycznej – przewidywany termin zakończenia prac nad projektem ustalono na grudzień 2012 r.

– przygotowanie projektu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowego zakresu obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw efektywności energetycznej i uiszczania opłaty zastępczej – przewidywany termin zakończenia prac nad projektem ustalono na grudzień 2012 r.


Kredyt na budowę energooszczędnego domu
03.02.2012
Coraz wyższe koszty ogrzewania powodują wzrost zainteresowania energooszczędnymi domami. Ale preferencyjne kredyty na takie nieruchomości mają w swojej ofercie tylko dwa banki. Preferencyjne warunki kredytowania dla projektów energooszczędnych oferują też dwa banki BOŚ i BPH.

W przypadku pierwszej instytucji kredytować można też zakup mieszkania, a nie tylko domu, jak ma to miejsce w przypadku BPH. Różnic jest jednak więcej. Bank BPH skłonny jest obniżyć prowizję za udzielenie kredytu na „zielony dom" o 0,6 p.p. (600 zł na każde pożyczone 100 tys. złotych) względem oferty standardowej. Ponadto przy obliczaniu zdolności kredytowej uwzględni niższe koszty utrzymania nieruchomości, czyli po prostu w tej instytucji będzie można pożyczyć więcej. Wymagane jest jednak, aby metr nieruchomości pochłaniał maksymalnie 100 kWh energii rocznie.

Dalej w swojej ofercie idzie bank BOŚ. Stosuje obniżoną marżę dla kredytów na zakup lub budowę domów i mieszkań, które posiadają odnawialne źródła energii, są niskoenergochłonne (70 kWh/mkw*rok) lub pasywne (15 kWh/mkw*rok).

W efekcie chcąc pożyczyć ponad 50 tys. zł przy wkładzie własnym na poziomie 25% trzeba się liczyć z marżą na poziomie:

- 1,6%, gdy nieruchomość ma kolektory słoneczne, pompę ciepła lub rekuperator;

- 1,5% gdy nieruchomość jest niskoenergooszczędna;

- 1,3% gdy nieruchomość posiada status „pasywnej".

Pozostaje jednak odpowiedź na pytanie - czy to się na pewno opłaca? Trzeba bowiem pamiętać, że koszt budowy pasywnego domu jest wyższy niż standardowy. Opinie o dodatkowych kosztach budowy domu pasywnego względem tradycyjnego są mocno zróżnicowane. Pojawiają się w nich zarówno twierdzenia, że budowa domu pasywnego jest droższa o 40%, jak i zgoła odmienne, których autorzy twierdzą, że dodatkowe nakłady zamkną się w 5 – 7%.

Gdyby przyjąć, że budowa domu pasywnego pochłonęłaby 480 tys. zł, to tradycyjny dom kosztowałby 400 tys. zł, czyli o 80 tys. zł mniej. Jaka byłaby rata trzydziestoletniego kredytu w rodzimej walucie przy założeniu posiadania 25% wkładu własnego? W przypadku finansowania budowy tradycyjnego domu kredytem na przeciętnych warunkach rynkowych (1,5% marży) trzeba się liczyć z miesięczną ratą na poziomie około 1,9 tys. zł. Budując dom pasywny z wykorzystaniem finansowania w banku BOŚ można liczyć na niższą marżę (o 0,2%), ale kwota kredytu byłoby o 20% wyższa. W efekcie miesięczna rata wynosiłaby 2,2 tys. zł.

Nie oznacza to jednak, że budowa domów pasywnych się nie opłaca. Główną korzyścią z budowy „zielonej" nieruchomości są też mniejsze rachunki za ogrzewanie. Gdyby przyjąć, że przeciętny stupięćdziesięciometrowy dom wymaga dostarczenia 120 kWh/mkw*rok, to przy założeniu ogrzewania go węglem trzeba się liczyć z kosztem na poziomie 2,5 tys. zł rocznie. W przypadku wykorzystania gazu koszt rośnie do 4,5 tys. zł rocznie. Gdyby natomiast dom ten był nieskoenergochłonny i wymagał dostarczenia 75 kWh/mkw*rok, to koszt ogrzewania spadłby odpowiednio do 1,9 tys. zł i 3,4 tys. zł. Dom „pasywny" wymagałby sześciokrotnie mniej ciepła (15 kWh/mkw*rok), a co za tym idzie teoretycznie ogrzanie go kosztowałoby zaledwie 0,3 tys. zł rocznie w przypadku wykorzystania węgla i 0,6 tys. zł w przypadku gazu. W efekcie dodatkowe koszty budowy bomu pasywnego zwróciłyby się w ciągu kilkunastu lat (przy założeniu ogrzewania gazem). Z drugiej strony szacunki te nie uwzględniają rosnących cen węgla, gazu i energii elektrycznej, co może znacznie skrócić okres zwrotu dodatkowych nakładów.


Przetarg na białe certyfikaty "już" w drugim półroczu
01.02.2012
Wiceprezes URE, Maciej Bando uważa, iż pierwszy przetarg na białe certyfikaty ogłoszony zostanie prawdopodobnie w trzecim kwartale lub na przełomie trzeciego i czwartego kwartału bieżącego roku.

Urząd Regulacji Energetyki już w ubiegłym roku informował, że na szybkie wdrożenie ustawy o efektywności energetycznej, a konkretnie na ogłoszenie przetargów na białe certyfikaty, raczej nie ma co liczyć, bo brakuje podstawowych aktów wykonawczych do ustawy. Ponad to URE brakuje kadr by wykonać te zadania. Minęło kilka miesięcy, a sytuacja się nie zmieniła i wszystko wskazuje na to, że pierwszy przetarg na białe certyfikaty nie ruszy w pierwszym półroczu 2012 roku.

URE jest gotowy do realizacji obowiązków wynikających z ustawy o efektywności energetycznej o tyle, że ma przygotowaną strategię działania. Nadal jednak brakuje kadr oraz podstawowych aktów wykonawczych do ustawy o efektywności energetycznej, takich jak rozporządzenie Ministra Gospodarki dotyczące szkoleń i potwierdzenia kwalifikacji audytorów energetycznych.

Do przetargu na białe certyfikaty można będzie przystąpić tylko wówczas, gdy podmiot uprawniony złoży poprawnie wypełniony wniosek wraz z audytem wykonanym przez audytorów, których uprawnienia nie mogą jeszcze zostać zweryfikowane przez odpowiednie komisje kwalifikacyjne, bo nie ma ku temu podstaw prawnych.

Ustawa o efektywności energetycznej, która weszła w życie latem 2011 r. ma obowiązywać do końca 2016 r. Natomiast do końca 2015 roku powinny zostać wyłonione w przetargach przedsięwzięcia, którym zostaną przyznane białe certyfikaty. Z powodu ograniczonego czasu działania ustawy o efektywności energetycznej i opóźniającego się startu przetargów na białe certyfikaty rosną szanse na ich zdobycie przez przedsiębiorców, którzy już zainwestowali w oszczędzanie energii.

O białe certyfikaty będą mogły się ubiegać przedsięwzięcia nowe, ale także zrealizowane po 1 stycznia 2011 roku.

Certyfikaty dla przedsięwzięć zrealizowanych będą mogły być wprowadzane do obrotu od razu, natomiast w odniesieniu do inwestycji niezrealizowanych może wystąpić sytuacja, w której będą one trafiały do obrotu dopiero po zakończeniu przedsięwzięcia i jego pozytywnej weryfikacji w zakresie założonych celów oszczędnościowych, co musi się stać do końca 2016 roku.

W związku z tym im później ruszą przetargi tym większe szanse na zdobycie certyfikatów będą miały przedsięwzięcia już zrealizowane i nowe, ale stosunkowo proste, bo w przypadku nowych inwestycji, lecz bardziej złożonych, firmom może po prostu zabraknąć czasu na ich realizację w okresie obowiązywania ustawy.


Miliardy złotych z Unii Europejskiej na efektywność energetyczną
31.01.2012
Trwają negocjacje nad przygotowaniem budżetu Unii Europejskiej na lata 2014-20. Szacuje się, że Polska otrzyma ok. 70-80 mld euro, czyli ok. 300 mld zł. Po raz pierwszy jednym z głównych celów, na jakie przeznaczone zostaną unijne pieniądze, będzie efektywność energetyczna.

Efektywność energetyczna jest jednym z najbardziej modnych tematów w UE, co jest niebezpieczne, ponieważ gdy coś jest modne, to wszystkim wydaje się, że się na tym znają. W Parlamencie Europejskim do jednego worka z efektywnością wrzuca się emisje CO2, energetykę rozproszoną, odnawialne źródła energii i oszczędzanie energii.

W okresie 2007-13 fundusze strukturalne są wydawane na terenie całej UE , ale tylko w krajach starej UE od początku istniała możliwość wydatkowania tych pieniędzy na efektywność energetyczną. Przez pierwsze trzy lata w Polsce o tym nie było mowy. Ta możliwość pojawiła się, kiedy wybuchł kryzys, na który błyskawicznie trzeba było reagować i kiedy trzeba było szybko i umiejętnie wpompować pieniądze w rynek.

Wówczas szybko udało nam się przekonać w PE , że należy dać pieniądze na efektywność energetyczną w budynkach. Wcześniej mówiono, że budynki to problem prywatnych deweloperów.

Jak podkreśla, zrobiono to jednak za późno. W Polsce istnieje co prawda możliwość wydatkowania kilku procent z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na efektywność energetyczną w budynkach, ale efekt tego jest bardzo mizerny, ponieważ pieniądze zostały przydzielone wcześniej m.in. na inne cele, jak budowa dróg czy oczyszczalni ścieków. Żeby przeznaczyć pieniądze na efektywność energetyczną w budynkach trzeba by je komuś zabrać. Jedyny kraj gdzie udało się przeznaczyć większe środki na efektywność i gdzie uruchomiono specjalne programy dotyczące efektywności energetycznej to Francja.

Obecnie trwają negocjacje nad przygotowaniem budżetu Unii Europejskiej na lata 2014-20. Komisja Europejska zaproponowała, aby każde państwo członkowskie otrzymało fundusze nie większe niż 2,5% jego PKB, szacuje się, że Polska otrzyma ok. 70-80 mld euro, czyli ok. 300 mld zł.

Z tej kwoty 1/3 ma zostać przeznaczone na Fundusz Spójności. Wyraźnie powiedziano, że w ramach tego funduszu powinny być realizowane działania dotyczące ochrony środowiska oraz inwestycje drogowe i transportowe.

Po odcięciu pieniędzy na Fundusz Spójności pozostaje 70%, z których należy odjąć 25% na Europejski Fundusz Społeczny. Z pozostałych pieniędzy, które będą w Europejskim Funduszu Rozwoju Regionalnego, minimum 50% ma zostać przeznaczone na 3 cele: wsparcie innowacji, wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz - co jest nowością - na efektywność energetyczną. Na wsparcie efektywności ma zostać przeznaczone co najmniej 6% z tego Funduszu.

Po raz pierwszy w sposób tak jednoznaczny wskazano, że pieniądze z funduszy unijnych mają być przeznaczone na wzrost efektywności energetycznej.

Trzeba się dobrze przygotować do wydania tych środków. Trzeba jasno określić, co w Polsce z zakresu efektywności energetycznej jest najważniejsze i na co chcemy przeznaczyć pieniądze europejskie, do których dołożymy pieniądze polskie. Trzeba także wskazać, kto ma się zająć realizacją działań proefektywnościowych, czy będzie to realizowane z poziomu rządowego, samorządowego czy też w ramach PPP.

Wykorzystanie środków unijnych na efektywność energetyczną musi być zgodne z prawem polskim, więc musi się ono zmienić. Trzeba zapisać, że w programach operacyjnych realizowanych przez rząd jak i w programach regionalnych mogą być realizowane przedsięwzięcia proefektywnościowe.

Decyzja w sprawie podziału unijnego budżetu ma lata 2014-2020 zapadnie prawdopodobnie pod koniec roku 2013.


Budynki zeroenergetyczne
16.01.2012
Zgodnie z regulacjami UE, od końca 2020 r. wszystkie nowo oddawane budynki będą musiały mieć niemal zerowe zużycie energii.

Dyrektywa Unii Europejskiej w zakresie budownictwa zeroenergetycznego jest dość restrykcyjna i zdaniem wielu wprowadzenie jej w życie w 100% będzie bardzo trudne w tym czasie. Zdaniem sceptyków, w przypadku budownictwa mieszkaniowego, zwłaszcza indywidualnego, są techniczne rozwiązania pozwalające na spełnienie tych wymagań, problemem tu może okazać się koszt. Natomiast jeśli chodzi o budynki komercyjne, w gęstej zabudowie w mieście, to będzie bardzo trudne też z technicznego punktu widzenia.

Zgodnie z dyrektywą, nowe obiekty oddawane po roku 2020 budynki powinny być netto zero energetyczne. Trwają jeszcze szczegółowe dyskusje nad definicjami, ale należy się spodziewać, że takie obiekty będą musiały się charakteryzować bardzo niską konsumpcją energii i będzie konieczne instalowanie urządzeń wytwarzających energię ze źródeł odnawialnych żeby móc to zbilansować.

Zwraca uwagę, że oczywiście można budować budynki w sposób bardziej oszczędny i można stosować OZE, jak np. pompy ciepła, ale nie zawsze jest to możliwe na dużą skalę.

W przypadku budynków przemysłowych i handlowych, nie leżących w gęstej zabudowie, z dużą powierzchnią dachu i działki, gdzie jest dużo miejsca na panele fotowoltaniczne czy wiatraki, spełnienie tych wymogów będzie prostsze.


Opłacalne budynki energooszczędne
09.01.2012
Rozwój budownictwa energooszczędnego na masową skalę nie tylko jest możliwy, ale również opłacalny. Jeżeli energooszczędność uwzględnia się już na etapie projektowania, to już obecnie można realizować energooszczędne budynki, których koszty budowy są porównywalne z kosztami budowy budynków tradycyjnych, a ich eksploatacja jest znacznie tańsza.

Budynki energooszczędne są ważnym etapem w dochodzeniu do standardu zero i plus energetycznego.

Najbliższym zadaniem, zdefiniowanym w zmienionej dyrektywie Parlamentu Europejskiego w sprawie charakterystyki energetycznej budynku są domy o niemal zerowym zużyciu energii. Nad definicją określenia „niemal" trwają ciągle prace. Ale biorąc pod uwagę fakt, iż w dyrektywie mówi się o opłacalności ekonomicznej, w efekcie może się okazać, że w przypadku Polski to "niemal" zerowe zapotrzebowanie energii może oznaczać poziom 50 kWh/(mkw*rok). To wielkość dużo wyższa niż w przypadku budynków pasywnych, jednak jest to o około 2,5-3 razy mniej niż w budynkach wznoszonych obecnie.

Takich wymagań nie tylko nie można się obawiać, a tym bardziej nie powinno się nimi straszyć, bo przypadku większości budynków obecnie dostępne technologie pozwalają na to, by wskaźnik 50 kWh/(mkw*rok) osiągać na poziomie opłacalności inwestycji. Tylko w odniesieniu do pewnych, specyficznych budynków może się to okazać trudniejsze lub nieco droższe.

Gdyby zostały wprowadzane systemowe rozwiązania, np. systematyczny i przewidywalny wzrost wymagań dotyczących energooszczędności, tak by do celu zbliżać się stopniowo z obecnego poziomu około 150 kWh/(mkw*rok), to przyśpieszyłoby proces wzrostu zainteresowania energooszczędnym budownictwem.


Certyfikaty energooszczędnych budynków
02.01.2012
Coraz więcej budynków posiada certyfikaty świadczące, że dany obiekt jest energooszczędny i tańszy w eksploatacji. Rynek zielonych biurowców na przestrzeni ostatnich paru lat bardzo dynamicznie się rozwija - i to nie tylko w Warszawie, ale też w innych miastach Polski: Wrocławiu, Gdańsku, Rzeszowie, Krakowie czy Poznaniu. Inwestorzy zdają sobie sprawę, że certyfikat potwierdzający mniejsze zużycie energii (nawet o 40% w stosunku do obiektów referencyjnych), oszczędność wody i bardziej korzystne dla zdrowia rozwiązania zastosowane w danym budynku wpływają w znaczący sposób na podwyższenie wartości obiektu, co ma znaczenie w obrocie nieruchomościami. W Polsce pojawiły się pierwsze budynki z certyfikatami LEED i BREEAM. Obecnie w Polsce jest około 70 budynków pretendujących do certyfikacji BREEAM i ponad 100 jeśli chodzi o LEED.

Dla najemców wybór ekologicznego budynku ma znaczenie pod wieloma względami - są to zarówno kwestie wymagań korporacyjnych i budowania wizerunku odpowiedzialnej, ekologicznej firmy, jak również aspekty czysto finansowe związane z niższymi kosztami eksploatacji powierzchni biurowej, choćby pod względem zużycia energii. W przyszłości znaczenie ekologiczności w budynkach biurowych będzie na pewno jeszcze bardziej wzrastać.

Zielone budynki są tańsze w eksploatacji. Wpływają na to np. energooszczędne windy, które odzyskują energię podczas zjeżdżania, systemy oświetlenia i klimatyzacja spięte z BMS (Building Management System) i kontrolą dostępu - odbicie się kartą kontroli dostępu przy wyjściu z biura automatycznie wyłącza oświetlenie i klimatyzację w danych pomieszczeniach. Podzielnie klimatyzacji na małe strefy ułatwia energooszczędne sterowanie i dostosowanie temperatury do potrzeb mniejszych grup pracowników. System klimatyzacji można także spiąć z BMS, tak aby działał w normalnym trybie w dni powszednie w godzinach pracy, natomiast wieczorem oraz w weekendy i święta przechodził w tryb ekonomiczny. Dobrym rozwiązaniem jest wyposażenie łazienek w czujniki, które po upłynięciu określonego czasu bez ruchu wyłączają oświetlenie i zamykają zawory wody. Natomiast uchylne, wielkopowierzchniowe okna zagwarantują dostęp światła dziennego i świeżego powietrza.


Klienci nie wiedzą, że powinni kupować energooszczędne budynki
25.10.2011
Świadomość klientów w zakresie efektywności energetycznej budynków nie jest wysoka. Tak długo, jak nabywcy nie będą mieli świadomości, że powinni kupować energooszczędne budynki deweloperzy nie mają interesu w realizowaniu energooszczędnego budownictwa - mówi Maria Dreger, menedżer ds. norm i standardów w Rockwool Polska, ekspert Konfederacji Budownictwa i Nieruchomości.

Jak Pani ocenia świadomość klientów w zakresie efektywności energetycznej budynków?

- Trzy lata temu robiono badania, z których wynikało, że świadomość ta nie jest zbyt wysoka. Pojęcie oszczędzania energii i energooszczędności najczęściej było wiązane z oświetleniem i gaszeniem zbędnych żarówek, albo z przechodzeniem na tańsze paliwa. Świadomość deweloperów niewiele odbiegała od świadomości ich klientów. Większą wiedzę oczywiście mają architekci, ale na rynku to nie oni decydują. Jednocześnie narosło wiele mitów na temat opłacalności bądź nieopłacalności energooszczędnego budownictwa.

Tymczasem to kwestia podejścia. Jeżeli energooszczędność postawi się jako warunek i uwzględni już od początku projektowania oraz zoptymalizuje rozwiązania to superenergooszczędne budynki da się zbudować w ramach identycznego budżetu, co standardowe. Najkosztowniejsze jest przerabianie gotowego projektu na energooszczędny, a taka jest jeszcze, niestety, najpowszechniejsza polska droga do energooszczędnych domów.

Powszechnie wydaje się, że wystarczy zmienić źródło grzewcze na bardziej wydajne i zużywające tańsze paliwo i uzyska się świetny efekt. Tymczasem jest to tylko usuwanie skutków, zamiast zapobiegania przyczynom. Skutecznym i trwałym sposobem na tanie ciepło w budynku jest przestrzeganie zasady trias energetica, tzn. w pierwszej kolejności zadbanie o to, by straty ciepła przez wszystkie przegrody zewnętrzne i wentylację były jak najmniejsze, a dopiero następnie zadbanie o efektywne i wygodne źródło ciepła. Przy minimalnym zapotrzebowaniu, często opłacalne okazują się OZE, a tradycyjne systemy kosztują taniej, bo wystarczają niewielkie.

Czy efektywność energetyczna budynków opłaca się deweloperom?

- Tak długo, jak nabywcy nie będą mieli świadomości, w jakie kłopoty się pakują, kupując energochłonne mieszkania, deweloperzy nie mają żadnego interesu w promowaniu i realizowaniu energooszczędnego budownictwa. To nie jest ich zadanie i odpowiedzialność. Rodzi się pytanie, ile jeszcze roczników nabywców na własnej skórze odczuje skutki braku jednoznacznej proefektywnościowej polityki państwa?

Z danych Eurostat wynika, że polska trzyosobowa rodzina wydaje tyle samo na utrzymanie swojego mieszkania, co rodzina brytyjska czy szwedzka, mimo że ma mniejsze mieszkanie i mniejsze dochody. Udział kosztów utrzymania mieszkania 3 osobowej rodziny, w łącznych wydatkach rodziny, w Polsce wynosi 16 proc. w Szwecji i Wielkiej Brytanii to 6-7 proc.


Czy opłaca się budowa energooszczędnego domu?
12.10.2011
Dzięki zastosowaniu dostępnych materiałów można bez problemu wybudować energooszczędny dom – choć jego budowa może być droższa niż domu tradycyjnego, to szybko się zwróci dzięki niższym kosztom eksploatacji.

Największym kosztem, jaki ponosimy w związku z użytkowaniem domu jest ogrzewanie. Obecnie pochłania ono 15,8 proc. budżetu zamożniejszych Polaków i ponad 23 proc. w przypadku grupy o najniższych dochodach – wynika z Raportu „Szóste Paliwo" przygotowanego na zlecenie firmy Rockwool Polska.

Głównym powodem takiego stanu rzeczy są straty ciepła. Ucieka ono przez przegrody – okna, drzwi i ściany. Straty ciepła występują też w systemie wentylacji.

- Budując efektywny energetycznie dom, należy starannie dobrać wszystkie jego elementy: stolarkę otworową, wentylację i sposób ogrzewania, jednakże kluczowym elementem jest izolacja. Nawet najlepszy system grzewczy nie spełni swojego zadania, jeśli nie zadbamy o odpowiednią izolację lub wstawimy złej jakości okna. Dlatego tak ważne jest podejście kompleksowe – mówi Piotr Pawlak, Energy Design Center Manager z Rockwool Polska.

Przy budowie domu energooszczędnego bardzo istotną kwestią jest izolacja. Statystyczny polski dom budowany w ostatnich latach posiada izolację o grubości 17 cm dla dachu, 10 cm dla ścian i 8 cm w przypadku podłóg. Obowiązujące obecnie warunki techniczne, według których budowane są domy i mieszkania, nie uwzględniają wpływu mostków termicznych występujących w przegrodach zwiększających straty ciepła. Dlatego rozwiązania zastosowane w typowym polskim domu okazują się często niewystarczające.

- Całkowite wyeliminowanie mostków termicznych jest niestety niemożliwe. Jednakże aby efektywnie ograniczyć starty energii w budynku, należy zastosować warstwę izolacji grubszą niż ta wymagana przepisami. Dla każdego domu można obliczyć ekonomicznie uzasadnioną optymalną grubość izolacji, która w większości przypadków wynosić będzie około 20 cm izolacji z wełny mineralnej dla ścian, dla dachu – 30 cm, a dla podłogi około 15 cm – dodaje Piotr Pawlak.

Dzięki zastosowaniu ocieplenia o odpowiedniej grubości, obniżymy zapotrzebowanie na energię statystycznego domu nawet o 22 proc., co w konsekwencji przełoży się na znacznie niższe rachunki za ogrzewanie.

Optymalna warstwa izolacji, nawet po uwzględnieniu wpływu mostków termicznych, będzie efektywnie chronić dom przed utratą ciepła.

- Najbardziej odpowiednim momentem na zmianę materiału lub grubości ocieplenia jest etap projektu domu. Grubsza warstwa ocieplenia to różnica w wysokości kosztów na poziomie około 9000 zł, co stanowi niecałe 2 proc. nakładów poniesionych na budowę. Zastosowanie uzasadnionej ekonomicznie grubości izolacji pozwoli zaoszczędzić w okresie 30 lat 45 tysięcy złotych w przypadku ogrzewania węglem i 80 tysięcy przy ogrzewaniu gazowym. Zwrotu z inwestycji można spodziewać się zatem po 7,5 latach – zapewnia Piotr Pawlak.

Stolarka otworowa powinna mieć jak najniższy współczynnik przenikania ciepła U. Wartość tę wyraża się w jednostkach W/m²k, co oznacza ilość energii, która ucieka przez powierzchnię okien i drzwi na zewnątrz budynku. Przed ich zakupem warto upewnić się, że parametr ten jest podany dla całej przegrody, nie zaś jedynie dla poszczególnych elementów, np. szyby. Wówczas będziemy mieć gwarancję, że w naszym domu pozostanie więcej ciepła. Wymagany przez polskie prawo poziom współczynnika U dla okien wynosi 1,7 – 1,8 W/m²k, dla drzwi natomiast 2,6. Te wartości jednak daleko odbiegają od europejskich norm i standardów.

- Aby okno było energooszczędne, jego współczynnik U powinien wynosić mniej niż 0,9 W/m²k. Typowe stają się okna, których pakiet szybowy ma już U na poziomie 0,5 W/m2K. W przypadku drzwi również warto wybrać te o niskim współczynniku przenikalności cieplnej. Niektórzy producenci oferują drzwi o U równym nawet 0,77. Oznacza to, że w naszym domu pozostanie więcej ciepła, co przełoży się na niższe rachunki za ogrzewanie – tłumaczy Piotr Pawlak.

Wybór źródła ogrzewania podyktowany jest najczęściej dostępnością mediów. Niezależnie od tego, czy wybierzemy gaz, czy węgiel instalacja grzewcza powinna odpowiadać zapotrzebowaniu budynku na ciepło.

- Często zdarza się, że chcąc poprawić komfort cieplny, montujemy zbyt duży kocioł, którego moc będziemy wykorzystywać później tylko w połowie – a więc nie będzie on pracował
z maksymalną sprawnością. Aby uniknąć takich błędów, warto już na etapie projektu zdecydować się na analizę energetyczną budynku. Dzięki niej poznamy zapotrzebowanie energetyczne naszego domu i będziemy mogli dobrać odpowiednią instalację – wyjaśnia Piotr Pawlak.

Kolejnym elementem, na jaki powinniśmy zwrócić uwagę jest wentylacja. Budując dom możemy zastosować wentylację naturalną (grawitacyjną), mechaniczną lub mechaniczną z odzyskiem ciepła. Warto zastanowić się nad wyborem wentylacji, z racji tego, że obok ścian, dachów, okien i drzwi, to właśnie w ten sposób tracimy część ciepła. Po wybudowaniu domu zmiana rodzaju wentylacji może być praktycznie niemożliwa z powodów konstrukcyjnych.

- Dokonując wyboru materiałów budowlanych, nie powinniśmy kierować się jedynie ceną. Ważne są ich parametry techniczne i trwałość - dom budujemy przecież na długi czas. Jeśli materiał po kilku latach straci swoje właściwości, będziemy musieli go wymienić, co w już gotowym budynku może być kosztowne i uciążliwe. Bardzo istotną kwestią, o której również musimy pamiętać, jest postępowanie zgodnie z wytycznymi producenta np. ciepły montaż okien energooszczędnych, w innym wypadku bowiem można nie osiągnąć parametrów deklarowanych przez producenta – mówi Piotr Pawlak.

Obecnie istnieje możliwość sprawdzenia, czy nasz nowopowstały dom rzeczywiście jest energooszczędny. Po zakończeniu budowy powinniśmy otrzymać jego certyfikat energetyczny.

- Dokument ten określa energochłonność budynku. Natomiast, aby przekonać się o jakości montażu izolacji i okien możemy wykonać badania termowizyjne. Dzięki nim możemy ocenić ciągłość izolacji oraz sprawdzić, jak została ona wykonana w tzw. trudnych miejscach np. przy połączeniu ścian z dachem. Dużą zaletą tej metody jest to, że nie wymaga ona ingerencji w już wykończonym budynku – mówi Piotr Pawlak.


Deweloperom nie opłaca się budować energooszczędnych budynków
07.10.2011
W Polsce są znacznie niższe normy dotyczące efektywności energetycznej budynków niż w wielu innych krajach. Deweloperom nie opłaca się budować energooszczędnych budynków - mówi Maria Dreger, menedżer ds. norm i standardów w Rockwool Polska, ekspert Konfederacji Budownictwa i Nieruchomości.

Jak wyglądają normy efektywności energetycznej w nowych budynkach?

- Wprowadzone w 2008 roku wymagania są bardzo liberalne w porównaniu z podobnymi w krajach o zbliżonym klimacie (EP od 73-150 kWh/m2 rocznie na ogrzewanie i wentylację) Co więcej, w pewnych sytuacjach są nawet łagodniejsze niż obowiązujące od lat 90-tych. Dotyczą zapotrzebowania na energię pierwotną, co szczególnie promuje wykorzystanie jako paliwa biomasy, ale jednocześnie nie sprzyją racjonalizacji zapotrzebowania na energię użytkową i końcową. Przeciętnie nowe budynki mieszkalne wykazują zapotrzebowanie na energię użytkową na poziomie 110 kWh/m2a, końcową - ca 140 kWh/m2a i pierwotną - ca 150 kWh/m2a. Dla niemieszkalnych wynosi to odpowiednio: EU=190, EK=200, a EP - prawie 350 kWh/m2a. Te większe wartości dla budynków niemieszkalnych wynikają stąd, że uwzględnia się w nich dodatkowo energię zużywaną na oświetlenie, mające duży wpływ na ostateczny bilans.

Jeżeli te wielkości porównamy z zapotrzebowaniem na poziomie ca 50 kWh/m2rok, które jest standardem w wielu krajach, czy 15 kWh/m2 rocznie charakteryzującymi dom pasywny, różnica jest kolosalna.

Dodajmy do tego fakt, że w Polsce nie ma obowiązku sprawdzania, czy nowe lub modernizowane budynki spełniają wymagania w zakresie efektywności energetycznej. Wystarczy, że mają świadectwo charakterystyki energetycznej. W przypadku budynków i mieszkań na rynku wtórnym nawet świadectwa mogą nie mieć, bo nikt tego nie sprawdza.

Takie mamy przepisy, przygotowane z pełną świadomością, przerzucające wszelkie decyzje, na rynek i obywateli. Tymczasem budynki to coś bardziej skomplikowanego niż towary szybko rotujące. Jeżeli ktoś kupi zły jogurt to już następnego dnia może swój błąd naprawić, kupując inny. Jeżeli ktoś zaciągnie kilkaset tysięcy zł. kredytu hipotecznego na 30 lat i zamieszka w budynku, w którym po pierwszym sezonie grzewczym zobaczy, że coś jest nie tak, a po kolejnym będzie już pewien, że płaci 2-3 razy tyle za ogrzewanie, ile by mógł, to co może zrobić? Sprzedać, czyli wcisnąć bubel komuś innemu i znaleźć podobny? Najczęściej jest skazany na swoje mieszkanie na dłużej, nawet na kilkadziesiąt lat.

Słyszałam o przypadkach, i nie są one jednostkowe, gdy ludzie kupujący mieszkania w domach wielorodzinnych są zdumieni wysokością opłat, jakie muszą ponosić za utrzymanie, w tym ogrzewanie, powierzchni wspólnych. Okazuje się, że dla niektórych te koszty utrzymania już teraz są problemem, a co będzie za kilka lat, kiedy energia podrożeje? Przedwczesna termomodernizacja, czy niedogrzane substandardowe bloki?

Zdawanie się wyłącznie na wolny rynek w dziedzinie efektywności energetycznej budynków jest przerzuceniem przez państwo na poszczególnych ludzi odpowiedzialności i zarazem konieczności nauczenia się, zrozumienia zagadnień dość zaawansowanych. Jednocześnie to samo państwo, prowadzące politykę energetyczną, pozbawia się wpływu na zarządzanie popytem na energię przez sektor, który zużywa jej najwięcej.

Można spotkać opinie, że deweloperom nie zależy na budowaniu energooszczędnych budynków, ponieważ są droższe od budynków tradycyjnych. Zgadza się Pani z tą opinią?

- Wiele budynków jest budowanych lepiej niż nakazują przepisy. Ale jednocześnie analiza kilkudziesięciu tys. świadectw energetycznych pokazuje, że ok. 50 proc. nowo oddawanych do użytku nie spełnia obecnych, zupełnie niewygórowanych, norm.

Ale, jeżeli państwu polskiemu nie zależy na racjonalizacji zużycia energii i wykorzystania zasobów, to dlaczego ma zależeć na tym właśnie deweloperom? Przesiębiorca-deweloper, działając na wolnym rynku, w ramach określonych przez państwo, ma zarobić na sprzedaży gotowego budynku. Nie on będzie płacił za jego użytkowanie. Każda złotówka wydana na ponadnormatywny standard energetyczny, czyli na coś, czego na pierwszy rzut oka nie widać, a można docenić dopiero po kilku latach mieszkania - stanowi po prostu jego dodatkowy koszt, więc jaki miałby mieć powód, żeby je wydawać?

Sytuacja byłaby inna, gdyby np. wymagania techniczne różnicowały standard energetyczny, i gdyby poziom świadomości społeczeństwa był wyższy. Wtedy oferta lepszych energetycznie obiektów miałaby szanse wygrywać ze standardowymi budynkami. Wtedy również deweloperzy byliby zainteresowani zaspokojeniem potrzeb klientów zorientowanych na energooszczędność. Ale wzrost świadomości nie następuje z dnia na dzień i nie jest zadaniem dewelopera. Potrzebna jest polityka, zaangażowanie administracji, systemowe rozwiązania, powszechne akcje informacyjno-promocyjne,

Czy powinny być większe wymogi kontrolne w tym zakresie?

- Wymogi kontrolno-administracyjne to ostatni krok, jaki należałoby podjąć. Wszystkie kraje, w których na utrzymanie, w tym ogrzanie budynków zużywa się mniej energii, osiągnęły to dzięki kompleksowemu podejściu, opartemu na trzech filarach. Pierwszy z nich to wymagania, drugi - zachęty a trzeci - informacja. Wymagania są ustawione na poziomie racjonalnym, tzn. takim, który przynosi korzyści gospodarce i ludziom. Po to, by go określić, wystarczy uwzględnić fakt, że budynek będzie funkcjonował kilkadziesiąt lat i liczyć nie tylko cenę metra kw. nowo zbudowanego mieszkania, stawiając na to, aby w chwili budowy była ona jak najniższa, ale oszacować koszt jego utrzymania, w którym ogrzewanie ma niebagatelny udział. To pozwala ocenić, czy przez lata eksploatacji budynek nie będzie kreował nadmiernych kosztów i stanowił problemu dla jego użytkowników i właścicieli, a jednocześnie dla gospodarki, ponieważ przez kilkadziesiąt lat trzeba będzie dostarczać do niego niepotrzebnie więcej energii. Ewentualnie trzeba go będzie szybciej, niż wynikałoby to z naturalnego zużycia, termomodernizować. To są niepotrzebne koszty, którymi energochłonne budynki wznoszone dziś, będą obciążać całą gospodarkę i pojedynczych użytkowników przez dziesięciolecia.

Pewien zakres kontroli jest jednym z elementów systemu. Mogą to być kontrole wyrywkowe lub porównanie charakterystyk energetycznych budynków z wymaganiami, np przy odbiorze, transakcji etc. Takich rozwiązań wymaga zresztą zmieniona dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej.


Brak systemowego podejścia do efektywności energetycznej budynków
27.09.2011
Brakuje systemowego podejścia ze strony Ministerstwa Gospodarki i Ministerstwa Infrastruktury w sprawie efektywności energetycznej budynków. W tym obszarze jest oddolne pospolite ruszenie - mówi Maria Dreger, menedżer ds. norm i standardów w Rockwool Polska, ekspert Konfederacji Budownictwa i Nieruchomości.

- Zauważalny jest powolny, ale jednak, wzrost zainteresowania efektywnością energetyczną budynków w Polsce. To widać po aktywności pojedynczych inwestorów, często inspirowanych przez fachowe portale i prasę budowlaną. Również uaktywniło się Ministerstwo Środowiska oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Także ze strony pewnych banków, np. BOŚ i BPH, pojawiły się inicjatywy promujące eko-budynki dzięki przyznawaniu preferencyjnych kredytów hipotecznych na ten cel.

Ten, kto buduje energooszczędnie może liczyć na lepsze warunki kredytowania, niższe marże, prowizje. Wszystkie te inicjatywy mają charakter oddolny, swoistego pospolitego ruszenia. Wciąż jednak brak systemowego podejścia i rozwiązań ze strony głównych odpowiedzialnych: Ministerstwa Gospodarki, które efektywności energetycznej budynków nie uwzględnia, lub co najwyżej robi to deklaratywnie, w polityce energetycznej państwa i Ministerstwa Infrastruktury, decydującego o standardach budowlanych.

- System zielonych inwestycji (GIS), organizowany przez Ministerstwo Środowiska, ale realizowany przez NFOŚiGW, jest największym programem poprawy efektywności energetycznej budynków, na który w latach 2010-2012 przeznaczono 3,165 mld zł. To więcej niż wydano przez kilkanaście lat na wspieranie termomodernizacji premiami z Funduszu Termomodernizacji, a aktualnie Remontów i Termomodernizacji. W ramach systemu zielonych inwestycji rozdysponowywane są kolejne transze środków, dotacje i pożyczki, które pozwalają jednostkom zainteresowanym poprawą efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej, posiadającym własne środki na poziomie 10-20 proc., inwestować w termomodernizację kwoty nawet wielomilionowe.

Przewiduje się, że dzięki programowi zostanie poddanych termomodernizacji około 3000 budynków. A jest to niezwykle ważne, bo szczególnie szkoły i szpitale, z racji kiepskiego standardu energetycznego, zużywają nawet kilkakrotnie energii niż powinny, w dodatku nie zapewniając przyzwoitych warunków cieplnych użytkownikom. Środki na realizację programu GIS, poza własnymi NFOŚiGW, pochodzą ze sprzedaży jednostek AAU (uprawnień do emisji), które kupili od Polski Japończycy, a które Polska zaoszczędziła realizując porozumienie z Kioto i zmniejszając emisję.

Szczęśliwie nie można było tych środków wykorzystać inaczej, bo gdyby tak, to pewnie te pieniądze nie posłużyłyby poprawie efektywności energetycznej budynków, tylko trafiłyby wprost do budżetu państwa. Tak właśnie stało się kilka miesięcy temu z 750 mln euro pożyczki z Banku Światowego przeznaczonej na poprawę efektywności energetycznej. Na pytanie, jak te środki będą wykorzystane, Ministerstwo Finansów odpowiedziało, że "na realizację komponentów programu przewidzianego w Polityce energetycznej Polski do roku 2030",oraz, że "środki pożyczki stanowią bezpośrednie wsparcie budżetu państwa". Jak i kiedy będą ostatecznie wykorzystane, nie wiadomo.

Wygląda na to, że w Polsce wzrost efektywności energetycznej jest wynikiem inicjatyw oddolnych wspartych rachunkiem ekonomicznym , albo też jest wymuszany na polskich decydentach przez instytucje międzynarodowe, w tym Unię Europejską, dla których efektywność energetyczna jest najpewniejszym czynnikiem poprawy bilansu energetycznego i wzrostu bezpieczeństwa energetycznego.


Więcej pieniędzy na efektywność energetyczną
05.09.2011
Od września weszła w życie Zmiana Umowy Grantu Funduszu Powierniczego Global Environment Facility (Projekt Efektywności Energetycznej), zawartej pomiędzy Ministrem Gospodarki a Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju.

Przewiduje ona przede wszystkim zasilenie Funduszu Termomodernizacji i Remontów, działającego w Banku Gospodarstwa Krajowego, środkami finansowymi przyznanymi Polsce w ramach Global Environment Facility w wysokości ok. 5,6 mln dol. (ok. 16 mln zł) rocznie.

- Zwiększony budżet Funduszu pozwoli wdrożyć w ciągu najbliższego roku prawie 300 projektów termomodernizacyjnych o łącznej wartości około 80 mln zł – wyjaśnia wicepremier, minister gospodarki Waldemar Pawlak. Środki te zostaną wykorzystane na wspieranie przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie poprawy efektywności energetycznej w budynkach.

Celem działalności Funduszu Termomodernizacji i Remontów jest pomoc finansowa dla inwestorów, którzy realizują przedsięwzięcia termomodernizacyjne i remontowe z wykorzystaniem kredytów zaciąganych w bankach komercyjnych. Pomoc ta, zwana „premią termomodernizacyjną" jest wypłacana po zakończeniu realizacji inwestycji i stanowi 20 proc. wartości zaciągniętego kredytu. Premię mogą otrzymywać właściciele lub zarządcy budynków realizujących takie przedsięwzięcia. Warunkiem jest uzyskanie pozytywnej oceny audytu energetycznego.


Argox wykonuje AUDYTY ENERGETYCZNE oraz AUDYTY ELEKTROENERGETYCZNE dla przedsiębiorstw
w ramach Programu Priorytetowego „Efektywne wykorzystanie energii".

Przygotowujemy również kompletną dokumentację konkursową


Informacji udzielamy pod nr telefonów: 604 463 707, 602 220 228, (22) 743 69 38

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie przedsięwzięć wynosi 40 mln zł.

Program Priorytetowy Efektywne Wykorzystanie Energii
Regulamin Konkursu
Pobierz jako pdf


Inwestycja w rozwiązania energooszczędne
31.07.2011

Ponad połowa Polaków byłaby skłonna zainwestować w rozwiązania energooszczędne w trakcie remontu lub budowy, aby potem płacić niższe rachunki - wynika z najnowszego badania Instytutu Homo Homini dla Deutsche Bank PBC. Nieco mniej ankietowanych zdecydowałoby się na taki krok z troski o środowisko. Motywacja ekonomiczna może być z czasem tym silniejsza, im wyższe będą ceny energii.

Polacy są unijnymi liderami, jeśli chodzi o wydatki na ogrzewanie domów i mieszkań. Co więcej, z czasem te koszty będą tylko rosły wraz z wzrostem cen ropy czy gazu. Chociaż z roku na rok polskie budynki zużywają coraz mniej energii na ogrzewanie, wciąż daleko nam do zaawansowanych krajów Unii Europejskiej.

Jeszcze w 2010 roku średni wskaźnik zużycia energii na ogrzewanie mieszkania czy domu w Polsce wynosił około 170 kWh/mkw, podczas gdy średnia dla UE wynosi około 140 kWh/mkw, a w krajach skandynawskich, gdzie klimat jest najzimniejszy, sięga 110 kWh/mkw - wynika z danych projektu Oddysee-Mure realizowanego przez UE w ramach programów energetycznych.

W najbliższym czasie można się jednak spodziewać popularyzacji mody na energooszczędne domy i mieszkania – wynika z badania zleconego przez Instytut Homo Homini dla Deutsche Bank PBC. Zdecydowana większość Polaków rozważałoby inwestycję w rozwiązania energooszczędne przed zakupem bądź remontem nieruchomości.

Główną motywacją są względy ekonomiczne. Ponad połowa respondentów, dokładnie 55%, liczyłaby na niższe wydatki na ogrzewanie, 43% przekonałaby do takiej inwestycji możliwość skorzystania np. z funduszy unijnych, a 3 na 10 ankietowanych skorzystałoby chętnie z tańszego „ekologicznego" kredytu, który w Polsce oferują już dwa banki.

Prawie połowa Polaków deklaruje, że mogłaby zainwestować w materiały i rozwiązania energooszczędne z troski o środowisko naturalne. To dużo, ale wciąż mniej niż w krajach Europy Zachodniej, gdzie świadomość ekologiczna jest znacznie wyższa. Według badania przeprowadzonego na początku br. w Niemczech przez Deutsche Bank, aż 75% naszych zachodnich sąsiadów deklaruje zainteresowanie energooszczędnymi nieruchomościami właśnie ze względu na kwestię ochrony środowiska. Czterech na pięciu ankietowanych byłoby skłonnych ponieść wyższe koszty zakupu takiego domu lub mieszkania, bo aż 92% twierdzi, że takie rozwiązania w przyszłości przyniosą znaczne oszczędności.

Mimo ekologicznych deklaracji ankietowanych w badaniu IHH, w praktyce koszty utrzymania budynku nadal zajmują odległe miejsce w hierarchii kupujących mieszkania czy domy. – Polscy nabywcy nieruchomości kierują się głównie ceną, metrażem i lokalizacją. Oszczędność energii rozpatrują dopiero w dalszej kolejności.

Jak się okazuje, taka strategia nie jest do końca racjonalna. Według danych Eurostatu, Polacy wydają na ogrzewanie swoich domów i mieszkań wyjątkowo dużo. Prąd, gaz i inne media pochłaniają aż 10% wydatków konsumpcyjnych gospodarstw domowych, podczas gdy w Wielkiej Brytanii czy Hiszpanii zaledwie 3%.

W zależności od klimatu ogrzewanie pochłania większą lub mniejszą część energii zużywanej przez budynek. Dla przykładu w Danii około 85%, a na Cyprze mniej niż 40% całej energii. Polska należy do krajów, gdzie ogrzewanie jest dużym obciążeniem dla rodzinnych budżetów.

Budowa, zakup czy remont nieruchomości to długoterminowa inwestycja, w której koszty ogrzewania są bardzo istotnym składnikiem. Dlatego chcąc podejść do niej racjonalnie, warto przeanalizować długoterminowe trendy cen paliw.

- W najbliższym czasie możemy spodziewać się zwiększenia popytu na energię - stwierdza w najnowszej prognozie energetycznej Międzynarodowa Agencja Energii (IEA). Nieprzerwany wzrost gospodarczy Chin, Indii i innych krajów rozwijających się, a co za tym idzie - coraz większe potrzeby energetyczne, powodują, że ceny wszystkich rodzajów paliw, od węgla po gaz i ropę idą w górę.

Co to oznacza dla przeciętnego Polaka? Niezależnie od tego, czy ogrzewa swoje mieszkanie albo dom gazem, olejem, czy korzysta z centralnego ogrzewania, w długim terminie powinien przewidywać, że koszty z tym związane wzrosną. Jak temu zaradzić?

Najlepszym sposobem na poradzenie sobie z rosnącymi wydatkami na energię jest jej oszczędzanie. Można to osiągnąć zmieniając zwyczaje użytkowania domu lub mieszkania albo obniżając wskaźnik zużycia energii.

Taka inwestycja oczywiście kosztuje, ale ma też swoje dobre strony. Można ją finansować tańszym kredytem. Banki starają się promować ekologiczne budownictwo. Specjalne oferty dla klientów zainteresowanych nie tylko oszczędnościami w utrzymaniu domu, ale też ekologią wprowadził Bank Ochrony Środowiska, a ostatnio Deutsche Bank PBC w ramach promocji „Eko Lokum".

