pl en de es fr
Argox Eco EnergiaAktualności z rynku doradztwa energetycznego
Polityka energetyczna Polski do 2040 r.
02.02.2021
2 lutego 2021 r. Rada Ministrów zatwierdziła „Politykę energetyczną Polski do 2040 r.” .
PEP2040 stanowi jasną wizję strategii Polski w zakresie transformacji energetycznej, tworząc oś dla programowania środków unijnych związanych z sektorem energii jak i realizacji potrzeb gospodarczych wynikających z osłabienia gospodarki pandemią COVID-19.
PEP2040 ma istotne znaczenie dla zaawansowanych prac nad Krajowym Planem Odbudowy, który stanowi podstawę do wydatkowania funduszy w ramach Instrumentu na rzecz Odbudowy i Wzmocnienia Odporności, a także planów sprawiedliwej transformacji i projektu Umowy Partnerstwa. PEP2040 wprowadzi Polskę na ścieżkę dążenia do gospodarki niskoemisyjnej, poprzez realizację sprawiedliwej transformacji energetycznej, rozwój OZE, poprawę efektywności energetycznej oraz poprawę jakości powietrza. Kwestie te stają się coraz ważniejsze dla obywateli. PEP2040 bierze pod uwagę również potrzeby tych grup zawodowych i regionów, które bez odpowiedniej interwencji poniosą niewspółmierny koszt transformacji. Dotyczy to przede wszystkim sektora węglowego i obywateli zagrożonych ubóstwem energetycznym.
W PEP2040 podejmowane są strategiczne decyzje inwestycyjne, mające na celu wykorzystanie krajowego potencjału gospodarczego, surowcowego, technologicznego i kadrowego oraz stworzenie poprzez sektor energii dźwigni rozwoju gospodarki, sprzyjającej sprawiedliwej transformacji.
W 2040 r. ponad połowę mocy zainstalowanych będą stanowić źródła zeroemisyjne. Szczególną rolę odegra w tym procesie wdrożenie do polskiego systemu elektroenergetycznego morskiej energetyki wiatrowej i uruchomienie elektrowni jądrowej. Będą to dwa strategiczne nowe obszary i gałęzie przemysłu, które zostaną zbudowane w Polsce. To szansa na rozwój krajowego przemysłu, rozwój wyspecjalizowanych kompetencji kadrowych, nowe miejsca pracy i generowanie wartości dodanej dla krajowej gospodarki. Równolegle do wielkoskalowej energetyki, rozwijać się będzie energetyka rozproszona i obywatelska – oparta na lokalnym kapitale.
Transformacja wymaga również zwiększenia wykorzystania technologii OZE w wytwarzaniu ciepła i zwiększenia wykorzystania paliw alternatywnych w transporcie, również poprzez rozwój elektromobilności i wodoromobilności.

Streszczenie Polityki energetycznej Polski do 2040 r.


Rząd przyjął przepisy wspierające termomodernizację
07.08.2020
7 sierpnia 2020 roku Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw. Głównym celem noweli jest walka ze smogiem i ubóstwem energetycznym oraz poprawa efektywności energetycznej budynków przez uruchomienie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków oraz usprawnienie działania Programów Czyste Powietrze i Stop Smog.
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) będzie mechanizmem informatycznym, który posłuży do zidentyfikowania źródeł niskiej emisji z budynków.
Pierwszym krokiem do jej uruchomienia będzie przeprowadzenie ogólnopolskiej powszechnej inwentaryzacji, która obejmie 5-6 mln budynków. Powszechna inwentaryzacja budynków zostanie połączona ze składaniem deklaracji pisemnych dotyczących źródeł ciepła i spalania – do końca 2021 roku.
W ramach projektu nowelizacji planowane jest również wprowadzenie działań wspierających program STOP SMOG.
Oprócz nowych rozwiązań w programie STOP SMOG, w ramach noweli planowane jest również wprowadzenie działań wspierających program Czyste Powietrze.


