pl en de es fr
Argox Eco EnergiaAktualności z rynku doradztwa energetycznego
Ciepłe mieszkanie
01.02.2022
Na przełomie pierwszego i drugiego kwartału NFOŚiGW chce uruchomić kolejny program Ciepłe mieszkanie mający za zadanie ograniczyć powstawanie smogu z budynków wielolokalowych.

W pierwszym etapie programu wnioski mieliby składać właściciele lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych, a następnie wspólnoty mieszkaniowe.

Wielkość dofinansowania dla jednego lokalu to:
1) na poziomie podstawowym do 13 000 zł,
2) na poziomie podwyższonym do 26 000 zł.

Pieniądze można przeznaczyć na wymianę źródła ciepła, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie instalacji c.o. i c.w.u., wentylacji mechanicznej.
Dzięki programowi mają zostać zlikwidowane indywidualne, nieefektywne źródła ciepła na paliwa stałe w lokalach mieszkalnych. W ich miejsce można zamontować indywidualne nowoczesne źródła ciepła: kotły gazowe, ogrzewanie elektryczne, pompy ciepła lub podłączyć lokal do wspólnego efektywnego źródła ciepła.


Moje ciepło
15.01.2022
NFOŚiGW na przełomie pierwszego i drugiego kwartału 2022 roku uruchomi nowy program „Moje ciepło”, w ramach którego będzie można uzyskać dofinansowanie do zakupu i montażu pomp ciepła w nowych domach jednorodzinnych.

Poziom dofinansowania ma wynieść:
do 30% kosztów kwalifikowanych inwestycji, czyli do 21 000 zł w przypadku gruntowych pomp ciepła,
do 7 000 zł w przypadku pomp powietrze-powietrze i powietrze-woda.


Czyste Powietrze – do 30, 37 lub 69 tys. zł dofinansowania
03.01.2022
Trzecia część programu „Czyste Powietrze” z najwyższym dofinansowaniem do 69 tys. zł przy miesięcznym dochodzie nie większym niż 900 lub 1260 zł na osobę (dotyczy odpowiednio gospodarstw wieloosobowych i jednoosobowych), oraz dla osób z ustalonym prawem do zasiłku, a także zmiany dotychczasowego programu, żeby jeszcze łatwiej sięgać po dotacje – to kolejne kroki milowe w walce ze smogiem.


Zmiany w ustawie o efektywności energetycznej
20.04.2021
Głównym celem zmian w ustawie o efektywności energetycznej jest regulacja rynku białych certyfikatów. Z katalogu przedsięwzięć poprawy efektywności energetycznej usunięto modernizację i wymianę instalacji spalania paliw objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji. Zmieniono też metodykę wyznaczania energii finalnej, co wpływa na sposób wyznaczania energii pierwotnej, a to z kolei korzystnie oddziałuje na liczbę uzyskanych świadectw efektywności energetycznej.
W nowelizacji ustawy katalog przedsięwzięć uzupełniono o modernizację bądź wymianę pojazdów służących do transportu drogowego i kolejowego oraz ograniczenie strat związanych z przesyłaniem, dystrybucją, magazynowaniem i przeładunkiem paliw ciekłych. Ponadto z katalogu przedsięwzięć usunięto modernizację i wymianę instalacji spalania paliw objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji (z wyjątkiem instalacji pomocniczych).
Zmieniono definicję energii finalnej. Dotychczas określano ją w ustawie jako energię i paliwa zużywane przez odbiorcę końcowego. W nowym brzmieniu energia finalna to energia i paliwa dostarczone do odbiorcy końcowego. Zmiana ta, choć wydaje się niepozorna, wpływa na metodykę wyznaczania energii finalnej na potrzeby świadectw efektywności energetycznej (tzw. białych certyfikatów). Do tej pory URE oszczędność energii wynikającą ze zmniejszenia użycia paliw (np. węgla czy biomasy) u odbiorcy końcowego traktował jako oszczędność energii pierwotnej – przeliczana na potrzeby białych certyfikatów odpowiadająca jej oszczędność energii finalnej wychodziła zatem mniejsza. Dzięki zmianie definicji w ustawie oszczędność paliwa u odbiorcy końcowego jest traktowana jako oszczędność energii finalnej, wpływając korzystnie na liczbę świadectw efektywności energetycznej uzyskanych przez podmiot wykonujący przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej.


Polityka energetyczna Polski do 2040 r.
02.02.2021
2 lutego 2021 r. Rada Ministrów zatwierdziła „Politykę energetyczną Polski do 2040 r.” .
PEP2040 stanowi jasną wizję strategii Polski w zakresie transformacji energetycznej, tworząc oś dla programowania środków unijnych związanych z sektorem energii jak i realizacji potrzeb gospodarczych wynikających z osłabienia gospodarki pandemią COVID-19.
PEP2040 ma istotne znaczenie dla zaawansowanych prac nad Krajowym Planem Odbudowy, który stanowi podstawę do wydatkowania funduszy w ramach Instrumentu na rzecz Odbudowy i Wzmocnienia Odporności, a także planów sprawiedliwej transformacji i projektu Umowy Partnerstwa. PEP2040 wprowadzi Polskę na ścieżkę dążenia do gospodarki niskoemisyjnej, poprzez realizację sprawiedliwej transformacji energetycznej, rozwój OZE, poprawę efektywności energetycznej oraz poprawę jakości powietrza. Kwestie te stają się coraz ważniejsze dla obywateli. PEP2040 bierze pod uwagę również potrzeby tych grup zawodowych i regionów, które bez odpowiedniej interwencji poniosą niewspółmierny koszt transformacji. Dotyczy to przede wszystkim sektora węglowego i obywateli zagrożonych ubóstwem energetycznym.
W PEP2040 podejmowane są strategiczne decyzje inwestycyjne, mające na celu wykorzystanie krajowego potencjału gospodarczego, surowcowego, technologicznego i kadrowego oraz stworzenie poprzez sektor energii dźwigni rozwoju gospodarki, sprzyjającej sprawiedliwej transformacji.
W 2040 r. ponad połowę mocy zainstalowanych będą stanowić źródła zeroemisyjne. Szczególną rolę odegra w tym procesie wdrożenie do polskiego systemu elektroenergetycznego morskiej energetyki wiatrowej i uruchomienie elektrowni jądrowej. Będą to dwa strategiczne nowe obszary i gałęzie przemysłu, które zostaną zbudowane w Polsce. To szansa na rozwój krajowego przemysłu, rozwój wyspecjalizowanych kompetencji kadrowych, nowe miejsca pracy i generowanie wartości dodanej dla krajowej gospodarki. Równolegle do wielkoskalowej energetyki, rozwijać się będzie energetyka rozproszona i obywatelska – oparta na lokalnym kapitale.
Transformacja wymaga również zwiększenia wykorzystania technologii OZE w wytwarzaniu ciepła i zwiększenia wykorzystania paliw alternatywnych w transporcie, również poprzez rozwój elektromobilności i wodoromobilności.

Streszczenie Polityki energetycznej Polski do 2040 r.


Archiwum wiadomości

Copyright © 2009 Argox Eco Energia Tworzenie stron www.stronki.pl