- Aby zachęcić do zakupu nieruchomości posiadających certyfikaty energetyczne lub dokonywania modernizacji w zakresie proekologicznych rozwiązań, obniżyliśmy prowizję z tytułu udzielenia kredytu mieszkaniowego do poziomu 1%, ze standardowych 2-3% w zależności od oferty – podkreśla Magdalena Janicka z Departamentu Bankowości Hipotecznej Deutsche Bank PBC.W przypadku mieszkań oraz domów nabywanych na rynku wtórnym wymagane jest dostarczenie certyfikatu energetycznego potwierdzającego wskaźnik energii niezbędnej do ogrzania budynku i przygotowania ciepłej wody użytkowej ujęty w bilansie cieplnym na poziomie nieprzekraczającym 70 kWh/mkw, a dla budynku pasywnego 33 kWh/mkw w skali roku w stosunku rocznym.


230 mln zł na efektywne wykorzystanie energii
22.07.2011

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków w ramach drugiej części programu priorytetowego „Efektywne wykorzystanie energii". O dofinansowanie starać się mogą inwestycje prowadzące do oszczędności energii lub wzrostu efektywności energetycznej przedsiębiorstw. Budżet programu to 230 mln zł.

Celem programu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez przedsiębiorców, prowadzących do efektywnego wykorzystania energii lub uzyskania wymiernych oszczędności energii. Zakres wspieranych inwestycji obejmuje m.in.: racjonalizację zużycia energii elektrycznej, racjonalizację zużycia energii cieplnej i gazu, modernizację procesów przemysłowych oraz wdrażanie systemów zarządzania energią i jej jakością.

Na dofinansowanie przedsięwzięć NFOŚiGW przeznaczy do 230 mln zł w formie pożyczki. Nabór wniosków trwa od 1 do 31 sierpnia 2011 roku.

Jednocześnie w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisano dwie pierwsze umowy o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach działania 9.2 Efektywna dystrybucja energii z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Udzielone wsparcie wynosi ok. 30 mln zł.

Blisko 19 mln zł wsparcia otrzyma Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Tarnowie na ograniczanie strat i poprawę pewności dostaw ciepła poprzez modernizację sieci ciepłowniczej w Tarnowie. Całkowita wartość projektu wynosi prawie 31 mln zł.

Natomiast tyskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej na modernizację systemu miasta Tychy w celu poprawy efektywności dystrybucji ciepła otrzyma z UE ponad 11,1 mln zł. Całkowita wartość projektu to ponad 27,6 mln zł.


Budynki o niemal zerowym zużyciu energii
29.06.2011

Sektor budowlany jest jedną z najbardziej energochłonnych gałęzi gospodarki. Obecnie pochłania około 40% łącznego zużycia energii na terenie całej Unii Europejskiej.

W maju 2010 roku Parlament Europejski i Rada UE uchwaliły nową Dyrektywę 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Jej głównym celem jest łączne 20% obniżenie zużycia energii w sektorze budowlanym w ramach całej Unii Europejskiej.

Dyrektywa zmienia dotychczasowe regulacje w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Pierwsze przepisy implementujące nowe regulacje, w tym konieczność posiadania świadectw energetycznych, zaczną obowiązywać w styczniu 2013 roku, zaś te najbardziej istotne, dotyczące zerowego zużycia energii oraz jej pochodzenia ze źródeł odnawialnych, zlokalizowanych w pobliżu każdego nowego budynku, będą obowiązywały od stycznia 2021 roku.

Obniżenie poziomu energochłonności ma być zrealizowane głównie poprzez poprawę charakterystyki energetycznej budynków, rozumianą jako obniżenie przewidywanego zużycia energii na potrzeby ogrzewania (powietrza i wody), schładzania i wentylacji oraz oświetlenia budynków w trakcie ich eksploatacji.

Zastosowana w dyrektywie definicja budynku jako „konstrukcji zadaszonej, posiadające ściany, w których do utrzymania klimatu wewnętrznego stosowana jest energia", obejmuje zarówno domy jedno- i wielorodzinne, jak i powierzchnie komercyjne - magazyny czy biura.

Nowa dyrektywa zobowiązuje wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej do wprowadzenia zmian w krajowych przepisach energetycznych, nie później niż do 9 lipca 2012 roku. W szczególności, krajowi ustawodawcy są obowiązani do ustalenia minimalnych wymagań w zakresie charakterystyki energetycznej budynków lub modułów budynków (pięter lub lokali), a także systemów ogrzewania, ciepłej wody, klimatyzacyjnych i wentylacyjnych. 1 stycznia 2013 roku wyznacza początek obowiązywania zmodyfikowanych zgodnie z postanowieniami dyrektywy świadectw energetycznych, których zadaniem będzie umożliwienie najemcom lub właścicielom oceny lokalu lub budynku pod kątem charakterystyki energetycznej.

Nowe świadectwa będą musiały nie tylko dokumentować stan faktyczny, lecz także zawierać zalecenia dotyczące optymalizacji charakterystyki energetycznej obiektu oraz działań, jakie należy podjąć, aby zrealizować osiągnięcie zalecanych norm.

Dyrektywa nakłada obowiązek wydawania i przekazywania świadectw energetycznych nabywcom lub nowym najemcom wznoszonych, sprzedawanych lub wynajmowanych budynków albo modułów budynków. Informację na temat liczbowego wskaźnika opisującego charakterystykę energetyczną będą także musiały uwzględniać wszystkie materiały promocyjne, reklamujące sprzedaż lub wynajem obiektów posiadających świadectwa energetyczne.

Regulacje pozostawiają uprawnienia do wydawania świadectw charakterystyki energetycznej w rękach wykwalifikowanych i niezależnych ekspertów. Jednocześnie, wszystkie państwa członkowskie zostały zobowiązane do wypracowania i wdrożenia własnych modeli systemu kontroli certyfikatów.

Od 9 lipca 2013 roku każdy nowo wybudowany budynek będzie musiał spełniać określone w dyrektywie normy, dotyczące minimalnej charakterystyki energetycznej. Przed rozpoczęciem budowy, inwestor będzie musiał ponadto przeanalizować techniczne, środowiskowe i ekonomiczne możliwości wykorzystania alternatywnych systemów dostaw energii w oparciu o źródła odnawialne. Stosowna dokumentacja będzie wymagana przy wniosku o udzielenie pozwolenia na budowę, które nie zostanie wydane w przypadku braku lub niekompletności danych.

Dla obiektów już istniejących Dyrektywa nakłada podobne obowiązki przed rozpoczęciem tzw. „ważniejszej renowacji", czyli gdy całkowity koszt prac renowacyjnych związanych ze ścianami zewnętrznymi lub systemami technicznymi budynku wynosi ponad 25% wartości obiektu bądź renowacji podlega ponad 25% wszystkich ścian zewnętrznych budynku.

Z punktu widzenia branży budowlanej przełomowy może okazać się rok 2021, od którego wszystkie nowe budynki będą musiały charakteryzować się bardzo dobrą charakterystyką energetyczną, czyli niemal zerowym zużyciem energii. Ta niewielka ilość energii niezbędna do eksploatacji obiektów powinna przy tym pochodzić w znacznym stopniu ze źródeł odnawialnych, usytuowanych na miejscu lub w niedalekiej odległości od inwestycji.

Z racji tak szerokiej definicji budynku, zmiany odczują wszyscy inwestorzy. Ze względu na obowiązek zapewnienia odnawialnego źródła energii dla niemalże każdej inwestycji, inwestor stanie przed koniecznością wybudowania na przykład elektrowni wiatrowej lub kolektora słonecznego albo spalarni biomasy, co uczyni proces budowlany dużo kosztowniejszym.

Przepisy dyrektywy zostaną oczywiście uszczegółowione przez polskiego ustawodawcę. Dopiero po ich pełnej implementacji będzie można oszacować, jakim nowym obowiązkom muszą konkretnie sprostać inwestorzy. Zmiany dotkną jednak cały rynek budowlany, nie tylko inwestorów; także producentów materiałów budowlanych i dostawców elementów wyposażenia budynków.

Rozmowa z Wojciechem Wachackim, radcą prawnym i partnerem europejskim w kancelarii Squire Sanders Święcicki Krześniak.


O efektywności energetycznej i OZE
25.06.2011

25.06.2011
K. Żmijewski: mamy tylko dwa sposoby na bilans energetyczny

Do 2015 roku Polska ma tylko dwie opcje zrównoważenia bilansu energetycznego.
Pierwsza to efektywność energetyczna, druga - odnawialne źródła energii - przekonuje profesor Krzysztof Żmijewski, sekretarz generalny Społecznej Rady Narodowego Programu Redukcji Emisji.
- Dlaczego? Bo nie ma innej możliwości.
I dodaje: - Trzeba dać szanse ludziom, indywidualnym inwestorom.

25.06.2011
E. Kuliczkowski: brak wiedzy barierą dla OZE

- Jedyną barierą, która ogranicza rozwój sektora energii odnawialnej jest świadomość ludzi - taką tezę stawia Ernst Kuliczkowski, członek zarządu Związku Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej.


Nowa dyrektywa unijna dotycząca poprawy efektywności energetycznej oraz oszczędzania energii
24.06.2011

Oszczędzanie energii to jedyny cel z pakietu 3x20, z którego realizacją Unia Europejska sobie nie radzi. W związku z tym Komisja Europejska przygotowała projekt dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej, który nakłada nowe obowiązki na państwa członkowskie.

- Celem naszego wniosku jest zwiększenie efektywności wykorzystania energii w codziennym zużyciu oraz udzielenie obywatelom, organom administracji publicznej i przedstawicielom branży energetycznej wsparcia, które umożliwi im sprawniejsze zarządzanie własnym zużyciem energii. Efektem końcowym tych działań powinno być również obniżenie kosztów energii, a także istotne, nowe możliwości tworzenia miejsc pracy w całej UE – powiedział Guenther Oettinger, komisarz ds. energii.

Inicjatywa Komisji Europejskiej wynika m.in. z oceny możliwości osiągnięcia do 2020 roku indykatywnego obecnie celu redukcji zużycia energii o 20%. Z przedstawianych prognoz wynika, że działając tak jak dotychczas państwa członkowskie nie osiągną zakładanego celu. Gdyby nic nie robić, to zużycie energii w UE wzrosłoby z około 1700 Mtoe w 2006 roku do około 1842 Mtoe w 2020 roku. Dotychczasowe działania podjęte w celu oszczędności energii wskazują, że UE jest na ścieżce prowadzącej do obniżenia zużycia energii w 2020 roku do poziomu około 1678 Mtoe, czyli około 9% a cel związany z zakładaną redukcją o 20% to 1474 Mtoe.

- Nowa dyrektywa unijna dotycząca poprawy efektywności energetycznej, oszczędzania energii spowoduje małą rewolucję . Jest rzeczą z poziomu Unii Europejskiej dość ważną, żeby ten temat nie był li tylko w sferze werbalnej (…) Zasadniczo dyrektywa ma wprowadzić rozwiązania systemowe po to, żeby energię opłacało się wszystkim oszczędzać, i żeby to był również biznes – mówił Krzysztof Gierulski z Dyrekcji Generalnej ds. Energii Komisji Europejskiej, który prezentował 22 czerwca w Warszawie założenia nowej dyrektywy.

Komisja Europejska w nowej dyrektywie nie proponuje ustalenia dla Unii Europejskiej, a zatem także dla poszczególnych krajów członkowskich, obligatoryjnego celu oszczędności energii do 2020 roku. To może się stać ewentualnie po ocenie w 2014 roku stopnia realizacji celu uzyskania 20 %. oszczędności do 2020 roku. Teraz Komisja proponuje wdrożenie obowiązkowych działań mających wspierać oszczędzanie. Także w celu zmniejszania zależności od importu energii.

- Sytuacja nie wygląda dobrze, bo Unia Europejska coraz bardziej uzależnia się od importu energii. Trendy nie są dla nas zbyt dobre. Coraz więcej energii importujemy spoza Unii, czasem z regionów objętych różnymi turbulencjami politycznymi tak, że ma to wpływ na gospodarkę, na rozwój przedsiębiorstw, na konkurencyjność przemysłu we wszystkich krajach Unii Europejskiej, również w Polsce, i coś trzeba zasadniczo z tym zrobić i to pilnie – powiedział Krzysztof Gierulski.

Proponowane przez Komisję środki mające służyć wzrostowi oszczędności energii są tyleż proste, co ambitne. Komisja chce, żeby we wszystkich krajach członkowskich zostały wprowadzone systemy oszczędzania energii. W ramach tych systemów dystrybutorzy energii lub jej sprzedawcy detaliczni mają mieć obowiązek uzyskania każdego roku oszczędności sprzedanej energii w ilości 1,5% w okresie do 2018 roku.

Zgodnie z propozycjami Komisji sektor publiczny, którego wydatki to około 19% unijnego PKB, a zatem mający wielki wpływ m.in. na kierunki zakupów powinien zostać zobowiązany do nabywania energooszczędnych budynków i urządzeń, a poza tym władze mają być zobowiązane do modernizacji energetycznej co roku przynajmniej 3% budynków o powierzchni ponad 250 mkw.

- Budynki, które należą do sektora publicznego w Unii to około 12%, całego stanu budynków. Wskaźnik energooszczędności w tych budynkach, które sektor publiczny zajmuje, jest niestety stosunkowo niski i jest duża szansa, żeby wdrażając dyrektywę w tym konkretnym sektorze rozruszać sektor usług energetycznych i tych związanych z podnoszeniem efektywności energetycznej w budynkach. Szacuje się, że optymalne kosztowo renowacje mogą dać nawet do 60% oszczędności energii. Budynki w Unii Europejskiej zużywają około 40% energii zużywanej w Unii, a 70% z tego co zużywają to jest energia cieplna. Tu najwięcej energii marnujemy i coś trzeba z tym zrobić – mówił Krzysztof Gierulski.

Komisja proponuje też, żeby rachunki za energię wystawiane odbiorcom, były wystawiane zgodnie z rzeczywistym zużyciem, a nie na podstawie prognoz. Ma to pozwolić odbiorcom na lepsze zarządzanie zużyciem energii i oszczędności, bo obecnie tak naprawdę liczniki odbiorcom do niczego nie służą, nie wiedzą oni ile energii zużywają, a często nie wiedzą też ile za nią płacą. Komisja chce też zachęcać przemysł do oszczędności i proponuje m.in. wprowadzenie obowiązkowych audytów energetycznych dla dużych firm, to jest o zatrudnieniu ponad 250 osób i obrotach powyżej 50 mln euro rocznie. W zakresie wytwarzania energii Komisja chce mocno wspierać kogenerację, po to, żeby zmniejszać straty w produkcji energii.

- Flagowym elementem dyrektywy jest kogeneracja, czyli produkcja energii elektrycznej w skojarzeniu z ciepłem, która może nam dać nawet do 30% oszczędności energetycznej w porównaniu z oddzielną produkcją energii elektrycznej i cieplnej ( …) W tej chwili jesteśmy w Unii Europejskiej na poziomie około 11% produkcji energii elektrycznej z kogeneracji natomiast potencjał ekonomiczny to jest 21%. To, że to się nie dzieje, wynika ze słabych regulacji prawnych, z niepewności inwestycyjnej – mówił Krzysztof Gierulski, informując, że zgodnie z projektem dyrektywy w sytuacjach, gdy będzie możliwy odbiór ciepła to powinny być budowane elektrociepłownie, a nie elektrownie.


750 mln euro z Banku Światowego na poprawę efektywności energetycznej i OZE
PAP 16.06.2011

Bank Światowy i Ministerstwo Finansów podpisały w czwartek umowę o 750 mln euro pożyczki na wsparcie polskiego programu poprawy efektywności energetycznej i rozwoju energetyki ze źródeł odnawialnych - podał w czwartek Bank Światowy.

Zgodnie z komunikatem Banku Światowego pożyczka (ang. Development Policy Loan/DPL) w wysokości 750 mln euro ma służyć realizacji komponentów programu przewidzianego w „Polityce energetycznej Polski do roku 2030" w zakresie efektywności energetycznej i energii odnawialnej.

Bank Światowy wyjaśnia, że zarówno program oraz wynikające z niego kierunki polityki powinny się przyczynić m.in. do obniżenia kosztów "zielonych usług energetycznych", utworzenia "zielonych miejsc pracy", redukcji zanieczyszczeń atmosferycznych i ograniczenia wpływu tych zanieczyszczeń na stan zdrowia ludności.

Cytowany w komunikacie wiceminister finansów Jacek Dominik stwierdził, że dzięki pożyczce Polska będzie mogła wypełnić unijne zobowiązania, to znaczy do 2020 r.: zmniejszyć zużycie energii o 20%, zwiększyć udział energii z odnawialnych źródeł o 15%. oraz obniżyć poziom emisji gazów cieplarnianych o 20%.

Dodał, że pożyczka przyczyni się do zrównoważonego wzrostu gospodarczego i powstawania nowych miejsc pracy.

Według Thomasa Laursena z Banku Światowego, w nadchodzących latach bank zamierza kontynuować współpracę z polskim rządem w dziedzinie poprawy efektywności energetycznej oraz zastosowania energetyki odnawialnej.


Dom pasywny, energooszczędny, standardowy
Argox 27.05.2011

Budynki pasywne, coraz powszechniej budowane na Zachodzie, w Polsce wciąż są mało popularne. Mała popularność budownictwa pasywnego wynika przede wszystkim z wyższych o 30-40 % kosztów budowy oraz braku finansowego wsparcia państwa dla inicjatyw energooszczędnych i proekologicznych.

Jedyny, certyfikowany przez Instytut Budynków Pasywnych w Darmstadt, budynek pasywny w Polsce stoi w Smolcu koło Wrocławia. Oddano go do użytkowania w listopadzie 2007. Jest to obiekt pokazowy, wybudowany przez biuro architektoniczne Lipińscy Domy. Można tam na własne oczy zobaczyć jak funkcjonuje budynek bez ogrzewania, szczególnie przyjazny dla alergików (wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła, materiały pochodzenia naturalnego, ograniczona możliwość powstawania grzybów i pleśni).

W Polsce pasywne budynki jednorodzinne wciąż stanowią ciekawostkę, zaś w Europie Zachodniej powstają już pasywne budynki użyteczności publicznej.

Ponieważ czas zwrotu poniesionych nakładów inwestycyjnych na realizację budynku pasywnego wynosi około 37 lat, warto rozważyć budowę domu energooszczędnego.

Dom energooszczędny jest droższy od standardowego o około 8-10%, a jego zapotrzebowanie na energię wynosi jedynie 40-70 kWh/(mkw*rok), co jest wartością znacznie niższą niż w przypadku nowego domu standardowego o zapotrzebowaniu energii na poziomie 120 kWh/(mkw*rok). Czas zwrotu takiej inwestycji wynosi od kilku do kilkunastu lat.


Ustawa o charakterystyce energetycznej budynków
Rzeczpospolita 24.05.2011

W Ministerstwie Infrastruktury prowadzone są prace nad nowelizacją przepisów prawa dotyczących certyfikatów energetycznych. Świadectwa energetyczne usankcjonowane zostaną odrębną ustawą pod nazwą „O charakterystyce energetycznej budynków". Ustawa „O charakterystyce energetycznej budynków" ma spełniać wymagania unijnej dyrektywy z 2010 r. (recast EPBD).

Recast dyrektywy o charakterystyce energetycznej budynków wprowadził pojęcie budynku o niemal zerowym zużyciu energii. Na Polsce ciąży obowiązek określenia wartości wskaźnika zapotrzebowania na energię, która charakteryzuje budynek zeroenergetyczny.

Nowe budynki użyteczności publicznej powinny spełniać kryteria budownictwa zeroenergetycznego od 2019 roku, a pozostałe nowo wznoszone budynki od 2021 roku.

Nowe unijne przepisy nakładają na zarządców i właścicieli budynków bezwzględny obowiązek opracowania świadectw energetycznych dla budynków lub lokalu sprzedawanych i wynajmowanych. Obecnie obowiązek ten jest zapisany w ustawie Prawo budowlane, jednak za brak świadectwa nie grożą żadne sankcje. W związku z tym tylko nieliczni decydują się na wykonanie świadectwa energetycznego w takim przypadku.

Obecnie obowiązek wykonywania świadectw energetycznych jest przestrzegany w przypadku nowych. Inwestor, który go nie dostarczy, nie otrzyma pozwolenia na użytkowanie.


Prezydent podpisał ustawę o efektywności energetycznej
PAP 29.04.2011

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę o efektywności energetycznej.

Ustawa o efektywności energetycznej ma poprawić wykorzystanie energii oraz promować innowacyjne technologie, które zmniejszają szkodliwe oddziaływanie sektora energetycznego na środowisko. Określa też zasady sporządzania audytów efektywności energetycznej.

Na projekty, które prowadzą do zmniejszenia zużycia energii prezes Urzędu Regulacji Energetyki będzie wydawał "białe certyfikaty", analogiczne do obowiązujących już "zielonych" certyfikatów na energię ze źródeł odnawialnych i "czerwonych" na produkcję energii w kogeneracji, czyli wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej w najbardziej efektywny sposób.

80% środków uzyskanych z białych certyfikatów trafi na zwiększenie oszczędności energii przez odbiorców końcowych. Pozostała część będzie mogła trafić na zwiększenie oszczędności przez wytwórców oraz zmniejszenie strat w przesyle i dystrybucji energii. Pieniądze z kar za brak odpowiednich certyfikatów trafią do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na programy związane m.in. z odnawialnymi źródłami energii oraz na zwiększenie sprawności wytwarzania energii np. poprzez kogenerację. zużycia energii rocznie.

Ustawa o efektywności energetycznej


Budynki o zerowej emisji gazów cieplarnianych
20.04.2011

Firma Bayer promuje koncepcję budynków o zerowej emisji gazów cieplarnianych, które same mogą zaspokajać swoje potrzeby energetyczne. To dobre rozwiązanie zwłaszcza dla budynków użyteczności publicznej.

Budynki są największymi konsumentami energii. Sektor budowlany jest odpowiedzialny za zużycie około 45% światowej energii (dane dla Europy i Stanów Zjednoczonych). Przyczynia się on do prawie 50% emisji gazów cieplarnianych – tyle samo, co przemysł i transport razem. Program Ochrony Środowiska ONZ (UNEP), którego Bayer jest członkiem stwierdził, że żaden inny sektor gospodarki nie ma tak dużego potencjału do drastycznego ograniczenia emisji.

Firma Bayer wystąpiła z inicjatywą poświęconą zaniedbywanemu dotychczas segmentowi, a mianowicie budynkom użyteczności publicznej. We współpracy z licznymi partnerami firma opracowała i zaadaptowała na skalę globalną koncepcję budynków o zerowej emisji - EcoCommercial Building. Dzięki izolacji za pomocą produktów firmy Bayer oraz własnym zasobom generowania energii odnawialnej budynek EcoCommercial Building może sam zaspokajać swoje potrzeby energetyczne.


Białe certyfikaty do 2016 roku
Rzeczpospolita 18.04.2011

Nowe przepisy zachęcające do oszczędzania energii dają firmom mało czasu na proekologiczne inwestycje
Nową ustawę o efektywności energetycznej właśnie przyjął Sejm. Wynika z niej, że podmioty oszczędzające energię i tym samym ograniczające emisję dwutlenku węgla dostaną tzw. biały certyfikat. Dla samorządów pozyskanie takiego dokumentu to możliwość zarobienia dodatkowych pieniędzy, bo certyfikaty będą mogły odsprzedać z zyskiem na Towarowej Giełdzie Energii. Odkupią je m.in. elektrownie, bo inaczej wnoszą tzw. opłatę zastępczą. Firmy energetyczne też będą uprawnione do starania się o takie świadectwa.
Przepisy powinniśmy wprowadzić już w 2008 roku. Dlaczego zrobiliśmy to tak późno?


Sejm przyjął większość poprawek do ustawy o efektywności energetycznej
PAP 15.04.2011

Sejm przyjął w piątek większość poprawek Senatu do ustawy o efektywności energetycznej, która nakłada na firmy obowiązek pozyskiwania świadectw efektywności energetycznej, tzw. białych certyfikatów.
Większość ze zgłoszonych przez senatorów poprawek miała charakter doprecyzowujący.

Ustawa ma poprawić efektywność energetyczną oraz promować innowacyjne technologie, które zmniejszają szkodliwe oddziaływanie sektora energetycznego na środowisko. Określa też zasady sporządzania audytów efektywności energetycznej.

„Białe certyfikaty" będą wydawane na projekty, które prowadzą do zmniejszenia zużycia energii. Będzie je wydawał prezes Urzędu Regulacji Energetyki. Obecnie obowiązuje już system „zielonych" certyfikatów na energię ze źródeł odnawialnych i „czerwonych" na produkcję energii w kogeneracji - wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej w najbardziej efektywny sposób.

80% środków uzyskanych z białych certyfikatów trafi na zwiększenie oszczędności energii przez odbiorców końcowych. Pozostała część będzie mogła trafić na zwiększenie oszczędności energii przez jej wytwórców oraz zmniejszenie strat w przesyle i dystrybucji energii. Pieniądze z kar za brak odpowiednich certyfikatów trafią do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na programy związane m.in. z odnawialnymi źródłami energii oraz na zwiększenie sprawności wytwarzania energii np. poprzez kogenerację.

Zgodnie z ustawą, do zapewnienia efektywności energetycznej zobowiązany będzie też sektor publiczny - jednostki rządowe i samorządowe. Rząd przeznaczył na modernizację budynków państwowych i działania związane z poprawą efektywności energetycznej środki uzyskane ze sprzedaży praw do emisji dwutlenku węgla innym krajom. Jednostki sektora publicznego raz na 10 lat będą sporządzać audyty energetyczne dla powierzchni użytkowanych powyżej 250 mkw.


KE: podatek energetyczny ma pobudzać zrównoważony rozwój
13.04.2011

Komisja Europejska przedłożyła w środę swój wniosek w sprawie zmiany nieaktualnych przepisów dotyczących opodatkowania produktów energetycznych w Unii Europejskiej. Zmiany mają uzależnić wysokość podatku od zawartości energetycznej i emisji dwutlenku węgla. Propozycja budzi obawy m.in. przemysłu motoryzacyjnego, jednak KE ma nadzieję ją przeforsować dzięki 12-letniemu okresowi przejściowemu.

Celem nowych zasad jest skłonienie krajów i producentów do zmiany struktury produktów poprzez uwzględnianie w nich zarówno poziomu emisji dwutlenku węgla, jak i zawartości energii. Komisja chce w ten sposób wspierać efektywność energetyczną i konsumpcję produktów bardziej przyjaznych dla środowiska, a zarazem uniknąć zakłócenia w konkurencji na jednolitym rynku.

KE proponuje podział minimalnej stawki podatku energetycznego na dwie części. Jeden podatek byłby oparty na poziomie emisji dwutlenku węgla przez produkt energetyczny i ma już swój wymiar - 20 euro za tonę dwutlenku węgla. Drugi będzie uwzględniał zawartość energii, tzn. rzeczywisty poziom jej zużycia na produkt, mierzony w gigadżulach (GJ). Minimalną stawkę podatkową ustali się na 9,6 euro/GJ dla paliw silnikowych i 0,15 euro/GJ dla paliw grzewczych. Uwzględniony zostanie „aspekt społeczny" z opcją dla krajów członkowskich, aby zwolnić z tego podatku energię zużywaną do celów ogrzewania przez gospodarstwa (bez względu na to, jaki produkt energetyczny jest używany).

Zmodyfikowana dyrektywa byłaby wprowadzona w życie z początkiem 2013 roku. Przewiduje się zarazem długie okresy przejściowe dla pełnego dostosowania opodatkowania produktów z uwzględnieniem „zawartości" energii, bo aż do 2023 roku. Ma to umożliwić przemysłowi na przystosowanie się do nowej struktury opodatkowania. Przewiduje się, że będzie on wprowadzany stopniowo przez kraje członkowskie.

KE zapewnia, że zmiany nie oznaczają wzrostu podatków, ale zmianę struktury tak, by zwiększać wykorzystanie biopaliw (tu podatek spadnie) i innych odnawialnych źródeł, a zmniejszać zużycie paliw kopalnych, co pozwoli realizować unijne cele zwiększenia efektywności energetycznej i zmniejszania emisji dwutlenku węgla.


Budownictwo energooszczędne i świadectwa energetyczne
Rzeczpospolita 04.04.2011

O świadectwa energetyczne starają się zwykle deweloperzy. Dokument ten nie liczy się na rynku wtórnym.
Popyt koncentruje się na tańszych, w tzw. segmencie popularnym. Lokale z wyższej półki, nie mówiąc już o domach, są zbyt drogie dla większości nabywców. Dlatego pasywne (energooszczędne) praktycznie zniknęły z naszego rynku – spółki deweloperskie nie podejmą się projektu, którego budowa będzie droższa od standardowych przedsięwzięć, gdyż będą miały trudności ze sprzedażą swojej oferty.
Dla przeciętnego nabywcy mieszkania czy osoby stawiającej dom dla siebie panele słoneczne, turbiny wiatrowe czy geotermia są nieopłacalne w porównaniu z obecnymi stawkami energii – twierdzi Jacek Bielecki, główny ekspert z Polskiego Związku Firm Deweloperskich.
Sebastian Vetter ze spółki deweloperskiej UBM szacuje, że koszt budowy pasywnego domu może być o około 30% wyższy od standardowej inwestycji. W Niemczech czy Holandii dostępne są programy wsparcia budownictwa pasywnego. W Polsce taka pomoc nie jest jeszcze możliwa.
Najlepszym sposobem na zmniejszenie rachunków za ogrzewanie starego domu jest docieplenie ścian i dachu oraz wymiana okien. Drugi krok to poprawa systemu ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Trzeci – modernizacja systemu wentylacji. Taka inwestycja pochłonie co najmniej 10-20 tys. zł w przypadku niewielkiego domu o powierzchni 100-150 mkw.


Miliardy na efektywność energetyczną
Rzeczpospolita 2.04.2011

Jak pisze „Rzeczpospolita", w tym roku wydatki na inwestycje podnoszące efektywność energetyczną w naszym kraju mogą sięgnąć nawet 4 mld zł. Ustawa o efektywności energetycznej zwiększy popyt na usługi związane z oszczędzaniem energii. W ciągu dekady rynek ma urosnąć pięciokrotnie. Według szacunków Krajowej Agencji Poszanowania Energii wydatki Polaków na wymianę okien, modernizację kotłów grzewczych, czy termoizolację mogą wynieść nawet 2 mld zł. Masowo zaczynają oszczędzać energię przedsiębiorstwa, samorządy oraz zarządcy budynków.
Zużycie energii w Polsce na jednostkę PKB jest dwa razy wyższe od średniej unijnej i zgodnie polityką klimatyczną UE musi zostać ograniczone do 2020 roku o 20%. Z tego też względu wprowadzany jest w naszym kraju system białych certyfikatów.


Kto może sporządzać świadectwa energetyczne?
Argox 26.03.2011

Przypomnijmy, że świadectwa energetyczne mogą wykonywać osoby, które:

- ukończyły dowolne studia magisterskie lub studia inżynierskie na kierunkach architektura, budownictwo, inżynieria środowiska, energetyka lub pokrewnych,

- posiadają uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej, budowlanej, instalacyjnej lub zdały egzamin organizowany przez MI lub ukończyły studia podyplomowe w zakresie auditingu i certyfikacji energetycznej,

- posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,

- nie były karane za przestępstwo przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe.


Efektywność energetyczna w administracji publicznej
Portalsamorzadowy.pl 21.03.2011

Jeśli Polska nie zechce oszczędzać energii w administracji publicznej narazi się na dotkliwe kary z Brukseli. Mogą one wynieść nawet kilkadziesiąt mln euro za rok - ostrzega Komisja Europejska.

23 marca Senat zadecyduje o przywróceniu zapisu w ustawie efektywności energetycznej dotyczącego obowiązku oszczędności energii w jednostkach sektora publicznego w latach 2012-2016.

Przyjęty niedawno przez sejm akt prawny zobowiązuje użytkowników energii oraz w mniejszym stopniu producentów i dystrybutorów do zmniejszenia zużycia energii łącznie o 9% do roku 2016. Obowiązek wymiernych oszczędności nie dotyczy jednak sektora publicznego, pomimo że dyrektywa unijna, którą ustawa ma wdrożyć, wyraźnie mówi o konieczności pełnienia przez administrację publiczną wzorcowej roli w poprawie efektywności energetycznej. Przedstawiciele rządu twierdzą, że Polski nie stać na oszczędności, bo są one za drogie.

Jednak w przypadku zaniechania poprawy efektywności energetycznej w sektorze publicznym Unia może narzucić Polsce dotkliwe kary. W 2009 roku Komisja Europejska zagroziła krajom, które nie wdrożyły dyrektywy o oszczędzaniu energii pozwem do Trybunału w Strasburgu. Kary mogłyby wynieść nawet kilkadziesiąt milionów euro rocznie - ostrzegają przedstawiciele Komisji Europejskiej.


Nadchodzi lawina zmian w legislacji o efektywności energetycznej
16.03.2011

Rzeczy, które w tej chwili dzieją się w Brukseli, jeżeli chodzi o politykę energetyczną, zwłaszcza w obszarze efektywności energetycznej, dzieją się w tempie jak na Brukselę bardzo szybkim. Będą one miały implikacje dla Polski, również jeżeli chodzi o planowanie wydatkowania funduszy strukturalnych - ocenił Krzysztof Gierulski z DG Energia Komisji Europejskiej, podczas konferencji „Program Infrastruktura i Środowisko na półmetku - energetyka"

W środę w Warszawie odbyła się konferencja "Program Infrastruktura i Środowisko na półmetku – energetyka" podczas, której Krzysztof Gierulski z DG Energia Komisji Europejskiej przedstawił zakres planowanych zmian legislacyjnych na szczeblu Unii Europejskiej, dotyczących efektywności energetycznych.

- Toczy się proces dość gruntownej nowelizacji istniejącej legislacji europejskiej, jeśli chodzi o oszczędzanie energii – mówił Krzysztof Gierulski, który oceniał, że obecne regulacje dotyczące efektywności energetycznej nie do końca są spójne. W jego ocenie możliwości oszczędzania energii są właściwie we wszystkich sektorach, a rynek nie do końca w tym pomaga.


Efektywność energetyczna - 45 mld zł na inwestycje
Argox 15.03.2011

Ustawa o efektywności energetycznej, przyjęta przez Sejm 4 marca, zaowocuje miliardowymi inwestycjami. Eksperci szacują, że inwestycje w oszczędzanie energii powinny wynieść około 45 mld zł do 2016 roku. Wydatki będą konieczne, ponieważ ustawa o efektywności energetycznej zakłada obowiązkowe ograniczenie do 2016 roku energii końcowej o 9% w stosunku do lat 2001–2005.

Szacuje się, że w budynkach można zaoszczędzić 30% energii, 21% w przemyśle, 17% w transporcie. Są to trzy główne sektory, gdzie istnieją ogromne możliwości poprawy efektywności energetycznej.

Zgodnie z nową ustawą zakłady energetyczne będą musiały uzyskać białe certyfikaty potwierdzające zmniejszenie zużycia energii. Na firmy energetyczne zostanie nałożony obowiązek umorzenia określonej liczby białych certyfikatów lub uiszczania opłaty zastępczej.

Przewiduje się, że opłata zastępcza wyniesie od 900 do 2700 zł za 1 Toe. Zgodnie z decyzją Sejmu za brak działań przedsiębiorcom grożą kary nawet do 2 mln euro.


KE: Europa musi być bardziej energooszczędna
10.03.2011

Nowe propozycje UE pozwolą jeszcze bardziej ograniczyć zużycie energii (do 2020 roku) oraz stworzyć niskoemisyjną gospodarkę z prawdziwego zdarzenia (do 2050 roku), zapowiada Komisja Europejska. Przyniosą też 1000 euro oszczędności w każdym domu i 2.000.000 miejsc pracy.
Prowadzona przez UE walka ze zmianami klimatu - przy jednoczesnym zagwarantowaniu Europie wystarczającej ilości energii - to elementy unijnej strategii na rzecz wzrostu Europa 2020. Strategia ta opiera się na trzech celach, które UE zamierza zrealizować do 2020 roku:

- ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o 20%,
- pozyskiwanie 20% energii ze źródeł odnawialnych,
- ograniczenie o 20% całkowitego zużycia energii.

Postępy w dziedzinie emisji i odnawialnych źródeł energii są znaczące, natomiast w zakresie oszczędności energii pozostaje jeszcze wiele do zrobienia. Dlatego też Komisja zachęca do jeszcze większej mobilizacji wysiłków, a jednocześnie przedstawia plan długoterminowych działań, mających przekształcić UE w konkurencyjną gospodarkę niskoemisyjną.


Raport BuildDesk Polska – „Stan energetyczny budynków w Polsce"
BuildDesk Polska 08.03.2011

Jak wynika z pierwszego raportu o stanie energetycznym budynków, wciąż wiele kluczowych kwestii ujętych w wytycznych unijnych nie jest realizowanych. Obowiązek egzekwowania certyfikacji energetycznej udało się wprowadzić tylko w stosunku do nowych budynków.
Certyfikacja energetyczna funkcjonuje w Polsce od ponad dwóch lat. Udało się przez ten okres wprowadzić obowiązek jej egzekwowania w stosunku do budynków nowych, wykształcić rzeszę certyfikatorów, czy też zaznajomić społeczeństwo z pojęciem charakterystyki energetycznej.

Jednak czy zapewnia to realizację celów dyrektywy jakie przed Polską postawiła Unia Europejska? Na to pytanie pomaga odpowiedzieć raport „Stan energetyczny budynków w Polsce" opracowany przez firmę BuildDesk Polska

Raport zawiera szczegółowe informacje na temat 50 tysięcy budynków – m.in. wartości ich parametrów energetycznych, źródeł energii czy też parametrów przegród. Wynika z niego, że niestety wciąż szereg kluczowych kwestii ujętych w wytycznych unijnych nie jest realizowana. Brak interpretacji prawa krajowego dodatkowo powoduje ewidentne pomijanie wymagań dyrektywy. Tak jest w przypadku zapisów dotyczących obowiązkowej certyfikacji budynków z rynku wtórnego. W Polsce wymóg ten w praktyce nadal nie obowiązuje.

Stan energetyczny budynków w Polsce


Sejm uchwalił ustawę o efektywności energetycznej
PAP 04.03.2011

Sejm uchwalił w piątek ustawę o efektywności energetycznej. Zakłada ona, że firmy będą miały obowiązek pozyskiwania świadectw efektywności energetycznej, tzw. białych certyfikatów.

W głosowaniu wzięło udział 418 posłów, 417 było za, a jeden przeciw.

Ustawa ma poprawić efektywność energetyczną oraz promować innowacyjne technologie, które zmniejszają szkodliwe oddziaływanie sektora energetycznego na środowisko. Określa też zasady sporządzania audytów efektywności energetycznej.

Białe certyfikaty będą wydawane na projekty, które prowadzą do zmniejszenia zużycia energii. Będzie je wydawał prezes Urzędu Regulacji Energetyki. Obecnie obowiązuje już system „zielonych" certyfikatów na energię ze źródeł odnawialnych i „czerwonych" na produkcję energii w kogeneracji - wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej w najbardziej efektywny sposób.


KE zaostrzy środki, by zwiększyć oszczędności energii w UE
PAP 03.03.2011

W ciągu kilku tygodni KE zaproponuje „wiążące środki" w celu oszczędzania energii. Kraje będą musiały między innymi odnawiać i ocieplać co roku 3% budynków publicznych. Jeśli to nie pomoże, w 2013 roku KE może wyznaczyć poszczególnym krajom indywidualne cele.

„Realizując unijny plan na rzecz efektywności energetycznej, w ciągu kilku tygodniu zaproponujemy wiążące środki oszczędzania energii. Na przykład państwa członkowskie będą musiały zmodernizować 3% budynków publicznych każdego roku, co oznacza podwojenie obecnego odsetka" - poinformował w środę komisarz UE ds. energii Guenther Oettinger.

Inne środki, jakie wymienił, to umieszczanie w zamówieniach publicznych obowiązku przestrzegania celów efektywności energetycznej przez wykonawców oraz obowiązek robienia audytów energetycznych przez duże firmy.


Poprawa efektywności energetycznej będzie obowiązkowa?
1.03.2011

Cele w zakresie poprawy efektywności energetycznej są jedynymi celami w pakiecie klimatycznym Unii Europejskiej, które nie mają statusu prawnie wiążących. Dlatego organizacje społeczne chcą określenia konkretnych celów w zakresie efektywności energetycznej dla poszczególnych państw UE.

1 marca 2011 roku przekazana zostanie komisarzowi Unii Europejskiej ds. energii Gunterowi Oettingerowi petycja w sprawie obligatoryjności celów w zakresie efektywności energetycznej. Pod petycją podpisały się najważniejsze polskie organizacje ekologiczne, społeczne i agencje krajowe.

Zdaniem organizacji ustalenie celów prawnie wiążących leży w żywotnym interesie Polski. W Polsce podjęcie skutecznych działań na rzecz efektywności energetycznej jest szczególnie ważne, ponieważ stanowi najtańszą możliwość ograniczenia emisji dwutlenku węgla. Aby jednak działania były podjęte, a planowanie celów nie było fikcją, konieczne jest włącznie celów efektywności energetycznej do listy obowiązków administracji rządowej i wszystkich instytucji publicznych.

Petycja polskich organizacji została zainspirowana listem w tej samej sprawie, wysłanym 21 stycznia przez organizacje niemieckie.


Polskie przedsiębiorstwa za mało oszczędzają energii
28.02.2011

Wśród polskich przedsiębiorstw zainteresowanie oszczędnością energii wciąż jest zbyt małe. Zdecydowaną forpocztę stanowią firmy międzynarodowe, które często wprowadzają korporacyjne plany oszczędzania energii - mówi Michał Ajchel, dyrektor ds. efektywności energetycznej, Schneider Electric.

Jak Pan ocenia zainteresowanie przedsiębiorstw zwiększeniem efektywności energetycznej?
- Zainteresowanie takie istnieje, ale waga, jaką przywiązuje się do tego zagadnienia jest ciągle zbyt mała. Zdecydowaną forpocztę stanowią firmy międzynarodowe, które często wprowadzają korporacyjne plany oszczędzania energii. Międzynarodowe korporacje mają tutaj spore doświadczenie zebrane w innych krajach. Posiadają wzorce, które przenoszą do swoich polskich jednostek, a że są to często zadania obligatoryjne, to są szybko i skutecznie wdrażane. Mamy również kilka polskich firm, które mogą stanowić wzór do naśladowania, ale jest ich zbyt mało.
Niektórzy przedsiębiorcy obawiają się, że wprowadzenie ustawy o efektywności energetycznej doprowadzi do podniesienia kosztów energii, co przełoży się na wzrost ich kosztów działalności. Dlatego obecnie najważniejszym zadaniem jest jasne przedstawienie, poparte konkretnymi wyliczeniami, jakie finansowe korzyści klient będzie miał z wprowadzania inwestycji proefektywnościowych. Często opieramy się o wskaźnik ROI (zwrotu z inwestycji) mówiącym, po jakim okresie nastąpi zwrot z inwestycji. To przekonuje klienta do rozpoczęcia inwestycji. Ważny jest także sposób finansowania inwestycji proefektywnościowych. Do tej pory są to głównie inwestycje z własnych środków, co blokuje dużą część inwestycji, ponieważ przedsiębiorstwa nie zawsze są w stanie takie inwestycje samodzielnie sfinansować. Dużą rolę mogą odegrać dofinansowania, jakie proponuje NFOŚiGW, ARP i inne instytucje.


Efektywność energetyczna potrzebą współczesności
22.02.2011

W ciągu 10 lat budownictwo musi się przestawić na budowę domów, które na swoje ogrzanie, chłodzenie i wentylację zużywają minimum energii. Sęk w tym, że na razie trudno ustalić, ile to minimum wynosi.
Efektywność energetyczna nie jest już przejściową modą, religią grupki nawiedzonych ekologów, ale potrzebą współczesności.
Unijna dyrektywa 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków mówi, że od 2019 roku wszystkie nowe obiekty zajmowane przez władze publiczne oraz będące ich własnością mają być budynkami o niemal zerowym zużyciu energii. Co więcej, po 31 grudnia 2020 r. przepis ten obejmie pozostałe budowle.
Jaskółki nowego myślenia o budownictwie już się w Polsce pojawiły. W Euro-Centrum w Katowicach dwa lata temu oddano do użytku biurowiec oszczędzający 2/3 standardowo zużywanej energii. Największą efektywność zyskuje się na alternatywnym systemie ogrzewania i chłodzenia, które zwykle stanowią aż 70 proc. wydatków energetycznych budynków. Ciepło dla obiektu czerpane jest z ziemi, skąd wydobywają je studnie geotermalne. Pompa ciepła dogrzewa wodę i kieruje ją do systemu rur zanurzonych w żelbetowych stropach wszystkich pomieszczeń (jest to tzw. system ogrzewania stropowego BKT). W budynku nie ma też klimatyzacji. W sezonie letnim rurami BKT płynie zimna woda. W budynku zastosowano też ponadprzeciętną izolację: w dachu i ścianach odpowiednio 20 cm i 30 cm styropianu, w podłodze 15 cm poliestru, a okna są energooszczędne. Przysłaniają je żaluzje zewnętrzne, które dzięki własnym czujnikom nasłonecznienia i wiatru dostosowują stopień otwarcia do warunków pogodowych.
Cały system ogrzewania i chłodzenia, a także działanie mechanicznej wentylacji (jej główny element to rekuperator, który odzyskuje z wydychanego powietrza 75%), jest koordynowany przez system centralnego zarządzania BMS. To on sprawia, że gdy budynek opuszczają na dłużej ludzie (czyli w każdy weekend), zamykają się wszystkie otwory wentylacyjne i biurowiec niczym termos utrzymuje wewnątrz zgromadzone ciepło. Koszt budowy wyniósł około 10,5 mln zł.


Jak efektywnie ogrzewać budynki - projekt ustawy o efektywności energetycznej
21.02.2011

Projekt ustawy o efektywności energetycznej mówi, że dla nowych obiektów wybuduje się własne odnawialne źródło energii lub instalację kogeneracji lub podłączy się do sieci ciepłowniczej - mówi Włodzimierz Kędziora, ekspert Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych.
Sejmowa podkomisja przyjęła projekt ustawy o efektywności energetycznej. Jakie są jej najważniejsze zapisy dla sektora ciepłowniczego?


Projekt ustawy o efektywności energetycznej przyjęty
18.02.2011

18 lutego sejmowa podkomisja nadzwyczajna przyjęła projekt ustawy o efektywności energetycznej. Teraz projektem zajmie się Komisja Gospodarki Sejmu. Ustawa powinna zostać przyjęta jeszcze w pierwszym półroczu 2011 roku.

Celem ustawy jest stworzenie ram prawnych dla działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej gospodarki. Działania te prowadzone będą w trzech obszarach: zwiększenia oszczędności energii przez odbiorców końcowych, zwiększenia oszczędności energii przez urządzenia potrzeb własnych oraz zmniejszenia strat energii elektrycznej, ciepła lub gazu ziemnego w przesyle lub dystrybucji.