Ekolodzy postulują 65% cel redukcji emisji już do 2030 roku
10.08.2020
WWF wzywa do wyznaczenia nowego celu - ograniczenia emisji gazów cieplarnianych do roku 2030 na poziomie 65%.
Według WWF można tego dokonać korzystając z już skomercjalizowanych rozwiązań. Należy tylko przyspieszyć ich wdrażanie i zaprzestać finansowania tego, co podkopuje nasze cele - na przykład infrastruktury służącej paliwom kopalnym.
Z powodu pandemii koronawirusa Europejski Kongres Gospodarczy (EKG) odbywający się w maju został przeniesiony na 2-4 września 2020. Odbędzie się w formule hybrydowej, łączącej tradycyjne bezpośrednie spotkania z debatami prowadzonymi online.
Europejskie prawo o klimacie powinno tu wymagać od Komisji Europejskiej wskazania celów, które należy osiągnąć do roku 2030. Powinny one dotyczyć ograniczenia emisji oraz odbudowy naturalnych ekosystemów, takich jak lasy czy tereny podmokłe. To niezbędne, by można było skutecznie zająć się kryzysem klimatycznym i katastrofalną utratą bioróżnorodności. W związku z tym będziemy musieli również poświęcić dostateczną uwagę wspólnej polityce rolnej.
Dyrektor Biura Polityki Europejskiej WWF poinformowała również, że WWF wzywa także do przeznaczenia 50% środków finansowych z funduszu odbudowy na wydatki związane z klimatem i środowiskiem.


Efektywność energetyczna kluczem do neutralności energetycznej
29.06.2020
Pandemia Covid-19, która na kilka miesięcy zatrzymała cały świat, może okazać się punktem zwrotnym. I szansą, aby w znacznie większej skali wdrażać rozwiązania, które pomogą wzmocnić gospodarkę, wygenerować nowe miejsca pracy, przeprowadzić sprawiedliwą transformację energetyczną oraz umożliwią osiągnięcie neutralności klimatycznej.
Efektywność energetyczna to najistotniejszy krok w dążeniu ku neutralności energetycznej.
Założenia Międzynarodowej Agencji Energetycznej pokazują, że na drodze do osiągnięcia neutralności klimatycznej efektywność energetyczna może przyczynić się do 44% redukcji emisji, a rozwój odnawialnych źródeł energii do kolejnych 36%.
Efektywność energetyczna nie jest kosztem, a inwestycją.
Ponowne uruchomienie gospodarki i zwiększenie PKB nie muszą odbywać się kosztem klimatu. Wręcz przeciwnie, możemy się rozwijać bez wzrostu emisji dwutlenku węgla, a nawet z jej systematycznym spadkiem. Niespełna 80% globalnych emisji dwutlenku węgla generowanych jest z trzech sektorów: budowy i eksploatacji budynków - odpowiedzialnej za 30% światowych emisji, transportu - generującego 25% emisji, oraz przemysłu – 20% globalnych emisji.


Nowe rozporządzenie w sprawie audytów energetycznych
19.05.2020
19 maja weszło w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.


Od 15 maja 2020 Program Czyste Powietrze na nowych zasadach
14.05.2020
W nowej edycji programu został wprowadzony podział na dwie grupy beneficjentów, zamiast dotychczasowych 7 grup. Pierwszą z nich będzie stanowiła grupa o podstawowym poziomie dofinansowania, a drugą – grupa o podwyższonym poziomie dofinansowania.
Podstawowy poziom dofinansowania
Roczny dochód beneficjenta w tej grupie nie może przekraczać 100 000 zł, przy czym pod uwagę brany jest tylko dochód beneficjenta bez przeliczenia na członka gospodarstwa domowego.
W sytuacji, w której małżonkowie rozliczają się wspólnie, w rozliczeniu PIT uwzględniony jest podział zsumowanego dochodu, a do programu brane jest pod uwagę pole “podstawa obliczania podatku”, w którym dochód jest już podzielony.
Podwyższony poziom dofinansowanie
W przypadku tej grupy beneficjentów średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie może przekroczyć kwoty 1400 zł w gospodarstwie wieloosobowym i 1960 zł w gospodarstwie jednoosobowym. Dochód należy udowodnić za pomocą zaświadczenia wydawanego przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Nabór na dotację z podwyższonym poziomem dofinansowania zostanie uruchomiony odrębnym ogłoszeniem, po zakończeniu niezbędnych prac legislacyjnych.


Archiwum wiadomości
Strony archiwalne

Copyright © 2009 Argox Eco Energia Tworzenie stron www.stronki.pl