Wprowadzenie kompleksowego mechanizmu wsparcia dla działań mających na celu poprawę efektywności energetycznej gospodarki doprowadzi w konsekwencji do ograniczenia szkodliwego oddziaływania sektora energetycznego na środowisko oraz będzie się przyczyniać do poprawy bezpieczeństwa energetycznego kraju.

Ustawa ma pomóc w osiągnięciu przez Polskę celu redukcji zużycia energii finalnej o 9% do roku 2016.


Polska nie spełni wymogów UE ws. budynków o zerowym zużyciu energii
18.02.2011

Nie wierzę, aby udało się za 9 lat uzyskać tak ambitny plan jak budowanie zero-energetyczne. Ten przepis wymusi na projektantach i deweloperach budowanie obiektów ze wskaźnikiem EP na poziomie 25-50 kWh/(mkw*rok) - mówi Grzegorz Juszczyk, specjalista ds. ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji z Echo Investment.
- Dyrektywa 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, będąca przekształceniem obowiązującej dotychczas Dyrektywy 2002/91/WE mówi, że od 31 grudnia 2019 wszystkie nowe budynki mają ocierać się o tzw. zero energetyczne. Aby odpowiedzieć, czy będzie to wykonalne czy nie, niezbędna będzie klarowna definicja budynku spełniającego taki warunek – mówi Grzegorz Juszczyk, specjalista HVAC (Heating, Ventilation, Air Conditioning – ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja) z Echo Investment.
Wskazuje on, że oczywiste jest, że musi być to budynek zasilany w głównej mierze z odnawialnych źródeł energii wytwarzanych przez budynek lub jego najbliższe otoczenie. I tutaj, jego zdaniem, pojawia się pierwsza wielka niewiadoma. Co może być zakwalifikowane jako odnawialne źródło energii w budynku, a co nie. Brak także liczbowych kryteriów, jakie byłyby akceptowane przy definicji "niemal zerowe zużycie energii". W każdym razie Dyrektywa tego nie określa.


Polacy nieprzygotowani do efektywności energetycznej
17.02.2011

- Nasze społeczeństwo nie jest odpowiednio przygotowane do wprowadzania efektywności energetycznej. Brak jest szerokiego programu edukacyjnego. Bardzo często słyszymy pytanie, jakie korzyści będzie miał końcowy użytkownik energii z wprowadzenia ustawy o efektywności energetycznej - mówi Michał Ajchel, dyrektor ds. efektywności energetycznej w Schneider Electric.
Trwają prace nad projektem ustawy o efektywności energetycznej. Jak Pan ocenia ten projekt?
Cieszę się, że projekt ustawy o efektywności energetycznej ujrzał w końcu światło dzienne, bo ta ustawa jest bardzo ważna i potrzebna. W ciągu ostatnich 5 lat globalne zużycie energii rosło o 15% rocznie. Biorąc pod uwagę ciągle zwiększającą się skalę poboru energii przy zachowaniu obecnego trendu, prognozuje się wzrost zużycia energii elektrycznej o dalsze 40% do 2030 roku. Równocześnie istnieje konieczność dwukrotnego ograniczenia emisji dwutlenku węgla na całym świecie tak, aby uniknąć gwałtownych zmian klimatu. Stoi przed nami naprawdę trudne, ale nie niemożliwe do wykonania zadanie. Musimy skoncentrować się na efektywnym wykorzystaniu energii, a nie na zwiększeniu jej mocy wytwórczej. To wszystko wymaga uregulowań prawnych.


Świadectwa energetyczne budynków – już wkrótce czekają nas zmiany
Argox 07.02.2011

Zgodnie z informacjami opublikowanymi na stronie Ministerstwa Infrastruktury do połowy listopada tego roku powinna zostać opracowana nowa metodyka sporządzania świadectw energetycznych.
W programie prac legislacyjnych Ministra Infrastruktury w I półroczu 2011 roku figuruje punkt:

„Dostosowania metodologii do załącznika nr 1 dyrektywy 2010/31/UE; korekta dotycząca zmiany zawartości świadectw charakterystyki energetycznej; uwzględnienie aktualnego stanu normalizacji; korekta istniejących przepisów, mając na uwadze dotychczasowe ich funkcjonowanie. Przygotowanie projektu rozporządzenia podzielone zostało na II etapy: etap 1 opracowanie koncepcji i założeń do metodyki do dnia 17.12.2010 roku oraz etap 2 opracowanie metodyki, zasad i sposobu obliczania charakterystyki energetycznej do dnia 15.11.2011 r."

Biorąc pod uwagę stan certyfikacji energetycznej w naszym kraju, należy mieć nadzieję, że będzie to coś więcej niż tylko „korekta".


Program termomodernizacyjny NFOŚiGW
NFOŚiGW 31.01.2011

Wystarczy zaledwie 10% środków własnych by samorządy, szpitale oraz uczelnie mogły przeprowadzić nowoczesną termomodernizację budynków publicznych.
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej opracowując program finansowy wspierający termomodernizację w ramach Systemu Zielonych Inwestycji (GIS), proponuje finansowanie dotacyjne pochodzące z handlu emisjami dwutlenku węgla oraz dodatkowe pożyczki preferencyjne, które łącznie stanowią pakiet finansowy pokrywający 90% wydatków kwalifikowanych.
Dzięki takim inwestycjom burmistrzowie, starostowie, ZOZ-y czy straże o co najmniej 1/3 zwiększą oszczędności na rachunkach za ogrzewanie i prąd.
W budynkach użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego oraz stałego pobytu ludzi program pozwala na wymianę kotła, systemów grzewczych, okien i drzwi oraz solidnie docieplić mury budynków. Przy okazji można również zainstalować nowoczesną wentylację, klimatyzację, systemy sterujące zużyciem energii, energooszczędne oświetlenie oraz zainstalować rekuperatory, kolektory słoneczne lub pompy ciepła. Według danych szacunkowych takich obiektów w kraju mamy jeszcze około 3.000.


Świadectwa energetyczne nie są wiarygodne?
Argox 28.01.2011

Istnieje rynek błędnych certyfikatów energetycznych. Dlatego konieczne jest wprowadzenie mechanizmów oceny i kontroli jakości świadectw, bo dziś nie można mieć pewności, czy dane i zalecenia zawarte w świadectwie są wiarygodne.
W świetle wymagań ustanowionych na mocy dyrektywy 2002/91/WE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, jak również w jej ostatnich przekształceniach zawartych w dokumencie zwanym recastem, celem certyfikacji energetycznej jest przedstawienie faktycznego stanu obiektu czy lokalu. Tymczasem zdarzają się przypadki wystawiania świadectw niezgodnych z rzeczywistością.
Zgodnie z art. 17 recast’u do wydawania świadectw należy zatrudnić niezależnych i wykwalifikowanych lub akredytowanych ekspertów, biorąc pod uwagę przede wszystkim ich fachowość. Ta sama zasada powinna być zastosowana również przy ustanawianiu systemów kontroli świadectw charakterystyki energetycznej. Jednocześnie nie istnieje żaden rejestr świadectw, który pozwoliłby na wyrywkową kontrolę ich jakości.
- Dobrze wykonane świadectwo zawiera informacje na temat efektywności energetycznej danego obiektu. Jest rodzajem ekspertyzy, która ma wskazuje energochłonne obszary w budynku i potencjalne modernizacje i usprawnienia - twierdzi Piotr Pawlak, dyrektor zarządzający BuildDesk Polska. Tymczasem przy obecnym braku kontroli jakości dokumentów nie można mieć pewności, czy dane i zalecenia zawarte w świadectwie są wiarygodne.


Poprawa efektywności energetycznej – 150 mln euro z EBOR
27.01.2011

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju przeznaczy 150 mln euro na poprawę efektywności energetycznej w polskich firmach. Wsparcie będzie realizowane we współpracy z lokalnymi bankami i instytucjami finansowymi w ramach Programu Finansowania Rozwoju Energii Zrównoważonej w Polsce (PolSEFF).
Program skierowany jest do małych i średnich przedsiębiorstw zainteresowanych inwestowaniem w nowe technologie obniżające wydatki na energię. Finansowanie można uzyskać w formie kredytu lub leasingu w wysokości do 1 mln euro.
- Promowanie efektywności energetycznej jest jednym z kluczowych priorytetów EBOR. Polska gospodarka jest jedną z najbardziej energochłonnych gospodarek w Unii Europejskiej i ma duży potencjał, aby racjonalizować zużycie energii poprzez inwestycje w projekty energii odnawialnej - powiedziała Lucyna Stańczyk z polskiego oddziału EBOR podczas konferencji inaugurujące program w Polsce.
W grudniu 2010 roku EBOR podpisał dwie pierwsze umowy w ramach programu PolSEFF z BGŻ na kwotę 50 mln euro oraz Bankiem Millenium na kwotę 35 mln euro. W środę została podpisana kolejna umowa na kwotę 30 mln euro z Fortis Bankiem Polska SA.


Świadectwa energetyczne – brak weryfikacji wydawanych certyfikatów niezgodny z EPBD
Rzeczpospolita 24.01.2011

Certyfikaty energetyczne funkcjonują na polskim rynku od dwóch lat. Bardzo często jednak certyfikaty to nic niewarty kawałek papieru – mówi Małgorzata Popiołek z Narodowej Agencji Poszanowania Energii. Według niej fatalnie wdrożyliśmy dyrektywę unijną w ich sprawie. Tymczasem dyrektywa jest już inna i trzeba wdrażać kolejne zmiany.
Zużycie energii w budynku lub lokalu oblicza się przy wykorzystaniu rozporządzenia z 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego. Zawiera ono liczne błędy, o których powszechnie wiadomo. Niektóre są dla osób z wykształceniem technicznym oczywiste, np. zastosowanie niewłaściwej potęgi. Programy komputerowe służące do obliczeń eliminują je, podstawiając odpowiednie wartości.
Już rok temu Ministerstwo Infrastruktury zapewniało „Rz", że usunie błędy i znowelizuje rozporządzenie w tej sprawie, ale czeka na tłumaczenie normy ISO 13/790 zawierającej metodologię obliczania charakterystyki energetycznej budynku. Prawda jest taka, że normę przetłumaczono, a przepisów nie znowelizowano.
Według ekspertów brakuje mechanizmów weryfikacji jakości świadectw energetycznych. Jeżeli w Internecie można znaleźć oferty, w których „ekspert" deklaruje wystawienie świadectwa energetyczna dla obiektów na terenie całej Polski w ciągu jednego dnia, to jaka może być wartość tego świadectwa? – pyta Danuta Kowalska ze Stowarzyszenia Certyfikatorów i Audytorów Energetycznych. Dobra praktyka inżynierska zobowiązuje wydającego świadectwo, żeby obejrzał obiekt przed wystawieniem świadectwa. Na Allegro najtańsze pseudo-świadectwo kosztuje 50 zł!
W innych państwach UE, np. w Danii, jest prowadzony rejestr świadectw energetycznych i są one weryfikowane losowo. Jeśli okaże się, że dane świadectwo zawiera błędy, osoba, która je wystawiła, dostaje pierwsze ostrzeżenie. Jeżeli jeszcze raz wystawi certyfikat z błędem, traci uprawnienia.


Poprawa efektywności energetycznej budynków i promowanie OZE?
Gazeta Wyborcza 19.01.2011

Deweloperzy obawiają się poprawki do projektu ustawy o efektywności energetycznej, która może wepchnąć inwestorów w szpony ciepłowniczych monopolistów - czytamy w „Gazecie Wyborczej".
Związek Firm Deweloperskich wskazuje na poprawkę, którą podsunęło sejmowej komisji gospodarki Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych (PTEZ), mówiącą, że gdyby przewidywane zapotrzebowanie na moc cieplną nowego budynku miało wynieść co najmniej 50 kW, a byłby on stawiany „na terenie działania" sieci ciepłowniczej, to inwestor musiałby się do niej podłączyć. W przeciwnym razie nie dostałby pozwolenia na budowę. Komisja ma w środę zdecydować, czy zarekomenduje ją Sejmowi.
Jednak ekspert PTEZ Włodzimierz Kędziora uspokaja, że chodzi wyłącznie o promowanie OZE i o poprawę efektywności energetycznej budynków. Dostawca ciepła musiałby bowiem wykazać, że 75% energii pochodzi z OZE, kogeneracji lub jest odpadem z instalacji przemysłowych.

Wciąż wznosimy energochłonne budynki
18.01.2011

- Po analizie danych technicznych właściwości energetycznych budynków możemy stwierdzić, że zarówno certyfikacja energetyczna jak i same warunki techniczne w dzisiejszym kształcie nie promują w żaden sposób oszczędności energii wśród indywidualnych inwestorów - mówi Piotr Pawlak, dyrektor zarządzający BuildDesk Polska.
Według niego, spełnienie warunków technicznych i uzyskanie dobrego świadectwa energetycznego nie jest powiązane z wysoką efektywnością energetyczną budynku, co potwierdzają dane z ponad 40.000 budynków, dla których wykonano świadectwa charakterystyki energetycznej.

- Dlatego też budując dom warto zastanowić się na czym najbardziej nam zależy; na niskich kosztach eksploatacji budynku przez cały okres jego użytkowania, czy też jedynie na spełnieniu dzisiejszych wymagań technicznych – podkreśla Pawlak.
Przypomina on, że przyjęta w 2010 roku nowelizacja Dyrektywy 2002/91/WE dotyczącej charakterystyki energetycznej budynków, wprowadza perspektywicznie od 31 grudnia 2020 obowiązek wznoszenia obiektów o bardzo niskim zużyciu energii. Szacuje się, że może to oznaczać około 50 kWh/(mkw*rok) dla Polski. Tymczasem średnia wartość zapotrzebowania na energię końcową dla istniejących budynków jednorodzinnych w Polsce wynosi 207 kWh/(mkw*rok). Z kolei dla nowych budynków jednorodzinnych, wybudowanych po 2008 roku, wartość ta sięga 142 kWh/(mkw*rok).

- W przypadku obiektów już istniejących jest to o tyle zrozumiałe, że stan ten wynika z dużo niższych wymagań technicznych w latach ubiegłych – stwierdza dyrektor Pawlak - Natomiast rodzi się pytanie, czy budując nowe domy w Polsce, o kilkudziesięcioletniej perspektywie użytkowania, stać na stosowanie technologii spełniających dzisiejsze wymagania choćby w stopniu minimalnym?
Obecnie wybudowanie obiektu zgodnie z warunkami technicznymi, dotyczącymi efektywności energetycznej, wymaga spełnienia jednego z dwóch warunków:
1) zachowania parametrów przegród niższych niż dopuszczalnych (na podstawie wartości współczynnika przenikania ciepła U),
2) uzyskanie wskaźnika zapotrzebowania na energię pierwotną EP mniejszego od wartości referencyjnej.

Uzyskanie niskiego wskaźnika EP nie gwarantuje niskiego poziomu zużycia energii przez budynek. Z drugiej strony może się okazać, że uzyskanie wartości EP niższej niż wymagana warunkami technicznymi jest wręcz niemożliwe, ze względu na rodzaj mediów w budynku.
- Tak się dzieje w przypadku obiektów usługowych i niemieszkalnych, gdzie średnie zapotrzebowanie na energię końcową (EK) wynosi 174 kWh/(mkw*rok), natomiast na energię pierwotną już 305 kWh/(mkw*rok) – stwierdza ekspert BuildDesk Polska.
Wynika to przede wszystkim z zastosowania instalacji zasilanych energią elektryczną, która traktowana jest jako najbardziej szkodliwe źródło energii. Dlatego zdecydowana większość nowopowstających budynków projektowana jest tak, aby spełnić warunek zapewnienia odpowiednich parametrów izolacyjnych przegród. Parametry te nie zapewniają jednak optymalnej izolacyjności, jeżeli przeprowadzimy rachunek ekonomiczny uwzględniający planowany czas eksploatacji budynku.

Przygotowana jeszcze na etapie projektu charakterystyka energetyczna, a najlepiej wykonana na jej podstawie analiza kosztów ogrzewania oraz optymalizacja izolacji przegród budynku, pozwoli na uniknięcie późniejszych modernizacji i uzyskanie wysokiej efektywności energetycznej budynku.
Obliczenia i analizy konieczne do uzyskania odpowiedzi na pytanie: jak warto budować dzisiaj, aby nie płacić zbyt wysokich rachunków w przyszłości? - są zrozumiałe i możliwe do przeprowadzenia przez każdego audytora energetycznego lub projektanta wykonującego świadectwa charakterystyki energetycznej, mówi dyrektor Pawlak.

Jak długo jest ważne świadectwo energetyczne?
Argox 17.01.2011

Zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy Prawo budowlane świadectwo energetyczne ważne jest 10 lat od daty jego wystawienia. Termin ważności certyfikatu energetycznego widoczny jest na samej górze pierwszej strony świadectwa.
W momencie, kiedy upływa termin ważności certyfikatu energetycznego, właściciel budynku ma obowiązek ponownie zlecić jego wykonanie. Ponieważ pierwsze świadectwa charakterystyki energetycznej sporządzono w Polsce dwa lata termu, taka sytuacja będzie miała miejsce za osiem lat.
Jednak są sytuacje kiedy certyfikat energetyczny przestaje być ważny przed upływem ustawowych 10 lat. Ma to miejsce wtedy, gdy dokonano remontu, modernizacji lub przebudowy budynku i prace te wpłynęły na jego charakterystykę energetyczną. Jeżeli przebudowa wymaga pozwolenia na budowę – o nowe świadectwo energetyczne upomni się Nadzór Budowlany. Jeżeli prowadzone prace nie wymagają pozwolenia, a pomimo to wpływają na własności energetyczne budynku, zgodnie z art. 63 ust. 3 pkt 2 ustawy świadectwo powinno być sporządzone ponownie.
Certyfikator energetyczny ma obowiązek przez cały okres ważności świadectwa energetycznego przechowywać jego kopię. Nie jest niestety doprecyzowane w jakiej formie – czy w papierowej, czy w elektronicznej, a może w obu.
My dla bezpieczeństwa archiwizujemy wykonane przez nas świadectwa zarówno w wersji elektronicznej jak i papierowej. Prowadzimy również elektroniczny rejestr wystawionych certyfikatów.


Fałszywie rozumiane oszczędności w termomodernizacji budynków
13.01.2011

W Polsce energooszczędności budynków wciąż jeszcze nie traktuje się jako pełnoprawnego czynnika polityki energetycznej, klimatycznej i społecznej – mówi Maria Dreger, menedżer ds. norm i standardów w Rockwool Polska, ekspert Konfederacji Budownictwa i Nieruchomości.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego w sprawie charakterystyki energetycznej budynków mówi, że do 31 grudnia 2020 wszystkie nowe budynki mają być o niemal zerowym zużyciu energii. Czy realizacja tego celu jest możliwa do osiągnięcia?
Cel dyrektywy możliwy jest do osiągnięcia, nawet jeżeli w tej chwili nie mamy gotowego planu. Szybko powinna zostać pokazana i przyjęta ścieżka dojścia. Celu dyrektywy, ani żadnego innego, nie osiąga się w ten sposób, że z miesiąca na miesiąc wydawane są nowe warunki techniczne, które zaostrzają wymagania, bo wtedy nikt do takich zmian nie jest się w stanie przygotować: projektanci, wykonawcy, deweloperzy, firmy wykonawcze oraz producenci materiałów i wyrobów. Natomiast jeżeli z góry wiadomo, że w cyklach kilkuletnich wymagania będą zwiększane, to wtedy cały rynek do tych zmian może się dostosować. To dobry element pobudzania rynku poprzez wyprzedzającą informację. Gdyby coś takiego w Polsce udało się zrealizować w związku z przygotowaniem planu dla Komisji Europejskiej, to możemy być spokojni, że do 2020 roku bylibyśmy w stanie powszechnie i opłacalnie budować budynki prawie zeroenergetyczne.

Czy Polska powinna wzorować się na rozwiązaniach wspierających energooszczędne budownictwo w innych krajach?
Warto spojrzeć na przykład Niemiec. W latach 2006-2010 niemiecki budżet federalny wyłożył na programy wpierające energooszczędne budownictwo i termomodernizację istniejących zasobów budowlanych 7,5 mld euro. Te 7,5 mld euro wygenerowało kredyty i granty na kwotę 27 mld euro i skutkowało realizacją inwestycji o wartości 59 mld euro. Efektem ubocznym jest powstanie i utrzymanie około 300.000 miejsc pracy, głównie w małych i średnich przedsiębiorstwach budowlanych. Niemcy oceniają, że skutkiem tych inwestycji są oszczędności zużycia energii, mniejsze obciążenie gospodarstw domowych i użytkowników obiektów publicznych. Te korzyści będą osiągane w okresie 30 lat, bo tyle średnio użytkuje się obiekt budowlany. W tym samym czasie w Polsce co rok toczono boje, aby w budżecie państwa były jakiejkolwiek pieniądze na termomodernizację, a zdarzyło się, że te pieniądze zniknęły kompletnie z powodu oszczędności budżetowych. Fałszywie rozumianych, bo oznaczających, ze zaoszczędziliśmy odrobinę, zaprzepaszczając lub odsuwając w czasie oszczędności wielokrotnie większe. To pokazuje różnice w podejściu i fakt, ze w Polsce energooszczędności budynków wciąż jeszcze nie traktuje się jako pełnoprawnego czynnika polityki energetycznej, klimatycznej i społecznej.

Jak systemy wsparcia dla działań energooszczędnych funkcjonują w innych krajach?
W ostatnim czasie na wielu konferencjach bardzo często bywali w Polsce liderujący w efektywności energetycznej Skandynawowie, przede wszystkim Duńczycy i Szwedzi, którzy pokazywali jak tego typu systemy działają w ich krajach, świetnie mają to zaplanowane także Niemcy, Austriacy. Tam liczy się korzyści z punktu widzenia społecznego, gospodarczego i pojedynczych gospodarstw domowych i na tej podstawie podejmuje się decyzje. We wszystkich wypadkach kluczem do sukcesu jest kompleksowe podejście, uwzględniające jako równorzędne 3 filary: racjonalnie wysokie wymagania, system zróżnicowanych zachęt oraz dostępną na wielu poziomach informację. Wszystko po to, by poprawiać efektywność energetyczną masowo, bo znacznie więcej można uzyskać w skali kraju sumując nawet drobne oszczędności w milionach domów czy u milionów użytkowników, niż na kilku, nawet bardzo wielkich przedsięwzięciach. Co więcej, takie podejście przynosząc bezpośrednie korzyści konsumentom, zarazem umożliwia racjonalny długofalowy rozwój sektora energetycznego. W Polsce sposoby wspierania wzrostu efektywności energetycznej są doskonale znane w tych gronach, które się tym zawodowo zajmują. Jest wiele publikacji i raportów na ten temat. Gdyby tylko decydenci zechcieli czytać i słuchać. I znowu wracamy do polityki energetycznej,. Jeżeli ma służyć społeczeństwu i sprzyjać rozwojowi, powinna być ukierunkowana na optymalne kosztowo zaspokojenie potrzeb, a nie - zwiększanie dostaw. Choć do przełomu wciąż daleko, pojawiają się sygnały zmian. Ich motorem jest Unia ze swoją polityka klimatyczno-energetyczną nastawioną na zapewnienie Europie samowystarczalności energetycznej. Zamiast finansować zagranicznych dostawców paliw i energii, Unia stawia na swoją efektywność, sprzyjającą konkurencyjności i rozwój energetyki bazującej na własnych źródłach, głównie odnawialnych.

Efektywne wykorzystanie energii - 820 mln zł z NFOŚiGW
11.01.2011

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchamia program finansowy o wartości 820 mln zł na dofinansowanie audytów energetycznych i inwestycji obniżających zużycie energii.
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poinformował 10 stycznia, że uruchamia nowy program finansowy, którego celem jest inicjowanie i wspieranie inwestycji poprawiających efektywność energetyczną najbardziej energochłonnych polskich firm.
Program ten jest ważny i jest trafiony ze względu na dwie jego cechy.
Po pierwsze jest on bardzo efektywny ekonomicznie. Jeżeli uważać, że cnota oszczędzania powinna być realizowana to są oczywiście sposoby droższe i tańsze realizowania oszczędności. Ten jest najtańszy, stopa zwrotu jest najszybsza.
Po drugie jest on obliczony na tych, na których bardzo nam zależy - na wielki przemysł. Ponieważ to czego się obawialiśmy, gdyby nie tego typu program oraz inne działania rządu, to jest utrata konkurencyjności polskiego przemysłu. Utrata konkurencyjności polskiego przemysłu może nastąpić ze względu na to, że będzie on, w porównaniu z naszymi konkurentami, znacznie bardziej energochłonny. A energia jest obciążona w tej chwili dodatkowymi trybutami związanymi z koniecznością ochrony klimatu - mówił Andrzej Kraszewski, minister środowiska.
Program uruchamiany przez NFOŚiGW nazywa się Efektywne wykorzystanie energii. Na program na lata 2011-2016 fundusz rezerwuje 820 mln zł, które będą pochodzić z opłat i kar zastępczych nakładanych przez Urząd Regulacji Energetyki na producentów energii. Beneficjentem programu może być przedsiębiorstwo, które w roku poprzedzającym złożenie wniosku o dofinansowanie audytu, czy inwestycji energooszczędnej zużyło minimum 50 GWh energii.
- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchamia program z budżetem 820 mln zł dla dużych przedsiębiorstw przemysłowych działających w Polsce. 40 mln zł w formie dotacji na audyty energetyczne, na pokrycie 70% kosztów oraz 780 mln zł na pożyczki pięcioletnie oprocentowane WIBOR trzymiesięczny plus 50 punktów bazowych - zapowiedział Jan Rączka, prezes NFOŚiGW.
W ciągu ostatnich 10 lat, jak poinformował NFOŚiGW powołując się na dane Ministerstwa Gospodarki, energochłonność PKB Polski spadła o blisko jedną trzecią, ale nadal efektywność energetyczna polskiej gospodarki jest około 3 razy niższa niż w najbardziej rozwiniętych krajach europejskich i około 2 razy niższa niż średnia w krajach Unii Europejskiej.

Świadectwa energetyczne – energia użytkowa, końcowa i pierwotna
Argox 10.01.2011

Na drugiej stronie świadectwa energetycznego przedstawiane są wyniki obliczeń zapotrzebowania na energię końcową, użytkową i pierwotną.

Energia użytkowa, to energia bezpośrednio wykorzystywana na pokrycie strat ciepła przez przegrody zewnętrzne, przygotowanie ciepłej wody użytkowej, ogrzanie powietrza wentylacyjnego oraz oświetlenie. W przypadku budynków wyposażonych w systemy chłodzenia to również energia potrzebna do utrzymania wymaganej temperatury latem.

Energia końcowa, to energia dostarczana do budynku. Zapotrzebowanie na energię końcową uwzględnia straty wynikające ze sprawności systemów instalacyjnych. Dla użytkownika budynku jest to wielkość niezwykle istotna, ponieważ jest to energia, za którą musi on zapłacić.

Energia pierwotna, to energia zawarta w pierwotnych nośnikach energii, takich jak węgiel kamienny, gaz ziemny, ropa naftowa lub w źródłach odnawialnych. W zapotrzebowaniu na energię pierwotną uwzględnione są straty przy wytwarzaniu i przesyle energii, a także rodzaj nośnika energii.

Zależności między wymienionymi rodzajami energii zależą od rodzaju nośnika energii oraz sprawności systemów.

Jeżeli wykorzystujemy gaz lub energię elektryczną, energia pierwotna jest większa od energii końcowej odpowiednio o 10% i 300%. Jeżeli wykorzystujemy ciepło sieciowe wytworzone w procesie kogeneracji, zapotrzebowanie na energię pierwotną jest mniejsze niż na energię końcową o 20%. Jeżeli nośnikiem energii jest biomasa – energia pierwotna jest mniejsza od końcowej aż o 80%.

W przypadku większości systemów ogrzewania energia końcowa jest większa od energii użytkowej, gdyż sprawność tych systemów jest mniejsza od jedności. Jednak jeżeli wykorzystamy pompę ciepła, to zapotrzebowanie na energię końcową będzie mniejsze niż na energię użytkową.
Odbierając zamówiony certyfikat energetyczny warto spojrzeć nie tylko na pierwszą stronę świadectwa i strzałki na suwaku, ale i na - z pozoru nieciekawe - tabelki na stronie drugiej. Warto też poprosić certyfikatora, aby nam wyjaśnił co one oznaczają.


Rozsądna termomodernizacja
Gazeta Wyborcza Kraków 07.01.2011

Kamienica przy ul. Syrokomli 19a oraz biurowiec Biprocemwapu to kandydaci do tegorocznej Nagrody im. prof. Janusza Bogdanowskiego na najlepszą architekturę roku 2010.
Termomodernizacja budynków często budzi zastrzeżenia architektów. W przypadku bloków z lat 60. czy 70. modernizacja na ogół poprawia estetykę obiektów. Niestety, zdecydowanie gorzej jest w przypadku kamienic, przede wszystkim tych z okresu międzywojennego. Pod styropianem znikają charakterystyczne detale dawnej architektury i jej tradycyjne podziały, a nadany przez projektanta wizerunek ulega często zatraceniu. Za kliniczny przykład może posłużyć tu funkcjonalistyczna kamienica przy ul. Miodowej 39 - kandydująca do lauru Archi-Szopy w roku 2008.
Tym bardziej warto odnotować pozytywne przykłady udanych termomodernizacji. Dwa z nich: kamienica przy ul. Syrokomli 19a oraz biurowiec Biprocemwapu to kandydaci do tegorocznej Nagrody im. prof. Janusza Bogdanowskiego na najlepszą architekturę roku 2010.
Oba budynki, reprezentujące dwa różne okresy krakowskiego modernizmu - przed - i powojennego, po remoncie i ociepleniu fasady odzyskały dawną świetność. W przypadku wspomnianej kamienicy udany efekt to zasługa właścicieli domu Beaty i Marka Warotów, którzy pokazali, jak powinno się traktować zabytkową architekturę z lat 30. XX wieku. Dzięki ich staraniom znów podziwiać można świetny, funkcjonalistyczny projekt Zygmunta Grünberga (1933 r.), choć na wąskiej i zacienionej ul. Syrokomli brak mu właściwej ekspozycji. Do termoizolacji użyto w tym przypadku styroduru, co pozwoliło na odtworzenie i uwydatnienie wszystkich detali projektu, jak gzymsy, obramienia okien czy nawet boniowanie. Państwo Warotowie pokazali, że można sprawić, aby zaniedbana kamienica świeciła znów dawnym blaskiem, nie tracąc nic z walorów dawnej architektury.
Podobny efekt, dzięki staraniom inwestora, udało się osiągnąć na biurowcu Biprocemwapu przy ul. Włóczków. Tutaj nie tylko tektonika elewacji, ale także jej kolorystyka zachowały zgodność z duchem oryginału projektu prof. Wojciecha Bulińskiego.
Przypadek Biprocemwapu świadczy o tym, że można tak wykonać termoizolację, aby nie zniszczyć charakteru budynku, który jest świadectwem naszej kultury i spuścizną architektoniczną. Budynku nie pozbawiono dynamiki, detalu ani taktu. Po modernizacji nie jest tam wprawdzie wszystko tak jak w oryginale, ale cechuje go „dobra kontynuacja" zawarta w idei dotyczącej budowy formy architektonicznej - zauważa Małgorzata Włodarczyk, autorka książki o modernistycznej architekturze Krakowa, kierownik Komisji Architektury XX wieku i Polskiego Komitetu Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków.

Ustawa o efektywności energetycznej dopiero w 2012 roku?
28.12.2010

Ustawa o efektywności energetycznej może wejść w życie dopiero z początkiem roku 2012 - mówi Andrzej Czerwiński, poseł PO, przewodniczący sejmowej podkomisji ds. energetyki.
Rada Ministrów 12 października 2010 roku przejęła projekt ustawy o efektywności energetycznej. Projekt trafił już do Sejmu, odbyło się pierwsze czytanie ustawy. W ramach sejmowej Komisji Gospodarki powołano specjalną podkomisję ds. ustawy o efektywności energetycznej.
- Jest wiele zastrzeżeń do projektu tej ustawy, dlatego chcemy zebrać jak najwięcej uwag. Ministerstwo Gospodarki uwagi posegreguje według kategorii i znaczenia, następnie wszystkie propozycje będziemy analizowali. Część uwag będziemy rekomendować, inne odrzucać, część propozycji być może trzeba będzie skorygować - mówi Andrzej Czerwiński, poseł Platformy Obywatelskiej, przewodniczący sejmowej podkomisji ds. energetyki.
Jak podkreśla Andrzej Czerwiński, nie będzie presji, aby ustawę bardzo szybko przyjąć, jego zdaniem lepiej aby prace potrwały dłużej a ustawa była bardzo dobrze przygotowana.
Dodaje, że nie została jeszcze podjęta decyzja, kiedy ustawa ma wejść w życie, nie wykluczone, że będzie to dopiero w 2012 roku.
Celem projektu ustawy jest stworzenie ram prawnych dla działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej gospodarki. Działania te prowadzone będą w trzech obszarach:

- zwiększenia oszczędności energii przez odbiorców końcowych,
- zwiększenia oszczędności energii przez urządzenia potrzeb własnych,
- zmniejszenia strat energii elektrycznej, ciepła lub gazu ziemnego w przesyle lub dystrybucji.

Wprowadzenie kompleksowego mechanizmu wsparcia dla działań mających na celu poprawę efektywności energetycznej gospodarki doprowadzi w konsekwencji do ograniczenia szkodliwego oddziaływania sektora energetycznego na środowisko oraz będzie się przyczyniać do poprawy bezpieczeństwa energetycznego kraju.
Ustawa ma pomóc w osiągnięciu przez Polskę celu redukcji zużycia energii finalnej o 9% do roku 2016.

Świadectwa charakterystyki energetycznej - wskaźnik EK
Argox 20.12.2010
Energia końcowa oznacza ilość energii, którą należy dostarczyć do budynku, aby zapewnić utrzymanie założonej temperatury wewnętrznej zimą i latem, koniecznej wentylacji oraz niezbędnej ilości ciepłej wody użytkowej, a także wymaganego poziomu oświetlenia.
Wskaźnik EK [kWh/(m2×rok)] jest miarą efektywności energetycznej budynku i jego techniki instalacyjnej.
Małe wartości EK sygnalizują niskie zapotrzebowanie na energię i relatywnie niskie koszty eksploatacji.
Wskaźnik EK nie uwzględnia zapotrzebowania na energię do chłodzenia i oświetlenia oraz do napędu urządzeń pomocniczych.


Efektywność energetyczna – o roli firm typu ESCO
14.12.2010

Poprawa efektywności energetycznej wymaga inwestycji. Zgodnie z opinią Arkadiusza Węglarza, dyrektora ds. zrównoważonego rozwoju Krajowej Agencji Poszanowania Energii, dużą rolę w zakresie finansowania inwestycji mogą odegrać firmy typu ESCO. Skrót ESCO pochodzi od nazwy Energy Service Companies. W ten sposób określane są firmy oferującące usługi w zakresie finansowania działań zmniejszających zużycie energii, pozwalające ich klientom spłacać na przykład pożyczki środkami uzyskanymi dzięki oszczędnościom energii.
- Należy zacząć od podstaw, czyli nie zmieniajmy źródeł, nie planujmy źródeł, jeśli dotychczas nie wykorzystaliśmy efektywnie energii. Musimy zacząć od tego, gdzie jest największy potencjał, czyli od termomodernizacji budynków, ale też zaprzestać marnotrawienia szansy w budownictwie. Nasze uregulowania prawne, nasze standardy energetyczne budynków są najgorsze wśród krajów o podobnym klimacie. Aktualnie budowane domy trzeba będzie niestety termomodernizować, a termomodernizacja od standardu powiedzmy 150 kWh, który jest aktualnie osiągany, będzie mniej opłacalna niż doprowadzenie do standardów bardziej efektywnych energooszczędnych – przekonywał Arkadiusz Węglarz, wiceprezes Krajowej Agencji Poszanowania Energii podczas konferencji "Przyszłość energii na terenach niezurbanizowanych w Polsce i w Europie".
- Ja widzę dużą rolę dla firm typu ESCO. To jest chyba przyszłość w Polsce ponieważ widać już, że budżet pęka w szwach (…) Niestety forma wsparcia polegająca na wykorzystaniu strony trzeciej, dosyć popularna w Europie Zachodniej, w Polsce jakoś nie może się przebić. Kilka firma zaledwie tak działa, a w energetyce rozproszonej, a dalej również w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię małych miejscowości powiązanie firmy ESCO z wytwórcami lokalnymi byłoby dosyć dobrym rozwiązaniem – ocenił Arkadiusz Węglarz.

Świadectwa charakterystyki energetycznej - wskaźnik EP
Argox 10.12.2010

Właśnie mijają dwa lata od czasu wprowadzenia w naszym kraju obowiązkowej certyfikacji energetycznej budynków. Niestety powszechna wiedza na temat świadectw charakterystyki energetycznej pozostawia wiele do życzenia. Postaramy się przybliżyć nieco zagadnienia związane ze świadectwami charakterystyki energetycznej.
Zaczniemy od wskaźnika EP.
Wskaźnik EP to wartość rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną potrzebną do ogrzania, wentylacji, chłodzenia budynku, przygotowania ciepłej wody użytkowej, a także, w przypadku budynków niemieszkalnych, do ich oświetlenia.
W tym momencie zależy wyjaśnić czym jest energia pierwotna.
Energia pierwotna jest sumą energii zawartej w pierwotnych nośnikach energii (pozyskiwanych bezpośrednio z natury).
Do nieodnawialnych nośników energii zaliczamy węgiel kamienny i brunatny, ropę naftową, gaz ziemny, do odnawialnych – biomasę, energię wiatru, energię słoneczną, energię geotermalną, energię wody.
Zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną to wielkość wyrażająca energię, która musi być wydobyta, żeby pokryć zapotrzebowanie na ogrzewanie, wentylację, chłodzenie budynku, a także na przygotowywanie ciepłej wody użytkowej, oświetlenie oraz pracę urządzeń pomocniczych.
Wskaźnik EP stanowi syntezę informacji o jakości energetycznej budynku i jego wpływu na środowisko naturalne.
Małe wartości wskaźnika wskazują na wysoką efektywność energetyczną budynku i użytkowanie energii chroniące zasoby i środowisko naturalne.


Jak zaoszczędzić ponad trzy tysiące złotych na ogrzewaniu domu?
Budnet.pl 08.12.2010

Nawet trzy i pół tysiąca złotych rocznie można zaoszczędzić na ogrzewaniu domu właściwie go ocieplając - obliczyli eksperci zajmujący się produkcją izolacji. Impulsem do tych kalkulacji były trwające nieustannie od kilku dni mrozy i wciąż rosnące ceny energii.
Autorzy obliczeń, inżynierowie ISOVER, którzy stworzyli m.in. wełnę mineralną o najniższych na rynku parametrach przenikalności cieplnej, przyjęli w kalkulacji za podstawę wyliczeń niepodpiwniczony dom z poddaszem użytkowym o powierzchni ogrzewanej 165 mkw. Za modelowy sposób ocieplenia domu przyjęto izolację podłogi o grubości 20 cm, izolację ścian o grubości 30 cm i dachu – 40 cm. Zestawiono te założenia z przeciętnymi grubościami ociepleń w większości domów, które budowane przed laty posiadają izolację podłóg, dachu czy ścian zwykle nie większą niż 5cm.
Jeśli zatem uzupełnimy ocieplenie do wartości właściwych, a dom ogrzewamy węglem „eko-groszkiem" – roczne oszczędności wyniosą około 1750 zł. Przy ogrzewaniu gazem zaoszczędzimy dwa i pół tysiąca złotych. Największe oszczędności możemy wygenerować, kiedy do ogrzewania stosujemy olej opałowy lub energię elektryczną. Wówczas w naszych portfelach pozostanie ponad trzy i pół tysiąca złotych.
Izolacja domu to inwestycja długofalowa, zwraca się stosunkowo szybko. Przy wyborze odpowiedniego materiału izolacyjnego warto spojrzeć więc w przyszłość i wybrać produkty, które właściwie spełnią swoją funkcję, a przy tym pozwolą maksymalnie obniżyć koszty eksploatacji domu – mówi Henryk Kwapisz, menedżer rozwoju rynku ISOVER – W ofercie ISOVER klienci znajdą produkty o parametrach gwarantujących energooszczędność, a to wartość, która z pewnością zaprocentuje.
Najnowsza oferta firmy ISOVER obejmuje produkty o najniższych współczynnikach przenikania ciepła λ - im niższy współczynnik lambda, tym bardziej energooszczędny produkt. Są nimi wprowadzona ostatnio na rynek Profit-Mata (λ = 0,035 W/(m•K), znana i ciesząca się od kliku lat dużym zainteresowaniem wśród osób budujących dom Super-Mata (λ = 0,033 W/(m•K) oraz ISOVER Multimax 30 o najniższym współczynniku λ wśród wełen mineralnych w Polsce – zaledwie 0,030 W/(m•K).

Strategia energetyczna UE: najważniejsza jest efektywność i wspólna polityka
26.11.2010

Efektywność energetyczna powinna być kluczowym priorytetem w strategii energetycznej Europy na lata 2011-2020 - uznali deputowani do Parlamentu Europejskiego, przyjmując 25 listopada rezolucję na ten temat.
Wśród priorytetów znalazły się również: pełne wdrożenie obecnego prawa, promocja projektów energetycznych i wzmocnienie zewnętrznej polityki energetycznej UE.
Rezolucja zakłada, że przyszła strategia powinna też dążyć do utworzenia wspólnego rynku energetycznego, zadbania o bezpieczeństwo złóż i osiągnięcia niewygórowanych cen za energię dla wszystkich konsumentów. Sprawozdawcą w tej sprawie jest polska posłanka Lena Kolarska-Bobińska (EPP), a tekst został przyjęty 560 głosami za, 52 posłów było przeciw, a 62 wstrzymało się.
Posłowie PE podkreślają, że wydajność energetyczna i energooszczędność powinny być kluczowymi priorytetami każdej przyszłej strategii, ponieważ są one opłacalnym sposobem zmniejszenia zależności energetycznej UE i zwalczania zmiany klimatu, przyczyniającym się do tworzenia nowych miejsc pracy, konkurencyjności gospodarczej, zapobiegania wzrostowi rachunków za energię i taryf energetycznych, redukując tym samym ubóstwo energetyczne.
Tym samym, PE wzywa Komisję do przedstawienia oceny wdrażania istniejących przepisów prawnych; uważa, że jeśli w wyniku oceny okaże się, że ogólna strategia UE na rzecz wydajności energetycznej została niedostatecznie wdrożona, do planu działania dotyczącego poprawy efektywności energetycznej należy włączyć zobowiązanie Komisji do zaproponowania dalszych środków UE dla państw członkowskich, takich jak indywidualne cele w zakresie efektywności energetycznej odpowiadające co najmniej 20% oszczędności energetycznej na poziomie UE i uwzględniają orientacyjne pozycje wyjściowe państw członkowskich i ich sytuację wewnętrzną.
Przyjęta rezolucja zwraca uwagę, że Parlament wyznaczył za cel polityczny wyposażenie do 2015 roku 50% domów w Europie w inteligentne liczniki oraz wprowadził obowiązek zainstalowania 80% tzw. inteligentnych systemów pomiaru przed rokiem 2020.
Deputowani wzywają KE i państwa członkowskie do dalszych prac na rzecz wdrażania unijnego południowego korytarza gazowego, w szczególności projektu gazociągu Nabucco, jak również do promowania inicjatyw DESERTEC (energia produkowana na pustyniach) i TRANSGREEN (sieci energii odnawialnej i przy niewielkim udziale węgla) w kontekście Śródziemnomorskiego Planu Słonecznego. Regionalne projekty, takie jak Pierścień Śródziemnomorski i Plan Połączenia Bałtyckiego także powinny być promowane.
UE powinna mieć silną międzynarodową pozycję w swoich relacjach energetycznych. W rezolucji PE wzywa do dalszego rozszerzenia członkostwa w traktacie ustanawiającym Wspólnotę Energetyczną, tak aby objąć nim większą liczbę krajów sąsiedzkich UE, a mianowicie krajów partnerstwa wschodniego. Podkreśla też znaczenie dalszego rozszerzania europejskiej floty LNG i zwiększenia w ten sposób bezpieczeństwa energetycznego UE, zwracając się do Komisji i Rady o ściślejszą współpracę z NATO, by zadbać o zgodność strategii UE i NATO w zakresie bezpieczeństwa energetycznego. Deputowani apelują również o przeprowadzenie specjalnego dialogu energetycznego z krajami rejonu Morza Kaspijskiego, w tym kontekście popierając także dialog w sprawie strategii UE na rzecz regionu Morza Czarnego.

Białe certyfikaty podniosą ceny energii o 1 do 1,5%
PAP 25.11.2010

Ze wstępnych wyliczeń wynika, że wzrost ceny energii związany z wprowadzeniem białych certyfikatów wyniesie około 1 - 1,5% - powiedziała wiceminister gospodarki Joanna Strzelec-Łobodzińska. Certyfikaty mają skłaniać do oszczędności energii.
Zastrzegła, że w 2012 roku zostanie zrobiona „inwentaryzacja" już osiągniętego w Polsce poziomu oszczędności energii między innymi dzięki programom NFOŚ i dopiero brakująca część oszczędności, których wymaga UE, zostanie zrealizowana przez system białych certyfikatów.
W środę odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy o efektywności energetycznej. Sejmowa Komisja Gospodarki skierowała projekt do dalszych prac w podkomisji. Przewodniczący Komisji Wojciech Jasiński zapowiedział, że drugie czytanie projektu może się odbyć na pierwszym posiedzeniu Sejmu w przyszłym roku.
Wiceminister Strzelec-Łobodzińska powiedziała, że projekt jest odpowiedzią na postulaty stworzenia systemu promującego oszczędność energii „zwłaszcza na polu końcowego wykorzystania energii". Dodała, że spełnia on też wymagania unijnej dyrektywy z kwietnia 2006 roku, która wymaga oszczędności na poziomie 9% średniego krajowego zużycia energii rocznie.
„Projekt ustawy określa krajowy cel w zakresie oszczędnego gospodarowania energią (do 2016 r. - PAP), zadania jednostek sektora publicznego w zakresie efektywności, zasady uzyskiwania i umarzania świadectw efektywności energetycznej zwanych białymi certyfikatami oraz zasady sporządzania audytów efektywności energetycznej" - wymieniła wiceminister.
Na przedsiębiorstwa energetyczne sprzedające prąd, gaz lub ciepło odbiorcom końcowym zostanie nałożony obowiązek uzyskania określonej liczby tzw. białych certyfikatów lub uiszczenia opłaty zastępczej.
Białe certyfikaty nawiązują do obowiązujących „zielonych", przysługujących za produkcję energii ze źródeł odnawialnych, czy „czerwonych" za łączną produkcję prądu i ciepła. Żeby dostać biały certyfikat, trzeba będzie zrealizować projekt skutkujący zmniejszeniem zużycia energii. Certyfikaty, dotyczące zarówno prądu, jak i gazu oraz ciepła, będzie wydawał prezes Urzędu Regulacji Energetyki na podstawie ogłaszanych konkursów na energooszczędne projekty. Po wygranej w przetargu, inwestorzy będą mogli sprzedać uzyskane certyfikaty na rynku.
„Prezes URE będzie przyznawał białe certyfikaty w drodze przetargów dla trzech kategorii przedsięwzięć m.in. na zwiększenie oszczędności energii przez odbiorców końcowych i na ten cel będzie przeznaczone co najmniej 80% uzyskanych z białych certyfikatów środków" - powiedziała Strzelec-Łobodzińska. Dodała, że aby umożliwić realizację nawet drobnych projektów takich odbiorców, znalazł się zapis pozwalający na „grupowanie wniosków", żeby zmieścić się w przedziale wartości projektu określonym w przetargu.
Pozostała część środków będzie mogła być przeznaczona na zwiększenie oszczędności energii przez urządzenia wytwórców oraz na zmniejszenie strat w przesyle i dystrybucji energii elektrycznej, ciepła i gazu ziemnego. „Wybierane będą najlepsze projekty dające największe oszczędności energii po najmniejszych kosztach" - zapowiedziała Strzelec-Łobodzińska.
Kary dla firm energetycznych, które nie uzyskają i nie przedstawią do umorzenia prezesowi URE świadectw efektywności energetycznej trafią do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na programy związane m.in. z odnawialnymi źródłami energii oraz ze zwiększeniem sprawności wytwarzania energii m.in. przez wysokosprawną kogenerację.
Ponadto - zgodnie z projektem ustawy - obowiązek oszczędzania energii będzie nałożony na jednostki sektora publicznego, które raz na 10 lat będą sporządzać audyty energetyczne dla użytkowanych powierzchni powyżej 250 m2.

UE: specjalne oznaczenia na materiałach budowlanych?
24.11.2010

Materiały budowlane, zawierające niebezpieczne substancje, muszą mieć wyraźne oznaczenia, co zapewni wysoki standard ochrony zdrowia używających je robotników, jak również wszystkich innych potencjalnych użytkowników, orzekł Komitet Rynku Wewnętrznego (IMC).
Wniosek ten jest częścią propozycji uaktualnienia unijnych przepisów dotyczących funkcjonowania rynku materiałów budowlanych.
Wśród nowych rozwiązań proponuje się wprowadzić „deklarację przetworzenia", stosowaną obecnie wobec wszystkich produktów budowlanych, a która obejmie także informację o substancjach niebezpiecznych, co wymaga regulacja REACH 2006. W trzy lata po wprowadzeniu nowych przepisów, Komisja Europejska miałaby przejrzeć specyficzne potrzeby związane z informacją o używaniu niebezpiecznych substancji w materiałach budowlanych, rozszerzając deklarację w obligatoryjną informację, proponuje IMC.
Zarazem komitet ten podkreśla potrzebę ochrony środowiska oraz promocję recyklingu materiałów budowlanych, co jest zgodne z istniejącymi dyrektywami i regulacjami UE, a w szczególności wychodzi naprzeciw zadaniom związanym z ochroną klimatu.
Obecnie rozpoczną się nieoficjalne negocjacje z Parlamentem Europejskim i Radą w sprawie zmiany przepisów.

Nowa wersja Krajowego planu działań w zakresie energetyki odnawialnej
23.11.2010

Ministerstwo Gospodarki opublikowało nową wersję Krajowego planu działań w zakresie energii ze źródeł odnawialnych. Wersja zatwierdzona przez Komitet do spraw Europejskich i przez Stały Komitet Rady Ministrów, czeka na akceptację Rady Ministrów. Nowa wersja KPD nie zawiera znaczących zmian.
Krajowy plan działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych określa krajowe cele w zakresie udziału energii ze źródeł odnawialnych zużyte w sektorze transportowym, sektorze energii elektrycznej, sektorze ogrzewania i chłodzenia w 2020 roku, uwzględniając wpływ innych środków polityki efektywności energetycznej na końcowe zużycie energii oraz odpowiednie środki, które należy podjąć dla osiągnięcia krajowych celów ogólnych w zakresie udziału OZE w wykorzystaniu energii finalnej.
Jak wyjaśnia Ministerstwo Gospodarki, dokument określa ponadto współpracę między organami władzy lokalnej, regionalnej i krajowej, szacowaną nadwyżkę energii ze źródeł odnawialnych, która mogłaby zostać przekazana innym państwom członkowskim, strategię ukierunkowaną na rozwój istniejących zasobów biomasy i zmobilizowanie nowych zasobów biomasy do różnych zastosowań, a także środki, które należy podjąć w celu wypełnienia stosownych zobowiązań wynikających z dyrektywy 2009/28/WE.
Cel krajowy w zakresie udziału energii ze źródeł odnawialnych w ostatecznym zużyciu energii brutto w 2020 roku wynosi 15% oraz 10% udziału energii odnawialnej w transporcie. W nowej wersji KPD, tak samo jak w poprzedniej, przyjmuje się, że w roku 2020 ze źródeł odnawialnych pochodzić będzie 15,5% energii. W tym w chłodnictwie i ciepłownictwie udział ten wyniesie 17,05% (w poprzedniej wersji 17%), w elektroenergetyce 19,13% (wobec 19,43%), a w transporcie 10,14% (poprzednio 10,2%). Przewidywana wielkość energii ze źródeł odnawialnych w 2020 roku wyniesie 10 380,5 ktoe.


Bariery wzrostu efektywności energetycznej w Polsce
19.11.2010

Zdaniem Krajowej Agencji Poszanowania Energii Polska, podobnie jak większość krajów, nie rozwiąże swoich problemów związanych z bezpieczeństwem energetycznym, nie wywiąże się także z międzynarodowych zobowiązań dotyczących oddziaływania energetyki na środowisko oraz nie podniesie konkurencyjności gospodarki i komfortu życia ludzi bez podniesienia efektywności energetycznej gospodarki.
- Na dzień dzisiejszy można zmniejszyć zużycie energii w polskiej gospodarce o około 35% - tłumaczył dr inż. Arkadiusz Węglarz, dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju w KAPE, podczas V edycji konferencji organizowanej w ramach cyklu „Efektywność Energetyczna - Niższe koszty energii w przemyśle".
Do głównych barier wzrostu efektywności energetycznej polskiej gospodarki zalicza się przede wszystkim małe zainteresowanie programami oszczędności energii ze strony dostawców energii oraz brak zachęty w postaci taryf faworyzujących ekologiczną postawę użytkowników rozsądnie korzystających z energii.
Także słaby efekt ekonomiczny działań energooszczędnych podejmowanych przez przedsiębiorstwa od momentu podniesienia cen energii elektrycznej oraz deklaracyjna postawa polityków nie zachęcają do poprawiania efektywności energetycznej.
- Niestety wszyscy są „za" efektywnością energetyczną, a nawet „przeciw" - mówił dr inż. Arkadiusz Węglarz.
Barierą rozwoju efektywności energetycznej zdaniem KAPE jest także niewielka wiedza użytkowników energii i brak znajomości źródeł pozyskiwania informacji na temat efektywności energetycznej.
Według KAPE, aby poprawić efektywność energetyczną w Polsce, należy wprowadzić mechanizmy i instrumenty zachęcające do podejmowania działań energooszczędnych, jak między innymi białe certyfikaty, dobrowolne porozumienia czy też konkursy na dofinansowanie działań, które przyniosły oszczędność energii. Wprowadzić trzeba również mechanizmy powodujące wzrost świadomości społecznej. Ważne są także instrumenty finansowe, jak subwencje i ulgi, kredyty preferencyjne, Krajowy Fundusz Efektywności Energetycznej, finansowanie przez stronę trzecią czy też Programy Operacyjne w ramach Narodowej Strategii Spójności.
Proponowane mechanizmy wzrostu efektywności energetycznej powinny być jednak w jak najszerszym stopniu oparte na mechanizmach rynkowych, a tylko w przypadkach koniecznych, tam gdzie działanie rynku nie występuje lub jest ograniczone, należy korzystać z nakazów administracyjnych i instrumentów regulacyjnych.

Perspektywy fotowoltaiki
15.11.2010

Fotowoltaika dochodzi do punktu, w którym staje się możliwą alternatywą i filarem dla przyszłej energetyki, opartej w 100% na odnawialnych źródłach energii - stwierdza firma doradcza Roland Berger.
W studium zatytułowanym „Directions for the solar economy", zrealizowanym na zlecenie Stowarzyszenia Niemieckiego Przemysłu Solarnego (Bundesverband Solarwirtschaft, BSW-Solar), firma określa trzy tezy i warunki rozwoju tej energetyki. Po pierwsze, fotowoltaika ma do odegrania ważną rolę w systemie energetycznym. Po drugie, szansę dla jej rozwoju stanowi zaawansowana technologia. Po trzecie, niemiecki przemysł ma znaczącą przewagę technologiczną i dlatego jest w stanie wzmocnić swoją produkcję.
Jeśli te zidentyfikowane zadania będą realizowane ustawicznie i systematycznie, energetyka solarna już w ciągu najbliższych kilku lat zaoferuje konkurencyjne ceny energii, stwierdza RB.
Wyzwaniem do upowszechnienia i rozbudowy sieci OZE na większą skalę jest rozwój innowacyjności. Roland Berger wskazuje też na 11 zadań, od realizacji których zależy dalszy rozwój energetyki solarnej i osiągnięcie przez nią konkurencyjnej pozycji na rynku.
Chodzi między innymi o:
- obniżenie do 2020 roku o połowę kosztów produkcji tej energii. Montażu pierwszych niedodtowanych instalacji domowych
można spodziewać się około 2017 roku;
- uzyskanie do 2020 roku w Niemczech 52-70 GW łącznej mocy zainstalowanej w energetyce solarnej, co będzie możliwe dzięki
realizacji rządowego projektu rozbudowy OZE;
- ograniczenie kosztów produkcji energii solarnej do około 2 eurocentów/za kWh lub poniżej 2 euro na miesiąc na osobę
w przeciętnym gospodarstwie domowym. Ta obniżka będzie nakręcana poprzez spodziewane nowe instalacje w Niemczech
o mocy: 8 GW w 2010 roku i 6 GW w 2011 roku, a w kolejnych latach po 3-5 GW rocznie;
- przeznaczanie 5% przychodów sektora na R&D, co zapewni utrzymanie przemysłowi niemieckiemu zdolności konkurencyjnej;
- wzrost zdolności produkcji przemysłowej urządzeń solarnych zdolnych do produkcji około 8.5 GW, co zapewni około 12%
udział w światowym rynku tych urządzeń;
- wzrost zatrudnienia w końcu dekady w przemyśle solarnym do około 130.000.

Directions for the solar economy


Energia 2020
12.11.2010

Komisja Europejska przedstawiła w środę nową strategię dotyczącą konkurencyjnej, zrównoważonej i bezpiecznej energii. W komunikacie „Energia 2020" określono priorytety w zakresie energii na najbliższe 10 lat i przedstawiono działania, które należy podjąć w celu osiągnięcia oszczędności energii, utworzenia rynku o konkurencyjnych cenach i pewnych dostawach, wzmocnienia przywództwa technologicznego i skutecznych negocjacji z partnerami międzynarodowymi.
Komisarz ds. energii, Günther Oettinger stwierdził: „Wyzwanie związane z energią jest jednym z największych testów, jakim musimy sprostać. Wprowadzenie systemu energetycznego na nową, bardziej zrównoważoną i bezpieczną drogę wymaga czasu, ale musimy już teraz podjąć ambitne decyzje. Skuteczna, konkurencyjna i niskoemisyjna gospodarka wymaga ujednolicenia polityki energetycznej i skoncentrowania się na kilku pilnych kwestiach."

W przyjętym dziś komunikacie Komisja określiła pięć priorytetów. Na ich podstawie oraz w oparciu o przedstawione działania Komisja przedstawi w ciągu najbliższych 18 miesięcy konkretne inicjatywy i wnioski legislacyjne. W komunikacie ustalono również program dyskusji szefów państw i rządów podczas pierwszego szczytu UE w sprawie energii w dniu 4 lutego 2011 roku.

Oszczędność energii

Komisja proponuje skupienie inicjatyw na dwóch sektorach, w których potencjał oszczędności energii jest największy: transporcie i budownictwie. Aby pomóc właścicielom domów i podmiotom lokalnym w finansowaniu remontów i środków w zakresie oszczędzania energii, Komisja zaproponuje do połowy 2011 roku wprowadzenie zachęt inwestycyjnych i innowacyjnych instrumentów finansowych. W sektorze publicznym efektywność energetyczną należy uwzględnić przy zamówieniach na roboty, usługi i produkty. W sektorze przemysłu certyfikaty efektywności energetyczne mogłyby stanowić dla przedsiębiorstw zachętę do inwestowania w technologie zużywające mniej energii.

Ogólnoeuropejski zintegrowany rynek energii wraz z infrastrukturą

Komisja ustanawia datę, do której ma powstać wewnętrzny rynek energii. Do 2015 roku żadne państwo członkowskie nie powinno być odizolowane. Przez następne 10 lat niezbędne są inwestycje w infrastrukturę energetyczną w UE o wartości 1 biliona euro. Aby przyspieszyć najważniejsze strategiczne projekty unijne, Komisja proponuje zastosowanie uproszczonych i krótszych pozwoleń na budowę, określających maksymalny okres, który może upłynąć do wydania ostatecznego zezwolenia i przyznania finansowania UE. Koordynacją wszystkich wniosków dotyczących pozwoleń niezbędnych dla realizacji projektu powinien zajmować się punkt kompleksowej obsługi.

27 państw - jeden głos w świecie w sprawie energii

Proponuje się, aby UE koordynowała swoją politykę energetyczną wobec państw trzecich, w szczególności w stosunkach z kluczowymi partnerami. W ramach polityki sąsiedztwa Komisja proponuje rozszerzenie i pogłębienie zakresu Traktatu o Wspólnocie Energetycznej w celu dalszej integracji krajów pragnących uczestniczyć w rynku energii UE. Ogłoszono również szeroką współpracę z Afryką, której celem będzie dostarczenie zrównoważonej energii wszystkim mieszkańcom tego kontynentu.

Przywództwo Europy w dziedzinie technologii energetycznych i innowacji

Rozpoczęte zostaną cztery ważne projekty w głównych dziedzinach konkurencyjności Europy, takich jak nowe technologie przechowywania energii elektrycznej, badania dotyczące drugiej generacji biopaliw oraz partnerstwo „inteligentne miasta" promujące oszczędność energii na obszarach miejskich.

Bezpieczna, pewna i niedroga energia dzięki aktywnym konsumentom

Komisja proponuje wprowadzenie nowych środków dotyczących porównywania cen, zmiany dostawcy oraz jasnego i przejrzystego fakturowania.

Jak poprawić efektywność energetyczną w Polsce?
10.11.2010

Poprawa efektywności energetycznej w ocenie Koalicji Klimatycznej jest niezbędna do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego Polski, konkurencyjności naszych przedsiębiorstw oraz podniesienia jakości życia obywateli. Nie można też zapominać o zobowiązaniach, jakie nakłada na nas w tym zakresie Unia Europejska. Niezbędne są rozwiązania systemowe, spójne i ambitne, a tempo wdrażania powinno być zdecydowanie szybsze niż dotychczas.
Zdaniem Koalicji Klimatycznej do najpilniejszych działań zalicza się przede wszystkim przyjęcie ustawy o efektywności energetycznej, która ma kompleksowo regulować zagadnienia związane z efektywnością energetyczną, w tym monitorowanie postępów i proponowanie mechanizmów usuwania przeszkód dla osiągnięcia celu krajowego. Nowa regulacja powinna przekładać się przede wszystkim na zwiększenie efektywności u odbiorców końcowych. Ustawa ta powinna skutecznie wdrażać system białych certyfikatów i zakładać wzorcową rolę sektora publicznego.

Z punktu widzenia Koalicji Klimatycznej niezbędne jest także wprowadzenie do polskiej ustawy o zamówieniach publicznych wytycznych dotyczących efektywności energetycznej i oszczędności energii, do wykorzystania w charakterze dodatkowych zalecanych kryteriów oceny przy udzielaniu zamówień. Tego typu kryteria mogłyby też być niemal automatycznie wprowadzone do zasad finansowania projektów ze środków publicznych we wszystkich funduszach ekologicznych.

Jak podaje Koalicja, Zielone zamówienia publiczne są doskonałym przykładem dobrze działającego mechanizmu podnoszenia efektywności energetycznej w sektorze publicznym. W połowie krajów Unii Europejskiej takie systemy już działają, w wyniku czego tamtejsza administracja publiczna ma obowiązek zakupu dóbr efektywnych energetycznie.

Należy także zapewnić ciągłość działania Funduszu Termomodernizacji i Remontów poprzez gwarancje przekazywania na Fundusz środków budżetowych w kolejnych latach.

Fundusz przez lata swojego funkcjonowania dowiódł, że przyczynia się do znacznej poprawy izolacyjności budynków i kreuje miejsca pracy, poprawiając konkurencyjność gospodarki. Dlatego nie możne powtórzyć się sytuacja z roku 2010, czyli pominięcie tego funduszu w budżecie i opieranie się na środkach z roku poprzedniego, które szybko się wyczerpały. W budżecie na rok 2011 na ten cel przewidziana jest kwota adekwatna do potrzeb, ale konieczne jest dopilnowanie, by w procesie legislacyjnym nie została wycofana.

Zdaniem Koalicji powinno się także zaangażować wszystkie możliwe unijne środki finansowe (budżet na lata 2013-2020 i fundusze celowe) oraz krajowe (np. Program Zielonych Inwestycji GIS, Offsety Krajowe - Domestic Offset) do pełnego wykorzystania potencjału efektywności energetycznej w Polsce. Wspierane, w tym samym celu, powinno być również partnerstwo publiczno-prywatne, do współpracy zachęcane powinny być także banki oraz instytucje finansowe.

Według Koalicji zmieniony powinien być również system certyfikacji energetycznej budynków, który w Polsce został wprowadzony w nierzetelny sposób.
Po pierwsze, certyfikaty są niezrozumiałe dla przeciętnych użytkowników, między innymi ze względu na brak klas energetycznych budynków. Po drugie, są sporządzane przez audytorów nieposiadających odpowiedniej wiedzy i doświadczenia. Poza tym można je kupić za kilkadziesiąt złotych na aukcjach internetowych. W opinii doświadczonych audytorów metodologia narzucona przez ministra infrastruktury certyfikatorom jest pełna błędów. Pozwala np. na wydanie dobrej opinii przy słabej izolacyjności przegród. Dowodem słabości obecnego systemu certyfikacji jest także wydanie przez Izby Notarialne wytycznych, zwalniających notariuszy z obowiązku ujmowania certyfikatów energetycznych w aktach notarialnych. Takie działania znacznie utrudniają wprowadzanie rzeczywistych zmian w zakresie zwiększenia efektywności energetycznej na polskim rynku budowlanym.

Aby poprawić efektywność energetyczną w Polsce, trzeba także wprowadzić możliwość odliczenia podatku VAT przy zakupie pojazdów hybrydowych lub elektrycznych albo zastosowanie innych środków fiskalnych mających na celu propagowanie tego typu pojazdów.

Stosowanie instrumentów fiskalnych zachęcających do zakupu pojazdów hybrydowych jest praktyką powszechną na całym świecie. W Kanadzie obniżono podatek VAT z 13 do 2%, w Grecji całkowicie zwolniono z opłat rejestracyjnych, we Francji stosuje się ulgę w wysokości 2.000 euro w podatku dochodowym dla właścicieli pojazdów z napędem hybrydowym. W Tallinie pojazdy hybrydowe są zwolnione z opłaty parkingowej, zaś w Atenach nie obowiązują ich wymogi ograniczenia ruchu. Tego typu legislacja jest przejawem troski o środowisko i wkładem w ograniczenie szkodliwych emisji z transportu samochodowego, co zwłaszcza w Polsce ma fundamentalne znaczenie.

Ustawa o efektywności energetycznej
4.11.2010
Poniżej zamieszczamy najnowszą, siedemnastą wersję projektu ustawy o efektywności energetycznej oraz projekty rozporządzeń do ustawy.

Projekt ustawy o efektywności energetycznej

Projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw efektywności energetycznej i uiszczania opłaty zastępczej przez przedsiębiorstwa energetyczne sprzedające energię elektryczną, ciepło lub gaz ziemny odbiorcom końcowym przyłączonym do sieci na terytorium RP

Projekt rozporządzania w sprawie warunków i trybu przeprowadzenia przetargu w celu wyboru przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, za które można uzyskać świadectwa efektywności energetycznej

Projekt rozporządzenia sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej, wzoru karty audytu efektywności energetycznej oraz metody obliczania oszczędności energii

Projekt rozporządzenia w sprawie przeprowadzania szkolenia oraz egzaminu dla osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień audytora efektywności energetycznej


Zielone budynki
04.11.2010

Ponad dwie trzecie firm w Europie uznała kwestie zrównoważonego rozwoju jako ważne. Dla 90% z nich zielone certyfikaty mają duży wpływ na decyzje podejmowane w związku z zakupem lub wynajmem powierzchni - wynika z raportu firmy Cushman & Wakefield wśród przedstawicieli zarządów odpowiedzialnych za wybór lokalizacji dla 500 największych europejskich firm.
Z raportu wynika, że ponad dwie trzecie respondentów uznało koncepcje zrównoważonego rozwoju jako „ważną", „bardzo ważną" lub „zasadniczą" dla działalności biznesowej. Wśród krajów, w których zlokalizowane były firmy objęte badaniem, Hiszpania zajęła najniższą pozycję.
Dla 90% firm europejskich „zielone" certyfikaty mają duży wpływ na decyzje podejmowane w związku z zakupem lub wynajmem powierzchni komercyjnej, przy czym 42% określa ich rolę jako „istotną", a 8% za „zasadniczą".
Hiszpania, gdzie 15% respondentów w ogóle nie bierze pod uwagę takich certyfikatów przy podejmowaniu decyzji biznesowych, pozostaje na ostatniej pozycji.
W Europie ogółem ponad dwie trzecie firm objętych badaniem posiada obecnie, wynajmuje, bądź chciałaby zajmować „zielony" budynek. Wielka Brytania uzyskała wysoki wynik. Pozytywnie w tej kwestii wypowiedziało się 7% firm. Krajem z najwyższym odsetkiem firm, które nie wynajmują powierzchni w „zielonym" budynku i nie są zainteresowane relokacją do takiego obiektu są Włochy (45%).
Pięcioma najważniejszymi czynnikami mającymi wpływ na decyzję firm o wyborze bardziej zrównoważonego budynku są: ograniczenie zużycia energii oraz wody (29%), redukcja kosztów eksploatacji budynku (16%), lokalizacja budynku optymalizująca plany podróży (12%), zmniejszenie ogólnej emisji dwutlenku węgla (12$) oraz możliwość większego wykorzystania źródeł energii odnawialnej (9%).
- Świadomość zdecydowanie się zmienia, a wyniki badania są odzwierciedleniem zmieniających się wymagań rynkowych. Jednak nie przekładają się one jeszcze na liczbę transakcji na rynku najmu. Kwestie zrównoważonego rozwoju wciąż znajdują się na dole listy wymagań stawianych przez najemców. Wynika to między innymi z braku przejrzystości oraz pełnego zrozumienia zasad zrównoważonego rozwoju i ich bezpośredniego wpływu na takie czynniki jak eksploatacja budynku czy środowisko pracy najemców – ocenił Andries Van der Walt, dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju firmy Cushman & Wakefield.

7 mld zł na efektywność energetyczną
03.11.2010
Bardzo duża wagę przykładamy do efektywności energetycznej i gotowi jesteśmy przeznaczyć na ten cel 7 mld zł w ciągu najbliższych siedmiu lat. Będziemy oferować zarówno dotacje jak i pożyczki - powiedział Jan Rączka, prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej może odegrać wiodącą rolę w promocji efektywności energetycznej w Polsce.
- Bardzo duża wagę przykładamy do efektywności energetycznej i gotowi jesteśmy przeznaczyć na ten cel 7 mld zł w ciągu najbliższych siedmiu lat. Będziemy oferować zarówno dotacje jak i pożyczki - powiedział Jan Rączka, prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, podczas II Międzynarodowego Forum Efektywności Energetycznej w Warszawie.
Uruchomienie programu finansowego wspierania efektywności energetycznej, o którym mówił prezes Rączka, spodziewane jest wiosną przyszłego roku. Jako pierwsze wsparcie mają uzyskać najbardziej energochłonne przedsiębiorstwa, w tym energetyczne. W ubiegłym miesiącu rada nadzorcza funduszu przyjęła priorytetowy program adresowany, jak powiedział prezes Rączka, do dwustu największych energeożerców w Polsce takich jak huty, firmy chemiczne i petrochemiczne, a także produkujące energię elektryczną.
Program składa się z dwóch komponentów:
- 40 mln zł dotacji na finansowanie audytów energetycznych,
- 780 mln zł na pięcioletnie pożyczki.
W przypadku audytów fundusz ma finansować 70% ich kosztów i na pojedynczy projekt dawać do 200.000 euro, czyli do granicy pomocy publicznej de mininimis nie wymagającej notyfikacji Komisji Europejskiej. Natomiast pożyczki mają być oprocentowane według stawki WIBOR plus 50 punktów bazowych, ale prezes Rączka nie wykluczył, że będą tańsze. Szacunkowe efekty programu to zmniejszenie zużycia energii o 1 mln MWh rocznie.

Efektywność energetyczna budynków
02.11.2010

Polska utrzymuje łagodne przepisy dotyczące efektywności energetycznej budynków, podczas gdy kraje UE zaostrzają normy.
W Polsce co roku oddaje się do użytku kilkadziesiąt tysięcy budynków rocznie, które zużywają nawet 3-8 razy więcej energii, niż mogłyby zużywać.
- Poziom wymagań związanych z ogrzewaniem budynków mamy bardzo niski w stosunku do tego, jaki jest uzasadniony ekonomicznie, tzn. opłacalny, gdy w analizie kosztów uwzględnia się nie tylko nakłady na budowę, ale i koszty eksploatacji, które przecież wprost zależą od standardu energetycznego budynku - mówi Maria Dreger, menedżer ds. norm i standardów w Rockwool Polska, ekspert Konfederacji Budownictwa i Nieruchomości.
Brakuje systemowego podejścia do efektywności energetycznej budynków, nie ma ona swojego - odpowiedniego do rangi zagadnienia - miejsca w polityce energetycznej. Polityka energetyczna Polski jest wciąż polityką nastawioną raczej na zarządzanie podażą niż zarządzanie popytem, staramy się zapewnić maksymalne dostawy paliw i energii, a nie myślimy, że najpierw należałoby skoncentrować na tym, aby mądrze energię wykorzystywać.
W Polsce obowiązuje rozproszone i bardzo branżowe podejście do energii. Maria Dreger zwraca uwagę na fakt, że Ministerstwo Infrastruktury, które odpowiada za budynki, nie jest w istocie zainteresowane ich standardem energetycznym. Z kolei Ministerstwo Gospodarki bardziej skupia się na tym, jak zadbać o stronę podażową, a nie na tym, w jaki sposób efektywnie wykorzystywać energię, zwłaszcza poza sektorem energetyki lub przemysłu.
Nawet przyjmując, że resort ma świadomość potrzeb, nie ma narzędzi oddziaływania. Tymczasem racjonalizacja użytkowania pozwoliłaby w pełni zaspokoić potrzeby przy jednoczesnym ograniczeniu zużycia. Tym samym ułatwiłaby rozwiązanie wielu problemów, poczynając od społecznej zgody na wyższy poziom cen energii, poprzez poprawę jakości życia i środowiska, zmniejszenie emisji, powstanie nowych miejsc pracy.
Ostatnio chlubnym wyjątkiem stało się Ministerstwo Środowiska, które przeznaczyło środki, uzyskane ze sprzedaży uprawnień do emisji Japonii, na wspieranie termomodernizacji budynków publicznych. To największy program na rzecz poprawy efektywności energetycznej, realizowany w sektorze budynków, i zupełnie poza Ministerstwem Infrastruktury.
Od początku roku 2009 wymagania dla pewnych grup budynków zostały nawet złagodzone w porównaniu z normami obowiązującymi już w 1997 roku. Od tego czasu wszystkie kraje UE swoje wymagania energetyczne podwyższały, dotyczy to także krajów, które już były bardzo energooszczędne, jak Niemcy czy Dania. Obecnie nawet kraje, które startowały z podobnych pozycji, co Polska, mają wymagania na wyższym poziomie, czyli niższym zapotrzebowaniu energii.
Maria Dreger podkreśla, że w Polsce wciąż można wybudować zgodnie z prawem dom, którego zapotrzebowanie na ogrzanie metra kwadratowego powierzchni jest na poziomie 150 kWh rocznie. Dla porównania, tzw. budynek pasywny potrzebuje 15 kWh w skali roku, a wymagania w krajach sąsiednich są na poziomie ok. 50-70 kWh rocznie.
- Kilkadziesiąt tysięcy budynków rocznie, bo tyle średnio oddaje się do użytku w Polsce, zużywających 3-8 razy więcej energii niż trzeba - taki balast na kilkadziesiąt lat fundujemy sobie sami dzięki nieracjonalnym przepisom - wskazuje Dreger.
Tak niskie wymagania to efekt niedoceniania znaczenia efektywności energetycznej, zarówno dla gospodarki, jak i obywateli. Według danych Eurostatu, w Polsce finalne zużycie energii wygląda następująco: przemysł zużywa 28,4% energii finalnej, transport 26,9%, budownictwo i usługi 44,6%, w tym budownictwo mieszkaniowe aż 31,8%. Wydaje się, że w Polsce wciąż wielu decydentów nie wie, że najwięcej (więcej niż przemysł) energii zużywają budynki mieszkalne.
My tymczasem ekscytujemy się kwestiami zapewnienia energii i surowców energetycznych dla przemysłu, prawie nic nie mówiąc o energii dla budynków. Nie zauważa się największego konsumenta i miejsca największego zużycia energii. Ministerstwo Infrastruktury jest bardziej zainteresowane (bo jest z tego między innymi rozliczane) tym, czy wybudowano więcej mieszkań. Nikt natomiast nie pyta o to, czy obecnie oddawane budynki mają racjonalny poziom zapotrzebowania na energię. Mało kogo interesuje ubóstwo energetyczne, o którym głośno nawet w bogatszych krajach, a które to niekorzystne zjawisko społeczne skutecznie i trwale da się zwalczyć jedynie dzięki poprawie efektywności energetycznej.
Maria Dreger zwraca uwagę na interesujące zjawisko - wielu inwestorów, zarówno przedsiębiorstw, jak i osób samodzielnie budujących domy jednorodzinne, buduje znacznie lepiej pod względem efektywności energetycznej, niż wymagają tego przepisy.
Nakłady na efektywność energetyczną budynków traktują jako dobrą inwestycję.
Nie jest to jednak powszechne zjawisko. Jak podkreśla Krzysztof Skowroński, dyrektor ds. technicznych i rozwoju, Dalkia Energy & Technical Services, wiele nowych obiektów buduje się po możliwie jak najniższych kosztach, ponieważ w czasach kryzysu każdy szuka oszczędności. Te oszczędności skutkują jednak niezbyt energooszczędnymi rozwiązaniami podczas eksploatacji.
- Projektanci starają się projektować energooszczędnie budynki.
Jednak rozwiązania energooszczędne kosztują. Trzeba określić punkt równowagi, w którym nakłady inwestycyjne zrównoważą się z potencjalnymi korzyściami - wskazuje Krzysztof Skowroński.
Z doświadczenia Dalkii Energy & Technical Services wynika, że w każdym z obiektów, niezależnie od tego, czy jest to stara lub nowa fabryka czy nowo wybudowane centrum handlowe, można osiągnąć znaczący efekt oszczędnościowy. Często jednak termomodernizacja istniejącego obiektu jest droższa niż jego budowa przy wykorzystaniu energooszczędnych rozwiązań i technologii.

Energooszczędność - czy nas na to stać?
28.10.2010

Takie pytanie zadaje sobie wielu szefów firm. Przedsiębiorstwa często rezygnują z projektów zmniejszających energochłonność, dochodząc do wniosku, że ich koszty byłyby zbyt wysokie. Ale efektywność to inwestycja jak każda inna...
Z badań przeprowadzonych przez Krajową Izbę Gospodarczą wynika, że 64,8% ankietowanych firm finansuje przedsięwzięcia energooszczędne z własnych środków, a 20,3% prowadzi je praktycznie bez ponoszenia kosztów. Oznacza to, że polskie przedsiębiorstwa w niewielkim tylko stopniu korzystają z zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji energooszczędnych.
A przecież przedsiębiorcy chcący je realizować mogą skorzystać z wielu form dofinansowania, między innymi z dotacji, pożyczek i kredytów pochodzących z krajowych lub zagranicznych, najczęściej unijnych, funduszy.
Przygotowując się zatem do rozpoczęcia inwestycji, warto sprawdzić, czy są widoki na jej dofinansowanie.
Lista możliwości jest całkiem spora.
Firma, która zdecyduje się na zaciągnięcie kredytu, może także skorzystać z oferty jednego z banków komercyjnych lub Funduszu Kredytu Technologicznego.
Prawdopodobnie od stycznia 2011 roku wejdzie w życie program Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), z którego będzie można otrzymać nawet pięćdziesięcioprocentowe dofinansowanie dużych audytów energetycznych. W ramach tego programu będzie też można uzyskać środki na zrealizowanie przedstawionych podczas audytu planów inwestycyjnych.

Agencja rozwoju oszczędności
Od czerwca 2010 roku małe i średnie przedsiębiorstwa mogą występować o pożyczki na realizację inwestycji poprawiających efektywność energetyczną także do Agencji Rozwoju Przemysłu. Mogą one zostać przeznaczone na inwestycje, które służyć będą zmniejszaniu zużycia energii w procesach produkcyjnych oraz zwiększaniu w nich udziału energii odnawialnej i energii pozyskiwanej z odpadów lub ciepła odpadowego.
Regulamin Agencji pozwala na wykorzystanie jej pieniędzy między innymi na zakup wysoko sprawnych silników i napędów elektrycznych, energooszczędnych systemów oświetlenia i systemów sprężonego powietrza. W zakresie wykorzystania ciepła uwzględniono kotły do wytwarzania pary, odwadniacze i energooszczędne systemy gospodarowania parą oraz systemy skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej. Pożyczkę udzieloną przez ARP można także przeznaczyć na systemy zarządzania środowiskiem, na systemy oznakowań wspomagających ochronę środowiska przed negatywnymi wpływami przemysłu, na zakup narzędzi, urządzeń i systemów informatycznych służących poprawie efektywności energetycznej i racjonalnemu zarządzaniu energią.
W regulaminie funduszu pożyczkowego ARP uwzględniono również audyty projektów przedsięwzięć poprawiających efektywność energetyczną oraz finansowanie innych działań prowadzących do zmniejszenia zużycia energii.
O udzielenie pożyczki mogą występować średnie, małe i mikroprzedsiębiorstwa.
Maksymalna wielkość pożyczki wynosi 300.000 zł, a wkład własny nie może być niższy niż 10% wnioskowanej kwoty. Pożyczkę trzeba spłacić w ciągu najwyżej 48 miesięcy. Jej oprocentowanie wyliczane jest na podstawie stopy bazowej określanej przez Komisję Europejską. Oprocentowanie bazowe jest powiększane o marżę, która zgodnie z komunikatem Komisji Europejskiej ustalana jest indywidualnie dla każdego projektu, w zależności od sytuacji finansowo-ekonomicznej wnioskodawcy oraz proponowanych zabezpieczeń, i powinna wynosić od 1 do 4% Zabezpieczeniem pożyczki może być hipoteka nieruchomości, przewłaszczenie lub zastaw rejestrowy na środkach trwałych lub zapasach, zastaw na udziałach, cesja z kontraktu, pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym lub weksel in blanco w wysokości nie niższej niż 150% kwoty udzielanej pożyczki. Gdy ryzyko związane z projektem jest szczególnie duże, ARP może zażądać dodatkowych zabezpieczeń. Koszty ustanowienia i zwolnienia zabezpieczeń ponosi pożyczkobiorca.
O pożyczkę mogą się starać przedsiębiorstwa o stabilnej sytuacji finansowej. Pożyczki nie mogą być udzielane przedsiębiorstwom znajdującym się w okresie restrukturyzacji prowadzonej z wykorzystaniem pomocy publicznej. Pożyczki będą udzielane ze środków funduszu zarządzanego przez ARP na podstawie porozumienia zawartego z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości.

Samo się zapłaci
Są też inne możliwości finansowania działań energooszczędnych.
Jeśli przedsiębiorstwo nie zamierza korzystać z dotacji, a jednocześnie nie chce obciążać swego bilansu kredytem, interesującym rozwiązaniem może być tak zwany contracting.
Contracting zakłada finansowanie działań przez stronę trzecią.
W tym przypadku przez jedno z przedsiębiorstw wyspecjalizowanych w realizacji inwestycji służących racjonalizacji zużycia energii. Taka zewnętrzna firma może na przykład poprawić gospodarkę cieplną, jest w stanie wykonać instalacje do rozdziału i sterowania ciepła. Może zmodernizować zewnętrzne oświetlenie zakładu oraz jego hal produkcyjnych poprzez zastąpienie żarowych źródeł światła lampami LED i zainstalować komputerowy system sterowania oświetleniem.
W umowie contractingowej przeprowadzenie całego procesu inwestycyjnego od projektu, poprzez dobór i instalację urządzeń, aż po ich późniejszą eksploatację oraz finansowanie całego przedsięwzięcia zapewnia wyspecjalizowane przedsiębiorstwo, tak zwany kontraktor. Klient natomiast zobowiązuje się do wnoszenia na rzecz kontraktora opłat w uzgodnionej wysokości, zapewniającej zwrot z zainwestowanego kapitału i pokrycie kosztów eksploatacji.
W przypadku przedsięwzięć energooszczędnych opłaty te są w całości lub w części równoważone oszczędnościami w wydatkach na energię.
W Krajowej Izbie Gospodarczej panuje przekonanie, że kontraktowanie powinno być częściej rozważaną formą finansowania, ponieważ pozwala unikać nadmiernego zadłużenie się przedsiębiorstwa.
Jest też dobrym wyjściem z sytuacji, gdy firma nie ma dostępu do kredytu.
Firm oferujących usługi contractingowe jest na polskim rynku coraz więcej. Zdaniem KIG, w najbliższej przyszłości o rynkowym powodzeniu firmy zadecyduje to, jak i ile inwestować będzie w technologie energooszczędne i oparte na odnawialnych źródłach energii. Izba podkreśla, że formy finansowania inwestycji zwiększających efektywność energetyczną powinny lepiej odpowiadać potrzebom przedsiębiorstw.
Przedsiębiorstwa oczekują przede wszystkim ułatwień w postaci grantów, preferencyjnych kredytów i zachęt podatkowych. Trzeba też sprzyjać rozwojowi rynku łatwo dostępnych usług energetycznych. Bez zgodnego z oczekiwaniami firm, systemowego wsparcia dostępnego dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw nie będzie powszechnego inwestowania na taką skalę, która wpłynęłaby na znaczącą poprawę efektywności energetycznej polskiej gospodarki.

O budownictwie pasywnym, zero-energetycznym i plus-energetycznym
25.10.2010

Jeszcze niedawno idea budownictwa pasywnego była traktowana jako nierealistyczna. Obecnie bardzo gwałtownie narasta świadomość tego, że możliwość budowania domów, zarówno pasywnych, jak i plus-energetycznych, jest już w zasięgu ręki - powiedział portalowi prof. Jan Popczyk z Politechniki Śląskiej w Gliwicach.
Dom pasywny jest opisywany najczęściej jako budynek, w którym komfortową temperaturę można otrzymać bez oddzielnego systemu ogrzewania lub klimatyzacji. Taki dom zarówno sam się ogrzewa, jak i chłodzi, dlatego nazywany jest pasywnym.
Według przyjętych standardów, dom pasywny nie zużywa więcej niż 15 kWh energii na 1 mkw powierzchni użytkowej rocznie. Dla porównania, średnia roczna energochłonność polskich domów wynosi około 180 kWh/mkw, a w krajach starej Unii Europejskiej około 85 kWh/mkw.
W maju tego roku Parlament i Rada Unii Europejskiej przyjęły znowelizowaną dyrektywę w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (2010/31/UE). Zakłada ona między innymi realizację budynków o niemal zerowym zużyciu energii. Bardzo niska ilość wymaganej energii powinna pochodzić w wysokim stopniu ze źródeł OZE oraz być wytwarzana na miejscu lub w pobliżu obiektu.
- Ważne jest, aby społeczeństwo miało świadomość, że od 2020 roku będziemy mogli budować już tylko tego typu domy, bo będzie to przekładało się na prognozy zużycia energii. Jeżeli te zasady wprowadzimy, to wszystkie nasze prognozy zużycia energii ulegną załamaniu - wskazał prof. Popczyk.
- Jeszcze niedawno idea budownictwa pasywnego była traktowana jako nierealistyczna. Obecnie bardzo gwałtownie narasta świadomość tego, że możliwość budowania domów, zarówno pasywnych, jak i plus-energetycznych, jest już w zasięgu ręki.
Jego zdaniem, negatywnym aspektem budownictwa pasywnego nie muszą być zarówno jego koszty, jak i estetyka.
- Zastanówmy się, ile obecnie płacimy za wygląd domu, a ile kosztuje energia? Znacznie więcej chcemy wydawać na urodę domu. Jeśli byśmy trochę zredukowali te wydatki, to skompensujemy potencjalny wzrost kosztu wynikający z nowych technologii energetycznych - powiedział prof. Popczyk.
- Natomiast zredukowanie nakładów na wygląd domu wcale nie musi oznaczać pogorszenia się jego estetyki. Świadczą o tym liczne przykłady architektury. Stoimy przed zmianą filozofii projektowania, estetyki i stylu życia - dodał.
Prof. Popczyk zaznaczył, że bardzo ważna dla efektywności energetycznej jest również modernizacja istniejących już obiektów.
- Pamiętajmy, że obecnie budujemy w Polsce około 10.000 domów wolnostojących rocznie. Natomiast już istniejących mamy kilka milionów. Dlatego istnieje ogromny potencjał w zakresie redukcji zużycia energii w wybudowanych domach poprzez modernizację, ukierunkowaną na wytworzenie budynków zero/plus-energetycznych z odnawialnymi źródłami energii. Ten segment będzie podlegał największej przebudowie.

Zielona Księga Narodowego Programu Redukcji Emisji Gazów Cieplarnianych
21.10.2010

Zachęcamy do lektury Zielonej Księgi Narodowego Programu Redukcji Emisji Gazów Cieplarnianych.

W dokumencie znaleźć można analizę barier legislacyjnych, organizacyjnych i finansowych Narodowego Programu Redukcji Emisji, a także identyfikację zadań jakie trzeba zrealizować w jego ramach.

Zielona Księga


Polsce bardziej potrzeba efektywności energetycznej, niż gazoportu i elektrowni jądrowej
18.10.2010

Bardziej spektakularnym przedsięwzięciem jest budowa elektrowni jądrowej lub gozoportu niż podjęcie programu, dzięki któremu milionach gospodarstw domowych udałoby się zaoszczędzić tyle energii, że ani gazoport, ani nowa elektrownia nie byłyby potrzebne - mówi Maria Dreger, menedżer ds. norm i standardów w Rockwool Polska, ekspert Konfederacji Budownictwa i Nieruchomości.
Zużycie energii można znacząco zmniejszyć poprzez zwiększenie efektywności energetycznej budynków. Jak Pani ocenia świadomość związaną z efektywnością energetyczną prywatnych właścicieli i zarządców budynków?


- Zdecydowanie wyżej niż innych. Wynika to z faktu, że ci ludzie myślą zarówno o kosztach budowy, remontu i użytkowania. Podejmując decyzje o wydatkach starają się zasięgnąć jak najwięcej informacji, aby jak najlepiej wydać pieniądze. Wiedzą, że podejmują decyzję strategiczną i życiową. Niektórzy już zdążyli popełnić błędy w latach 90 XX wieku, kiedy budowali coś, czego obecnie nie są w stanie utrzymać i eksploatować z powodu drobnych, często wręcz głupich, oszczędności podczas budowy. Ci, którzy czytają prasę budowlaną, czytają o energooszczędności, korzystają z porad doradców, w konsekwencji budują znacznie lepiej niż wymagają tego przepisy. Nakłady na efektywność energetyczna domów traktują jak dobrą inwestycję, dzięki której będą taniej mieszkać.

Obecnie są powszechnie dostępne i znane technologie, materiały i urządzenia pozwalające na budowanie domów, których zapotrzebowanie na energię, zwłaszcza na ciepło - które stanowi około 70% zużycia energii w budynkach mieszkalnych - byłoby dwukrotnie lub trzykrotnie niższe niż to, które jest dopuszczone przepisami.

Warto jednak zwrócić uwagę na duży sektor budujący domy na sprzedaż. Z punktu widzenia interesu kogoś, kto buduje domy na sprzedaż wydanie choćby złotówki na 1 mkw. więcej niż musi, żeby potwierdzić spełnienie formalnych wymagań wynikających z przepisów budowlanych, nie ma żadnego sensu. Po trzech latach znika rękojmia, budynek jest sprzedany, a na koszty eksploatacji umowy się nie zawiera. Nakłady na energooszczędność trzeba ponieść na etapie budowy i wtedy nie ma znaczenia to, że są znikome w porównaniu do korzyści i oszczędności na przestrzeni kilkudziesięciu lat eksploatacji budynku. Jednak w przypadku domów budowanych na sprzedaż kto inny jest beneficjentem, kto inny ponosi koszty, a efekty sa rozłożone w długim czasie. Dlatego w tym przypadku nie ma zastosowania proste działanie rynku, a w każdym razie oddziaływanie mechanizmów rynkowych jest zdecydowanie wolniejsze niż w sektorze dóbr szybko rotujących. Problem jest w tym, że konsumenci mogą odkryć to co kupili dopiero po kilku sezonach grzewczych. Wtedy trzeba ponosić koszty związane z termomodernizacją - wymieniać dachy, okna, dostosowywać system grzewczy. To, co na etapie budowy kosztowałoby niewiele, teraz jest kilkukrotnie droższe, bo związane z przebudowa i rekonstrukcją elementów, które mogłyby służyć jeszcze wiele lat, gdyby nie ich kiepski standard energetyczny

Jakie powinny nastąpić zmiany, aby ranga efektywności energetycznej wzrosła?

- Brakuje kompleksowego spojrzenia na politykę energetyczną jako sposobu zapewnienia taniej energii. Sprawy energii nie da się załatwić w jednym ministerstwie. Takiemu zadaniu mógłby sprostać międzyresortowy zespół na czele którego powinien stanąć co najmniej wicepremier, a najlepiej premier. Tylko kompleksowe podejście do tego zagadnienia spowoduje, że da się rozpisać zadania i podzielić odpowiedzialność. Jedno ministerstwo nie jest w stanie narzucić swoich rozwiązań innym resortom, nie może też ich z realizacji celów rozliczać. Każde z ministerstw ma tutaj coś do zrobienia, każde równocześnie powinno być za coś odpowiedzialne. To oznaczałoby zupełną przebudowę podejścia do polityki energetycznej.

Jak Pani ocenia funkcjonowanie systemów wsparcia dla działań energooszczędnych jak np. fundusz termomodernizacyjny?

- W roku 2010 na fundusz termomodernizacyjny nie przewidziano się żadnych pieniędzy. Pieniądze, jakimi w br. fundusz dysponował, były pozostałością z roku 2009. W ramach oszczędności budżetowych zrezygnowano z jakichkolwiek środków na ten cel. Tymczasem z wyliczeń jednoznacznie wynika, że fundusz termomodernizacyjny generował większe wpływy podatkowe do budżetu państwa niż wynosiła wysokość funduszu. Było tak, ponieważ otrzymując premię termomodernizacyjną w wys. maksymalnie 16 proc. wartości przedsięwzięcia beneficjent musiał uruchomić własne środki, aby uzyskać założony efekt. Te środki powodowały, że dzięki remontom pojawiało się zapotrzebowanie na materiały budowlane co powodowało z kolei wzrost produkcji tych materiałów. Prowadząc działania termomodernizacyjne tworzono nowe miejsca pracy na terenie całego kraju. Każda z tych działalności generowała podatki a więc państwo na tym zyskiwało.

Z powodu oszczędności budżetowych obcięto fundusz do zera, wychodząc z założenia, że skoro przedsięwzięcie termomodernizacyjne się opłaca, to zawsze się znajdą jacyś chętni, a zachęcać nie warto, nawet jeżeli przy okazji państwo mogłoby skorzystać. Takiemu podejściu sprzyja pewnie i to, ze zawsze bardziej spektakularnym przedsięwzięciem jest budowa elektrowni jądrowej lub budowa gazoportu pozwalającego na import gazu skroplonego niż podjęcie programu, dzięki któremu w kilku milionach gospodarstw domowych udałoby się zaoszczędzić tyle energii, że ani gazoport, ani wielka nowa elektrownia nie byłyby potrzebne.

Dopalacze są ważniejsze niż efektywność energetyczna
18.10.2010

Ustawie o efektywności energetycznej trzeba nadać najwyższy priorytet, a obawiam się, że ustawy hazardowe czy dopalaczowe wydają się politycznie ważniejsze niż efektywność energetyczna - mówi prof. Krzysztof Żmijewski.
Rząd przyjął projekt ustawy o efektywności energetycznej. Jak Pan go ocenia?


- Ustawę o efektywności trzeba teraz jak najszybciej przyjąć i uruchomić. Jeżeli nie poprawimy efektywności energetycznej to zabraknie w Polsce energii, ponieważ jej podaż będzie zbyt mała. Większość inwestycji w nowe moce wytwórcze, o których tak dużo się mówi, to są inwestycje papierowe. To nie są inwestycje, gdzie ktoś z kimś podpisał kontrakt i podjął zobowiązanie inwestycyjne, kupił kocioł, turbinę lub inne urządzenia. Opowiadanie o tym, że ktoś z kimś rozmawia i się zastanawia nie oznacza, że takie inwestycje powstaną, dwóch dużych inwestorów też rozmawiało, zastanawiało się i obiecywało a na końcu poinformowało, że rezygnują z tych inwestycji. Nie patrzmy na obietnice, bo one nie mają żadnej wartości w bilansie energetycznym.

Mówi Pan, że ustawa powinna być szybko przyjęta. Czy jest to możliwe jeszcze w roku 2010?

- Technicznie jest możliwe, aby ustawę o efektywności przyjąć jeszcze w 2010 roku, ale praktycznie będzie to bardzo trudne. Trzeba by nadać tej ustawie najwyższy priorytet, a obawiam się, że to nie jest tematyka, która ma najwyższy polityczny priorytet. Ustawy hazardowe czy dopalaczowe wydają się politycznie ważniejsze niż efektywność energetyczna.

Jaki Pana zdaniem są najważniejsze elementy tej ustawy?

- Najważniejszym plusem jest wbudowanie w ustawę mechanizmu obniżającego do minimum koszty - wpierane będą tylko projekty najtańsze. Nie stać nas na to, aby wspierać wszystkich, dlatego będą wspierani ci, którzy z jednostki wsparcia dadzą największe oszczędności energii. Niektórym to się nie podoba, w szczególności tym, którzy chcieliby przy pomocy ustawy o efektywności energetycznej wprowadzić najdroższe technologie. Ustawa będzie działała w taki sposób, że najpierw będą realizowane inwestycje najtańsze a dopiero potem droższe.

Ustawa gwarantuje, że poziom wzrostu cen energii będzie niewielki, ponad 20-krotnie niższy od wzrostu cen spowodowanego konsolidacją firm sektora elektroenergetycznego. Hurtowa cena energii elektrycznej od lat 2004-2005 r. wzrosła o ponad 60%, a w wyniku wejścia w życie ustawy wzrosty cen będą na poziomie poniżej 3%. Pomimo tych wzrostów cen będziemy płacili mniej za energię, ponieważ spadnie jej zużycie.

Skąd pewność, że ceny energii nie wzrosną w większym stopniu? Energetycy popodkreślają, ze ceny energii muszą wzrosnąć, aby inwestycje się opłacały. Potwierdzeniem tego jest to, że prawie nie buduje się nowych mocy…

- Obecnie cena hurtowa energii wynosi około 197 zł za 1 MWh, a w 2004 roku była ona na poziomie 117 zł. Energetycy mówili, że cena musi wzrosnąć, aby były inwestycje – cena więc wzrosła, a gdzie są inwestycje?

Nie mówię o tym, czy cena energii musi wzrosnąć czy nie, lecz o tym, że w wyniku działania tej ustawy cena wzrośnie o mniej niż 3%. Tymi wzrostami będzie zarządzał minister gospodarki, on będzie określał, o ile cena może wzrosnąć.

W projekcie ustawy zapisano wiodącą rolę jednostek publicznych w podnoszeniu efektywności energetycznej. Można spotkać wiele głosów, że np. samorządy są do tego nieprzygotowane – brak im odpowiedniej wiedzy, ludzi i pieniędzy.

- Proszę zwrócić uwagę na fakt, że ustawa dopuszcza działanie tzw. firm pośredniczących (według standardu europejskiego to firmy typu ESCO), czyli firm organizujących działania proefektywnościowe, łącznie z ich finansowaniem. To oznacza, że nie trzeba będzie wydawać pieniędzy na prooszczędnościowe inwestycje w sektorze finansów publicznych, ponieważ będzie je można zrealizować bez wzrostu kosztów funkcjonowania sektora publicznego. To jedno z największych osiągnięć tej ustawy.

W „Polityce energetycznej Polski do roku 2030" jest zapis o wzroście gospodarczym bez wzrostu zużycia energii. Czy w Polsce jest to możliwe?

Kilka krajów innych krajów pokazało, że jest to możliwe, więc nie ma powodu, żeby kiedyś tak nie było także w Polsce.

Świadectwa efektywności energetycznej
PAP 13.10.2010

Firmy sprzedające energię elektryczną czy gaz ziemny odbiorcom końcowym będą miały obowiązek pozyskiwania tzw. białych certyfikatów, czyli świadectw efektywności energetycznej - zakłada projekt ustawy o efektywności energetycznej, który we wtorek przyjął rząd.
Jak podkreśliło biuro prasowe resortu gospodarki, celem projektu jest "stworzenie ram prawnych dla działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej oraz promocja innowacyjnych technologii, zmniejszających szkodliwe oddziaływanie sektora energetycznego na środowisko".
Przygotowany przez Ministerstwo Gospodarki projekt zakłada wprowadzenie systemu tzw. białych certyfikatów, czyli świadectw efektywności energetycznej.
"Białe certyfikaty" nawiązują do "zielonych", przysługujących za produkcję energii ze źródeł odnawialnych, czy "czerwonych" za łączną produkcję prądu i ciepła. Żeby dostać "biały certyfikat", trzeba będzie zrealizować projekt skutkujący zmniejszeniem zużycia energii. Certyfikaty dotyczące zarówno prądu, jak i gazu oraz ciepła będzie wydawał prezes Urzędu Regulacji Energetyki.
Do zadań szefa URE - jak poinformowało Centrum Informacyjne Rządu - będzie należało m.in.: "ogłaszanie przetargów na realizację przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, wydawanie świadectw efektywności energetycznej i ich umarzanie oraz wymierzanie kar pieniężnych za naruszenia ustawowe".
Świadectwa efektywności energetycznej mają być przyznawane w przetargu i wydawane przez prezesa URE w formie zaświadczenia. Udział w tym postępowaniu ma być bezpłatny, wymagana będzie jedynie prawidłowo wypełniona deklaracja przetargowa wraz z audytem efektywności energetycznej dla zgłoszonego w przetargu przedsięwzięcia. "Wybierane będą projekty dające największe oszczędności energii przy najniższych kosztach. Świadectwo otrzyma projekt najbardziej energooszczędny" - podkreśliło CIR.
"Projekt zakłada też włączenie jednostek sektora publicznego (rządowe i samorządowe) w realizację zadań w zakresie efektywności energetycznej. Instytucje te mają podejmować działania zmierzające do poprawy efektywności energetycznej oraz informować o nich m.in. za pośrednictwem stron internetowych. Ponadto sporządzą raz na 10 lat audyt energetyczny" - zaznaczyło biuro prasowe resortu gospodarki.
"Zgodnie z projektem, minister gospodarki ma także opracować Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej, który będzie zawierał m.in. opis planowanych programów i przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej w poszczególnych sektorach gospodarki oraz analizę i ocenę ich wykonania" - dodało biuro prasowe MG.
Dokument ma być przygotowywany co 3 lata do 2016 roku i przedstawiony do zatwierdzenia Radzie Ministrów. Jednym z zadań ministra gospodarki ma być również zorganizowanie kampanii informacyjno-szkoleniowej oraz promującej wprowadzenie innowacyjnych technologii.
"Nowe rozwiązania przyczynią się do poprawy efektywności energetycznej polskiej gospodarki, co w efekcie powinno doprowadzić do racjonalizacji cen energii dla odbiorców końcowych. Dzięki temu wzrośnie też konkurencyjność polskich przedsiębiorstw na rynku europejskim, szczególnie tych o stosunkowo wysokiej energochłonności" - podkreślono.
CIR wyjaśniło, że chodzi głównie o zwiększenie oszczędności energii przez odbiorców końcowych, mniejsze zużycie energii przez urządzenia oraz zmniejszenie strat w przesyle i dystrybucji energii elektrycznej, ciepła i gazu.
Według projektu, poprawie efektywności energetycznej służy m.in. izolacja instalacji przemysłowych, przebudowa lub remont budynków oraz modernizacja urządzeń.

MG opracowało projekt ustawy o efektywności energetycznej
Dziennik Gazeta Prawna 06.10.2010

Rada Ministrów zajmowała się wczoraj projektem ustawy o efektywności energetycznej. Rozwiązania przygotowane w Ministerstwie Gospodarki zobowiązują jednostki sektora publicznego, a więc m.in. gminy, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej czy państwowe szkoły wyższe oraz sądy do stosowania tzw. środków poprawy efektywności energetycznej.
Chodzi o to, aby jednostki te nabywały i wynajmowały budynki, które charakteryzują się niskim zużyciem energii, a także modernizowały własne nieruchomości.
Dzięki temu każdego roku mają oszczędzać 1% zużycia energii finalnej. Do 2016 roku oszczędność ma wynieść nie mniej niż 9% krajowego zużycia energii w ciągu roku.
Określono też zasady kontroli postępu w oszczędnościach jednostki sektora publicznego. Co najmniej raz na 10 lat będzie ona musiała sporządzać audyt energetyczny eksploatowanych obiektów budowlanych o powierzchni 250 mkw, których jest właścicielem lub zarządcą.
Audyt wykonają osoby wpisane na listę audytorów efektywności energetycznej prowadzoną przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Ustawa ma zmotywować także przedsiębiorstwa energetyczne i odbiorców końcowych do podjęcia działań inwestycyjnych mających zmniejszyć zużycie energii. Sprzedawca energii będzie wykonywał tzw. przedsięwzięcia efektywnościowe, prowadzące do zaoszczędzenia pewnej ilości energii. Projekty przewidujące najbardziej efektywne rozwiązania, tzn. dające największe oszczędności energii przy najniższych kosztach, otrzymają świadectwa efektywności energetycznej, o wartości przewidywanej oszczędności. W ten sposób najlepsze przedsięwzięcia otrzymają wsparcie.
Świadectwo efektywności energetycznej będzie przyznawane w drodze przetargu i wydawane w formie zaświadczeń przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Firma, która otrzymała świadectwo, będzie musiała zrealizować zadeklarowane przedsięwzięcie, a ostateczne jego wykonanie potwierdzić audytem efektywności energetycznej.
Świadectwa efektywności będą mogły być umarzane, co jest równoznaczne z tym, że dane przedsiębiorstwo wykonało nałożone na nie limity oszczędności energii. Przedsiębiorstwa, które nie będą w stanie wykonać swojego limitu, będą miały możliwość sprzedaży świadectwa na giełdzie towarowej. W ten sposób będą mogły uchronić się przed opłatą zastępczą, którą prezes Urzędu Regulacji Energetyki nałoży jako sankcję finansową za niewykonanie limitów.

30% redukcji emisji dwutlenku węgla
06.10.2010

Członkowie Komisji Ochrony Środowiska Parlamentu Europejskiego ustalili, że Unia Europejska będzie zabiegała, by do 2020 roku wprowadzić 30% redukcję emisji dwutlenku węgla.
Rezolucja przyjęta została 35 głosami, przy 20 głosach sprzeciwu i 1 wstrzymującym się. Rezolucja stanowi krytykę słabego postępu prac przygotowawczych do zbliżającego się międzynarodowego spotkania w sprawie ochrony klimatu w Cancún. Szczyt klimatyczny w meksykańskim Cancún (COP16) odbędzie się w dnia od 29 listopada do 10 grudnia 2010.
Rezolucja ta będzie prawdopodobnie poddana głosowaniu przez Parlament Europejski w końcu października. W dokumencie stwierdzono, że zmniejszenie do 2020 roku emisji dwutlenku węgla do 30%, w stosunku do 1990 roku, leży w interesie Unii Europejskiej i jest warunkiem jej wzrostu gospodarczego. Gospodarka Unii Europejskiej może dużo zyskać odchodząc od paliw kopalnych w kierunku odnawialnych źródeł enrgii.
Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska Parlamentu Europejskiego, Jo Leinen z Niemiec, powiedział, że jeżeli Unia Europejska nie będzie liderem w sprawach ochrony środowiska, może przegrać w obszarze gospodarki. Celem rezolucji jest też obniżenie globalnego ocieplenia z 2°C do 1.5°C.

Dom bez żarówki w Piasecznie
05.10.2010

Jeden z pierwszych na świecie domów bez żarówki otwarto w Piasecznie pod Warszawą.
To pierwszy taki budynek w Polsce i jeden z pierwszych na świecie. Zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz jest on oświetlony wyłącznie za pomocą światła emitowanego przez diody LED.
Pomysłodawcą, twórcą projektu i wykonawcą budynku jest istniejąca od ponad 30 lat firma KlusDesign, która specjalizuje się we wzornictwie przemysłowym, projektowaniu i produkcji mebli, produktów użytkowych oraz opraw oświetleniowych.
KlusDesign jest pionierem w dziedzinie opraw dla LED. Jest to pierwsza w Polsce firma, która projektuje i produkuje takie oprawy oraz wdraża systemy LED w domach, mieszkaniach czy biurach tak by były one oświetlone wyłącznie przy użyciu tej technologii.
Dom wyposażony w system oświetleniowy oparty w całości na technologii LED, będzie otwarty zarówno dla architektów, dziennikarzy, jak i wszystkich chętnych zainteresowanych tematem. Budowa domu rozpoczęła się w 2009 roku. Obecnie już w pełni wyposażony, jest dostępny dla wszystkich zainteresowanych praktycznymi zastosowaniami technologii LED jako oświetlenia funkcjonalnego.
System oświetlenia LED zastosowany w Domu bez żarówki pokazuje paletę możliwości jakie dają te nowoczesne systemy oświetlenia wykorzystywane jako w pełni funkcjonalne źródło światła.

II Forum Doradcy Energetycznego
01.10.2010

W dniu 30 września 2010 w Warszawie odbyło się II Forum Doradcy Energetycznego. Hasło przewodnie forum brzmiało Jak odnieść sukces w zawodzie doradcy energetycznego
Poniżej przedstawiamy program spotkania.
- równoważony rozwój w budownictwie – nowe inicjatywy UE kształtujące wymagania dla wyrobów i systemów grzewczych – Sebastian Wall, Instytut Techniki Budowlanej
- Kolektory słoneczne – rynek w Polsce – Aneta Więcka, Instytut Energetyki Odnawialnej
- Wentylacja mechaniczna z rekuperacją w budynkach jednorodzinnych i wielorodzinnych – Jerzy Sowa, Politechnika Warszawska
- Pozyskiwanie funduszy na OZE – Edyta Łoboda, członek zarządu Mazowieckiego Stowarzyszenia Certyfikatorów Energetycznych
- Wykonywanie świadectw charakterystyki energetycznej dla budynków z chłodzeniem – Konrad Witczak, audytor i certyfikator energetyczny, konsultant do spraw efektywności energetycznej w firmie BuildDesk
- Wpływ regulacji prognozowej na roczne zapotrzebowanie na energię. Prezentacja programu do obliczania oszczędności energii cieplnej – rekalkulator – Zbigniew Kidawa, Dyrektor Zarządzający firmy eGain Polska
- Jak z sukcesem prowadzić firmę wykonującą świadectwa i audyty energetyczne? – Marek Mickaniewski, audytor energetyczny, właściciel firmy Eko Audytor, partner DAEŚ, członek ZAE
- List do Premiera RP – Krzysztof Wołodkiewicz, audytor energetyczny, właściciel firmy Instal-Audyt
- Co oprócz świadectw charakterystyki energetycznej budynków może robić certyfikator energetyczny – audyty energetyczne – Dorota Jaremkiewicz, audytor i certyfikator energetyczny, w firmach Argox i Argox Eco Energia
- W jaki sposób obniżyć rachunki za ogrzewanie – systemy rozliczeń kosztów ogrzewania w krajach UE a przepisy i praktyka w Polsce – Kazimierz Dudziński, Prezes Zarządu Stowarzyszenia ds. Rozliczania Energii

Zapraszamy do zapoznania się z treścią naszej prezentacji Co oprócz świadectw charakterystyki energetycznej budynków może robić certyfikator energetyczny


Poradnik efektywności energetycznej
URE 29.09.2010

Urząd Regulacji Energetyki udostępnił na swoich stronach poradnik Ciepło w przystępnych cenach. Podręcznik poprawy efektywności energetycznej w zasobach budownictwa socjalnego, przeznaczony dla zarządców budynków socjalnych, mieszkańców i organizacji wspierających.
Publikacja powstała w ramach projektu - Instrumenty finansowe i wspierające na rzecz zwalczania ubóstwa energetycznego w budynkach socjalnych (ang. FinSH – Financial and Support Instruments for Poverty in Social Housing).
Projekt FinSH stworzono w celu opracowania materiałów informacyjnych dotyczących zwalczania ubóstwa energetycznego. Projekt jest partnerskim przedsięwzięciem organizacji z Francji, Niemiec, Włoch, Polski i Wielkiej Brytanii. W Polsce partnerem projektu był Urząd Regulacji Energetyki a rolę wiodąca odgrywała Krajowa Agencja Poszanowania Energii.
Poradnik informuje o skutecznych metodach poprawy efektywności energetycznej w budownictwie komunalnym.

Ciepło w przystępnych cenach


Inicjatywa na rzecz podnoszenia potencjału i walki z ubóstwem energetycznym społeczności wiejskich i podmiejskich
27.09.2010

We wrześniu 2010 roku, w Polsce rozpoczyna działalność Forum Rozwoju Efektywnej Energii (FREE). Jest to część ogólnoeuropejskiej inicjatywy, której celem jest zwrócenie uwagi na problem niedostatków energetycznych na terenach wiejskich i podmiejskich. Jeszcze w tym roku, w ramach FREE zostaną przeprowadzone ogólnopolskie badania świadomości i wykorzystania efektywnych rozwiązań energetycznych na ww. terenach. Ich wyniki, wraz z tekstami niezależnych ekspertów, znajdą się w specjalnym dokumencie, przedstawionym na ogólnopolskiej konferencji.
Forum Rozwoju Efektywnej Energii jest platformą wymiany doświadczeń, umożliwiającą zabranie głosu wszystkim tym, dla których potrzeby energetyczne terenów wiejskich i podmiejskich są kwestią ważną. Wiedza, świadomość oraz wykorzystanie efektywnych źródeł energii na tych terenach są znacznie mniejsze niż w dużych aglomeracjach. Ponadto niższe dochody mieszkańców polskich wsi i miasteczek zmuszają do korzystania z tradycyjnych technologii energetycznych. Te zaś oparte są na paliwach wysokoemisyjnych np. na węglu, czy oleju opałowym, zanieczyszczających środowisko naturalne.
„Polska zobowiązała się do przestrzegania szeregu dyrektyw i podejmowania działań oczekiwanych od wszystkich członków UE. Działania te to m.in.: redukcja emisji CO2, przejście na gospodarkę niskoemisyjną, zabezpieczenie dostaw energii oraz zabezpieczenie i poprawa warunków dla rozwoju gospodarki wiejskiej. Jednak nadal na właściwą realizację polityki energetycznej Polski największy wpływ mają podmioty gospodarcze z sektora przemysłowego: huty, fabryki, elektrownie oraz duże aglomeracje miejskie. A przecież prawie 40% Polaków mieszka na terenach wiejskich. Dlatego też publiczna dyskusja na temat konieczności redukcji emisji szkodliwych pyłów, efektywnych przyjaznych środowisku źródeł energii, musi dotyczyć terenów pozamiejskich" – podkreśla Sylwester Śmigiel, Przewodniczący Inicjatywy FREE.
Wśród celów programowych Forum Rozwoju Efektywnej Energii znajduje się m.in.:
- edukowanie ludności obszarów wiejskich i podmiejskich w zakresie efektywnych, bezpiecznych i czystych rozwiązań energetycznych;
- zwiększanie świadomości polskich polityków, władz wykonawczych na poziomie ogólnopolskim i regionalnym, a także mediów w kwestii potrzeb i braków energetycznych na obszarach wiejskich i podmiejskich;
- zachęcenie decydentów do zmian legislacyjnych dotyczących rozwiązań energetycznych przy uwzględnieniu interesów mieszkańców terenów wiejskich i małych miast.
W ramach działań Forum, jeszcze w tym roku, zostaną zrealizowane badania świadomości i wykorzystania efektywnych rozwiązań energetycznych na terenach pozamiejskich. Dodatkowo, niezależni eksperci zaangażowani w pracę FREE, przygotują teksty, które wraz z wynikami badań będą stanowiły część specjalnej publikacji. Dokument ten zostanie zaprezentowany polskim politykom, władzom centralnym i lokalnym, a także zainteresowanym organizacjom na ogólnopolskiej konferencji poświęconej tematyce świadomego wyboru efektywnych energetycznie źródeł energii na terenach wiejskich i podmiejskich.
Informacje o Forum Rozwoju Efektywnej Energii
Forum Rozwoju Efektywnej Energii jest częścią europejskiej inicjatywy, która ma na celu zwrócenie uwagi na ograniczony dostęp do nowoczesnych, efektywnych oraz bezpiecznych rozwiązań energetycznych na terenach pozamiejskich. Inicjatywa FREE została zapoczątkowana przez firmę SHV Gas - globalnego lidera rynku LPG (ang. Liquefied Petroleum Gas).
W Polsce Forum Rozwoju Efektywnej Energii działa pod mecenatem firmy Gaspol. Jest rozwinięciem, realizowanego od 2009 roku Ogólnopolskiego Programu „Gaspol kibicuje klimatowi". Cel Gkk, czyli budowanie w świadomości społeczności lokalnych przekonania, że nie ma zrównoważonego rozwoju bez wykorzystywania przyjaznych źródeł energii, wpisuje się w założenia i cele ogólnoeuropejskiej inicjatywy FREE.

Światowy Tydzień Budownictwa Ekologicznego
25 września 2010r.

Według raportu z World Green Building Council, ogłoszonego z okazji Światowego Tygodnia Budownictwa Ekologicznego, budownictwo ekologiczne może odgrywać istotną rolę w dostarczaniu tanich mieszkań, miejsc pracy i usuwaniu skutków awarii.
Budynki zużywają od 30 do 40% całkowitej energii. Nie ma drugiego takiego sektora gospodarki, który zużywałby więcej energii. Tym samym w budownictwie istnieją największe potencjalnie szanse na redukcję zużycie energii.
Jednocześnie budownictwo zatrudnia 5-10% siły roboczej w większości krajów.
W przeszłości uważano, że czas kryzysu nie jest odpowiednim momentem na rozwiązywanie problemów ochrony środowiska. Sądzono, że ekologia powinna ustąpić miejsca rozwiązywaniu problemów związanych ze wzrostem gospodarczym.
Raport pokazuje przykłady, w których społeczności równocześnie rozwiązują palące problemy lokalnych potrzeb i zmniejszenia emisji dwutlenku węgla.
Budowa budynków ekologicznych jest zazwyczaj droższa o około 3-5% od standardowych budynków, ale może zmniejszyć emisję dwutlenku węgla o ponad 35%, produkcję odpadów o 70%, zużycie wody o 40%, a zużycie energii o 30-50%.

Dążenie do efektywności energetycznej to deklaracje bez pokrycia
24.09.2010

Przytaczamy kolejną wypowiedź Pani Maria Dreger, menadżera ds. norm i standardów w Rockwool Polska oraz eksperta Konfederacji Budownictwa i Nieruchomości dla wnp.pl.
Z wypowiedzią tą trudno się nie zgodzić.

W przyjętej przez rząd „Polityce energetycznej Polski do roku 2030" efektywność energetyczna znalazła się wśród 6 priorytetów. To deklaracje bez pokrycia?
To w pewnym stopniu są deklaracje bez pokrycia. Padają deklaracje o potrzebie wzrostu efektywności energetycznej, ale nie mają one przełożenia na skoordynowane i realizowane działania, np. w Krajowym planie działań dotyczących efektywności energetycznej (NEEAP), który ma realizować zapisy dyrektywy o efektywności końcowego użytkowania energii, określono cel mówiący, że od 2008 do końca roku 2016 Polska ma zaoszczędzić 9% energii końcowej. Na realizację tego celu ogromny wpływ miałoby zmniejszenie zużycia energii w budynkach. W ramach tego celu nie określono jednak, które sektory ile powinny zaoszczędzić i nie sporządzono szczegółowych planów z harmonogramami, budżetami i odpowiedzialnymi, jakimi środkami ma to być osiągnięte. Zamiast tego są okrągłe zapisy mówiące, że świadectwa energetyczne czy wdrożenie dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków przyniesie poprawę efektywności energetycznej. Tymczasem samo wdrożenie dyrektywy można przeprowadzić w taki sposób, aby przyniosło oszczędności, ale można też wdrożyć tak, aby niczego nie zmienić i wtedy oszczędności nie będzie. To, z czym mamy do czynienia w Polsce to ten drugi przypadek.
Formalnie więc wszystko jest w porządku ale praktyce nie bardzo?
Formalnie jest to w porządku, a praktycznie nie bardzo. Nie robimy wiele, aby cel jakim jest poprawa efektywności budynków zrealizować. Tymczasem dzięki poprawie efektywności energetycznej budynków można zdecydowanie zmniejszyć zapotrzebowanie na energię realizując przy tym kilka istotnych celów, poczynając od usprawnienia i racjonalizacji polityki energetycznej, od łatwiejszego zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego, od łagodzenia nieuchronnych skutków wzrostu cen energii i jej nośników.
Paradoksalnie, wzrost efektywności energetycznej u końcowych użytkowników, pośrednio może pomóc także sektorowi energetycznemu, który do tej pory działa w nie do końca rynkowych warunkach i ma poczucie, że ceny energii mogą rosnąć w sposób nieograniczony. W sektorze energetycznym nie ma przekonania, które mają wszyscy działający w systemie rynkowym, że w pewnym momencie pojawi się bariera popytu polegająca na tym, że odbiorcy nie będą w stanie zaakceptować lub wręcz udźwignąć takiego poziomu cen energii jaki sektor będzie proponował.
Wtedy bogatsi odbiorcy zrobią dużo, aby uniezależnić się od dostawcy energii i zainwestują, a biedni zrobią wszystko aby ograniczyć swoje potrzeby i zużycie. W skrajnych przypadkach kosztem komfortu, zdrowia, dewastacji środowiska. Częściej będą rezygnować, z ogrzewania części pomieszczeń lub ogrzewać domy i mieszkania byle czym. Już teraz zimą w wielu miejscowościach, także turystycznych, można poczuć, czym ludzie ogrzewają domy: nie paliwami konwencjonalnymi, tylko spalając śmieci i plastiki, nie bacząc na konsekwencje dla środowiska i zdrowia.

Efektywność energetyczna – to się opłaca
Portal Samorządowy 23.09.2010

Zarządzanie miastem zgodne z zasadami efektywności energetycznej jest opłacalne, ale w natłoku bieżących problemów samorządowcy zwykle nie mają na to czasu.
O współczesnych wyzwaniach jakie rzeczywistość i unijne prawodawstwo w zakresie efektywności energetycznej stawia obecnie przed polskimi samorządami dyskutowano podczas konferencji ABC efektywności energetycznej – energia w miastach i regionach w Katowicach.
W konferencji wzięli udział między innymi Bogusław Śmigielski, marszałek województwa śląskiego, Zygmunt Łukaszczyk, wojewoda śląski, Bernard Błaszczyk, podsekretarz stanu w ministerstwie środowiska, Olgierd Dziekoński, podsekretarz stanu w ministerstwie infrastruktury.
Olgierd Dziekoński roztoczył przyszłościową wizję efektywnego energetycznie budownictwa.
Bernard Błaszczyk powiedział, że samorządy powinny ograniczać zużycie energii elektrycznej i cieplnej, gdyż jest to w ich interesie, bo dzięki temu będą płacić niższe rachunki. Stwierdził również, że jest to w interesie państwa, bo za tym idzie ograniczenie emisji dwutlenku węgla.
O możliwościach pozyskiwania pieniędzy na efektywnościowe inwestycje mówili przedstawiciele katowickiego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Jak stwierdził Andrzej Konieczny, wiceprezes WFOŚiGW w Katowicach, fundusz wydaje rocznie około 400 mln zł, z czego 60% to są pożyczki na inwestycje proekologiczne w gminach, umarzane po spłaceniu połowy zadłużenia.
O energetycznych aspektach zarządzania miejskim samorządem szeroko opowiedział prezydent Sosnowca Kazimierz Górski, który zauważył, że miasta na prawach powiatu mają w większości po sto, sto kilkadziesiąt własnych nieruchomości użyteczności publicznej. Są to szkoły, przedszkola, urzędy, budynki służby zdrowia i inne. To olbrzymie pole do oszczędności w dziedzinie termomodernizacji.
Szymon Liszka, prezes Fundacji Efektywnego Wykorzystania Energii, opowiedział o inicjatywie porozumienia burmistrzów europejskich miast w zakresie zarządzaniu energią Covenant of Mayors. Stowarzyszenie to grupuje miasta stawiające sobie za cel osiągnięcie celów pakietu klimatycznego na własnym terenie. Do porozumienia Covenant of Mayors przystąpiło już ponad 1000 miast europejskich w tym 10 miast i gmin polskich.
O strategicznym znaczeniu energetyki dla samorządów opowiedział Kazimierz Barczyk przewodniczący Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP, który podkreślił, że lokalna energetyka jest przyszłością także polskich samorządów. W państwach Unii Europejskiej już nie tylko regiony, ale powiaty i gminy zmierzają do energetycznej samowystarczalności. Przypomniał o inicjatywie budowy w całej Polsce 3000 biogazowni, tak by w każdej gminie powstała przynajmniej jedna instalacja do pozyskiwania gazu z biomasy. Opowiedział również, jak z modernizacją oświetlenia ulicznego poradziło sobie miasto Kraków, które już kilkanaście lat temu zawarło umowę o charakterze partnerstwa publiczno-prywatnego, w myśl której prywatna firma wymieniła na swój koszt 12000 lamp ulicznych na energooszczędne w zamian za 5-letnią opłatę w wysokości różnicy w rachunku za uliczne oświetlenie. Po 5 latach Kraków stal się właścicielem nowoczesnego i znacznie tańszego systemu oświetlenia ulic.
Dyskusję podsumował Daniel Wolny z Wydziału Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Katowice, który opowiedział o praktyce zarządzania zagadnieniami energetycznymi w dużym mieście. Prawo energetyczne nakłada na gminy obowiązek opracowania założeń do planu lokalnego zaopatrzenia w energię.

Samorządy mogą znacząco ograniczyć zużycie energii i emisję dwutlenku węgla
21.09.2010

Podnoszenie efektywności energetycznej przynosi duże to korzyści dla samorządów lokalnych - mówi Bernard Błaszczyk, wiceminister środowiska.
Bernard Błaszczyk zwraca uwagę, że samorządy lokalne mają wiele możliwości zwiększania efektywności energetycznej i ograniczania emisji dwutlenku węgla. Wśród stosunkowo prostych rozwiązań jest ograniczenie emisji z transportu. Dzięki działaniom z zakresu organizacji ruchu można znacznie ograniczyć zużycie paliw, a dzięki zastosowaniu biopaliw w transporcie publicznym wyeliminować emisję dwutlenku węgla. Można ograniczyć również emisje ze składowania odpadów.
- Wdrożenie dyrektywy o składowaniu nie tylko wyeliminuje znaczną część emisji metanu, 23 razy bardziej obciążającego klimat, ale także pozwoli wykorzystywać biomasę do celów energetycznych - podkreśla minister Bernard Błaszczyk.
Przypomina, że wielkie rezerwy energii tkwią w budynkach. Budynki odpowiadają za niemal 40% zużycia energii, a tym samym emisji. Zużycie energii można w tym przypadku ograniczyć poprzez lepsze zarządzanie energią i administrowanie infrastrukturą techniczną budynków jak windy, pompy czy oświetlenie. To źródło dużych oszczędności energii i pieniędzy. Ogromny potencjał oszczędności niesie ze sobą również termomodernizacja budynków.
Błaszczyk zwraca uwagę, że innym miejscem, gdzie możliwe są duże oszczędności energii, jest oświetlenie ulic. Zastąpienie tradycyjnie stosowanych lamp sodowych lampami diodowymi pozwoli zaoszczędzić bardzo znaczne ilości energii, a w efekcie odzyskać koszty inwestycji.
Rezerwy energii leżą również w zaopatrzeniu w wodę i odbiorze ścieków. Są to procesy bardzo energochłonne.

Polska cofa się w zakresie efektywności energetycznej budynków
15.09.2010

Przytaczamy wypowiedź Marii Dreger, menadżera ds. norm i standardów w Rockwool Polska, eksperta Konfederacji Budownictwa i Nieruchomości dla portalu wnp.pl.
W Polsce od początku roku 2009 wymagania dotyczące efektywności energetycznej dla pewnych grup budynków zostały złagodzone w porównaniu do norm obowiązujących już w roku 1997. Od tego czasu wszystkie kraje UE swoje wymagania energetyczne podwyższały.
Budownictwo polskie, w porównaniu z krajami o podobnym klimacie, charakteryzuje się niską efektywnością energetyczną.
Wynika to z wielu przyczyn, także historycznych. W czasach kiedy w Polsce wybudowano najwięcej istniejących budynków energia była dotowana i jej ceny nie były realistyczne, więc koszty ogrzewania nie były istotne. Jednocześnie występował bardzo duży niedostatek technologii i materiałów do oszczędzania energii. Kiedy zachodni świat przeżył pierwszy kryzys energetyczny w latach 70. ubiegłego wieku i bardzo drastycznie zmienił swoją politykę związaną z energooszczędnością budynków, to w Polsce nadal budowano byle jak pod względem energetycznym. To skutkuje niską świadomością zarówno zwykłych użytkowników budynków jak i niestety, wielu fachowców z branży budowlanej. To się obecnie zmienia, ale powoli, bo brak jednoznacznych sygnałów i polityki ze strony władz państwowych.
Poziom wymagań związanych z ogrzewaniem budynków mamy bardzo niski w stosunku do tego, jaki jest uzasadniony ekonomicznie, tzn. opłacalny, gdy w analizie kosztów uwzględnia się nie tylko nakłady na budowę, ale i koszty eksploatacji, które przecież wprost zależą od standardu energetycznego budynku. Brakuje systemowego podejścia do efektywności energetycznej budynków, nie ma ona swojego - odpowiedniego do rangi zagadnienia - miejsca w polityce energetycznej. Polityka energetyczna Polski jest wciąż polityką nastawioną raczej na zarządzanie podażą niż zarządzanie popytem, staramy się zapewnić maksymalne dostawy paliw i energii, a nie myślimy, że najpierw należałoby skoncentrować na tym, aby mądrze energię wykorzystywać. W Polsce obowiązuje rozproszone i bardzo branżowe podejście do energii. Ministerstwo Infrastruktury, które odpowiada za budynki nie jest w istocie zainteresowane ich standardem energetycznym. Z kolei Ministerstwo Gospodarki bardziej skupia się na tym jak zadbać o stronę podażową, a nie w nad tym w jaki sposób efektywnie wykorzystywać energię, zwłaszcza poza sektorem energetyki lub przemysłu. Nawet gdy ma świadomość potrzeb, nie ma narzędzi oddziaływania. Tymczasem racjonalizacja użytkowania pozwoliłaby w pełni zaspokoić potrzeby przy jednoczesnym ograniczeniu zużycia. Tym samym ułatwiłaby rozwiązanie wielu problemów, poczynając od społecznej zgody na wyższy poziom cen energii, poprzez poprawę jakości życia i środowiska, zmniejszenie emisji, powstanie nowych miejsc pracy.
Ostatnio chlubnym wyjątkiem stało się Ministerstwo Środowiska, które przeznaczyło środki, uzyskane ze sprzedaży uprawnień do emisji Japonii na wspieranie termomodernizacji budynków publicznych. To największy program na rzecz poprawy efektywności energetycznej, realizowany w sektorze budynków, i zupełnie poza Ministerstwem Infrastruktury.
Jak wygląda efektywność energetyczna obecnie powstających budynków?
Od początku roku 2009 wymagania dla pewnych grup budynków zostały nawet złagodzone w porównaniu do norm obowiązujących już w 1997 roku. Od tego czasu wszystkie kraje UE swoje wymagania energetyczne podwyższały, dotyczy to także krajów, które już były bardzo energooszczędne jak Niemcy czy Dania. Obecnie nawet kraje, które startowały z podobnych pozycji co Polska, mają wymagania na wyższym poziomie, czyli niższym zapotrzebowaniu energii. W Polsce wciąż można wybudować zgodnie z prawem dom, którego zapotrzebowanie na ogrzanie 1 mkw jest na poziomie 150 kWh rocznie. Dla porównania, budynek pasywny potrzebuje 15 kWh w skali roku, a wymagania w krajach sąsiednich są na poziomie około 50-70 kWh rocznie. Kilkadziesiąt tysięcy budynków rocznie, bo tyle średnio oddaje się do użytku w Polsce, zużywających 3-8 razy więcej energii niż trzeba - taki balast na kilkadziesiąt lat fundujemy sobie sami, dzięki nieracjonalnym przepisom.
Skąd tak niskie wymagania?
To efekt niedoceniania znaczenia efektywności energetycznej, zarówno dla gospodarki, jak i obywateli. Według danych Eurostatu, w Polsce finalne zużycie energii według sektorów wygląda następująco: przemysł zużywa 28,4% energii finalnej, transport 26,9%, budownictwo i usługi 44,6%, w tym budownictwo mieszkaniowe 31,8%. Wydaje się, że w Polsce wciąż wielu decydentów nie wie, że najwięcej energii zużywają budynki mieszkalne. Te budynki zużywają więcej niż przemysł, a my się ekscytujemy kwestiami zapewnienia energii i surowców energetycznych dla przemysłu, prawie nic nie mówiąc o energii dla budynków. Nie zauważa się największego konsumenta i miejsca największego zużycia energii. Za budynki nie odpowiada Ministerstwo Gospodarki, odpowiedzialne za politykę energetyczną. Za budynki odpowiada Ministerstwo Infrastruktury, ale ono jest bardziej zainteresowane tym, czy wybudowano więcej mieszkań. Nikt nie pyta o to, czy obecnie oddawane budynki mają racjonalny poziom zapotrzebowania na energię. Mało kogo interesuje ubóstwo energetyczne, o którym głośno nawet w bogatszych krajach, a które to niekorzystne zjawisko społeczne, skutecznie i trwale da się zwalczyć jedynie dzięki poprawie efektywności energetycznej.

II Forum Doradcy Energetycznego
14.09.2010

W dniu 30 września 2010 w Airport Hotel Okęcie przy ul. 17 stycznia 24 w Warszawie, odbędzie się II Forum Doradcy Energetycznego 2010. pod hasłem pod hasłem „Jak odnieść sukces w zawodzie doradcy energetycznego". Organizatorem imprezy jest Instalator Polski Sp. z o.o.
W ramach Forum odbędzie się szereg interesujących wykładów. My szczególnie rekomendujemy dwie prezentacje:

Konrada Witczaka eksperta firmy BuildDesk pt. „Wykonywanie świadectw charakterystyki energetycznej dla budynków z chłodzeniem"
oraz
Leszka Jaremkiewicza z naszej firmy pt. „Co oprócz świadectw charakterystyki energetycznej budynków może robić certyfikator energetyczny – audyty energetyczne"

Dotacje na rozwój przemysłu dla odnawialnych źródeł energii
09.09.2010

Ministerstwo Gospodarki planuje jeszcze we wrześniu ogłosić nabór wniosków dla firm z branży energetyki odnawialnej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Działanie 10.3 Rozwój przemysłu dla odnawialnych źródeł energii.
Dotacje adresowane będą do firm chcących zainwestować w technologie do wytwarzania urządzeń produkujących energię cieplną lub/i energię elektryczną ze źródeł odnawialnych, a także w produkcję biopaliw.
O środki z UE będą mogły starać się przedsiębiorstwa produkujące urządzenia do produkcji energii wiatrowej, słonecznej, geotermalnej, wodnej w elektrowniach wodnych o maksymalnej mocy 10 MW, energii cieplnej przy wykorzystaniu biomasy, energii cieplnej i elektrycznej w kogeneracji z wykorzystaniem wyłącznie biomasy, a także biokomponentów i biopaliw ciekłych.
Działanie 10.3 jest finansowane z Funduszu Spójności. Jego beneficjent otrzyma bezzwrotną dotację jako zaliczkę bądź refundację już poniesionych i udokumentowanych wydatków kwalifikowanych.

Źródła finansowania inwestycji zmniejszających zużycie energii
3.09.2010

Przedsiębiorcy, którzy zdecydują się na wprowadzenie działań i inwestycji zmniejszających zużycie energii, mogą skorzystać z dofinansowania w postaci dotacji, pożyczek i kredytów ze środków zagranicznych, najczęściej unijnych, oraz krajowych.
Przygotowując się do rozpoczęcia inwestycji, warto sprawdzić możliwości dofinansowania z programów:
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 – program łączący w sobie finansowanie z Funduszu Spójności, funduszy strukturalnych oraz z budżetu krajowego. Możliwość finansowania dużych projektów o wartości powyżej 5 mln euro.
Regionalne Programy Operacyjne na lata 2007-2013 – 16 programów przeznaczonych dla poszczególnych województw, łączących w sobie finansowanie z Funduszu Spójności, funduszy strukturalnych oraz z budżetu krajowego. Możliwość finansowania mniejszych projektów, poniżej 5 mln euro.
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – źródło krajowe, pochodzące m.in. z opłat i kar ekologicznych. Dofinansowuje inwestycje ekologiczne o znaczeniu i zasięgu ogólnopolskim i ponadregionalnym oraz zadania lokalne, istotne z punktu widzenia potrzeb środowiska. Udziela dotacji i pożyczek.
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – większość Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oferuje dla przedsiębiorców preferencyjne pożyczki oprocentowane 3% w skali roku. Przyznawane są one na okres do 10 lat i obejmują maksymalnie 75% kosztów kwalifikowanych projektów m.in. w zakresie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych.
Firma, która zdecyduje się na zaciągnięcie kredytu, może skorzystać z oferty jednego z banków komercyjnych lub Funduszu Kredytu Technologicznego.
Są też inne możliwości pozyskiwania funduszy na działania energooszczędne.
Jeśli przedsiębiorstwo nie zamierza korzystać z dotacji, a jednocześnie nie chce obciążać swego bilansu poprzez korzystanie z kredytu, jednym z rozwiązań może być kontrakting. Kontrakting polega na finansowaniu inwestycji przez stronę trzecią, czyli przez przedsiębiorstwo wyspecjalizowane w realizacji inwestycji służących racjonalizacji zużycia energii. W umowie kontraktingowej przeprowadzenie całego procesu inwestycyjnego oraz jego finansowanie zapewnione jest przez wyspecjalizowane przedsiębiorstwo, czyli kontraktora. Klient zobowiązuje się do wnoszenia na rzecz kontraktora opłat w uzgodnionej wysokości, zapewniającej zwrot zainwestowanego kapitału i pokrycie kosztów eksploatacji. W przypadku przedsięwzięć energooszczędnych opłaty te są w całości lub w części równoważone oszczędnościami w wydatkach na energię.

„Krajowy plan działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych" znowu opóźniony
02.09.2010

Ministerstwo Gospodarki poinformowało o kolejnych opóźnieniach związanych z „Krajowym planem działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych". Obecnie po konsultacjach społecznych i uzgodnieniach międzyresortowych dokument czeka na akceptację przez Komitet do spraw Europejskich.
Zgodnie z wymogami dyrektywy 2009/28/WE rząd do 30 czerwca br. powinien przekazać Komisji Europejskiej „Krajowy plan działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych". Plan powinien przedstawiać, w jaki sposób zrealizujemy piętnastoprocentowy udział energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w finalnym zużyciu energii w roku 2020.
Na początku lipca Ministerstwo Gospodarki informowało o zawiadomieniu odpowiednich organów KE, o tym iż Krajowy Plan Działania zostanie przekazany do końca sierpnia 2010.
Obecnie Krajowy Plan Działania czeka na akceptację przez Komitet do spraw Europejskich, który, jak informuje MG, dokumentem ma zająć się na najbliższym posiedzeniu, czyli w przeciągu dwóch tygodni. Następnie KPD po zatwierdzeniu przez Komitet do spraw Europejskich zostanie przesłany do Komisji Europejskiej.


16. wersja ustawy o efektywności energetycznej
26.08.2010

Zgodnie z informacjami Departamentu Energetyki Ministerstwa Gospodarki, Minister Gospodarki przedłożył pod obrady stałego Komitetu Rady Ministrów projekt ustawy o efektywności energetycznej w pełni wdrażający dyrektywę 2006/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych (Dz. Urz. WE L 114z 27.04.2006 r.).
Na posiedzeniu 24 czerwca 2010 r. Komitet przyjął projekt ustawy z uwagami i rekomendował jego rozpatrzenie Radzie Ministrów. 30 czerwca projekt ustawy (wersja 15) został skierowany do prac Komisji Prawniczej przy Rządowym Centrum Legislacji. W wyniku prac komisji dokonano korekt formalno-prawnych w projekcie ustawy, a Ministerstwo Gospodarki zaproponowało poprawki merytoryczne, które zostaną przedstawione do rozpatrzenia Radzie Ministrów.
Jak informuje resort gospodarki, Komisja Prawnicza zakończyła prace nad projektem w dniu 3 sierpnia. Obecna szesnasta wersja projektu ustawy jest na etapie przygotowywania do przedłożenia pod obrady Rady Ministrów.
Ministerstwo Gospodarki twierdzi, że ustawa o efektywności energetycznej zostanie przekazana do Sejmu w bieżącym roku.
Ministerstwo Gospodarki założenia do ustawy o efektywności energetycznej przedstawiło już w lipcu 2007 roku, ale od tego czasu nie udało się uzgodnić jej projektu. W 2007 roku zakładano, że wejdzie ona w życie w maju 2008 r.
Główne cele przedstawione w założeniach do ustawy to ograniczenie zużycia energii, zmniejszenie strat w przesyle i dystrybucji energii oraz zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego i redukcja zanieczyszczeń środowiska. Ustawa miała pomóc w realizacji obowiązku polegającego na ograniczeniu do końca roku 2016 zużycia energii pierwotnej o 9% w stosunku do roku 2005.
Ustawa miała wprowadzić także białe certyfikaty, czyli mechanizm pozyskiwania, umarzania i obrotu świadectwami potwierdzającymi przeprowadzenie działań energooszczędnych. Zasady tego mechanizmu i katalog firm, które miałyby być nim objęte budzi jednak wielkie spory, zdaniem części krytyków zasady białych certyfikatów są zbyt skomplikowane, a systemem białych certyfikatów nie powinny być objęte firmy energetyczne.
Jednak wielu przemysłowych odbiorców energii uważa, że lepsza jest nawet zła ustawa, którą można poprawiać, niż jej brak.

Wsparcie dla inwestycji w OZE
20.08.2010

Za Portalem Samorządowym, wskazujemy źródła wsparcia finansowego dla inwestycji w odnawialne źródła energii.
Zainteresowanie inwestycjami w odnawialne źródła energii w Polsce stale wzrasta. Niestety fakt ten nie idzie w parze ze wzrostem ilości dotacji na tego rodzaju przedsięwzięcia. Warto przypomnieć, że 31 maja br. zakończył się drugi i zarazem ostatni nabór do działania 9.4 PO Infrastruktura i Środowisko, które było wiodącym źródłem wsparcia OZE. W ramach funduszy unijnych pozostały więc obecnie Regionalne Programy Operacyjne oraz Program Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Na fakt systematycznego wyczerpywania się środków unijnych, zareagował Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej tworząc programy priorytetowe finansowane ze środków krajowych, zarówno w postaci pożyczek udzielanych na preferencyjnych warunkach jaki i pomocy bezzwrotnej.
Pożyczka preferencyjna na inwestycje w zakresie OZE i wysokosprawnej kogeneracji
W przypadku inwestycji w odnawialne źródła energii sztandarowym źródłem dofinansowania w ramach środków krajowych jest „Program dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii i obiektów wysokosprawnej Kogeneracji" wdrażany przez NFOŚiGW.
W trzecim już konkursie, do którego nabór odbędzie się w dniach od 9 grudnia 2010 do 7 stycznia 2011 będą mogły wziąć udział wszystkie podmioty podejmujące działalność w zakresie OZE.
Zgodnie z zapowiedziami wprowadzono mniej restrykcyjne wymagania dotyczące Programu, głównie w zakresie dokumentacji potwierdzającej gotowość przedsięwzięcia do realizacji. Przewidywane jest sukcesywne dostarczanie dokumentacji, po dostatecznym przygotowaniu przedsięwzięcia, w okresie do 8 miesięcy od otrzymania wezwania z NFOŚiGW do uzupełnienia dokumentacji.
Wnioskodawcy, których przedsięwzięcia, choć ocenione pozytywnie, nie zostały zakwalifikowane do udzielenia dofinansowania, ze względu na wyczerpanie puli alokacji, będą mogli rozpocząć realizację przedsięwzięcia na własne ryzyko, a udzielenie dofinansowania będzie możliwe po ewentualnym uwolnieniu środków finansowych lub zwiększeniu alokacji na ten cel.
Pożyczka będzie mogła wynosić do 75% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, którego koszt całkowity wyniesie nie mniej niż 10 mln zł. Możliwe będzie umorzenie, do 50% kwoty pożyczki, w zależności od rentowności przedsięwzięcia. Przede wszystkim umorzenie nie będzie udzielane jeżeli wartość bieżąca netto inwestycji (NPV) będzie dodatnia.
Dla projektów mniejszych pożyczka preferencyjna z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Oprócz wsparcia oferowanego na szczeblu centralnym, uruchomione zostaną nabory wniosków w ramach pożyczki preferencyjnej w poszczególnych województwach, dla projektów o wartości niższej niż 10 mln zł.
Wysokość pożyczki o stałym oprocentowaniu 3% w skali roku, wyniesie maksymalnie 75% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia realizowanego przez ostatecznego beneficjenta. Spłata pożyczki odbywać się będzie w ratach kwartalnych, a okres finansowania nie będzie mógł być dłuższy niż 10 lat od wypłaty pierwszej transzy pożyczki. Natomiast okres karencji w spłacie rat kapitałowych wyniesie 18 miesięcy, licząc od daty wypłaty pierwszej transzy pożyczki.
Nabór w ramach Programu przeprowadzą WFOŚiGW w poszczególnych województwach. Najpierw jednak Instytucje te, jako beneficjenci pośredni, muszą uzyskać promesę dofinansowania z NFOŚiGW. Jeżeli ją otrzymają to wówczas mogą przygotować dokumentację i ogłosić nabór wniosków dla beneficjentów końcowych czyli np. przedsiębiorców. W chwili obecnej wszystkie WFOŚiGW posiadają promesę dofinansowania i zaczynają uruchamiać konkursy w poszczególnych województwach.
Biogazownie Rolnicze finansowane z NFOŚiGW
W odpowiedzi na coraz większe zainteresowanie inwestycjami w zakresie przetwarzania biomasy na energię elektryczną, NFOŚiGW wprowadził program priorytetowy „System Zielonych Inwestycji (GIS) – Biogazownie Rolnicze"
W ramach Programu dofinansowanie mogą uzyskać, osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, podejmujące realizację przedsięwzięć z zakresu budowy, rozbudowy lub przebudowy obiektów wytwarzania energii elektrycznej z wykorzystaniem biogazu rolniczego oraz instalacje wytwarzanie biogazu rolniczego. Program będzie wdrażany w latach 2010-2013, a jego budżet wynosi 1 mld zł.
Dofinansowanie w I konkursie udzielane będzie wyłącznie w formie dotacji ze środków zgromadzonych na Rachunku klimatycznym, do 30% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. W celu uzyskania dodatkowych środków w formie pożyczki ze środków NFOŚiGW należy złożyć odrębny wniosek. W ramach niniejszego konkursu nie przewiduje się dodatkowych dotacji ze środków NFOŚiGW.
Pożyczka udzielana będzie na preferencyjnych warunkach, tj.:
- oprocentowaniu zmiennym WIBOR 3M + 50 pkt bazowych (w skali roku),
- okresie finansowania: do 15 lat od pierwszej planowanej wypłaty transzy pożyczki,
- okresie karencji w spłacie rat kapitałowych nie dłuższym niż 18 miesięcy od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia,
- wysokości do 45% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.
Wypłata środków będzie możliwa po otrzymaniu przez NFOŚiGW faktur lub równoważnych dokumentów księgowych dokumentujących realizację poszczególnych etapów przedsięwzięcia zapisanych w harmonogramie realizacji.
Konkurs już został ogłoszony, nabór wniosków planowany jest od 30 sierpnia 2010 r. do 28 września 2010 r.
Regionalne Programy Operacyjne
Wszystkie 16 województw przewidziało wsparcie dla podmiotów publicznych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych. O dofinansowanie inwestycji dotyczących OZE mogą się ubiegać przede wszystkim Jednostki Samorządu Terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia ale również podmioty działające na podstawie Ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, podmioty sektora finansów publicznych, jednostki naukowe i szkoły wyższe, organizacje pozarządowe publiczne zakłady opieki zdrowotnej, kościoły i związki wyznaniowe oraz inne podmioty publiczne. W większości województw do działań związanych z OZE mogą aplikować podmioty prywatne, wyjątkiem są tutaj województwa: śląskie, podkarpackie, podlaskie, opolskie, podlaskie oraz pomorskie.
Wartość projektu z zakresu budowy jednostek wytwarzających energię elektryczną ze źródeł odnawialnych nie może przekroczyć 20 mln zł (energia wiatrowa i słoneczna) oraz 10 mln zł w przypadku źródeł wytwarzających energię elektryczną z wody, biomasy lub biogazu. Wartość projektów dotyczących wytwarzania energii elektrycznej w skojarzeniu również nie może przekroczyć 10 mln zł.
Maksymalny udział dofinansowania w RPO wynosi 85% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia lub zgodnie z dopuszczalnym pułapem pomocy publicznej określonym w programie pomocowym.
W ramach RPO podmioty mogą otrzymać płatność w formie dotacji rozwojowej jako refundację poniesionych i udokumentowanych wydatków kwalifikowanych lub od niedawna jako zaliczkę na poczet przyszłych wydatków. Jednakże forma płatności będzie rozpatrywana indywidualnie przez instytucję wdrażającą w momencie podpisania umowy o dofinansowanie. W RPO występuje konkursowy lub indywidualny tryb naboru wniosków zgodny z regulaminem konkursu. Ostateczną decyzję w sprawie dofinansowania projektu podejmuje zarząd województwa będący Instytucją Zarządzającą.
W roku 2010 wiele województw prowadzi lub planuje przeprowadzić nabory wniosków do działań związanych z OZE. W niektórych województwach natomiast wyczerpała się już alokacja – możliwe są jednak przesunięcia środków z innych, mniej obleganych działań. Szczegóły przedstawia tabela, którą zamieściliśmy w dziale multimedia. Jej autorem jest firma konsultingową MCG, działającą na pomagająca w dofinansowaniu z Funduszy Unijnych, szczególnie z dziedziny, innowacji, odnawialne źródła energii, energetyki i ochrony środowiska.
Właściwie każde województwo oferuje wsparcie w ramach OZE. Z drugiej jednak strony środki finansowe w dużej mierze zostały wyczerpane i bieżący rok będzie ostatnim jeżeli chodzi o nabory wniosków w ramach OZE.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
W przypadku inwestycji w miejscowościach należących do gminy wiejskiej, miejsko-wiejskiej z wyłączeniem miast powyżej 5.000 mieszkańców oraz w miejscowościach gminy miejskiej o liczbie mieszkańców mniejszej niż 5.000, wsparcie może być udzielane także w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" dofinansowanie mogą uzyskać m. in. projekty w zakresie wytwarzania lub dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych, w szczególności wiatru, wody, energii geotermalnej, słońca, biogazu albo biomasy. Zakres pomocy obejmuje koszty inwestycyjne, w szczególności: zakup materiałów i wykonanie prac budowlano – montażowych oraz zakup niezbędnego wyposażenia.
Beneficjentem działania może być gmina lub jednostka organizacyjna, dla której organizatorem jest j.s.t. wykonująca zadania określone w zakresie pomocy.
Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 75% kosztów kwalifikowanych. Ponadto maksymalna wysokość pomocy na realizację projektów w jednej gminie, w okresie realizacji Programu, nie może przekroczyć 3 mln zł.
Organami odpowiedzialnymi za wdrażanie działania 321, są urzędy marszałkowskie w poszczególnych województwach. Obecnie trwają prace nad dokumentacją do działania, w związku z czym nie zostały jeszcze ogłoszone terminy naboru wniosków.

Stracone miliony
Portal Samorządowy 30.07.2010

Zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne za politykę energetyczną kraju odpowiada Minister Gospodarki. Jednak część obowiązków dotyczących lokalnych strategii została przeniesiona na poziom samorządów lokalnych.
Zgodnie z ustawą do zadań własnych gminy w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe należy:
- planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy,
- planowanie oraz finansowanie oświetlenia miejsc publicznych i dróg znajdujących się na terenie gminy.

Gmina realizuje te zadania zgodnie z polityką energetyczną państwa. W tym celu ma obowiązek opracowania założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, który po zaopiniowaniu i przyjęciu przez radę gminy staję się planem obowiązującym na terenie danej gminy.
Dokument powinien określać m.in. przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych. Duża część samorządów takich programów nie przygotowała, a wiele z tych, które takie opracowanie posiada, ich nie aktualizuje.
Projekt ustawy o efektywności energetycznej przewiduje kluczową rolę sektora publicznego w podnoszeniu efektywności energetycznej kraju.
Ustawa ma wymusić na sektorze publicznym działania na rzecz oszczędzania energii, gdyż, jak się wydaje, same zachęty nie wystarczają. Miasta i gminy w większości nie inwestują w efektywność energetyczną. Wynika to na ogół z braku świadomości, że publiczne pieniądze zainwestowane w oszczędzanie energii elektrycznej i ciepła zwracają się szybko.

Wszystkie gminy zainteresowane opracowaniem lub aktualizacją ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE zapraszamy do współpracy:

tel. 604 463 707, 602 220 228, e-mail: argox@poczta.fm.

czytaj więcej...

Budownictwo zrównoważone: Inwestycje typu Green Building
21.07.2010

Opublikowany został raport Budownictwo zrównoważone: Inwestycje typu Green Building wykonany na zlecenie kancelarii KKPW przez instytut MillwardBrown SMG/KRC.
Badaniu poddano 100 firm branży budowlanej: deweloperów, wykonawców robót i firm architektonicznych.
Jak wynika z raportu ponad 40% firm z polskiej branży budowlanej przewiduje w ciągu najbliższych latach inwestycje w „zielone budownictwo".
Z pośród nich 85% zamierza zainwestować w budowę domów niskoenergetycznych, wykorzystanie energii fotowoltaicznej ogniw paliwowych czy racjonalne korzystanie z energii cieplnej i wody w ciągu najbliższych dwóch lat Jako źródła finansowania planowanych przedsięwzięć wskazują najczęściej na środki własne, kredyty bankowe i ulgi podatkowe, rzadziej na fundusze pochodzące z budżetu państwa, samorządów i dotacji unijnych.
Autorzy badania postulują, że w Polsce powinny zostać opracowane odpowiednie regulacje prawne zachęcające do „zielonego budownictwa". Ich zdaniem, powinny to być przede wszystkim ulgi podatkowe dla tych, którzy decydują się na tego typu inwestycje, a nawet regulacje zmuszające do budowania obiektów energooszczędnych.
Autorzy raportu uważają, że kwestią problematyczną nie jest to, czy inwestorzy zainwestują w „zielone budownictwo", ale którzy z nich uczynią to pierwsi.

Budownictwo zrównoważone: Inwestycje typu Green Building


Kredyt z Klimatem
15.07.2010

W lipcu Bank Ochrony Środowiska uruchomił specjalną, ekologiczną linię kredytową Kredyt z Klimatem z pulą środków w wysokości 30 mln euro.
BOŚ zakłada, że w ciągu najbliższych 10 lat inwestycje sfinansowane dzięki linii zredukują emisje CO2 o 1,5 mln ton.
Kredyt z Klimatem udzielany ze środków rządowego banku niemieckiego KfW Bankengruppe w ramach Mechanizmu Wspólnych Wdrożeń (Joint Implementation), polegającego na uzyskaniu jednostek redukcji emisji CO2 poprzez inwestycje przyjazne środowisku.

Program Efektywności Energetycznej w Budynkach
Podmioty uprawnione do ubiegania się o kredyt:
- jednostki samorządu terytorialnego,
- wspólnoty oraz spółdzielnie mieszkaniowe,
- mikroprzedsiębiorstwa oraz małe i średnie przedsiębiorstwa.
Przedmiot kredytowania:
- termomodernizacja budynków mieszkalnych lub obiektów usługowych i przemysłowych
- instalacja kolektorów słonecznych
- instalacja pomp ciepła
- modernizacja systemów grzewczych

Warunki kredytowania:
- atrakcyjne oprocentowanie
- waluta kredytu - PLN i EUR
- maksymalna kwota kredytu - 85% kosztów zadania
- minimalny okres kredytowania tylko 4 lata
- maksymalny okres finansowania - 10 lat
- maksymalna kwota przyznanego kredytu to 500 000 EUR lub jej równowartość w PLN
- możliwość karencji w spłacie kapitału nawet do 2 lat
Program Modernizacji Kotłów
Podmioty uprawnione do ubiegania się o kredyt:
- spółki komunalne
- mikroprzedsiębiorstwa oraz małe i średnie przedsiębiorstwa
- duże przedsiębiorstwa
Przedmiot kredytowania:
- modernizacja lub wymiana kotłów wodnych lub parowych
Warunki kredytowania:
- atrakcyjne oprocentowanie
- waluta kredytu - PLN i EUR
- maksymalna kwota kredytu - 85% kosztów zadania
- minimalny okres kredytowania tylko 4 lata
- maksymalny okres finansowania - 10 lat
- maksymalna kwota przyznanego kredytu to 1 000 000 EUR lub jej równowartość w PLN
- możliwość karencji w spłacie kapitału nawet do 2 lat.

Wszystkich zainteresowanych ofertą BOŚ zapraszamy do kontaktu z naszą firmą w celu sporządzenia audytu energetycznego budynku:
tel: 604 463 707, 604 443 003
mail: argox@poczta.fm


Instalacja ogniw fotowoltaicznych w sieci elektroenergetycznej RWE
15.07.2010

Do sieci elektroenergetycznej RWE w Warszawie została podłączona instalacja fotowoltaiczna, która będzie wytwarzała do 25 MWh energii elektrycznej rocznie.
Instalacja składająca się z 66 paneli słonecznych zapewnia 10% zapotrzebowania na energię elektryczną całego budynku i pomaga w oświetleniu korytarzy, biur, sanitariatów, wind i niektórych urządzeń biurowych.
Ogniwa fotowoltaiczne są obok energii wiatrowej jednym z najczęściej wykorzystywanych, odnawialnych źródeł energii na świecie. Udział takich urządzeń w produkcji energii w Polsce jest bardzo niewielki.
Instalacja firmy Euro jest pierwszym tego typu rozwiązaniem podłączonym do sieci energetycznej RWE w Warszawie. Inwestycja została sfinansowana w całości z funduszy spółki Euro.
Kolektory słoneczne to takie samo źródło energii jak generatory pracujące w elektrowniach. Dlatego też do uzyskania pozwolenia na przyłączenie ich do sieci konieczne jest spełnianie wszystkich wymogów prawa energetycznego. Słoneczna instalacja znajdująca się na dachu firmy Euro może wytwarzać rocznie od 15 do 25 MWh energii elektrycznej rocznie, w zależności od warunków pogodowych. Wystarcza to na oświetlenie korytarzy, biur, sanitariatów, wind i niektórych urządzeń biurowych, czyli około 10% zapotrzebowania na energię elektryczną całego budynku.
Wraz z zainstalowaniem modułów słonecznych, firma Euro wprowadziła rozwiązania ograniczające i racjonalizujące zużycie energii.
W całym budynku zainstalowaliśmy oprawy LED, które zużywają bardzo niewielkie ilości energii. Rozwiązania, które wprowadziliśmy w budynku naszej firmy są od wielu lat stosowane w krajach UE. Dzięki zastosowaniu energooszczędnych lamp, ograniczyliśmy ilość energii zużywanej przez oświetlenie o 80%. Przede wszystkim zależy nam na ograniczeniu wpływu naszej działalności na środowisko naturalne - mówi Rico Sieber, prezes Euro.
W planach jest rozbudowa instalacji i kolejne panele.


Postawy wobec ocieplania budynków
12.07.2010

Firma IQS Group, na zlecenie Schöck Polska, przeprowadziła w czerwcu br. badanie społeczeństwa pt. „Postawy wobec ocieplania budynków".
Jakie wnioski wynikają z tego badania?
Dla ponad 80% Polaków, którzy rozważają kupno mieszkania lub budowę domu efektywne ocieplenie budynku jest bardzo ważne. Tylko 1% ankietowanych odparło, że kwestia izolacji cieplnej nie ma dla nich żadnego znaczenia.

Gdyby kupował(a) Pani/Pan teraz dom/mieszkanie to na ile ważne byłoby dla Pan(i/a) energooszczędne, dobre ocieplenie domu/mieszkania?
Dla większości dobre, energooszczędne ocieplenie domu/mieszkania jest bardzo ważne. Sporadycznie zdarza się, że nie jest ono dla kogoś istotne.
Wiek silnie różnicują istotność ocieplenia – im osoba jest starsza tym dobre ocieplenie staje się ważniejsze.
Trochę mniejszą wagę do ocieplenia przykładają osoby z wykształcenie podstawowym i zawodowym.
Wielkość miejscowości zamieszkania nie wpływa istotnie na postawę wobec dobrego ocieplenie budynku.

Czy planując zakup mieszkania lub budowę domu zwraca Pan (Pani) uwagę na zastosowane rozwiązania/materiały budowlane gwarantujące wysoką i efektywną izolację termiczną domu/mieszkania?
Większość osób (63%) planujących zakup mieszkania lub domu zwraca uwagę na wysoką i efektywną izolację termiczną.
Barierą w większym zainteresowaniu tematyką wydaje się brak wiedzy. Aż 25% nie przykłada wagi do jakości ocieplenia, ponieważ nie zna się na tej tematyce.
Jedynie dla co 10 osoby dobra izolacja termiczna nie ma znaczenia.
Choć na dobre ocieplenie zwraca uwagę podobny odsetek kobiet i mężczyzn (odpowiednio 62% pań i 64% panów), to kobiety częściej deklarują, że nie znają się na tym zagadnieniu, a mężczyźni że po prostu nie jest ono dla nich ważne.
Taka różnica może wynikać z faktu, że w polskich rodzinach to panie częściej zarządzają domowym budżetem. Dlatego są one szczególnie zainteresowane wszelkimi dostępnymi metodami obniżenia domowych wydatków.

Gdyby musiał(a) Pan (Pani) ograniczyć koszty kupowanego mieszkania, nieruchomości to, na czym Pan (Pani) byłby gotowy zaoszczędzić, z czego Pan/Pani mógł(a) by zrezygnować?
Aby ograniczyć koszty badani najmniej chętnie rezygnowaliby z izolacji termicznej, co podkreśla istotność tej kwestii w ich oczach.
Rzadziej z izolacji gotowi byliby zrezygnować mieszkańcy wsi, częściej mieszkańcy większych miast.

A czy Polacy wiedzą, jak efektywnie oszczędzać energię w budynkach?
Za najskuteczniejsze metody ankietowani uznali dobrą izolację termiczną ścian i dachów – odpowiednio 73% i 63% badanych oraz zastosowanie energooszczędnych okien (42%). Tylko 21% badanych uważa, że skuteczna izolacja termiczna balkonu to dobry sposób na zmniejszenie strat ciepła w budynkach.

Chęć skorzysta z usług doradcy
Czy nabywając nieruchomość skorzystałby Pan (Pani) z usług profesjonalnego doradcy, który ocenia stan termoizolacji budynku/mieszkania?
Zdecydowana większość badanych (75%) uważa, że usługi profesjonalnego doradcy oceniającego stan termoizolacji mogą być przydatne i chciałoby z nich skorzystać.
Wśród respondentów silne jest przekonanie, że taka porada byłaby droga; ponad połowa spośród zainteresowanych usługą obawia się, że byłaby ona dla nich niedostępna cenowo.

104 mln na termomodernizację budynków użyteczności publicznej
06.07.2010

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej.
Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie wynosi 104 mln zł.
Dofinansowanie w ramach II konkursu programu priorytetowego System zielonych inwestycji Część 1) - zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej udzielane będzie w formie dotacji do 30% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Minimalny koszt całkowity przedsięwzięcia to 10 mln zł. Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie przedsięwzięć w tym konkursie wynosi 104 mln zł.
Program zakłada objęcie termomodernizacją około 3000 obiektów użyteczności publicznej i zaoszczędzenie energii na poziomie około 7 000 000 GJ/rok przy równoczesnym ograniczeniu i uniknięciu emisji CO2 o 750 000 ton/rok.

Powołano Krajową Izbę Gospodarczą Efektywności Energetycznej
28.06.2010
Podczas zebrania założycielskiego, które odbyło się 24 czerwca w budynku Instytutu Biotechnologii w Warszawie, powołano Krajową Izbę Gospodarczą Efektywności Energetycznej (KIGEE).
Nadrzędnym celem nowo powołanej Izby jest podnoszenie efektywności energetycznej polskiej gospodarki. Za jedną ze szczególnie ważnych idei uznano edukację społeczeństwa w zakresie efektywnego wykorzystania energii. Izba ma zamiar wspierać wszelkie działania, mające na celu zmniejszenie negatywnego wpływu działalności człowieka na środowisko.
W trakcie zebrania uchwalono statut Izby, wybrano Radę Izby oraz Komisję Rewizyjną.
W zebraniu założycielskim brali udział przedstawiciele 105 firm.
Prezesem Izby został Leszek Jaremkiewicz (Argox). W skład władz weszli między innymi Aleksander Panek (NAPE), Maria Dreger (Rockwool), Jerzy Żurawski (DAES), Piotr Pawlak (BuildDesk Polska), Rafał Hapek (SCiAE), Grzegorz Nowak (A-CERT).


Krajowa Izba Gospodarcza Efektywności Energetycznej
Argox 18.06.2010
Zaproszenie na spotkanie założycielskie

Zwracamy się z zaproszeniem do wszystkich, dla których nieobojętna jest przyszłość energetyczna Polski i dobro środowiska naturalnego, aby przystąpili do powstającej Krajowej Izby Gospodarczej Efektywności Energetycznej.

Otwartość umysłu, elastyczność i pomysłowość, sprawność w działaniu, innowacyjność przedsięwzięć i dobra wola pozwolą nam wszystkim przyczynić się do świadomego i zrównoważonego korzystania z energii. Ma to fundamentalne znaczenie dla rozwoju przede wszystkim naszego kraju ale i całej Europy i świata. Takie podejście do przedsiębiorczości mieści się w wizji społeczeństwa mądrego bo świadomego, które uwzględnia przyszłe potrzeby indywidualne i zbiorowe. Istotne jest edukacyjne oddziaływanie Izby, która stawia sobie za cel rozpowszechnianie problematyki związanej z efektywnością energetyczną i ustawiczne kształtowanie świadomości społecznej, zarówno w ramach programów krajowych, jak i międzynarodowych.

Efektywne korzystanie z energii jest traktowane na całym świecie jako przejaw świadomej dbałości o środowisko, w którym żyjemy. Jednym z naszych celów jest zatem ograniczenie zużycia energii, a co za tym idzie zmniejszenie naszego negatywnego wpływu na środowisko.

Zapraszamy wszystkie Firmy zainteresowane technologiami i rozwiązaniami dotyczącymi zmniejszenia zużycia energii, gdyż projekty poświęcone zwiększeniu wydajności energetycznej oferują imponujący zwrot z inwestycji.

W najbliższych latach, dzięki działaniom na rzecz poprawy efektywności energetycznej, może nastąpić pozytywna zmiana charakteru zapotrzebowania kraju w energię. W konsekwencji doprowadzi to do poprawy efektywności energetycznej polskiej gospodarki.

Działania Izby będą wpisywały się w europejską politykę energetyczną promowaną przez Wspólnotę Europejską poprzez liczne dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej.

Pragniemy, aby Krajowa Izba Gospodarcza Efektywności Energetycznej stała się najskuteczniejszą instytucją funkcjonującą na tym polu, a jej działania i stały rozwój przyczyniły się do sukcesu zgromadzonych wokół niej przedsiębiorstw.

W imieniu kilkunastoosobowego grona organizatorów - Rafał Hapek, Grzegorz Nowak, Leszek Jaremkiewicz.

Kontakt

Warszawa: 604-463-707 Leszek Jaremkiewicz
Kraków: 601-517-516 Rafał Hapek
Poznań: 502-419-102 Grzegorz Nowak

Projekt Statutu

Deklaracja przystąpienia

Członkami Izby mogą być tylko osoby prawne lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Wraz z deklaracją członkowską konieczne jest dostarczenie kopii wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub KRSu.

Czy polskie gminy stać na ekologię?
27.05.2010

Aż 66% burmistrzów polskich gmin jako barierę dla wykorzystania odnawialnych źródeł energii postrzega brak środków na ich finansowanie - wynika z raportu TNS OBOP przeprowadzonego w ramach Ogólnopolskiego Programu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczności Lokalnych „Gaspol kibicuje klimatowi". Jednak jak przekonują eksperci programu, dziś dla polskich gmin otwierają się nowe możliwości pozyskiwania funduszy na proekologiczne inwestycje.
Polscy burmistrzowie dostrzegają wiele korzyści wynikających z inwestowania w proekologiczne rozwiązania energetyczne w ich gminie. Jak pokazują wyniki raportu TNS OBOP, 54% z nich za największą wartość uważa poprawę czystości i zmniejszenie zanieczyszczeń w powietrzu, 43% zwiększenie zainteresowania turystów regionem, a 33% zwiększenie zainteresowania inwestorów regionem. Jednak jako najpoważniejszą barierę niemal 3/4 wymienia brak środków na finansowanie takich inwestycji.
- Polskie gminy postrzegają konieczność inwestowania w nowoczesne rozwiązania energetyczne, jako szansę dla ich rozwoju oraz ochrony środowiska naturalnego. Są otwarte na realizację tego typu projektów, jednak często brakuje im usystematyzowanej wiedzy nt. konkretnych funduszy i instytucji, do których mogą się zwracać z prośbą o dofinansowanie – podkreślał dr Andrzej Hałasiewicz, ekspert programu "Gaspol kibicuje klimatowi".
Do dyspozycji polskich gmin jest dziś kilka możliwości uzyskania dofinansowania na proekologiczne inwestycje – ze środków krajowych i unijnych. Wśród krajowych funduszy, należy wymienić Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) oraz możliwość otrzymania preferencyjnych kredytów oferowanych przez wybrane banki, które podpiszą stosowne umowy z NFOŚiGW. Wśród środków unijnych do wykorzystania pozostają Regionalne Programy Operacyjne (RPO) oraz projekty w ramach programu Infrastruktura i Środowisko.
- Kluczowe dla powodzenia naszego wniosku jest prawidłowe zidentyfikowanie dostępnych możliwości finansowania, bowiem mamy do dyspozycji szereg programów pomocowych krajowych i unijnych. Programy te można łączyć, ale niektóre wzajemnie się wykluczają. Dlatego trzeba wziąć wszystkie aspekty przedsięwzięcia pod uwagę, abyśmy mogli odnieść sukces – wyjaśniał mgr inż. Artur Michalski, ekspert programu „Gaspol kibicuje klimatowi".
W ramach funduszy oferowanych przez NFOŚiGW i WFOŚiGW w latach 2009-2012, istnieje możliwość otrzymania dofinansowania dla podmiotów podejmujących przedsięwzięcia z zakresu odnawialnych źródeł energii i wysokosprawnej kogeneracji oraz zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej. Narodowy Fundusz finansuje projekty powyżej 10 mln zł, natomiast dedykowany dla danego województwa WFOŚiGW ustala wartość projektów wg odrębnych dla każdego województwa rozporządzeń.
Polskie gminy z ramienia NFOŚiGW oraz WFOŚiGW mogą otrzymać dotację np. na montaż kolektorów słonecznych w gminie, budowę biogazowi, ale i termoizolację budynków czy wymianę okien lub oświetlenia na energooszczędne.
Od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej dla polskich gmin i województw otworzyło się wiele możliwości dotacji z europejskich funduszy. W ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko istnieją dwie osie priorytetowe umożliwiające pozyskanie dofinansowania na odnawialne źródła energii, bezpieczeństwo energetyczne oraz modernizację infrastruktury energetycznej. UE dofinansowuje projekty o wartości 10-40 mln zł. W zależności od swojego położenia i zdolności finansowych, określone województwa mają zróżnicowane wartości intensywności pomocy.
Możliwość sfinansowania 50% realizowanej inwestycji mają województwa lubelskie, podkarpackie, warmińsko-mazurskie, podlaskie, świętokrzyskie, opolskie, małopolskie, lubuskie, łódzkie i kujawsko-pomorskie. 40% pomocy mogą otrzymać województwa pomorskie, zachodniopomorskie, dolnośląskie, wielkopolskie, śląskie i mazowieckie – z wyłączeniem m. st. Warszawy, które może otrzymać 30% wsparcia. Co ważne, intensywność pomocy może zostać zwiększona odpowiednio o 10-20% w przypadku, gdy wnioskodawcą jest średni, mały lub mikroprzedsiębiorca.
W ramach środków unijnych funkcjonują także Regionalne Programy Operacyjne, które dla każdego z województw dają możliwość otrzymania dofinansowania na różnego rodzaju inwestycje proekologiczne.
Dla polskich gmin istnieje dziś wiele możliwości uzyskania dofinansowania na realizację proekologicznych inwestycji. Powodzenie wnioskowanego projektu jest uzależnione od wielu czynników, choć kluczowym jest chęć i otwartość gmin na realizację tego typu przedsięwzięć.

NFOŚiGW podpisze z bankami umowy dotyczące dotacji na kolektory słoneczne
27.05.2010

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisze z sześcioma bankami umowy dotyczące przyznania środków na dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów przeznaczonych na zakup i montaż kolektorów słonecznych.
Umowy o współpracy i przyznanie limitu środków na dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych podpisane będą na lata 2010÷2012. NFOŚiGW na ten cel przeznaczył łącznie 138.1 mln zł.
Dotacja wynosi 45% kapitału kredytu bankowego wykorzystanego na sfinansowanie kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Jednostkowy koszt kwalifikowany przedsięwzięcia nie może przekroczyć 2500 zł/m2 powierzchni całkowitej kolektora.

Krajowy plan działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych
26.05.2010

Ministerstwo Gospodarki upubliczniło projekt „Krajowego planu działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych". W sektorze elektroenergetycznym MG liczy na rozwój farm wiatrowych, wzrost wykorzystania biomasy i wzrost ilości małych elektrowni wodnych.
Krajowy plan działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych określa krajowe cele w zakresie udziału energii ze źródeł odnawialnych w transporcie, sektorach energii elektrycznej, ogrzewania i chłodzenia w 2020 roku.
Dokument określa współpracę między organami władzy lokalnej, regionalnej i krajowej, szacowaną nadwyżkę energii ze źródeł odnawialnych, która mogłaby zostać przekazana innym państwom członkowskim, strategię ukierunkowaną na rozwój istniejących zasobów biomasy i zmobilizowanie nowych zasobów biomasy do różnych zastosowań, a także środki, które należy podjąć w celu wypełnienia stosownych zobowiązań wynikających z dyrektywy 2009/28/WE.
W dokumencie zostały przedstawione dwie ścieżki osiągnięcia założonego celu (ze wskazaniem ścieżki optymalnej), różniące się pod względem proporcji udziału energii elektrycznej, ciepła i chłodu oraz biopaliw transportowych, a także zastosowania poszczególnych rodzajów technologii. Suma celów z sektorów ogrzewania i chłodzenia, energii elektrycznej i transportu, przeliczona na wielkości oczekiwane jest większa od oczekiwanej ilości energii ze źródeł odnawialnych, odpowiadającej celowi Polski na 2020 rok, który wynosi 15%.
Krajowy plan uwzględnia obecnie stosowane technologie wykorzystania OZE, jak i te, które mogą być rozwijane w przyszłości, w polskich warunkach funkcjonowania oraz rozwoju rynku energii, przy uwzględnieniu strony ekonomicznej, technicznej i formalno-prawnej.
W zakresie rozwoju OZE w obszarze elektroenergetyki przewiduje się przede wszystkim rozwój źródeł opartych na energii wiatru oraz biomasie. Zakłada się jednak zwiększony wzrost ilości małych elektrowni wodnych. W zakresie rozwoju OZE w obszarze ciepłownictwa i chłodnictwa przewiduje się utrzymanie dotychczasowej struktury rynku, przy uwzględnieniu rozwoju geotermii oraz energii słonecznej.
Duża część prognoz zawartych w Krajowym planie, dotyczących między innymi wielkości zużycia energii finalnej, opiera się na prognozach zawartych w „Polityce energetycznej Polski do roku 2030".
Krajowy plan powtarza prognozy mówiące, że do 2020 roku spadnie zużycie węgla. Pozostałe nośniki zanotują wzrost: produkty naftowe o 11%, gaz ziemny o 11%, energia odnawialna o 40.5%, a zapotrzebowanie na energię elektryczną o 17.9%. Prognozuje się również 30% wzrost zużycia ciepła sieciowego i 33% wzrost zużycia pozostałych paliw.
Cel krajowy w zakresie udziału energii ze źródeł odnawialnych w ostatecznym zużyciu energii brutto w 2020 roku wynosi 15% oraz 10% udziału energii odnawialnej w transporcie.

Krajowy plan działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych


Nowe certyfikaty efektywności energetycznej sprzętu
20.05.2010

Parlament Europejski zatwierdził nowelizację przepisów dotyczących systemu oznaczania efektywności energetycznej produktów.
Według założeń, obowiązkowe etykiety na sprzęcie AGD i energooszczędnych produktach pozwolą konsumentom oszacować bieżące koszty zużycia energii.
Planuje się wprowadzenie nowego oznaczenia graficznego dla stopnia ich energooszczędności. Format nowej etykiety w dalszym ciągu oparty będzie na klasyfikacji z zastosowaniem liter od A do G, ale do tej klasyfikacji można będzie dodać trzy klasy dodatkowe: A+, A++ oraz dla klasy najbardziej efektywnej - A+++. Łączna liczba klas, co do zasady, będzie ograniczona do siedmiu. Stosowane będą też różne barwy (nie więcej niż siedem), od ciemnozielonej do czerwonej.
W przyszłości także wszystkie reklamy, w których podkreśla się cenę oraz niskie zużycie energii lodówek, pralek czy pieców, będą musiały wskazywać klasę energetyczną danego produktu. Zakres urządzeń objętych obowiązkiem oznaczania klasy efektywności energetycznej został rozszerzony na produkty pośrednio wpływające na zużycie energii podczas użytkowania, takie jak: chłodnie i lady chłodnicze, piece kuchenne, automaty do sprzedaży produktów spożywczych i napojów.
Klasyfikacja będzie poddawana przeglądowi, szczególnie jeżeli znaczna część produktów obecnych na rynku wewnętrznym osiągnie dwie najwyższe klasy efektywności energetycznej i gdy możliwe będzie uzyskanie dodatkowych oszczędności, poprzez dalsze zróżnicowanie produktów.
Parlament zakłada, że etykietowanie obejmie także produkty nie zużywające bezpośrednio energii, które mogą mieć wpływ na znaczące oszczędności w jej zużyciu, np. szkło okienne, okna, czy ramy drzwiowe.

Energetyka słoneczna: najpierw ogrzewanie potem chłodzenie
20.05.2010

W najbliższych 2÷3 latach rozwijać się będzie dalej intensywnie rynek najbardziej sprawdzonych aplikacji termicznej energetyki słonecznej w postaci przygotowania ciepłej wody użytkowej w domach mieszkalnych, ale coraz częściej także w sektorze publicznym i w usługach oraz jako wspomaganie systemów ciepłowniczych (scentralizowanych), wynika z raportu opracowanego przez Instytut Energetyki Odnawialnej (IEO) pt. „Rynek energetyki słonecznej w Polsce".
Jak wskazuje raport, w następnej kolejności na rynku krajowym zaczną się pojawiać słoneczne systemy ogrzewania, potem także chłodzenia, poszerzając możliwości krajowego przemysłu energetyki słonecznej.
Przewiduje się także dalszy wzrost eksportu urządzeń energetyki słonecznej, przede wszystkim do krajów UE, w tym coraz bar dziej także do nowych krajów członkowskich z Europy Środkowej, ale także do krajów azjatyckich i USA.
Opracowanie „Rynek energetyki słonecznej w Polsce" zaznacza również, że energetyka słoneczna termiczna nie wymaga tak dużego i kosztownego systemu wsparcia jak inne technologie OZE, ale w perspektywie do 2020 roku niezwykle ważny jest stabilny system wsparcia i jego przewidywalność kilka lat do przodu oraz organiczny, tak jak dotychczas, rozwój rynku według jasnej wizji (mapy drogowej).

Polacy chętnie kupują kolektory słoneczne
Rzeczpospolita 20.05.2010

W ubiegłym roku Polacy kupili ponad 144.000 mkw kolektorów słonecznych.
To wynik o 11% lepszy niż rok wcześniej - pisze „Rzeczpospolita".

Jak czytamy w dzienniku, wartość polskiego rynku solarów można szacować na około 0.5 mld zł. Najwięcej kolektorów kupują mieszkańcy Małopolski, Śląska i Podkarpacia. Co ważne Polska sprzedaje za granicę więcej paneli słonecznych, niż sprowadza.
Eksport wyniósł 80.000 mkw, a import mniej niż 30.000 mkw.

Po 2020 roku - nowe budynki z niemal zerowym zużyciem energii
19.05.2010

Parlament Europejski przyjął dyrektywę, dzięki której odbiorcy będą płacić niższe rachunki za prąd i gaz, a UE zrobi kolejny krok ku osiągnięciu celu, jakim jest zmniejszenie do końca następnej dekady łącznego zużycia energii o 20%.
Państwa członkowskie będą zobowiązane wprowadzić przepisy, które zapewnią, że po roku 2020 wszystkie nowe budynki będą spełniać zaostrzone wymagania dotyczące ich charakterystyki energetycznej. Obecnie budownictwo ma ponad 40% udział w całkowitym zużyciu energii w UE i jest największym źródłem emisji CO2.
Przyjęta dyrektywa wprowadza wymagania dotyczące charakterystyki energetycznej nowych budynków oraz podlegających ważniejszej renowacji istniejących. Zgodnie z propozycją, do 31 grudnia 2020 roku wszystkie nowe budynki powinny być spełniać warunki niemal zerowego zużyciu energii. Warunek ten mają spełniać dwa lata wcześniej nowe budynki zajmowane przez władze publiczne oraz będące ich własnością.
W miarę możliwości, wymagania dotyczące charakterystyki energetycznej powinny być spełnione także przy okazji gruntownych modernizacji istniejących budynków lub ich części, zaleca KE i PE. Państwa członkowskie powinny zachęcać do wprowadzania inteligentnych systemów pomiarowych i zakładania aktywnych systemów kontroli (takich jak energooszczędne systemy automatyzacji, kontroli i monitoringu) w trakcie wznoszenia lub ważniejszej renowacji budynku. Wymagane będą regularne przeglądy części systemów wykorzystywanych do ogrzewania budynków (kotły, pompy cyrkulacyjne) i systemów klimatyzacji.
Dyrektywa przyjęta dziś przez parlament stanowi część szerszego pakietu legislacyjnego, którego elementem jest także propozycja dotycząca oznakowania efektywności energetycznej urządzeń.

Energetyka słoneczna termiczna rozwija się najszybciej
19.05.2010

Porównując tempo wzrostu sektora energetyki słonecznej termicznej, 39% w roku 2009, z innymi sektorami można wnioskować, że należało ono do jednych z najwyższych spośród wszystkich źródeł energii odnawialnej, wynika z raportu opracowanego przez Instytut Energetyki odnawialnej pt. „Rynek energetyki słonecznej w Polsce".

Pomimo ogólnego spowolnienia gospodarczego, dynamika wzrostu sektora energetyki słonecznej w Polsce jest porównywalna jedynie z tempem wzrostu nowych technologii.

W roku 2009 sprzedaż kolektorów słonecznych przekroczyła 144.000 mkw, co stanowi wzrost sprzedaży kolektorów w stosunku do roku poprzedniego o 11% Ogółem, na koniec 2009 roku powierzchnia zainstalowana wynosiła 510.000 mkw, dla porównania łączna powierzchnia zainstalowana rok temu wyniosła 365.000 mkw.

Wyniki raportu IEO wskazują, że największa liczba kolektorów słonecznych instalowana była w województwach śląskim, małopolskim oraz podkarpackim.

W dalszym ciągu kolektory słoneczne płaskie przeważają na polskim rynku. W ubiegłym roku nastąpił spadek udziału kolektorów próżniowych na rzecz kolektorów płaskich. Powodem wskazanym w raporcie, może być większy koszt zakupu instalacji słonecznej z kolektorami próżniowymi w porównaniu z instalacją zbudowaną z kolektorów płaskich, jak również spadające zainteresowanie kolektorami próżniowymi produkowanymi w Chinach.

Jako jedyny sektor odnawialnych źródeł energii, energetyka słoneczna skutecznie eksportuje swoje wyroby. Eksport polskich kolektorów słonecznych stanowi 50% sprzedaży kolektorów w Polsce i wynosi, od ponad kilku lat, średnio około 80.000 mkw. Odbiorcami polskich kolektorów są Niemcy, Hiszpania, Portugalia, Austria, Włochy, Wielka Brytania, Szwecja, Finlandia, Czechy oraz Słowacja.

„Zielone" technologie - boom czy bańka?
16.05.2010

Czy „zielone" technologie można nazwać rewolucyjnymi? Raczej nie. Są one logicznym następstwem wyczerpywania się zasobów surowców, urbanizacji i zmian klimatu - twierdzi profesor Torsten Henzelmann, partner w monachijskim oddziale Roland Berger Consultant.

Ich celem jest zapewnienie czystego powietrza, wody i energii. Jednak w zmiany, związane z wdrażaniem i upowszechnianiem tych technologii, jest zaangażowany cały przemysł, konkluduje profesor, który analizował te zagadnienia na zlecenie rządu niemieckiego.

Zieloną technologię postrzegamy jako składową sześciu głównych rynków: energetykę przyjazną środowisku i magazynowanie energii, modernizację energetyki, efektywniejsze korzystanie z surowców, recykling, zrównoważoną gospodarkę wodą oraz zrównoważony transport. Ich łączna globalna wartość szacowana jest na 1400 mld euro. Nie jest to cała wartość, ponieważ nie można wykluczyć, że np. firmy handlowe lub banki także oferują „zielone" produkty lub usługi.

Wniosek z tego płynie też taki, że przez zieloną technologię nie rozumie się – jak niektórzy chcą to sobie przypisać lub jak niektórzy to kojarzą – siłownie wiatrowe i panele słoneczne. Wartość energetyki odnawialnej szacowana jest „tylko" ma 90 mld euro. Urządzenia i technologia elektroniczna, używana do oszczędzania energii, pompy czy systemy kontroli – są znacznie bardziej ważne i cenne. W zmiany i stosowanie nowej technologii zaangażowany jest więc cały przemysł, a także wiele innych sektorów gospodarki.

Na pytanie, czy popyt na zielone technologie nie jest sztucznie nadmuchiwany, ponieważ z jednej strony rządy je dotują, a z drugiej wprowadzają różne ograniczenia, typu zakaz używania żarówek żarowych dużych mocy – profesor odpowiada, że nie jest ona przereklamowana, ponieważ prowadzi do nowego typu gospodarki. Mamy już sprawdzone modele biznesowe produkcji wyrobów i technologii energetycznej, które są stosowane w technologii ochrony środowiska. Z kolei poprawa efektywności energetycznej to ogromny rynek, który nie wymaga żadnych subwencji rządowych, bo wymuszany jest wysoki cenami energii i ograniczonymi zasobami paliw.

Subwencje rządowe są natomiast potrzebne do wprowadzania najbardziej innowacyjnych technologii, których poziom cen nigdy by nie został zaakceptowany przez rynek, a bez upowszechnienia produktów – nie byłoby szansy na obniżkę ich cen i rozwój. Miliardowe wydatki publiczne są więc uzasadnione, stwierdza Henzelmann, ponieważ pomagają w realizacji celów nadrzędnych – zapobieganiu zmianom klimatycznym i malejącym zasobom. Dopłaty powinny być natomiast wstrzymane wtedy, gdy dana technologia stanie na obu nogach, czyli zostanie urynkowiona.

Ekspert Roland Berger uważa, że większość firm dostrzega już wagę ekorozwoju. Te firmy, które nadal nie potrafią znaleźć odpowiedzi, co to oznacza, mogą mieć problemy w średnim okresie.

Na inne „typowe" pytanie, kto czerpie dziś zyski z zielonej technologii, Henzelmann odpowiada, że cały ten przemysł. Obecnie rozwija się on średnio w tempie 6.4% rocznie. Natomiast prognozy są wyborne; do 2020 roku globalny rynek zielonej technologii podwoi wartość, do 3200 mld euro. A to oznacza, że np. niemieckie firmy (w domyśle: przodujące w tej technologii) mają ogromną szansę rozwoju.

Zielona energia coraz więcej kosztuje polskie firmy
Rzeczpospolita 14.05.2010

Polska ma jeden z najdroższych systemów wspierania odnawialnych źródeł energii w Europie. Podwoiły się opłaty za brak zielonej energii w 2009 roku. Z zebranych 800 mln zł na inwestycje wydano tylko 100 mln.
Zakłady energetyczne, które nie wywiązały się w ubiegłym roku z obowiązku sprzedaży zielonej energii, wpłaciły do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 796 mln zł kar – dwukrotnie więcej niż w 2008 roku. Zgodnie z prawem firmy musiały dostarczyć odbiorcom 8.7% energii z odnawialnych źródeł. Wypełniły tylko dwie trzecie tego obowiązku – informuje „Rzeczpospolita".
Polska wyda na wsparcie inwestycji w energetykę odnawialną w latach 2007–2013 około 1.3 mld euro z funduszy krajowych i unijnych – zakłada Ministerstwo Gospodarki. To niewiele w porównaniu z innymi państwami UE. Niemcy przeznaczają na ten cel 3.2 mld euro, Wielka Brytania – 2.9 mld euro, Hiszpania – 2.8 mld euro, a Francja – 2.1 mld euro – wylicza amerykańska firma Pew Environment Group.
NFOŚiGW zapowiada zwiększenie pożyczek dla ekologicznych elektrowni. W przyszłym miesiącu ruszy konkurs, którego beneficjenci dostaną 900 mln zł pożyczek z funduszu.

Olkuskie samorządy zabierają się za zarządzanie energią
13.05.2010

Starostwo powiatowe Olkusz, gmina i miasto Olkusz, miasto Bukowno, gmina Bolesław i gmina Klucze podpisały list intencyjny, w którym deklarują współpracę na rzecz koncepcji stworzenia zintegrowanego systemu zarządzania paliwami i energią w regionie olkuskim.
Starostwo powiatowe Olkusz, gmina i miasto Olkusz, miasto Bukowno, gmina Bolesław i gmina Klucze podpisały list intencyjny, w którym deklarują współpracę na rzecz koncepcji stworzenia zintegrowanego systemu zarządzania paliwami i energią w regionie olkuskim. To przedsięwzięcie ma obejmować bardzo precyzyjny audyt, który będzie się zaczynał od wyspecyfikowania lokalnych źródeł paliw i energii. W oparciu o ten audyt nastąpi ocena jakie źródła wytwarzania i o jakiej mocy można zbudować w oparciu o lokalne zasoby paliw, a następnie w oparciu o moc tych źródeł wydzielona zostanie sieć dystrybucyjna w taki sposób żeby było możliwe w sytuacjach kryzysowych utrzymanie ciągłości zasilania dla podstawowych obiektów.
To porozumienia oznacza, że idea energetyki rozproszonej, czyli budowy niewielkich źródeł mocy zlokalizowanych blisko odbiorców zaczyna wydawać owoce. Olkuski przykład jest tym ciekawszy, że zaangażowały się weń samorządy często oskarżane o to, że w nie prowadzą polityki energetycznej.
- Nie znamy jeszcze odpowiedzi na wszystkie pytania, ale w budowę nowych źródeł mocy mogą indywidualnie zaangażować się na przykład zakłady przemysłowe. Mam też deklaracje, że samorządy mogą otrzymać wsparcie z NFOŚiGW. Będziemy chcieli w oparciu o wspomniany audyt znaleźć środki , żeby sfinansować budowę źródeł mocy wykorzystujących lokalne zasoby paliw. Mam na myśli między innymi biomasę, ścieki i wiatr. Chodzi oczywiście o poprawę bezpieczeństwa zasilania i dostaw energii, ale też o aktywność jednostek administracji terenowej w zarządzaniu energią, kontroli jej poboru, czy we wspólnych jej zakupach - mówi Henryk Kaliś.

Grunwaldzki Center z certyfikatem Green Building
12.05.2010
Zlokalizowany we Wrocławiu Grunwaldzki Center - to pierwszy komercyjny budynek w regionie, a trzeci „zielony" projekt biurowy zrealizowany przez Skanska Property Poland, który uzyskał przyznawany przez Komisję Europejską certyfikat GreenBuilding.

Jest to dobrowolny program Komisji Europejskiej, która rozpoczęła certyfikację nieruchomości w 2005 roku w celu podniesienia poziomu efektywnego wykorzystania energii w budynkach komercyjnych. Certyfikowany budynek musi spełnić warunek niższego zużycia energii o co najmniej 25% w stosunku do norm energetycznych w danym kraju.

Tymczasem badania i analizy wykazały, że Grunwaldzki Center zużywa o około 30% mniej energii niż budynki referencyjne, będąc jednocześnie biurowcem energooszczędnym i przyjaznym dla środowiska naturalnego. Został wyposażony w zaawansowany system zarządzania, który pozwala na efektywne eksploatowanie urządzeń i dostosowanie parametrów wydajności instalacji mechanicznych (HVAC).
Lepsze wykorzystanie energii cieplnej jest realizowane m.in. poprzez zastosowanie systemów skutecznego odzysku ciepła wentylacyjnego do ogrzania dwóch kondygnacji podziemnych, zastosowanie szyb o niskim współczynniku przenikania ciepła, jak również zastosowanie nawilżaczy na każdej kondygnacji, które obniżają koszty uzdatniania powietrza i zapewniają komfort użytkownikom biur. Niskie zużycie energii w Grunwaldzki Center jest wynikiem wprowadzenia rozwiązań technicznych, między innymi takich jak czujniki ruchu sterujące oświetleniem w garażu i pomieszczeniach ogólnodostępnych.

Zielony boom
10.05.2010

W ciągu najbliższych lat energetyka odnawialna będzie jednym z najszybciej i najdynamiczniej rozwijających się sektorów gospodarki zarówno w Polsce, jak i w całej Europie. Wdrażaniem przyjętego w grudniu 2008 roku Pakietu klimatyczno-energetycznego Unii Europejskiej, a w szczególności nowej Dyrektywy 2009/28/WE o promocji stosowania odnawialnych źródeł energii, oznacza głębokie zmiany w polskiej energetyce i całej gospodarce.
Do 2020 roku w ramach Wspólnoty mają zostać zrealizowane trzy główne cele:
- zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 20% w stosunku do roku 1990,
- zwiększenie efektywności wykorzystania energii o 20%,
- osiągnięcie wzrostu do 20% udziału odnawialnych źródeł energii w finalnym bilansie zużycia energii w UE, w tym zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii w transporcie do 10%.
Dodatkowo, by w pełni zrealizować plan dotyczący odnawialnych źródeł energii, Unia Europejska ustaliła dla poszczególnych państw członkowskich krajowe cele w zakresie udziału energii z odnawialnych źródeł w końcowym zużyciu energii brutto (łącznie energii elektrycznej i ciepła oraz paliw transportowych), dla Polski został on wyznaczony na poziomie 15%.
Jednak UE jedynie określa pewne normy, pozostawiając w rękach rządów państw członkowskich sposób ich realizacji, czyli opracowanie, a następnie wdrożenie przez każde państwo krajowego „Planu wykonawczego: Ścieżki rozwoju wykorzystania odnawialnych źródeł energii do 2020 roku".
Termin opracowania i przekazania do Komisji Europejskiej szczegółowego planu wdrażania dyrektyw unijnych ubiega 30 czerwca 2010, a do końca grudnia rządy muszą wprowadzić zmiany umożliwiające jego realizację. Sześć miesięcy przed ostatecznym terminem przedstawienia „Planu wykonawczego" państwa zobowiązane zostały także do przesłania Komisji Europejskiej prognozy dotyczącej rozwoju odnawialnych źródeł energii.
W prognozie tej rząd polski zdeklarował się, że do 2020 roku udział odnawialnych źródeł wynosił będzie 15.48%, czyli nieco więcej niż jest to wymagane. Największy rozwój energetyki odnawialnej rząd szacuje na lata 2014, 2016 i 2018 każdorazowo o ponad 1.6%. Polska nie przewiduje także do 2020 roku konieczności zakupu odpowiednich udziałów energii odnawialnej spoza kraju, do zrealizowania unijnego celu wystarczający ma być własny potencjał produkcyjny.
Polskim aktem prawnym determinującym rozwój energetyki odnawialnej jest przede wszystkim przyjęta w listopadzie 2009 roku „Polityka Energetyczna Polski do 2030 roku". Plany wykorzystania odnawialnych zasobów energii w dokumencie zastały wskazane jako działania priorytetowe.
Celem strategicznym polityki państwa jest wspieranie zrównoważonego rozwoju odnawialnych źródeł i uzyskanie zakładanego udziału zielonej energii w zużyciu energii pierwotnej. Podstawowe działania w tym zakresie polegają na wspieraniu produkcji energii elektrycznej oraz energii do miejskich systemów ciepłowniczych i systemów chłodzenia ze źródeł odnawialnych, a także produkcji biopaliw płynnych.
W zakresie wykorzystywania biomasy preferowane będą rozwiązania najbardziej efektywne energetycznie, m.in. z zastosowaniem różnych technik jej zgazowania i przetwarzania na paliwa ciekłe, w szczególności biopaliwa II generacji. Niezwykle istotne będzie także wykorzystanie biogazu pochodzącego z wysypisk śmieci, oczyszczalni ścieków i innych odpadów. Docelowo zakłada się wykorzystanie biomasy przez generację rozproszoną.
W zakresie energetyki wiatrowej przewiduje się jej rozwój zarówno na lądzie, jak i na morzu. Istotny również będzie wzrost wykorzystania energetyki wodnej, zarówno małej skali, jak i większych instalacji, które nie oddziałują w znaczący sposób na środowisko.
Rozwój energii geotermalnej planowany jest poprzez użycie pomp ciepła i bezpośrednie wykorzystanie wód termalnych.
W znacznie większym niż dotychczas stopniu zakłada się wykorzystanie energii promieniowania słonecznego za pośrednictwem kolektorów słonecznych oraz innowacyjnych technologii fotowoltaicznych. Zgodnie z dokumentem, głównymi zadaniami mającymi znaczenie dla rozwoju zielonej energii jest także ograniczenie eksploatacji lasów w celu pozyskania biomasy oraz zrównoważone wykorzystanie obszarów rolniczych na cele odnawialnych źródeł energii, tak by nie doprowadzić do konkurencji pomiędzy energetyką odnawialną i rolnictwem oraz zachować różnorodność biologiczną.
Realizacja tych celów będzie dla Polski nie lada wyzwaniem. Do tej pory tempo wzrostu jest raczej umiarkowane, a energia wyprodukowana z odnawialnych źródeł w Polsce wynosi nieco ponad 7% w bilansie całkowitej zużytej energii. W 2010 roku udział odnawialnych źródeł energii w rządowej prognozie ma wzrosnąć do 9.13%
Boom w sektorze energetyki odnawialnej to trend, który zaobserwować można w całej UE. Według najnowszego raportu Europejskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej, odnawialne źródła energii stanowiły w 2009 roku 61% ogółu zainstalowanych mocy generowania energii elektrycznej.
Najszybciej rozwijającym się źródłem energii odnawialnej była w ubiegłym roku energia wiatrowa (39% ogółu nowego potencjału wobec 35% w roku 2008). 26% nowych mocy produkcyjnych stanowił gaz, a 16% energia słoneczna. Łącznie w roku 2009 według danych Europejskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej wyłączono z użytku więcej elektrowni węglowych i nuklearnych niż uruchomiono, a inwestycje w odnawialne źródła energii przewyższyły nawet te w surowce kopalne i elektrownie atomowe.
Dorównanie rozwojowi zielonej energii w krajach Europy Zachodniej i osiągnięcie poziomu 15% energii z odnawialnych źródeł będzie sporo kosztować polski rząd, inwestorów, a także całe społeczeństwo. Według szacunków opracowanych przez Instytut Energetyki Odnawialnej, rozwój zielonej energii w Polsce pochłonie około 66 mld zł. Zdecydowana większość tych środków pochodzić będzie ze źródeł prywatnych, gdyż spada ryzyko inwestowania w energetykę odnawialną, a rośnie w przypadku inwestycji w konwencjonalną. Tylko największe grupy energetyczne zamierzają na inwestycje w zieloną energetykę przeznaczyć około 20 mld zł.
Polska Grupa Energetyczna planuje wydać na inwestycje około 38.9 mld zł, z czego 8.9 mld zł chce przeznaczyć na budowę odnawialnych źródeł: lądowych i morskich elektrowni wiatrowych, instalacji biogazowych, zakładów utylizacji odpadów komunalnych oraz małych elektrowni wodnych.
Enea planuje zainwestować około 22 mld zł do 2020 roku, z czego około 37%, czyli ponad 8 mld zł, przeznaczy na inwestycje w odnawialne źródła energii i wytwarzanie w kogeneracji.
Tauron na inwestycje w zieloną energię do 2013 roku chce przeznaczyć około 1 mld zł i osiągnięcie łącznie 240 MW mocy z parków wiatrowych do 2012 roku oraz 440 MW do roku 2020.
Widać, że Polska podąża za europejskim trendem rozwijania sektora energetyki wiatrowej, ale na drugim pod miejscu względem liczby inwestycji stoi produkcja energii z biogazu. Biogazownie wytwarzają energię elektryczną, ciepło, a także utylizują odpady. Rząd polski zamierza wesprzeć ten segment odnawialnych źródeł energii poprzez wdrożenie koncepcji programu „Biogazownia w każdej gminie". Według niego, do roku 2020 w Polsce powinno powstać 2.500 zakładów biogazowych, głównie budowanych przez rolników. Koszty realizacji programu to ponad 20 mld zł. Zamiar inwestowania w biogazownie ma między innymi PGNiG Energia. Firma Kopex, duży podmiot na rynku maszyn dla górnictwa, zapowiada uruchomienie blisko 30 obiektów biogazowych o średniej mocy około 1 MW w całym kraju. Do tego dochodzą mniejsi inwestorzy zainteresowani pojedynczymi instalacjami, a także firmy zagraniczne, które coraz aktywniej przyglądają się całemu sektorowi energetyki odnawialnej.
Atrakcyjne wsparcie dla odnawialnych źródeł energii powoduje, że coraz częściej na projekty w zieloną energię decydują się także firmy nie związane z tym sektorem. Tym samym inwestycje w odnawialne źródła energii, głównie w elektrownie wiatrowe, biogazownie oraz instalacje spalania biomasy, hamują przedsięwzięcia związane z energetyką konwencjonalną.
Według raportu Instytutu Energetyki Odnawialnej, nowa dyrektywa stwarza także szanse na rozwój zielonego ciepła. W efekcie energetyka słoneczna cieplna (a w dalszej perspektywie fotowoltaika) zacznie się bardzo szybko rozwijać. Szacunki Instytutu Energetyki Odnawialnej wskazują, że udział energii słonecznej cieplnej w zużyciu energii ze źródeł odnawialnych w 2020 roku wyniesie ponad 4.4%, a w zużyciu energii finalnej w Polsce ponad 1% .
Sektor energetyki odnawialnej wymaga jednak nie tylko budowania nowych mocy wytwórczych, ale także przyłączenia ich do sieci energetycznej, która w Polsce wymaga natychmiastowej modernizacji.
Upowszechnianie energetyki odnawialnej przyczyni się nie tylko do polepszenia krajowego bezpieczeństwa energetycznego i ochrony środowiska, ale w efekcie zauważalne będą także liczne korzyści ekonomiczne.
Energetyka odnawialna jest dużą szansą na rozwój obszarów wiejskich. Zwiększy się także atrakcyjność turystyczna regionów, które będą mogły promować swój proekologiczny wizerunek.
Inwestycje w odnawialne źródła energii przyczynią się do powstania tysięcy miejsc pracy. Według opracowania „Wizja rozwoju energetyki wiatrowej do 2020 r.", wydanego przez PSEW, w samym tylko sektorze energetyki wiatrowej prognozowany jest wzrost liczby zatrudnionych z ponad 2.000 osób w 2008 roku do 66.000 w roku 2020.
Rozwój zielonej energetyki będzie kreował także wzrost gospodarczy Polski, a co za tym idzie wzrost dochodów państwa. Dzięki zbliżeniu odbiorcy do źródła wytworzenia energii znacznie zmniejszą się straty i koszty jej przesyłu. Zbliża się czas, gdy dzięki odnawialnym źródłom energii spadną również, w stosunku do energetyki konwencjonalnej, koszty związane z wytworzeniem ciepła i energii elektrycznej. Polska dzięki wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii w dużym stopniu uniezależni się od zewnętrznych źródeł paliw kopalnianych, ich cen oraz dostaw z zagranicy.

Dwie nowe duńskie farmy wiatrowe
07.05.2010

Duńska firma DONG Energy ma zamiar produkować w Polsce energię elektryczną pokrywającą zapotrzebowanie ponad 150.000 gospodarstw. Energia pochodzić będzie z trzech parków wiatrowych.
Pierwszy z nich to już działający park nad Jeziorem Ostrowo. Park ten został oddany do eksploatacji w 2000 roku, a jego moc produkcyjna wynosi 30 MW.
Kolejne dwa to Karnice i Karcino, których inauguracja przewidziana jest na piątek i sobotę.

Na park wiatrowy Karcino składa się 17 turbin wiatrowych firmy Vestas o łącznej mocy produkcyjnej 51 MW, zlokalizowanych na terenie gminy Kołobrzeg. Produkcja parku wiatrowego pozwoli na zaspokojenie potrzeb energetycznych około 60.000 gospodarstw domowych.
Karnice to 13 turbin firmy Siemens o łącznej mocy produkcyjnej 30 MW. Karnice znajdują się na terenie gminy Karnice w północno-wschodniej Polsce. Energia wyprodukowana w tym parku wiatrowym pokryje roczne zapotrzebowanie na energię elektryczną około 45.000 gospodarstw.

Wspieranie rozwoju geotermii
05.05.2010

Ministerstwo Środowiska przygotowało informację dla przedsiębiorców jak i gdzie inwestować w Polsce w geotermię.
- Wspieranie rozwoju geotermii jako jednego z możliwych do wykorzystania źródeł energii odnawialnej znajduje się wśród priorytetowych zadań Ministra Środowiska. Nie mamy gejzerów jak Islandia, ale budowa geologiczna Polski stwarza możliwości wykorzystywania wód geotermalnych - mówi dr Henryk Jacek Jezierski, Główny Geolog Kraju, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska.
Duże zainteresowanie inwestorów, szczególnie działających na skalę lokalną, poszukiwaniem, rozpoznawaniem i wydobywaniem wód termalnych w ostatnich latach, wskazuje na potencjalne możliwości rozwoju tej przyjaznej dla środowiska gałęzi energetyki. Wychodząc naprzeciw wzrastającemu zainteresowaniu energetyką geotermalną, Ministerstwo Środowiska przygotowało pakiet informacji dla przedsiębiorców planujących tego typu inwestycje, tworząc stronę internetową poświęconą tej problematyce.
Przygotowana strona internetowa zawiera m.in. informacje, które przedstawiają dotychczasowe osiągnięcia w rozpoznaniu możliwości wykorzystania wód termalnych w Polsce; prezentują w przyjazny sposób przepisy dotyczące geotermii, obowiązujące w polskim prawie oraz przejrzyście opisują ścieżki postępowania w celu prowadzenia działalności gospodarczej związanej z geotermią. Informacje resortu środowiska przedstawiają także możliwości uzyskania dofinansowania przedsięwzięć geotermalnych oraz wskazują kierunki dalszych działań Ministra Środowiska mających na celu pobudzenie działalności gospodarczej w zakresie geotermii.
Obecnie obowiązują 22 koncesje Ministra Środowiska na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż wód termalnych oraz 8 koncesji na ich wydobywanie. W Polsce funkcjonuje 5 geotermalnych zakładów ciepłowniczych: Bańska Niżna, Mszczonów, Pyrzyce, Stargard Szczeciński oraz Uniejów.
Od roku 1995 do 2008 ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (uzyskując pozytywną opinię Ministra Środowiska) zostało dofinansowanych 10 przedsięwzięć z zakresu geotermii, na łączną kwotę ok. 35.8 mln zł. W 2009 roku NFOŚiGW, przyznał kolejne 2 dotacje na inwestycje geotermalne dla Poddębic i Kleszczowa, w kwocie około 9 mln zł.

Technologie ekologiczne w budownictwie
30.04.2010

Od pewnego czasu jesteśmy zasypywani gradem haseł, których główna idea zawiera się w słowie „ekologiczne". Mamy ekologiczne jedzenie, ekologiczne paliwa napędzające samochody, ciągle proponuje się nam ekologiczny styl życia. Ekologiczne technologie stosowane w różnych dziedzinach mogą w znacznej mierze przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa życia w coraz bardziej zanieczyszczanym środowisku.
Z tych względów bardzo celowe wydają się być m.in. badania nad nowoczesnymi, ekologicznymi rozwiązaniami stosowanymi w budownictwie. Utarło się nawet pojęcie „zielonego budownictwa", określające stosowanie przez projektantów konstrukcji domów, pozwalających przede wszystkim na obniżenie poziomu energii, wykorzystywanie alternatywnych źródeł jej pozyskiwania, stosowanie ekologicznych, zamiennych wobec tradycyjnych materiałów budowlanych.
- Ciągle rosnące koszty ogrzania domów jednorodzinnych oraz wzrastający stopień negatywnych skutków stosowania tradycyjnych źródeł ogrzewania skłania coraz bardziej do zastanowienia się nad tzw. zielonymi inwestycjami. – mówi Monika Baran specjalista ds. marketingu firmy architektonicznej Archeton. - Niemniej jednak ekologiczne projekty budynków mieszkalnych wymagają specjalnego podejścia, polegającego na odniesieniu się do zapomnianych zasad budownictwa tradycyjnego. Mówią one, iż to otoczenie i bezpośrednie sąsiedztwo są główną determinantą dla projektu budynku. Ważne jest jego usytuowanie, bryła, rozmieszczenie pomieszczeń, kształt, a także użycie do budowy rodzimych, naturalnych materiałów.
Nie ulega wątpliwości, że posiadanie eko-domów staje się swoistego rodzaju modą. Najpopularniejsze są domy budowane w technologii szkieletu drewnianego, przy wykorzystaniu prefabrykatów (około 30% obecnie powstających budynków budowanych jest przy wykorzystaniu prefabrykatów). Pozwala to na szybki montaż, co sprawia, że czas realizacji inwestycji budowlanej może wynieść nawet do 3 miesięcy. Energooszczędność budynku koniecznie trzeba uwzględnić już w projekcie. Ważne jest zarówno usytuowanie budynku na działce, bryła budynku, planowany układ pomieszczeń, a także izolacja okien i drzwi, system ogrzewania, system wentylacyjny oraz ciepłochronność przegród budowlanych. To wszystko po to, by straty ciepła były mniejsze, a jego eksploatacja tańsza.
Redukcja kosztów utrzymania w budynkach ekologicznych może sięgnąć 25-50% zużycia energii i 40% zużycia wody. Ponadto obiekty wybudowane przy wykorzystaniu ekologicznych materiałów są po prostu zdrowsze dla ich użytkowników, co wynika z badań Unii Europejskiej.
- Jak widzimy warto zainwestować w ekologię już na początkowym etapie budowy obiektu, bowiem duży wkład finansowy, jaki trzeba włożyć w budowę eko-domu, z każdym rokiem jego użytkowania będzie się zwracał. – dodaje Monika Baran specjalista ds. marketingu firmy architektonicznej Archeton.
Ciekawym przykładem ekologicznego budownictwa jest Adobe Brick Building – budynek zbudowany przez jednego z afgańskich inżynierów przy wykorzystaniu wszelkich, dostępnych, lokalnych materiałów (co też sprawiło, że koszty jego wybudowania były drastycznie niskie). Bądź też najbardziej ekologiczny biurowiec świata we francuskim Dijon, wypełniony po brzegi przyjazną środowisku technologią, emitujący kilka razy mniej gazów cieplarnianych niż tradycyjny budynek.
W celu promowania i ciągłego podkreślania idei zielonego budownictwa w 1993 roku powołano do życia system certyfikacji dla inwestycji określanych jako przykłady architektury zrównoważonego rozwoju LEED (The Leadership in Energy and Environmental Design). Posiadanie takiego certyfikatu jest dowodem, iż dany obiekt w pełni może zasługiwać na miano przyjaznego środowisku, a co za tym idzie, może oficjalnie być nazywanym „zielonym budynkiem". Jednak nie jest to takie łatwe bowiem określony obiekt musi zostać poddany skrupulatnej ocenie Rady Zielonego Budownictwa pod względem sześciu kryteriów, do których zaliczamy takie kwestie jak: bezpieczeństwo dla środowiska, wydajność zużycia wody, zużycie energii, materiały i zasoby naturalne, proekologiczność wnętrza obiektu oraz innowacyjność i rozwiązania projektowe. W zależności od ilości uzyskanych punktów w każdej z wyżej wymienionych kategorii można mówić o srebrnym, złotym lub platynowym certyfikacie LEED.W Polsce mamy nieliczne przykłady budynków, mogących poszczycić się tym certyfikatem. Warto tu wspomnieć o biurowcu Deloitte House w Warszawie (srebrny certyfikat) czy oddziale Deutsche Bank PBC również w Warszawie.
Ekologiczne budownictwo leży również w obszarze troski Unii Europejskiej, która podkreśla potrzebę niwelowania zjawiska „ubóstwa energetycznego", mającego miejsce wtedy, gdy rodzina wydaje ponad 10% swoich dochodów na rachunki za ogrzewanie domu lub też, gdy w ogóle nie ma na to środków. Instytucje europejskie zapewniają wsparcie finansowe dla przedsiębiorców, pragnących budować ekologicznie, pochodzące z Funduszu Efektywności Energetycznej i Energii Odnawialnej czy ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Unia Europejska przewiduje obniżenie zużycia energii pierwotnej o 20% w 2020 roku przy jednoczesnym zwiększeniu efektywności energetycznej budynków między innymi poprzez zobowiązanie państw członkowskich do tego, aby każdy nowo powstały budynek wykazywał niski bądź zerowy poziom zużycia energii.
Nim się obejrzymy, powstaną całe miasta ekologicznych obiektów – zielone miasta – gdzie życie będzie o wiele bardziej przyjazne niż obecnie.

Ponad 175 mln zł na infrastrukturę energetyczną przyjazną środowisku i efektywność energetyczną na Podkarpaciu
28.04.2010

Zarząd Województwa Podkarpackiego rozdzielił ponad 175 mln zł na projekty z zakresu infrastruktury energetycznej, w tym na termomodernizacje.
Pieniądze rozdzielono w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 Priorytet IX pod nazwą „Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna".
Początkowo na nabór w ramach działania 2.2 Infrastruktura energetyczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego zarząd województwa zaplanował kwotę 137 612 432.91 złotych. Widząc ogromne potrzeby, szczególnie w obszarze termomodernizacji zadecydował o przeznaczeniu dodatkowych środków na ten nabór wniosków. Ta dodatkowa kwota to ponad 38 milionów złotych.
Dzięki tej decyzji Zarząd Województwa Podkarpackiego wybrał do dofinansowania wszystkie projekty, które pozytywnie przeszły ocenę merytoryczną. Wsparcie otrzyma 115 projektów na łączną kwotę dofinansowania 175 842 650.87 zł.

Kolejna zmiana terminu rozpoczęcia naboru wniosków w ramach RPO WM - Działanie 4.3 „Ochrona powietrza, energetyka"
28.04.2010

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych poinformowała o przesunięciu terminu rozpoczęcia naboru wniosków w ramach Działania 4.3. Ochrona powietrza, energetyka.
Pierwotnie nabór miał rozpocząć się w maju 2010 r. Zgodnie z przyjętą Uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego oraz aktualnym harmonogramem naborów wniosków z wykorzystaniem alokacji na rok 2010, planowanym terminem rozpoczęcia naboru wniosków jest wrzesień 2010 roku.

Efektywność energetyczna – kiedy ostrzejsze wymagania dla budownictwa?
27.04.2010

Czy ogromny problemem społeczno-polityczny, jakim jest brak mieszkań w Polsce, przesłania racjonalne działania na rzecz redukcji przez budownictwo zużycia energii oraz pośrednio ograniczania emisji CO2? - pyta część budowlańców i ekologów. Wszystko jest pod kontrolą – zapewnia strona rządowa.
Mamy jedne z najłagodniejszych w Europie warunków technicznych dotyczących współczynników przenikania ciepła przegród budowlanych lub – traktowanych alternatywnie – warunków łącznego zużycia energii na metr kwadratowy - mówił Dariusz Koc z Krajowej Agencji Poszanowania Energii podczas debaty „Jak poprawić efektywność energetyczną polskiego budownictwa". Skutkiem takiego podejścia jest to, że nasze przepisy dopuszczają dla budynku jednorodzinnego o powierzchni 220 m2 poziom zużycia energii na poziomie 120÷140 kWh/(m2rok), podczas gdy w Danii jest to 80 kWh/(m2rok).
- Brakuje też upowszechniania wiedzy i świadomości znaczenia wyboru technologii, podobnie jak tego, że zmniejszenie opłat za energię w mieszkaniu o dobrym współczynniku przenikania jest tańsze, niż płacenie rat kredytu za nieco wyższy koszt inwestycji - stwierdził Koc. - Tymczasem resort infrastruktury zakłada, że wybór technologii jest sprawą w pełni dobrowolną inwestora.
Zdaniem Ludomira Dudy, członka rady programowej Zielonego Instytutu, w toku 50 poprawek do Prawa budowlanego i zmieniających się rozporządzeń MI, stępiono wręcz ostrość wymagań. Wobec budownictwa jednorodzinnego stosuje się uproszczone zasady ich stosowania. Brakuje też egzekucji przepisów, podobnie jak systemu zachęt i preferencji w stosowaniu rozwiązań poprawiających efektywność energetyczną budownictwa.
Według wiceministra infrastruktury Olgierda Dziekońskiego, resort przygotowuje nowe rozporządzenie w sprawie określenia warunków technicznych w budownictwie. Prace te wstrzymują jednak zmiany na poziomie unijnym. Komisja Europejska opóźniła publikację nowej dyrektywy, zalecającej między innymi zasady wdrażania nowych przepisów i obowiązku posiadania certyfikatów przez nowe budynki. Zbiega się to z przygotowywanym krajowym planem na rzecz efektywności budownictwa, który ma z kolei określić pojęcie budynku blisko zeroenergetycznego.
- Naszą intencja nie jest więc spowolnienie zaleceń dyrektywy – podkreślił wiceminister. Z jego wypowiedzi wynika, że MI przyjmie zalecenia, aby z końcem 2018 roku nowo wznoszone obiekty użyteczności publicznej spełniały kryteria „budynek blisko zera," a podobne kryteria dla budynków mieszkaniowych zaczęły obowiązywać w roku 2020. Zależy to jednak między innymi od wykazania efektu oszczędności dla gospodarstw domowych. Ogłoszony w 2009 roku przetarg na opracowanie kompleksowej analizy, mającej wykazać taką efektywność, nie doszedł jednak do skutku.
- Spośród kilkunastu zagadnień do opracowania, w przypadku trzech nie zgłosił się ani jeden instytut lub zespół autorów - powiedział Marek Kaproń, dyrektor Instytutu Techniki Budowlanej. Dowodzi to nie tyle braku fachowców w kraju, co istotnych podziałów w środowisku i rozbieżnych niekiedy stanowisk w tej samej kwestii.

Duńskie i Polskie doświadczenia w tworzeniu koncepcji zrównoważonego rozwoju
26.04.2010

W dniu dzisiejszym w siedzibie Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP odbyła się konferencja Duńskie i Polskie doświadczenia w tworzeniu koncepcji zrównoważonego rozwoju, towarzysząca prezentacji duńskiej wystawy architektury „Building Sustainable Communities".
Wystawa, zaprezentowana już w Berlinie, Sztokholmie, Kopenhadze i Abu Dhabi, ukazuje prace i pomysły 29 duńskich architektów i inżynierów, a także przybliża obraz ich odpowiedzialności w budowaniu zrównoważonego rozwoju społeczności. Wystawa pokazuje przykłady rozwiązań architektonicznych w projektowaniu krajobrazu miejskiego i budynków, zgodnych z wizją nowoczesnego stylu życia i efektywności energetycznej.

Na konferencji przedstawione zostały duńskie i polskie doświadczenia w architekturze i urbanistyce, z uwzględnieniem roli społeczeństwa w tworzeniu idei zrównoważonego rozwoju.
Oficjalnego otwarcia konferencji dokonali Hans Michael Ko-foed-Hansen Ambasador Danii w Polsce oraz Olgierd Dziekoński, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury.
Wśród głównych prelegentów znaleźli się profesor Jan Gehl, znany urbanista i autor podręcznika na temat zrównoważonego rozwoju oraz Jan Christiansen architekt miasta Kopenhagi.
Konferencja zorganizowana została pod patronatem polskiego Ministerstwa Infrastruktury i UN HABITAT Warszawa oraz Stowarzyszenia Architektów Polskich oraz Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cités".

Odbiorcy energii zapłacą za ustawę o efektywności energetycznej
22.04.2010

Rozwiązania w ustawie o efektywności energetycznej powinny być jak najbardziej efektywne, a nie skomplikowane. Za tę ustawę zapłacą odbiorcy energii. To opinia dr Filipa Elżanowskiego z kancelarii prawnej A. Horyńska & Wspólnicy, eksperta Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu.

Przeciągają się prace nad projektem ustawy o efektywności energetycznej. Jak projekt ustawy oceniają przemysłowi odbiorcy energii?
W trakcie prac nad projektem ustawy Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu przedkładało postulaty zmiany modelu organizacji systemu wspierania efektywności energetycznej. Chcemy, aby rozwiązania przewidziane w ustawie były jak najbardziej efektywne, a nie były tylko kopiowaniem rozwiązań z innych krajów. W zaproponowanym projekcie pomieszane zostały elementy systemu francuskiego i włoskiego.
Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu proponowało korzystniejsze rozwiązania, gdzie zamiast systemu białych certyfikatów miałby zostać wprowadzony system taryf gwarantowanych (feed in tariff), czyli opłaty dotyczącej efektywności energetycznej, która byłaby zawarta w taryfie. Taryfy zawierające stawki opłat ustalane byłyby przez organ regulacyjny lub zawarte w ustawie i przyznawane określonym uczestnikom rynku energii. W systemie taryf gwarantowanych stawki te zwykle są gwarantowane na dłuższy okres czasu, z reguły 10 do 20 lat. Stosowana jest także tzw. taryfa schodkowa, zgodnie z którą wraz z upływem czasu wsparcie dla danej technologii maleje. Analizując przepisy projektu ustawy pojawia się problem przedsiębiorstw wyłączonych z systemu handlu uprawnieniami do emisji CO2, które na siebie będą musiały wciąć ciężar związany ze wzrostem z efektywności energetycznej. Odbiorcy dziś nie wiedzą na ile cel indykatywny - czyli 9% oszczędności energii do roku 2016 - który zostanie wprowadzony do polskiego ustawodawstwa, będzie celem obligatoryjnym. Pojawiają się wątpliwości, na ile ustawa jest spójna z dyrektywą europejską, która mówi, że trzeba promować efektywność energetyczną i rozwiązania takie jak firmy typu ESCo (Energy Service Companies, firmy usług energetycznych, ofertujące kompleksowe usługi eksperckie w zakresie energetyki, gwarantujące klientom oszczędności energii i zmniejszenie ponoszonych z tego tytułu kosztów). Takich rozwiązań w ustawie brakuje. Nie byliśmy zadowoleni z systemu sankcji zapisanego w projekcie ustawy, który bezpośrednio z dyrektywy nie wypływa.

Panuje opinia, że system białych certyfikatów jest zbyt skomplikowany. Czy może on być prostszy?
Im prostszy jest system, tym tańszy koszt jego obsługi a system jest bardziej efektywny. Wnioskowaliśmy o to, aby system białych certyfikatów był możliwie jak najprostszy, aby droga pieniądza była jak najkrótsza, aby projekty efektywności energetycznej były premiowane w taki sposób, żeby odbiorcom rzeczywiście na tym zależało.
Odbiorcy wielokrotnie zwracali uwagę, że jeżeli w danym roku ktoś nie uzyska promesy przyznania środków w przetargu na efektywność energetyczną, to nie zrobi nic i będzie czekał dopóki ją dostanie. To oznacza, że naturalny mechanizm ekonomicznego wspierania efektywności energetycznej może zostać zablokowany. Ministerstwo Gospodarki chyba zdaje sobie sprawę, że za bardzo zabrnęło w uliczkę białych certyfikatów i powinno wziąć pod uwagę inne rozwiązania.

910 MW farm wiatrowych na koniec 2010 roku?
21.04.2010

Według szacunków Ministerstwa Gospodarki na koniec 2010 roku moc zainstalowana w turbinach wiatrowych wyniesie 910 MW, co przełoży się na produkcję 1911 GWh energii elektrycznej. Ministerstwo liczy, że w 2020 roku ich moc wyniesie nawet 6.2 tys. MW, a dzięki temu osiągniemy ponad 13.5 tys. GWh produkcji energii elektrycznej.
Z danych Urzędu Regulacji Energetyki moc zainstalowana w energetyce wiatrowej w Polsce na koniec marca 2010 wynosiła około 794 MW.
Jak podkreśla Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej, wśród farm wiatrowych wyróżnić można 13 profesjonalnych projektów o mocy każdego z nich powyżej 5 MW, oraz pojedyncze turbiny lub zespoły kilku turbin o małej mocy rozsiane po całym kraju. Łącznie w Polsce posadowionych jest 300 koncesjonowanych źródeł wiatrowych.
Według PSEW nasycenie elektrowniami wiatrowymi w Polsce należy do najniższych w Europie. Moc zainstalowana w energetyce wiatrowej na mieszkańca, to 0.012 kW, a na km2 obszaru lądowego przypada 1.44 kW.

Jak podzielić dodatkowe miliony z unijnego budżetu?
wyborcza.biz 21.04.2010

Komisja Europejska przygotowała miłą niespodziankę dla Polski i jej południowych sąsiadów. W nagrodę za dobre wyniki gospodarcze w ostatnich latach Polska, Czechy i Słowacja dostaną z budżetu unijnego dodatkowy miliard euro - poinformowała w poniedziałek.
Większość tej sumy, bo aż 633 mln euro dostanie Polska, największa gospodarka w regionie. Rząd już zastanawia się, na co wyda te pieniądze. Jest to dodatkowe 633 mln euro do podziału na trzy lata (2011÷13). I na razie Komisja Europejska deklaruje, że rządy będą miały swobodę w podziale tych pieniędzy.
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zapowiada, że do końca kwietnia jej resort przygotuje szczegółowy plan wydania tych pieniędzy. Większość środków ma być przeznaczona na inwestycje. W grę wchodzi program operacyjny Innowacyjna Gospodarka (PO IG), zwłaszcza te jego części, w których pieniądze bardzo szybko się skończyły. Część ma być przeznaczona na inwestycje w ochronę środowiska, między innymi na dotacje termomodernizacyjne, gdzie fundusze unijne już się wyczerpały.
Przedsiębiorcom przydałoby się dofinansowanie z Unii innowacyjnych inwestycji np. w zakup nowych linii produkcyjnych, nowego sprzętu, oprogramowania itp. („Działanie 4.4 PO IG"). Zarezerwowanymi na ten cel 1.42 mld euro (5.52 mld zł) unijnych dotacji już dawno obdzielono przedsiębiorców. Jednak wielu odesłano z kwitkiem. Wartość pozytywnie ocenionych wniosków o dotacje przekroczyła 5.9 mld zł.
Eksperci podpowiadają także inne cele. - Problem z działaniem PO IG 4.4 jest taki, że dawane w nim dotacje niekoniecznie tworzą nowe miejsca pracy. Owszem, wzrasta efektywność firm, ale zatrudnienie niekoniecznie - twierdzi Jerzy Kwieciński, były wiceminister rozwoju regionalnego, prezes fundacji Europejskie Centrum Przedsiębiorczości i ekspert BCC. - Proponowałabym, żeby dodatkowe pieniądze przydzielić do tych funduszy strukturalnych, które finansują proinnowacyjne badania naukowe dla przedsiębiorców. Albo dorzucić je do tej części programu operacyjnego Kapitał Ludzki, w której przyznawane są dotacje na uruchomienie własnej działalności gospodarczej - dodaje.

Krajowy Plan Działań na rzecz OZE
20.04.2010

Według Krajowego Planu Działań na rzecz OZE na 15.5% udział energii ze źródeł odnawialnych w końcowym bilansie zużycia energii w 2020 roku w Polsce składać się będzie w 8.8% ciepłownictwo i chłodnictwo, w 3.8% elektroenergetyka, pozostałe 2.9% stanowić będzie transport. Dokument zostanie udostęniony w najbliższym tygodniu.
Krajowy Plan Działań na rzecz OZE szczegółowo przedstawia ścieżki rozwoju wykorzystania odnawialnych źródeł energii do 2020 roku i jest wypełnieniem unijnej dyrektywy 2009/28/WE, o promocji stosowania odnawialnych źródeł energii.
Dokument został już skierowany do akceptacji kierownictwa resortu i w ciągu najbliższego tygodnia zostanie udostępniony opinii publicznej. Będzie on podstawą do opracowania ustawy o odnawialnych źródłach energii.
Termin opracowania i przekazania do Komisji Europejskiej planu wdrażania dyrektyw unijnych ubiega 30 czerwca 2010 bieżącego roku.

Przestarzałe elektrownie wiatrowe trafiają do Polski
PAP 20.04.2010

Najlepsze lokalizacje dla siłowni wiatrowych w Polsce zajmują przestarzałe elektrownie wiatrowe mocy 500÷700 kW sprowadzane z Niemiec i Danii. Dotyczy to 80% wniosków o przyłączenie do sieci. To opinia prezesa Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej Jarosława Mroczka. Spowoduje to, że w miejscach efektywnych energetycznie będzie wykorzystywany sprzęt przestarzały technologicznie.
W 2000 roku w krajowych elektrowniach wiatrowych wytwarzano niecałe 20 MW energii elektrycznej, do 2007 roku było to ponad 300 MW, zaś do 2009 roku – ponad 660 MW.
W bilansie załączonym do „Polityki energetycznej" założono 6000 MW energii elektrycznej z wiatru w 2020 roku.
PSE Operator i dystrybutorzy przeżywają nawał nowych wniosków oraz dokumentów uzupełniających „stare" wnioski w związku ze zmianą wymagań dla wnioskodawców chcących przyłączyć elektrownię wiatrową do sieci energetycznej. Do września wszystkie „stare" wnioski o przyłączenie nowych mocy do sieci muszą być uzupełnione o wyrys z planu zagospodarowania, musi być też wpłacona zaliczka. Zmiany mają na celu zlikwidowanie handlu przydzielonymi warunkami przyłączeniowymi. Inwestor ubiegający się o przyłączenie wiatraka do sieci elektroenergetycznej o napięciu wyższym niż 1 kV musi wnieść zaliczkę w wysokości 30 zł za każdy kilowat mocy przyłączeniowej. Zaliczkę trzeba wpłacić do 7 dni od złożenia wniosku o określenie warunków przyłączenia.
Prezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej uważa, że potrzebne są duże zmiany legislacyjne, żeby umożliwić powstawanie bardziej farm wiatrowych na morzu.

Działania na rzecz podnoszenia efektywności energetycznej
19.04.2010

Do 2013 roku na poprawę zarządzania energią w 3.000 budynków użyteczności publicznej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczył 3 mld zł, z czego 30% będą stanowiły dotacje, a 60% – 15-letnie pożyczki.
Kolejny program o wartości 1,5 mld zł, który ruszy za rok i również dedykowany będzie efektywnemu wykorzystaniu energii, ale tym razem w przedsiębiorstwach. Chodzi między innymi o ograniczanie strat energii w systemach dystrybucji ciepła, modernizację węzłów cieplnych oraz zastępowanie lokalnych kotłowni sieciami ciepłowniczymi. NFOSiGW pracuje także nad programem oszczędnego zarządzania energią. Z inicjatywy prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, wraz z Urzędem Komunikacji Elektronicznej i Agencją Rozwoju Przemysłu, NFOSiGW uruchomił ostatnio zespół roboczy, który podejmie pracę nad finansowaniem inteligentnych sieci energetycznych.
Inteligentne sterowanie siecią integruje działania wytwórców, dystrybutorów oraz odbiorców energii elektrycznej. Zapewnia optymalizację i niezawodność zasilania, poprawia jakość dystrybucji energii.
Inteligentna sieć to system energetyczny, który sprawdza się już w wielu krajach. W Polsce Energa realizuje pilotażowy program instalowania inteligentnych liczników, które w trybie ciągłym mierzą pobór energii i analizują reguły, jakimi rządzi się popyt na nią. Również PSE Operator uruchomił dwuletni program mający na celu przygotowanie się do wprowadzenia inteligentnego zarządzania siecią. Duże zainteresowanie podobnymi rozwiązaniami wykazują RWE Polska na rynku stołecznym oraz Vattenfall na Śląsku. Dla podmiotów, które prowadzą dystrybucję energii, jest to metoda na zoptymalizowanie swojej działalności biznesowej.
W przygotowywanej obecnie ustawie o efektywności energetycznej Ministerstwo Gospodarki wskazuje NFOŚiGW jako podmiot, który będzie gromadził opłaty z tytułu białych certyfikatów, czyli opłaty za nie wywiązanie się instytucji i firm z ustawowego obowiązku oszczędnego użytkowania energii. NFOŚiGW będzie wspierał finansowo inwestycje stawiające sobie za cel podnoszenie efektywności energetycznej.
Istnieje ścisła zależność między podnoszeniem efektywności energetycznej przez przedsiębiorstwa a osiąganiem przez nie lepszych wyników finansowych i neutralizowaniem szkodliwego oddziaływania na środowisko. Redukcja niszczącego wpływu firmy na środowisko nie musi być wyłącznie kosztem, może być metodą na podnoszenie konkurencyjności.

Certyfikowane etykiety węglowe dla Cemexu
16.04.2010

Brytyjski oddział Cemeksu jest pierwszą firmą cementową na świecie, która zapewnia certyfikowane etykiety węglowe dla swojego cementu.
Wykorzystywane są Etykiety Redukcji Emisji CO2, jakie wprowadziła organizacja Carbon Trust. Etykieta będzie informowała o ilości CO2 wytwarzanego przez cementy grupy Cemex w Wielkiej Brytanii. Ślad węglowy mierzony jest ilością dwutlenku węgla i innych gazów cieplarnianych w całym życiu cementu, który obejmuje wydobycie surowców, produkcję, dystrybucję, wykorzystanie przez klientów oraz utylizację na końcu okresu użytkowania.
Ślad węglowy certyfikowany jest według PAS2050 – pierwszej nory międzynarodowej służącej do mierzenia śladu węglowego wyrobów i usług. Jej opracowywanie było nadzorowane przez niezależną grupę sterującą, złożoną z przedstawicieli organizacji pozarządowych, środowisk akademickich, biznesu oraz rządów.
Brytyjski oddział Cemeksu otrzymał również certyfikację według Normy Ramowej Building Research Establishment (BRE) dla Odpowiedzialnego Pozyskiwania Wyrobów Budowlanych - BES6001. Oddział ten obejmuje trzy zakłady cementowe w: Rugby (Warwickshire), South Ferriby (North Lincolnshire) oraz Tilbury (Essex).

Budynek DNV w Gdyni w European Green Building Programme
16.04.2010

Uznano, że budynek DNV w Gdyni przy ul. Łużyckiej spełnia kryteria efektywności energetycznej budynków zakwalifikowanych do Europena Green Building Programme. W Europie jest około 200 budynków należących do tego programu.
Aby uzyskać status partnera European Green Building Programme należy:
- przeprowadzić audyt energetyczny budynku,
- opracować plan działań mających na celu zwiększenie efektywności energetycznej budynku,
- wypełnić stosowną dokumentacją.
Uzyskanie statusu partnera wymaga wykazania, że zapotrzebowanie budynku na energię pierwotną jest co najmniej o 25% niższe niż dla budynku referencyjnego.
Dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań w przypadku budynku DVN jest świadectwo charakterystyki energetycznej, w którym stwierdzono, że zapotrzebowanie budynku na energię pierwotną jest o około 29% niższe niż w przypadku budynku referencyjnego.
Szacuje się, że oznacza to zmniejszenie kosztów eksploatacji budynku o około 100.000 zł rocznie, zaś sam koszt audytu energetycznego zwróci się w pierwszym roku po wprowadzeniu usprawnień.

Półprzewodniki cienkowarstwowe w systemach ogniwach fotowoltaicznych
13.04.2010

Główną barierą w upowszechnieniu technik solarnych jest wysoki koszt energii elektrycznej wytwarzanej przez systemy PV.
Podstawowym celem działalności firm innowacyjnych jest osiągnięcie tzw. „parytetu sieciowego", czyli sprawienie, aby koszt energii elektrycznej wytwarzanej przez systemy oparte na ogniwach fotowoltaicznych był nie wyższy niż cena płacona przez konsumenta za energię elektryczną z sieci. Aby osiągnąć ten cel, niezbędne jest obniżenie kosztów produkcji paneli słonecznych oraz innych istotnych elementów systemu.
W najbliższym czasie w regionach o dużym nasłonecznieniu największą szansę na uzyskanie parytetu sieciowego dają technologie oparte na cienkowarstwowych półprzewodnikach CdTe (tellurek kadmu) i CIGS (połączenie miedzi, indu, galu i (di)selenku). Oczekuje się, że systemy fotowoltaiczne w takich krajach, jak Hiszpania, osiągną parytet sieciowy około 2015 roku.
Istotnym elementem obniżania kosztów energii elektrycznej wytwarzanej przy użyciu ogniw fotowoltaicznych jest też obniżanie kosztów całego systemu. Oznacza to, że analizowane muszą być nie tylko koszty materiałowe paneli półprzewodnikowych, lecz także koszty pozostałych elementów, takich jak elektronika, okablowanie, połączenia.
Klasyczna technologia z krzemowymi ogniwami fotowoltaicznymi, polega na wytwarzaniu dużych kryształów półprzewodnikowych, które następnie są cięte na cienkie plasterki.
Technologia cienkowarstwowych ogniw słonecznych umożliwia nakładanie półprzewodników na duże powierzchnie w jednej operacji. Dzięki temu produkcja takich ogniw jest tańsza. Ponadto, możliwe jest użycie elastycznego podłoża, co może pozwolić na zastosowanie procesu powlekania w systemie ciągłym, co oznacza zwiększenie szybkości produkcji i kolejne obniżenie kosztów.
Oprócz tego elastyczne podłoże pozwala na kształtowanie modułów fotowoltaicznych na różne sposoby, czyli jest korzystne w przypadku większej integracji z budynkiem. Jednocześnie moduły oparte na cienkowarstwowych ogniwach słonecznych działają lepiej niż klasyczne systemy krzemowe w przypadku światła rozproszonego, a także są mniej wrażliwe na wyższe temperatury, przy których systemy oparte na innych technologiach fotowoltaicznych tracą moc.
Technologia cienkowarstwowych półprzewodników powinna wpłynąć na upowszechnienie systemów fotowoltaicznych również w krajach o niskim nasłonecznieniu, takich jak Polska. Nastąpi to jednak znacznie później niż w przypadku państw Europy Południowej.

Energooszczędne budynki w dzielnicy Favoriten w Wiedniu
08.04.2010

Wzrastające koszty energii oraz zaostrzone przepisy prawa budowlanego w kwestii energooszczędnych budynków powodują, że niektóre innowacyjne pomysły architektów są niezwykle trudne lub wręcz niemożliwe do zrealizowania. Pojawiają się jednak nowe technologie, które umożliwiają realizację śmiałych pomysłów architektów nie obniżając efektywności energetycznej budynku.
Przykładem energooszczędnej inwestycji o niebanalnej architekturze jest kompleks nowoczesnych bloków zlokalizowanych w prestiżowej dzielnicy mieszkalnej Favoriten w Wiedniu. Budynki, zaprojektowane przez biuro architektoniczne Rüdiger Lainer + Partner, wyróżniają się między innymi wychodzącymi daleko na zewnątrz dużymi balkonami, rozmieszczonymi w nietypowym układzie.
Kompleks składa się z czterech, przekręconych względem siebie bloków mieszkalnych, które posiadają od 6 do 11 pięter. Na obszarze 10.000 m2 mieści się łącznie 250 komfortowych mieszkań o powierzchni od 55 do 120 m2. Pod kompleksem znajdują się piwnice oraz 254 miejsca parkingowe. Wszyscy mieszkańcy bloków mają dostęp do terenów rekreacyjnych, placów zabaw dla dzieci czy sauny na dachu. Cały kompleks jest określany mianem domu niskoenergetycznego.
Wyróżnikiem inwestycji w dzielnicy Favoriten są budynki o zaskakujących kształtach i intensywnych kolorach elewacji zewnętrznych. W kompleksie mieszkalnym granice między poszczególnymi budynkami tworzą tarasy, wcięcia i wystające werandy. Taka koncepcja, mimo dość gęsto ulokowanej zabudowy, oferuje mieszkańcom dużą swobodę, przestrzeń i nasłonecznienie. Rüdiger Lainer z biura architektonicznego Rüdiger Lainer + Partner wyjaśnia, że budynki zostały zaplanowane w ten sposób, by światło słoneczne dochodziło wszędzie przez co najmniej dwie – trzy godziny w ciągu dnia. Świadomie zrezygnowano z głębokich traktów, które rzucają cień.
Jednak tak nowatorska konstrukcja poszczególnych budynków okazała się sporym wyzwaniem. Wszystkie mają bowiem różną wysokość i kształt. Niektóre mieszkania przechodzą przez dwie kondygnacje, inne z kolei mają pokoje wyższe niż pozostałe. Jednak jednym z największych wyzwań okazała się konstrukcja obszernych balkonów i werand, które mają nawet do 3 m głębokości i 3 m szerokości.
Aby zrealizować projekt okazałych, a przy tym energooszczędnych i eleganckich balkonów i werand, do ich budowy zostały użyte łączniki termoizolacyjne Schöck Isokorb, znacznie redukujące wpływ mostków termicznych. Ponieważ łącznik jest wbudowany pomiędzy płytę balkonu a ścianę budynku, zapewnia całkowicie niewidoczne, eleganckie ocieplenie w przeciwieństwie do balkonów obłożonych grubą warstwą izolacji. Jednocześnie Schöck Isokorb pełni rolę elementu nośnego budowli, dzięki czemu możliwe było stworzenie tak obszernych, wychodzących daleko na zewnątrz balkonów w kompleksie w Wiedniu.
Jak zapewnia firma Schöck zastosowanie jej łączników w balkonach pozwala także na uniknięcie wielu niekorzystnych zjawisk, takich jak nadmierne straty ciepła, zawilgocone i zagrzybione ściany, czy rysy betonu wynikające ze skurczu i rozszerzalności na połączeniu płyty balkonowej i stropowej.
Projekt firmy Rüdiger Lainer + Partner został wyróżniony prestiżową Złotą Nagrodą w konkursie „best architects 10" w 2009 roku. Wyróżnienie to jest przyznawane przez niezależne jury najlepszym architektom z krajów niemieckojęzycznych.

300 mln zł dotacji na kolektory słoneczne z NFOŚiGW
07.04.2010

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomił kolejną część programu dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii i obiektów wysokosprawnej kogeneracji. Tym samym możliwym stało się otrzymanie dotacji na zakup i montaż kolektorów słonecznych przez osoby fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe. Proponowany przez NFOŚiGW budżet na ten cel wynosi 300 mln zł na lata 2010÷2014.
NFOŚiGW na zakup i montaż kolektorów słonecznych przeznaczy 300 mln zł w formie dotacji, z czego w latach 2010÷2012 200 mln zł, a pozostałe 100 mln zł w latach 2013÷2014. Narodowy Fundusz szacuje także, że dzięki programowi uda się zainstalować kolektory słoneczne o powierzchni 200 000 m2, wyprodukować 356 000 GJ/rok energii cieplnej i tym samym ograniczyć emisję CO2 o około 35 600 ton rocznie.
Dofinansowanie będzie posiadało formę dotacji do częściowej spłaty kapitału kredytu bankowego. Jego wysokość może osiągnąć do 45% kapitału kredytu wykorzystanego na sfinansowanie kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.
Jednostkowy koszt kwalifikowany nie może przekroczyć 2500zł/m2 powierzchni całkowitej kolektora słonecznego. Dodatkowo wielkość dotacji zależy od sposobu użytkowania budynku. W przypadku, gdy określony procent powierzchni użytkowany jest na działalność gospodarczą, koszty kwalifikowane są pomniejszane o ten procent. Maksymalny udział powierzchni użytkowanej gospodarczo nie może przekroczyć 50%.
Beneficjentami programu są osoby fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe. Z powyższych kategorii wyłączono osoby podłączone do miejskiej sieci cieplnej do podgrzewania wody lub zasilania centralnego ogrzewania. Dotacja wypłacana jest po potwierdzeniu przez bank zrealizowania umowy i osiągnięcia efektu ekologicznego.

780 mln zł na termomodernizację budynków użyteczności publicznej
06.04.2010

Pod koniec marca ruszył nabór wniosków na dofinansowanie przedsięwzięć termomodernizacyjnych w ramach I konkursu programu priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. „System Zielonych Inwestycji- Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej".
Na wsparcie finansowe inwestycji polegających na termomodernizacji budynków użyteczności publicznej Narodowy Fundusz przeznaczył 780 mln zł, w tym 260 mln zł w formie dotacji oraz 520 mln zł na pożyczki.
Zakres termomodernizacji obejmuje zmianę wyposażenia obiektów w urządzenia o najwyższych, uzasadnionych ekonomicznie standardach efektywności energetycznej związanych bezpośrednio z prowadzoną termomodernizacją obiektów w szczególności: ocieplenie obiektu, wymiana okien i drzwi zewnętrznych, przebudowa systemów grzewczych (wraz z wymianą źródła ciepła), wymiana systemów wentylacji i klimatyzacji, przygotowanie dokumentacji technicznej dla przedsięwzięcia, systemy zarządzania energią w budynkach, wykorzystanie technologii odnawialnych źródeł energii, oraz dodatkowo wymiana oświetlania wewnętrznego na energooszczędne, jako zadanie realizowane równolegle z termomodernizacją.
Dofinansowanie mogą uzyskać jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki, podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego nie będące przedsiębiorcami, Ochotnicza Straż Pożarna, szkoły wyższe oraz instytuty badawcze, samodzielne publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, organizacje pozarządowe, kościoły i inne związki wyznaniowe, a także kościelne osoby prawne prowadzące działalność w zakresie ochrony zdrowia, profilaktyki zdrowotnej, rehabilitacji lub pomocy społecznej.
Do końca 2014 roku Narodowy Fundusz planuje przeznaczyć na dofinansowanie przedsięwzięć w ramach programu Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej łącznie około 3 miliardów zł.

Świadectwa energetyczne – jaka piękna katastrofa...
24.03.2010

Przytaczamy w całości artykuł zamieszczony na portalu termoportal.pl (podkreślenia nasze)
Jak (nie)działają paszporty energetyczne?
Po co komu świadectwo energetyczne? Żeby nie tylko zmniejszyć zużycie energii, ale i wydatki na nią, a więc - by oszczędzać.
Pomysł z paszportami sam w sobie jest niezły, jednak wielu uparcie wskazuje na niedoskonałości systemu certyfikacji budynków. Tych doszukują się m.in. w graficznym przedstawianiu wyników, w postaci suwaka zamiast bardziej czytelnych klas. Tak naprawdę to jednak drobiazg przy fakcie, że w Polsce certyfikaty energetyczne nijak wpływają na energooszczędność w budownictwie. Innymi słowy, certyfikacja u nas nie działa.
Dlaczego? Prawdopodobnie ustawodawca nie zadbał w pierwszej kolejności o edukację społeczeństwa, a może w ogóle nie przekonał go, że paszporty energetyczne czemuś służą. Powszechnie dominuje bowiem przekonanie, że to niepotrzebny wydatek, ukryty podatek od nieruchomości itp. Trudno zresztą się dziwić takim opiniom, skoro w praktyce certyfikat energetyczny jest jedynie kolejnym kosztownym świstkiem w kolekcji dokumentów. Wbrew szumnym zapowiedziom ministerstwa infrastruktury, póki co w żaden sposób nie wpływa na cenę nieruchomości. A skoro nie jest czynnikiem wartościującym, traci na znaczeniu.
Jak więc przekonać do certyfikacji? Tłumacząc nie tyle potrzebę implementacji unijnych przepisów, co realnych korzyści dla przeciętnego Kowalskiego. Być może dotrze do niego, że wyśrubowane współczynniki efektywności energetycznej budynku nie są celem, a środkiem do uzyskania komfortu cieplnego i ekonomicznego we własnym M. Niższe straty ciepła, to przecież mniejsze wydatki na ogrzewanie, a w konsekwencji oszczędności. Ich skalę na przestrzeni roku potwierdza właśnie paszport energetyczny.
Całkowicie odrębną sprawą jest to, że większość z nas nawet jeśli widziała taki dokument, nie umiała go albo odczytać, albo właściwie zinterpretować. To akurat nie dziwne, przecież nikt nas tego nie uczył. Skoro jednak obecne przepisy wprowadzają obowiązek certyfikacji nowo oddawanych do użytku budynków i mieszkań, a także tych, których zapotrzebowanie na energię mogło się zmienić w wyniku działań termoizolacyjnych, warto przyswoić sobie bliżej kilka podstawowych terminów.
Kilka słów naszego komentarza
Trudno nie zgodzić się z autorem.
System, rzeczywiście działa fatalnie. I wydaje się, że winą za taki stan rzeczy można obarczyć głównie Ministerstwo Infrastruktury. Najwyraźniej wprowadziło ono „obowiązek" certyfikacji budynków jedynie po to, żeby zadość uczynić konieczności implementacji przepisów unijnych. Na dodatek zrobiło to w ostatniej chwili. W efekcie mamy mnóstwo błędów i niejasności dotyczących zarówno aspektów prawnych, jak i technicznych.
I to co chyba najważniejsze, na co niezwykle rzadko zwraca się uwagę – w Polsce, w odróżnieniu od innych państw UE, nie została przeprowadzona żadna akcja edukacyjna. Czy właściciel lub zarządca budynku musi wiedzieć co to jest „nieodnawialna energia pierwotna" i czym różni się od „energii końcowej"? I co oznacza skrót „WT2008"?
Nie musi – tym bardziej, że wielu certyfikatorów również nie ma o tym pojęcie.
Ciągle spotykamy się ze świadectwami energetycznymi, które wprawiają nas w osłupienie. Zdarza się, że „niezależny ekspert" wylicza zapotrzebowanie na energię pierwotną dla budynku wielorodzinnego na poziomie 5 kWh/(mkw·rok). Inny „fachowiec" wykonujący projektowaną charakterystykę energetyczną, uznaje, że stropodach nad mieszkaniami, który posiada współczynnik przenikania ciepła znacznie przekraczający 0.25 W/(mkw·K) zaprojektowany jest prawidłowo.
Ale czy mogło być inaczej, jeżeli MI do certyfikacji energetycznej dopuszcza osoby bez wykształcenia technicznego lub osoby z wykształceniem technicznym, które nawet nie przeczytały ze zrozumieniem rozporządzenia. A co najgorsze nikt w ministerstwie nie spieszy się z nowelizacją prawa. Przecież z perspektywy MI system działa! Pozostaje tylko pytanie: po co? Bo na pewno nie w celu poprawienia efektywności energetycznej budownictwa.

Ile trzeba czasu, by zwróciła się inwestycja w solary?
Dziennik Gazeta Prawna 24.03.2010

Zdaniem Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej w obecnym kształcie Krajowego Systemu Elektroenergetycznego do sieci można przyłączyć farmy wiatrowe o mocy prawie 13.000 MW.
Od początku wzrostu zainteresowania energetyką wiatrową w Polsce, z wielu stron dochodzą ostrzeżenia o możliwych katastrofalnych skutkach przyłączeń dużej liczby farm wiatrowych. Zdaniem Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej w tych wypowiedziach brakuje odwołania się do wyników jakichkolwiek opracowań wyznaczających choćby w przybliżeniu graniczny pułap możliwości przyłączeniowych dla energetyki wiatrowej, który ową katastrofę może spowodować. Jednocześnie sugeruje się że już kilka tysięcy MW (6.000÷8.000) w farmach wiatrowych w Polsce to granica możliwości przyłączeniowych oraz granica bezpieczeństwa pracy systemu i to po realizacji znacznych i kosztownych inwestycji w infrastrukturę sieciową. Spojrzenie takie zdaje się podzielać również rząd który w przyjętej w listopadzie 2009 r. „Polityce energetycznej Polski do roku 2030" zakłada możliwości rozwoju energetyki wiatrowej do poziomu 6.000 MW w roku 2020 i 7.800 MW w roku 2030.
Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej postanowiło sprawdzić jakie są rzeczywiste i realne możliwości przyłączeniowe dla energetyki wiatrowej w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym. W tym celu zleciło wykonanie stosownej analizy jednemu z ośrodków naukowych. Zachętą do takiego działania są wyniki prac naukowych, które wskazują na dużo większe zdolności przyłączeniowe dla energetyki wiatrowej niż te, o których zwykło mówić środowisko związane z klasyczną energetyką.
- Możliwości przyłączeń wiatraków w obecnym kształcie systemu elektroenergetycznego to niemal 13.000 MW – a więc prawie dwa razy więcej niż obecnie deklarowane przez operatorów sieci wielkości - ocenia PSEW.
Zdaniem Stowarzyszenia, kilkanaście tysięcy MW może zostać przyłączonych przy niewielkich nakładach inwestycyjnych, ograniczonych w przeważającej większości do podniesienia temperatury pracy przewodów do 60°C. Dodatkowym efektem tych przyłączeń byłoby zmniejszenie strat przesyłowych o około 400 MW w sezonie letnim i zimowym. Według PSEW uwzględnienie planowanych przez operatorów na najbliższe lata modernizacji i rozbudowy sieci podwyższy jeszcze te zdolności przyłączeniowe KSE.
- Nie jest niestety przesądzone czy niezależny raport o możliwościach przyłączeniowych dla energetyki wiatrowej będzie mógł powstać. Skierowana do PSE Operator prośba o przekazanie ekspertom danych do wykonania takiej analizy spotkała się z odmową naszego operatora. Jakąż tajemnicę musi chronić polski operator systemu elektroenergetycznego, kiedy analogiczne informacje są dostępne u innych europejskich operatorów. I tak dla przykładu, wchodząc na strony brytyjskiego operatora NGC lub irlandzkiego EIRGRID można te dane bez żadnych ograniczeń pobrać - podkreśla PSEW.
Pierwsze wyniki prac naukowych ośrodka badawczego zostaną zaprezentowane na V Konferencji „Rynek Energetyki Wiatrowej w Polsce", która odbędzie się 19 kwietnia 2010 w Warszawie.

Efektywność Energetyczna w Miastach
23.03.2010

W programach regionalnych jest blisko 400 mln euro na budowę małych źródeł energii i modernizacje sieci przesyłowych, ale potrzeby inwestycyjne tego sektora są duże i będą coraz większe. Obserwujemy niezwykłe zainteresowanie miast termomodernizacjami ale również budową małych wytworni energii i pozyskiwaniem energii ze źródeł odnawialnych. Polska ma w programach operacyjnych zapisane środki na energetykę na łączną kwotę 2,1 mld euro. Pomimo olbrzymiego zmniejszenia energochłonności polskiej gospodarki ciągle utrzymuje się ona na wysokim poziomie, znacznie wyższym niż w krajach starej piętnastki UE.
To fragment wypowiedzi minister Rozwoju Regionalnego Elżbiety Bieńkowskiej, wygłoszonej podczas IV Międzynarodowej Konferencji Miasto 2010 – Efektywność Energetyczna w Miastach.

Pani minister zachęciła prezydentów miast do szybkiego składania projektów energetycznych w ramach programu Infrastruktura i Środowisko 2007-13.
Stwierdziła, co nie jest zaskoczeniem, że pieniędzy w programie jest za mało i już się kończą. W programach regionalnych jest blisko 400 mln euro na budowę małych źródeł energii i modernizacje sieci przesyłowych, ale potrzeby inwestycyjne tego sektora są duże i będą coraz większe. Obserwujemy niezwykłe zainteresowanie miast termomodernizacjami, ale również budową małych wytworni energii i pozyskiwaniem energii ze źródeł odnawialnych.
W kontekście trwającej dyskusji nad przyszłością polityki spójności minister Bieńkowska powiedziała: Polska bardzo wyraźnie postuluje, aby polityka spójności w przyszłości nie była polityką dla obszarów biednych, bo będzie ona ograniczona finansowo i nie będzie odpowiadała potrzebom Polski.
Jak dodała Polska postuluje by uwzględniać zróżnicowanie terytorialne w każdym zakresie, także energetycznym i różne punkty startu, jeśli chodzi o regiony polskie i starej piętnastki.
Parlament Europejski w 2009 zmienił przepisy pozwalając na przesuwanie 3% środków w ramach Programów Operacyjnych na termomodernizacje budynków mieszkalnych – uzupełnił organizator i moderator konferencji europoseł Jan Olbrycht.
Mechanizm Jessica będący nowym unijnym narzędziem finansowania inwestycji przedstawił marszałek Województwa Śląskiego. Śląskie jest trzecim województwem, które zdecydowało się na wdrożenie mechanizmu Jessica. Wielkopolska przeznaczyła na taki fundusz 66,57 mln euro, Zachodniopomorskie 33,08 mln euro a Śląskie przeznaczy 60 mln euro.
Jessica jest inicjatywą Komisji Europejskiej i Europejskiego Banku Inwestycyjnego mającą na celu wspieranie rozwoju obszarów miejskich. Mechanizm ten polega na tym, że pieniądze unijne są łatwiejsze do uzyskania, ale trzeba je po jakimś czasie zwrócić by mogły być użyte ponownie do innych inwestycji. Ma to być rodzaj regionalnych funduszy inwestycyjnych wpisujących się w ideę, iż w UE należy odchodzić od dotacji na rzecz finansowych mechanizmów zwrotnych.
Władze Województwa Śląskiego długo zastanawiały się nad tym mechanizmem, gdyż miasta są bardziej zainteresowane dotacjami niż zwrotnymi mechanizmami finansowymi, ale ostatecznie podjęto decyzję o przystąpieniu do tematu.
W maju tego roku ma być podpisana umowa o finansowaniu niezbędnego do tego funduszu powierniczego i utworzeniu rady inwestycyjnej, a pierwsze umowy z miastami prawdopodobnie będą mogły być podpisywane za rok. Pożyczki będą udzielane w drodze konkursu projektów realizujących zadania zapisane w strategii województwa.

Miasta muszą być efektywne energetycznie
22.03.2010

W Katowicach rozpoczęła się IV Międzynarodowa Konferencja Miasto 2010 – Efektywność Energetyczna w Miastach. Przez dwa dni samorządowcy z Polski i Europy rozmawiać będą o zarządzaniu energetyką miejską.
Pakiet klimatyczny narzuca nam nowe wyzwania, za które jesteśmy wspólnie odpowiedzialni, pytanie czy z poziomu regionu jesteśmy w stanie realizować tę gospodarkę energetyczną, ale stosowanie nowoczesnych technologii i efektywne zarządzanie energią jesteśmy w stanie realizować z poziomu samorządu lokalnego – stwierdził otwierając konferencję Bogusław Śmigielski, marszałek województwa śląskiego.
Ambitne cele klimatyczne Unii Europejskiej mogą stać się impulsem do rozwoju miast – powiedział w przesłanym drogą elektroniczną wystąpieniu do uczestników konferencji prof. Jerzy Buzek przewodniczący Parlamentu Europejskiego.
Poseł do Parlamentu Europejskiego Jan Olbrycht wspólnie ze Stowarzyszeniem „Europa jest prosta", miastem Katowice oraz Związkiem Miast Polskich już po raz czwarty zorganizował w Katowicach międzynarodową konferencję poświęconą zarządzaniu miastem i przeznaczoną przede wszystkim dla burmistrzów i prezydentów polskich miast oraz wyższej kadry zarządzającej miastami, a także ekspertów i specjalistów zajmujących się od zagadnieniami miejskimi.
Miasta zużywają 2/3 całkowitego zapotrzebowania na energię i generują do 70% emisji CO2, dlatego wpływ działań dla ograniczenia redukcji 2 w mieście takim jak Londyn dają znacznie większy rezultat niż działania podejmowane przez kilkanaście nawet małych miast, jednakże także te najmniejsze miasta muszą podejmować działania w tym temacie – stwierdził Rudolf Niessler, dyrektor z Departamentu Polityki Regionalnej Komisji Europejskiej.
Jak stwierdził, europejskie miasta są kluczowym miejscem jeśli chodzi o możliwości podejmowania skutecznych działań zmierzających do realizacji Pakietu Klimatycznego. W polityce regionalnej obecnie najważniejszym wydaje się efektywne zarządzanie, toteż katowicka konferencja odpowiada na najpilniejsze potrzeby europejskich samorządów.
- Nasze ostatnie doświadczenia wykazały, że często podejmowane decyzje nie są decyzjami optymalnymi, nie są w zgodnie z polityką spójności. Inaczej mówiąc jeśli chce być bardziej zrównoważone, to powinno patrzeć nie tylko na swoje koszty i emisje, ale patrzeć w szerszej perspektywie gospodarczej i społecznej, bo za każdą decyzją idą konsekwencje dla poszczególnych mieszkańców, więc nie można patrzeć na ich problemy tylko w kontekście technologicznym – stwierdził dyrektor Niessler.
- Nadchodzące miesiące będą kluczowe dla dyskusji nad przyszłością polityki regionalnej i naszych koncepcji efektywnościowych - dodał.
W konferencji bierze także udział minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska, która opowie o tendencjach związanych z rozwojem sektora energetycznego w kontekście wsparcia funduszami europejskimi. Przez dwa dni blisko dwustu uczestników z Polski i innych krajów Europy dyskutować będą w Katowicach o zarządzaniu efektywnością energetyczną.

Kolejne możliwości wsparcia finansowego dla przedsięwzięć termomodernizacyjnych
NFOŚiGW 12.03.2010

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach I konkursu programu priorytetowego:

"System zielonych inwestycji Część 1) - zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej."

W I konkursie 2010 roku kwota środków przeznaczona na dofinansowanie przedsięwzięć wynosi:
– 260 mln zł na dofinansowanie w formie dotacji,
– 520 mln zł na dofinansowanie w formie pożyczek.
Minimalny koszt całkowity przedsięwzięcia: 10 mln zł.

Wnioski można składać w dniach od 26 marca 2010 roku do 26 kwietnia 2010 roku.

System Zielonych Inwestycji przewiduje w ramach konkursów dwie formy wsparcia:
– dotacje – beneficjent może ubiegać się o 30% dofinansowania inwestycji;
– pożyczki – dofinansowanie może wynosić 60% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.

Dofinansowanie pożyczek inwestycyjnych, bez możliwości umorzenia, oprocentowane jest zmiennie: WIBOR 3M + 50 punktów bazowych. Okres spłaty dofinansowania wynosi 15 lat od daty pierwszej planowanej wypłaty transzy pożyczki.

Dofinansowanie może być udzielone na realizację przedsięwzięć w budynkach użyteczności publicznej, czyli budynkach administracji samorządowej i państwowej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, nauki, służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, a także budynkach zamieszkania zbiorowego przeznaczonych do okresowego pobytu ludzi poza stałym miejscem zamieszkania (internaty, domy studenckie, koszary, zakład karne, zakłady dla nieletnich), a także budynkach do stałego pobytu ludzi (domy rencistów lub emerytów, domy dziecka, domy opieki, domy zakonne, klasztory).

Zarówno w ramach dotacji jak i pożyczek inwestycje wspierane przez NFOŚiGW mogą dotyczyć:
a) termomodernizacji budynków, w tym zmian wyposażenia obiektów w urządzenia o najwyższych, uzasadnionych ekonomicznie
standardach efektywności energetycznej, czyli:
– ocieplenie obiektu,
– wymiana okien,
– wymiana drzwi zewnętrznych,
– przebudowa systemów grzewczych,
– wymiana systemów instalacji,
– przygotowanie dokumentacji technicznej, w tym audytu energetycznego,
– instalacja systemów zarządzania energią w budynkach,
– wykorzystanie technologii odnawialnych źródeł energii;
b) wymiany oświetlenia na energooszczędne, jako dodatkowe zadanie realizowane wraz z przedsięwzięciem termomodernizacyjnym.

Niezależnie od rodzaju dofinansowania wniosek opierać się musi o audyt energetyczny sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.


Etykiety energetyczne na materiałach budowlanych
09.03.2010

Znakowanie energetyczne unijną etykietą jak dotychczas stosowane jest przede wszystkich na sprzęcie RTV i AGD, czyli na materiałach i produktach, które mają bezpośredni wpływ na zużycie energii. Obecnie obowiązuje siedem klas oznaczeń produktów, od klasy A najbardziej energetycznie wydajnej, zielonej, do klasy G najbardziej pochłaniającej energię, czerwonej.
Dodatkowo etykiety mają być wprowadzone na produkty nie mające bezpośredniego związku ze zużyciem energii, ale również pośredni, takie jak ramy okienne i drzwi zewnętrzne. Tego typu produkty, w tym produkty budowlane dotychczas nie były etykietowane.
Przy okazji rozszerzenia klasyfikacji etykietowanych produktów, w tym o produkty budowlane, rozważaniom poddano również samą klasyfikację energetyczną produktów. W przyszłości mogą być dodane trzy dodatkowe klasy energetyczne do istniejącej skali od A do G. Jednakże nowa etykieta może wskazywać nie więcej niż 7 klas. Możliwe są trzy sytuacje. Pierwsza, kiedy nowe produkty będą zużywały mniej energii niż istniejąca klasa A+, wtedy najmniej energetycznie wydajna klasa będzie miała literę F. Druga, kiedy nowe produkty będą zużywały mniej energii niż istniejąca klasa A++, wtedy najmniej energetycznie wydajna klasa będzie miała literę E. Trzecia: kiedy nowe produkty będą zużywały mniej energii niż istniejąca klasa A+++ wtedy najmniej energetycznie wydajna klasa będzie miała literę D.
Etykietująca kolorystyka od ciemnozielonego dla najbardziej efektywnych energetycznie produktów, do czerwonego dla najmniej efektywnego, pozostanie.
Nowelizacja prawa w zakresie klasyfikacji energetycznej jest sprzężona z pozostałymi środkami ustawodawczymi, które istnieją już od 1992 r. Jest to m.in. dyrektywa w sprawie wymagań dotyczących efektywności energetycznej nowych wodnych kotłów grzewczych opalanych paliwami ciekłymi lub gazowymi; dyrektywa w sprawie wymagań efektywności energetycznej chłodziarek, chłodziarko-zamrażarek i zamrażarek typu domowego; dyrektywa sprawności energetycznej stabilizatorów oświetlenia jarzeniowego; dyrektywa eko-projektu dla produktów wykorzystujących energię; oraz dyrektywy dotyczącej charakterystyki energetycznej budynków.
Parametry techniczne materiałów budowlanych są niezwykle istotne. Ich cechy fizyczne, chemiczne i techniczne stanowią o jakości konstrukcyjnej budynku, o energooszczędności budynku. Kontrola i znakowanie energetyczne produktów daje szanse inwestorowi nie tylko na ekologicznie świadomy zakup, ale i oszczędny.

Debata: Polityka dla zielonych budynków. Jak poprawić efektywność energetyczną?
24.02.2010

Najpóźniej od 2014 r. sprzedający mieszkania i domy będą musieli - najprawdopodobniej pod groźbą grzywny - przekazywać nabywcom świadectwo energetyczne, które informuje, z jakim zużyciem energii trzeba się liczyć
Poinformował o tym wiceminister infrastruktury Olgierd Dziekoński w czasie środowej konferencji w Centrum Stosunków Międzynarodowych. Dziekoński wyjaśnił, że jest to jeden z wymogów, który postawi Unia Europejska krajom członkowskim w zmienianej właśnie dyrektywie energetycznej. Na jej wdrożenie będą one miały czas do końca 2013 r.
W Polsce świadectwa energetyczne obowiązują od roku. Ale mało który sprzedający mieszkanie lub dom je zamawia, bo ignorowanie tego wymogu nie jest karane. Notariusze nie robią zaś żadnych trudności
Praktyka w innych krajach Unii pokazuje, że ta dopuszcza pewną swobodę. W Wielkiej Brytanii właściciel budynku lub mieszkania musi przedstawić świadectwo charakterystyki energetycznej nabywcy lub najemcy. Za uchylanie się od tego obowiązku grożą sankcje finansowe. Także w Niemczech właścicieli dyscyplinuje kara finansowa. Jednak w Danii nie ma żadnych kar finansowych. Jeśli właściciel budynku lub mieszkania uchyla się od tego obowiązku, nabywca lub najemca może zlecić wykonanie certyfikatu energetycznego na koszt właściciela.
Podobnie jak w Polsce jest natomiast w Austrii. Formalnie istnieje tu obowiązek przedstawienia potencjalnemu nabywcy lub najemcy świadectwa charakterystyki energetycznej, nie przewidziano jednak żadnych sankcji za naruszenie tego obowiązku. Z kolei w Hiszpanii obowiązek przedstawiania świadectwa dotyczy tylko nowych budynków albo tych, które podlegały renowacjom lub były przebudowywane.
U nas taki dokument musi mieć obowiązkowo każdy nowo wznoszony budynek mieszkalny. W przeciwnym razie nie można go legalnie użytkować, za co grozi grzywna.

Nowelizacja Prawa energetycznego podpisana
16.02.2010

Prezydent podpisał ustawę z 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
Ustawa wprowadza zmiany, wynikające z implementacji unijnej dyrektywy 2005/89/WE dotyczącej działań na rzecz zagwarantowania bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej i inwestycji infrastrukturalnych oraz służące wdrożeniu konkurencji na rynku energii elektrycznej w Polsce.
W celu poprawy konkurencyjności cen energii i przejrzystości transakcji, nowa ustawa wprowadza obowiązek sprzedaży części wyprodukowanej energii elektrycznej przez giełdę towarową. Wyeliminuje to ewentualny problem sprzedaży energii elektrycznej po zaniżonej cenie w ramach jednej, pionowo zintegrowanej grupy rynkowej.
Z obowiązku sprzedaży giełdowej będzie wyłączona energia wytworzona ze źródeł odnawialnych i w kogeneracji.
Według Ministerstwa Gospodarki, nowe Prawo energetyczne pozwoli ograniczyć działania spekulacyjne przy rezerwowaniu mocy przyłączeniowej farm wiatrowych. Ustawa wprowadza obowiązek wnoszenia zaliczki na poczet opłaty za przyłączenie do sieci oraz udokumentowania możliwości budowy źródła energii. Inwestor ubiegający się o przyłączenie siłowni wiatrowej do sieci elektroenergetycznej o napięciu wyższym niż 1 kV będzie wnosić zaliczkę w wysokości 30 zł za każdy kilowat mocy przyłączeniowej. Rozwiązanie to pomoże wyeliminować przypadki, w których firmy rezerwowały moce nie rozpoczynając realizacji inwestycji, blokując tym samym innym dostęp do sieci.
Ustawa zawiera również zapisy wspierające wytwarzanie biogazu rolniczego. Nowe przepisy umożliwią podłączanie biogazowni do niskociśnieniowych systemów przesyłowych. Pozwoli to na dostarczenie biogazu do odbiorców na terenach wiejskich, zwłaszcza tam, gdzie nie ma możliwości dostarczania gazu ziemnego.
Znowelizowane przepisy wprowadzają wyraźny podział kompetencji i odpowiedzialności za zapewnienie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej. Nadzór właścicielski nad operatorem elektroenergetycznego systemu przesyłowego PSE Operator będzie sprawować odpowiedzialny za bezpieczeństwo energetyczne kraju Minister Gospodarki.
Według ustawodawcy, nowe regulacje umożliwią również operatorom systemów elektroenergetycznych podejmowanie skutecznych i efektywnych działań w sytuacji wystąpienia niedoborów mocy w systemie. Operatorzy zyskują m.in. prawo do wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej. O zasadności takich ograniczeń każdorazowo będzie decydować prezes Urzędu Regulacji Energetyki.
Ustawa nakłada również na przedsiębiorstwa produkujące energię obowiązek utrzymywania rezerw mocy wytwórczych oraz przygotowywania prognoz dotyczących modernizacji i budowy nowych źródeł energii elektrycznej. Projekt wprowadza także zmiany w zakresie obowiązku utrzymywania zapasów węgla u wytwórców oraz nowe reguły korzystania i uzupełniania tych zapasów.
Prawo energetyczne


Badania termowizyjne na zlecenie WWF
10.02.2010

Przeprowadzone na zlecenie WWF badania termowizyjne oddanych w ostatnich latach budynków z trzech polskich miast wykazały, że nowe budynki w większości spełniają obowiązujące normy. Dostępne na rynku rozwiązania pozwalają budować energooszczędnie, a koszty wzniesienia energooszczędnego budynku są tylko nieznacznie wyższe niż budynku tradycyjnego.
W roku 2006 oraz w 2009 wykonano serię pomiarów z analizą termograficzną wyznaczonych obiektów budowlanych mieszczących się w Warszawie, Katowicach i w Nowym Targu.
Wykonane pomiary wybranych budynków, które można uznać za nowe i zakończone inwestycje wykazują, że izolacyjność cieplna ścian osłonowych jest w ogólności prawidłowa. Zdarzają się niestety błędy wykonawcze izolacji termicznej, co w połączeniu z powszechnie wadliwą wentylacją, może powodować znaczne obniżenie komfortu cieplnego, a tym samym pogorszenie warunków zdrowotnych mieszkańców. Analizowane termogramy w większości pokazują, że w Polsce można wykonywać termoizolacje budynków zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi.
Niestety, polskie wymagania prawne dotyczące izolacji termicznych nowo budowanych lub remontowanych budynków są opóźnione o kilka czy kilkanaście lat, względem podobnych wymagań wprowadzonych w takich krajach jak Niemcy czy Szwecja.
Według autorów opracowania należy skierować uwagę opinii społecznej nie tylko na konieczność lepszego izolowania przegród zewnętrznych budynków, ale też na jakość wykonania oraz na prawidłowe działanie innych systemów budynku. Współczesne budynki stają się coraz bardziej skomplikowanymi obiektami. Jedna z pozoru błaha wada projektowa lub wykonawcza, skutkować może niebezpiecznymi konsekwencjami dla zdrowia i kieszeni mieszkańców tych budynków. Wszystko to można osiągnąć przez dobre prawo.

BuildDesk uhonorowany
BuildDesk Polska 28.01.2010

Podczas tegorocznych XIX Międzynarodowych Targów Budownictwa BUDMA w Poznaniu ogłoszono oficjalne wyniki konkursu o statuetkę Top Buildera. Tym razem nagrodę przyznawaną producentom innowacyjnych materiałów i systemowych rozwiązań, otrzymał BuildDesk Polska za pierwszy kompleksowy program BuildDesk Energy Audit (BDEA) umożliwiający analizę i przygotowanie audytów energetycznych i remontowych.
Ideę przyznawanych po raz kolejny wyróżnień było wyłonienie najlepszych i najnowszych produktów budowlanych i IT, które są niezbedne do budowy i modernizacji obiektów w zgodzie ze zrównoważonym rozwojem, nowocześnie i sprawnie. W tym roku organizatorzy: Rada Programowa oraz Redakcja Miesięcznika „Builder" spośród około 150 zgłoszeń postanowili nagrodzić 31 innowacyjnych rozwiązań najwyższej klasy, dających gwarancję trwałości, jakości i bezpieczeństwa.
BuildDesk Energy Audit jest pierwszym kompleksowym programem umożliwiającym analizę i przygotowanie audytów energetycznych i remontowych na potrzeby Ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów.

Serdecznie gratujemy naszemu Partnerowi zasłużonej nagrody i czekamy na kolejną, dla programu do certyfikacji energetycznej BDEC PRO.

Rząd chce uprościć dofinansowanie remontów budynków
PAP 06.01.2010

Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Procedury przyznawania dofinansowania inwestorom zamierzającym remontować budynki mają być prostsze, a samo dofinansowanie bardziej dostępne.
Przyjęty przez rząd projekt zakłada, że inwestor, który zamierza remontować budynek z innych środków niż kredyt, na który została przyznana premia termomodernizacyjna lub remontowa, będzie mógł złożyć wniosek o przyznanie premii kompensacyjnej do Banku Gospodarstwa Krajowego bezpośrednio, a nie - jak do tej pory - za pośrednictwem banku kredytującego.
W założeniu zmiana procedury przyznawania premii ma znacznie skrócić cały proces. Inwestor będzie musiał dołączyć do wniosku dokumenty o rozmiarze i szacowanych kosztach przedsięwzięcia, a bank sprawdzi, czy zakres remontu jest zgodny z przepisami ustawy. Premia ma być wypłacana bezpośrednio inwestorowi po zakończeniu remontu.
Rząd chce także, by inwestor, któremu przysługuje premia kompensacyjna, wykonujący remont bez korzystania z premii remontowej, nie musiał wykazywać zmniejszenia zapotrzebowania na energię dostarczaną do budynku na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody. Dzięki wprowadzeniu takiego rozwiązania inwestor będzie mógł od razu zrealizować duży remont, korzystając - na dotychczasowych zasadach - zarówno z premii kompensacyjnej, jak i remontowej, albo zrealizować mniejsze przedsięwzięcie refinansowane z premii kompensacyjnej. Zachowa przy tym prawo do skorzystania z premii remontowej z tytułu realizacji kolejnych przedsięwzięć remontowych.
Premia kompensacyjna będzie przysługiwała właścicielom i współwłaścicielom budynku mieszkalnego bądź jego części. Takie rozwiązanie oznacza, że premia kompensacyjna w przypadku jednego budynku mieszkalnego może przysługiwać więcej niż jednemu inwestorowi, jednak jeden raz w odniesieniu do budynku mieszkalnego lub jego części.

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osoby sporządzającej świadectwa charakterystyki energetycznej
31.12.2009

W Dzienniku Ustaw opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osoby sporządzającej świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową [Dz.U. 2009 Nr 224 poz. 1802].

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osoby sporządzającej świadectwa charakterystyki energetycznej


Będą kary za brak świadectw energetycznych
Gazeta Prawna 21.12.2009

Ogłoszenie o sprzedaży mieszkania będzie musiało zawierać informacje o charakterystyce energetycznej. Za brak takich danych lub sprzedaż mieszkania bez świadectwa energetycznego będą groziły kary.
Wszystkie budynki sprzedawane lub wynajmowane na rynku pierwotnym i wtórnym będą musiały posiadać świadectwo energetyczne. Wskaźnik jakości charakterystyki energetycznej danego budynku będzie musiał być zamieszczony w ogłoszeniu o sprzedaży lub wynajmie. Jeżeli właściciel takiego dokumentu nie przedstawi kupującemu, to zostanie ukarany. Takie zmiany w zakresie certyfikacji energetycznej budynków proponują Parlament Europejski i Rada Europy, które w grudniu przyjęły nowelizację Dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD).Copyright © 2009 Argox Eco Energia Tworzenie stron www.stronki.pl